Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

Έκδοση 311.493.10063

Η έκδοση 311.493.10063 περιλαμβάνει σημαντικές βελτιώσεις / διορθώσεις που αφορούν σε αντιστοιχήσεις παραστατικών. Η αναβάθμιση στην τρέχουσα έκδοση απαιτεί συγχρονισμό της βάσης δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι έχει δημιουργηθεί αντίγραφο της βάσης δεδομένων πριν την αναβάθμιση.

Μεταβολές / Προσθήκες Προδιαγραφών

20091014-1155-2-1083 Εκτύπωση 'Τρέχοντα Υπόλοιπα'
Στην εκτύπωση Αποθήκης για τα 'Τρέχοντα Υπόλοιπα' προστέθηκε στην ποσότητα ανάλυσης η ποσότητα πωλήσεων και αγορών.

20091102-1155-2-1201 Αρχείο τράπεζας MARFIN-EGNATIA BANK
Προστέθηκε το αρχείο μισθοδοσίας τράπεζας MARFIN-EGNATIA BANK

20091029-1155-1-1183 Ευρετήρια παραστατικών
Δυνατότητα ανάπτυξης ευρετηριών παραστατικών με γραμμές απαιτήσεων


20091021-1155-2-1116 Αρχείο επικουρικων ταμειων - ΤΕΑΥΕΤ

Προστέθηκε στο αρχείο επικουρικών ταμείων και η γραμμογράφηση του ΤΕΑΥΕΤ

Διορθώσεις σφαλμάτων

20091021-1155-1-1120 Εισαγωγή αρχείου xxf παραστατικών
Δεν λειτουργούσε η εισαγωγή παραστατικών με συνδεδεμένο παραστατικό εξόφλησης

20091020-1155-1-1109 Status bar - Επιλογή εταιρείας

Κατά την αλλαγή εταιρείας από την status bar εμφανιζόταν και ανενεργές εταιρείες

20091022-1155-1-1131 Qlik view σε saas
Κατά την εκτέλεση qlikview αρχείου σε SaaS client εμφανιζόταν μήνυμα λάθους

20091022-1155-1-1132 Οικονομικά Στοιχεία Γενικής Λογιστικής

Κατά την αλλαγή χρήσης στα οικονομικά στοιχεία -στοιχεία περιόδων λογαριασμών λογιστικής δεν γινόταν refresh στα σύνολα

20091023-1155-1-1140 Δύο instances του xplorer.exe στον ίδιο σταθμό
Κατά την εκτέλεση της ίδιας εκτύπωσης ταυτόχρονα σε 2 instances του xplorer.exe στον ίδιο σταθμό εργασίας εμφανιζόταν μήνυμα "cannot create file c:\users\xxxxxxxxxxxxx\xxxx.tmp the prosses canot access the file because it is being used by another proccess"

20091027-1155-1-1163 Πρόβλημα κατά την μεταβολή παραστατικών ειδικών συναλλαγών με ξένο νόμισμα
Κατά τη μεταβολή ισοτιμίας καταχωρημένων παραστατικών ειδικών συναλλαγών με ξένο νόμισμα εμφανιζόταν μήνυμα 'Δε υπάρχει το πεδίο Ποσό'.

20091027-1155-1-1167 Τρέχουσες τιμές κόστους σε χρήση 23 περιόδων
Σε χρήση με περισσότερες από 18 περιόδους, εμφανιζόταν Access Violation στον υπολογισμό τρεχουσών τιμών κόστους στα οικονομικά στοιχεία του είδους.

20091013-1155-1-1076 Μηχανογραφημένο Ισοζύγιο
Σε ειδικές περιπτώσεις εμφανιζόταν time out expired κατά τον υπολογισμό του

20091020-1155-1-1105 Επανεκτύπωση παραστατικού πωλήσεων

Δεν λειτουργούσε ο έλεγχος επανεκτύπωσης παραστατικών σε περίπτωση που ο χρήστης βρισκόταν στην οθόνη του παραστατικού μετά την καταχώρηση - εκτύπωση του.

20091026-1155-1-1157 Αλλαγή μεγέθους πεδίου ομαδοποίησης σε σχεδιαζομένη εκτύπωση
Δεν ανταποκρινόταν στην αλλαγή πλάτους της στήλης βάσει της οποίας γίνεται η ομαδοποίηση σε περίπτωση που γινόταν εκτύπωση μόνο ομάδων

20091027-1155-1-1160 Συμψηφισμοί συναλλασσομένων
Κατά την καταχώρηση παραστατικού συμψηφισμού συναλλασσομένων με περισσότερες από μια γραμμές εμφανιζόταν μηνυμα Softone Range Error

20091029-1155-1-1187 Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών
Εάν είχε συμπληρωθεί δεύτερη γραμμή με την ίδια χρεοπίστωση και κατηγορία δαπάνης αλλά διαφορετική αιτιολογία, εμφανίζεται πλέον σε διαφορετική γραμμή

20091030-1155-1-1189 Έναρξη (απογραφή) αποθήκης
Κατά την εκτέλεση της εργασίας εμφανιζόταν μήνυμα Line:4 Row: 248 Missing operator or Semicolon

20091030-1155-1-1194 Οικονομικά στοιχεία ειδών
Εμφανιζόταν μηνύματα λάθους κατά την προβολή οικονομικών στοιχείων ειδών σε περίπτωση που σαν μέθοδος αποτίμησης είχε επιλεγεί τιμή ρευστοποίησης

Δεν υπάρχουν σχόλια: