Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10753

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161006-1155-7-3218
Κλειδωμένες προδιαγραφές
Σε κλειδωμένες προδιαγραφές λόγω κοστολόγησης, δόθηκε η δυνατότητα αλλαγής της τιμής του πεδίου 'Ενεργή' και 'Κύρια'.

20161007-1155-2-3243
Γραμμογράφηση αρχείου CITIBANK
Το αρχείο Μισθοδοσίας για την τράπεζα CITIBANK, είναι πλέον της μορφής TXT.

20161024-1155-1-3458
Σχεδιασμός στηλών
Είναι πλέον διαθέσιμο στο σχεδιασμό στηλών των παραστατικών πώλησης το πεδίο της επωνυμίας του πωλητή.

20161024-1155-2-3460
Εκχώρηση ειδικών συναλλαγών
Δόθηκε η δυνατότητα εκχώρησης παραστατικών ειδικών συναλλαγών.

20161025-1155-2-3485
spell με ευρώ
Η συνάρτηση spell εμφανίζει πλέον και το λεκτικό 'ευρω' στα ελληνικά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161003-1155-1-3169
Καταχώρηση παραστατικού με αυτόματη κάλυψη σε είδη με Χ/Μ
Σε κάποιες περιπτώσεις καταχώρησης παραστατικού με αυτόματη κάλυψη παραγγελιών και ανάπτυξη χαρακτηριστικών σε στήλες γραμμών, η εισαγωγή ποσότητας μεγαλύτερης των παραγγελιών προκαλούσε λανθασμένο υπολογισμό ποσοτήτων στις γραμμές.

20161010-1155-7-3264
Είδος με χρώμα μέγεθος και διαφορετική μονάδα μέτρησης
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα "ΠΡΟΣΟΧΗ. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ανάλυση χαρακτηριστικών και τη συνολική ποσότητα στη γραμμή", όταν σε είδος με χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνταν διαφορετικές μονάδες μέτρησης, εναλλακτικοί κωδικοί με ποσότητες και αυστηρή σχέση μονάδων.

20161017-1155-1-3357
Ε3 - Χαρακτηρισμός
Στο Ε3 xml το πεδίο f_xaraktirismos λαμβάνει υπόψιν τη Σχέση εργασίας (Μισθωτός - Ημερομίσθιος).

20161019-1155-7-3399
Σήμανση Εργασιών
Όταν είχε δηλωθεί σήμανση εργασιών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συναλλασσομένων, τότε κατά τη διαγραφή τους εμφανιζόταν σφάλμα: Ole Error: 80040E14. Incorrect syntax near ')

20161020-1155-7-3418
Πρόβλημα με Qlikocx.ocx
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα στην εγκατάσταση του Qlikview ocx.

20161021-1155-7-3450
Λάθος κατά την αποθήκευση Ειδών με σήμανση Ενεργειών
Όταν είχε δηλωθεί σήμανση εργασιών στους εναλλακτικούς κωδικούς τότε κατά τη διαγραφή τους εμφανιζόταν σφάλμα: incorect syntax near.

20161021-2165-2-28
Μετασχηματισμός γραμμών
Εμφανιζόταν σφάλμα στο μετασχηματισμό γραμμών, όταν οι γραμμές ήταν περισσότερες από 1000.

20161025-1155-7-3480
Import script
'Όταν στην ενότητα S1 Import, είχε δημιουργηθεί import script με κωδικό XXX_YYY εμφανιζόταν σφάλμα “Ole Error: 80040E14. Invalid column name ‘YYY’ “.

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10752

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160113-1155-2-106
Ωφέλιμες μονάδες παγίων
Στον πίνακα ανάλυσης των ωφέλιμων μονάδων κατά περίοδο καταγράφονται πλέον οι μηνιαίες μονάδες παραγωγής (ωφέλιμες) και από τις μηνιαίες μονάδες υπολογίζονται αυτόματα οι μηνιαίοι συντελεστές απόσβεσης.

20160725-1155-2-2595
Ταμειακή ροή - Διαχωρισμός διακανονισμών
Στην εργασία της ταμειακής ροής, γίνεται πλέον διαχωρισμός του ποσού του διακανονισμού
βάσει τύπου διαθεσίμου που υπάρχει στον τρόπο πληρωμής.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20160921-1155-7-3050
Οικονομικά Στοιχεία ΜΥΦ
Τα πιστωτικά τιμολόγια ενημερώνουν θετικά την καθαρή αξία και την αξία ΦΠΑ της ΜΥΦ, στα οικονομικά στοιχεία των συναλλασσομένων.

20161006-1155-1-3213
Έντυπο Ε6 - Καταγγελία σύμβασης - αυτόματη υποβολή
Κατά την αυτόματη υποβολή του εντύπου Ε6 εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος ''Unable to get property  ;getElementsByTagName' of undefined or null reference''.

20161018-1155-1-3369
Μαθητεία ΟΑΕΔ με bonus - ΑΠΔ
Κατά τον υπολογισμό ΑΠΔ στην περίπτωση μαθητείας ΟΑΕΔ που υπάρχει και έκτακτο ποσό επιμερίζονται πλέον σωστά οι αποδοχές και οι εισφορές.

20161018-1155-1-3372
ΑΠΔ - bonus και αποζημίωση αδείας
Στον υπολογισμό ΑΠΔ, γίνεται πλέον σωστά ο υπολογισμός εισφορών όταν υπάρχει και έκτακτο ποσό (κωδικός 10) και αποζημίωση αδείας (κωδικός 7).

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10751

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160921-1155-2-3052
Καρτέλα εργαζομένων
Βελτιώθηκε η ταχύτητα της καρτέλας εργαζομένων.

20160928-1155-7-3122
ΜΥΦ - Μηδενική Αξία
Είναι δυνατή πλέον η ενημέρωση της ΜΥΦ παραστατικών με πλήθος αλλά χωρίς αξία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160713-1155-7-2426
XXF σε εισπράξεις με παραλαβή νέας επιταγής
Σε κάποιες περιπτώσεις, η εισαγωγή αρχείου XXF που περιέχει είσπραξη με παραλαβή νέου αξιόγραφου, δημιουργούσε διπλά αξιόγραφα.

20161003-1155-1-3167
Τιμές κόστους : τελευταία τιμή αγοράς
Η ενημέρωση της τιμής κόστους "Τελευταία τιμή αγοράς" γίνεται πλέον από την τελευταία γραμμή του αντίστοιχου είδους σε παραστατικά με περισσότερες από μία γραμμές του είδους.

20161007-1155-1-3241
Μαθητεία ΟΑΕΔ - αποζημίωση αδείας εποχιακών
Δεν υπολογίζονταν στη μαθητεία ΟΑΕΔ και στις έκτακτες αποδοχές οι εισφορές με το ποσοστό που ισχύει και για τις αποδοχές του μήνα.

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10750

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160912-1155-7-2955
Ευρετήρια με Ομαδοποίηση-Αυτ.Φιλτράρισμα
Η ενεργοποίηση του αυτόματου φιλτραρίσματος σε ευρετήρια με ταξινόμηση και αυτόματη εκτέλεση ομαδοποίησης, προκαλούσε πρόβλημα στην ταξινόμηση.

20161003-1155-2-3174
Ε4 - Μικτές αποδοχές
Προσαρμογή του πεδίου Μικτές αποδοχές στο αρχείο Ε4 στους ημερομίσθιους σύμφωνα με τις οδηγίες από την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ («Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,33 x «Ωρομίσθιο»)

20161003-1155-2-3175
Ε3 - Μικτές αποδοχές
Προσαρμογή του πεδίου Μικτές αποδοχές στο αρχείο Ε3 στους ημερομίσθιους σύμφωνα με τις οδηγίες από την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ («Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,33 x «Ωρομίσθιο»)

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160210-1156-7-25
Ευρετήρια έργων
Εμφανιζόταν σφάλμα "invalid Column name mtrl" στα ευρετήρια έργων που έχει χρησιμοποιηθεί η αξία εισαγωγών ή εξαγωγών από τα αναλυτικά στοιχεία έργου.

20160916-1155-1-3007
Είδη - Εξυπηρέτηση παραγγελιών
Σε κάποιες περιπτώσεις, στην εξυπηρέτηση παραγγελιών από το ευρετήριο ειδών, εμφανίζονταν οι παραγγελίες όλων των υπόλοιπων ειδών, όταν είχε ζητηθεί [Ανανέωση δεδομένων] και το είδος δεν είχε παραγγελία προς εξυπηρέτηση.

20160929-1155-1-3140
Προσωρινή δήλωση - Μισθοδοσία
Διόρθωση υπολογισμού ημερομηνιών στο έντυπο Προσωρινή δήλωση από μισθοδοσία στις εγκαταστάσεις του Azure

20160929-1155-7-3142
ΜΥΦ - Υποκατάστημα με κωδικό μηδέν
Όταν είχε οριστεί στην εταιρεία υποκατάστημα με κωδικό 0, τότε η δήλωσή του στην εργασία υποβολής στοιχείων ΜΥΦ προκαλούσε σφάλμα "Πρέπει να συμπληρώσετε υποκατάστημα και κωδικό".

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10749

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160928-1155-2-3133
Αποσβέσεις αδράνειας
Έγιναν αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού αποσβέσεων αδράνειας βάσει ΠΟΛ.1073_2015 και Ν 4308/2014.
Οι αποσβέσεις αδράνειας εφεξής δεν υπολογίζονται κατά τον υπολογισμό λογιστικών αποσβέσεων και οι φορολογικές αποσβέσεις αδράνειας δεν προστίθενται στις τακτικές φορολογικές αποσβέσεις μετά τη λήξη της περιόδου αδράνειας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160923-1155-7-3081
Έσοδα Έξοδα - Διαφορά στην αξία ΦΠΑ
Όταν είχε οριστεί στις παραμέτρους των εσόδων-εξόδων να γίνεται καταχώριση μηδενικών γραμμών, τότε κατά την μεταβολή παραστατικών εσόδων εξόδων με εισαγωγή αξίας σε λογαριασμό άλλης κατηγορίας ΦΠΑ εμφανιζόταν σφάλμα "Υπάρχει διαφορά στην αξία ΦΠΑ των γραμμών και στην ανάλυση ΦΠΑ".

20160923-1156-7-191
Διαφοράς αξίας σε Έσοδα/Έξοδα
Σε καταχώρηση παραστατικού Εσόδων/Εξόδων εμφανιζόταν σφάλμα [Υπάρχει διαφορά στη συνολική αξία των γραμμών και στην αξία του παραστατικού], χωρίς να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.

20160927-1155-1-3105
Αρχεία ΥΕΚΑ - αυτόματη υποβολή
Η αυτόματη υποβολή εντύπων ΥΕΚΑ (αναγγελία πρόσληψης) ολοκληρώνεται πλέον επιτυχώς.

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10748

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160914-1155-2-2981
Συνάρτηση CusValueDaysOpenDocs
Η τιμή της συνάρτησης CusValueDaysOpenDocs όταν οι εισπράξεις είναι μεγαλύτερες από τις πωλήσεις (έχουμε πληρώσει παραπάνω στον πελάτη από τα τιμολόγια του) γίνεται αρνητική.

20160915-1155-7-2996
Ακύρωση Ενημέρωσης Εσόδων Εξόδων
Προστέθηκε το υποκατάστημα στα φίλτρα της εργασίας "ακύρωση ενημέρωσης εσόδων εξόδων από εμπορική διαχείριση".

20160920-2165-2-23
Στατιστική έργων
Στη στατιστική έργων στη σελίδα των μέσων στην Ανάλυση προστέθηκαν οι στήλες "Ποσότητα υλικών (προϋπ.)", "Ποσότητα υλικών (απολ.)", "Ανθρωποημέρες (προϋπ.)" και "Ανθρωποημέρες (απολ.)". Οι ανθρωποημέρες ισούνται με το πηλίκο Διάρκειας μέσου προς τις ώρες εργασίας του μέσου.
Επιπρόσθετα και στις δύο σελίδες, (Έργα και Μέσα), σε όλα τα λεκτικά των πεδίων προστέθηκαν οι χαρακτηρισμοί "(προϋπ.)" και "(απολ.)", (προϋπολογισμός και απολογισμός δηλ.), για λόγους αποσαφήνισης.

20160921-1155-2-3040
ΤΣΜΕΔΕ
Προσαρμογή της εργασίας υπολογισμού του αρχείου σε αναδρομικούς υπολογισμούς ταμείου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160418-1155-1-1421
Τοπικό πεδίο εταιρείας
Εμφανίζεται πλέον σωστά στο διάλογο των ερωτήσεων το φίλτρο σε τοπικό πεδίο COMPANY.

20160905-1155-1-2885
Εκτύπωση 'Προσφορές'
Στην επιλογή πελάτη στην εκτύπωση 'Προσφορές' (Πωλήσεις-->Προσφορές-->Προσφορές), εμφανιζόταν σφάλμα 'Ole Error: 80040E07. Conversion failed when converting the varchar value 'COMPANY' to data type smallint'.

20160912-1155-1-2949
Πρόβλημα στην φόρτωση url σε εικόνα είδους
Άλλαξε ο τρόπος που χειρίζεται τα url το dropbox. Τα url θα πρέπει να ξανά συνδεθούν με τα είδη καθώς θα παραχθούν νέα. Για να λειτουργήσει πρέπει να κατεβάσετε νέα έκδοση του cloud apps connector που βρίσκεται στα S1 addons.

20160915-1155-1-2999
Λογαριασμοί και μοντέλα ανάλυσης (ACC_ANL_MODEL)
Η εκτύπωση "Λογαριασμοί και μοντέλα ανάλυσης" (ACC_ANL_MODEL) εμφανιζόταν δύο φορές στις εκτυπώσεις της αναλυτικής λογιστικής.

20160919-1155-7-3017
Στατιστικές πωλήσεων
Στις Στατιστικές πωλήσεων
- Ανάλυση Ειδών ανά πελάτη
- Ανάλυση Ειδών ανά υποκατάστημα πελάτη
- Ανάλυση Πελατών ανά είδος,
εάν στα φίλτρα επιλεχθεί το πεδίο Μόνο εκκρεμείς = Ναι, εμφανιζόταν σφάλμα Ole Error: 80040E14. Incorrect syntax near 'N'.


20160921-1155-1-3042
ΤΣΜΕΔΕ
Διόρθωση της εργασίας Δημιουργία αρχείου ΤΣΜΕΔΕ στον υπολογισμό των συνόλων όταν υπάρχουν αρνητικά ποσά στο αρχείο.

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10747

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160802-1155-7-2700
Timeline Έργων-Μη σωστή αποτύπωση στοιχείων πωλήσεων
Γίνεται πλέον σωστά η αποτύπωση στοιχείων πώλησης (παραστατικό πώλησης, περιγραφή σειράς, τύπος σειράς, ώρα καταχώρησης) στο Timeline έργων.

20160914-1155-1-2979
Έλεγχος εσόδων - εξόδων
Η προτεινόμενη μορφή της εκτύπωσης ''Έλεγχος εσόδων - εξόδων''EXP_SX_REP, δεν περιλάμβανε τις ταμειακές εγγραφές.