Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Φόρτωση...

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10748

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160914-1155-2-2981
Συνάρτηση CusValueDaysOpenDocs
Η τιμή της συνάρτησης CusValueDaysOpenDocs όταν οι εισπράξεις είναι μεγαλύτερες από τις πωλήσεις (έχουμε πληρώσει παραπάνω στον πελάτη από τα τιμολόγια του) γίνεται αρνητική.

20160915-1155-7-2996
Ακύρωση Ενημέρωσης Εσόδων Εξόδων
Προστέθηκε το υποκατάστημα στα φίλτρα της εργασίας "ακύρωση ενημέρωσης εσόδων εξόδων από εμπορική διαχείριση".

20160920-2165-2-23
Στατιστική έργων
Στη στατιστική έργων στη σελίδα των μέσων στην Ανάλυση προστέθηκαν οι στήλες "Ποσότητα υλικών (προϋπ.)", "Ποσότητα υλικών (απολ.)", "Ανθρωποημέρες (προϋπ.)" και "Ανθρωποημέρες (απολ.)". Οι ανθρωποημέρες ισούνται με το πηλίκο Διάρκειας μέσου προς τις ώρες εργασίας του μέσου.
Επιπρόσθετα και στις δύο σελίδες, (Έργα και Μέσα), σε όλα τα λεκτικά των πεδίων προστέθηκαν οι χαρακτηρισμοί "(προϋπ.)" και "(απολ.)", (προϋπολογισμός και απολογισμός δηλ.), για λόγους αποσαφήνισης.

20160921-1155-2-3040
ΤΣΜΕΔΕ
Προσαρμογή της εργασίας υπολογισμού του αρχείου σε αναδρομικούς υπολογισμούς ταμείου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160418-1155-1-1421
Τοπικό πεδίο εταιρείας
Εμφανίζεται πλέον σωστά στο διάλογο των ερωτήσεων το φίλτρο σε τοπικό πεδίο COMPANY.

20160905-1155-1-2885
Εκτύπωση 'Προσφορές'
Στην επιλογή πελάτη στην εκτύπωση 'Προσφορές' (Πωλήσεις-->Προσφορές-->Προσφορές), εμφανιζόταν σφάλμα 'Ole Error: 80040E07. Conversion failed when converting the varchar value 'COMPANY' to data type smallint'.

20160912-1155-1-2949
Πρόβλημα στην φόρτωση url σε εικόνα είδους
Άλλαξε ο τρόπος που χειρίζεται τα url το dropbox. Τα url θα πρέπει να ξανά συνδεθούν με τα είδη καθώς θα παραχθούν νέα. Για να λειτουργήσει πρέπει να κατεβάσετε νέα έκδοση του cloud apps connector που βρίσκεται στα S1 addons.

20160915-1155-1-2999
Λογαριασμοί και μοντέλα ανάλυσης (ACC_ANL_MODEL)
Η εκτύπωση "Λογαριασμοί και μοντέλα ανάλυσης" (ACC_ANL_MODEL) εμφανιζόταν δύο φορές στις εκτυπώσεις της αναλυτικής λογιστικής.

20160919-1155-7-3017
Στατιστικές πωλήσεων
Στις Στατιστικές πωλήσεων
- Ανάλυση Ειδών ανά πελάτη
- Ανάλυση Ειδών ανά υποκατάστημα πελάτη
- Ανάλυση Πελατών ανά είδος,
εάν στα φίλτρα επιλεχθεί το πεδίο Μόνο εκκρεμείς = Ναι, εμφανιζόταν σφάλμα Ole Error: 80040E14. Incorrect syntax near 'N'.


20160921-1155-1-3042
ΤΣΜΕΔΕ
Διόρθωση της εργασίας Δημιουργία αρχείου ΤΣΜΕΔΕ στον υπολογισμό των συνόλων όταν υπάρχουν αρνητικά ποσά στο αρχείο.

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10747

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160802-1155-7-2700
Timeline Έργων-Μη σωστή αποτύπωση στοιχείων πωλήσεων
Γίνεται πλέον σωστά η αποτύπωση στοιχείων πώλησης (παραστατικό πώλησης, περιγραφή σειράς, τύπος σειράς, ώρα καταχώρησης) στο Timeline έργων.

20160914-1155-1-2979
Έλεγχος εσόδων - εξόδων
Η προτεινόμενη μορφή της εκτύπωσης ''Έλεγχος εσόδων - εξόδων''EXP_SX_REP, δεν περιλάμβανε τις ταμειακές εγγραφές.

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10746

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160705-1155-7-2305
Εγγυοδοσία
Σε παραστατικά με παραπάνω από ένα είδη που έχουν και είδη εγγυοδοσίας, η διαγραφή κάποιου από τα κύρια είδη προκαλούσε λανθασμένη διαγραφή των ειδών της εγγυοδοσίας αλλά και των άλλων ειδών.

20160727-1155-7-2627
Αρχείο ΤΕΑΕΑΠΑΕ - πεδίο Contributiontype
Ενημερώνεται πλέον σωστά το πεδίο Contributiontype στη δημιουργία αρχείου ΤΕΑΕΑΠΑΕ.

20160802-1155-1-2701
Οικονομικών στοιχείων έργων
Στην ενημέρωση των οικονομικών στοιχείων των έργων λαμβάνεται πλέον υπόψη και ο header των παραστατικών είσπραξης.

20160805-1155-1-2732
Πρόταση εξυπηρέτησης
Εμφανιζόταν σφάλμα στην πρόταση εξυπηρέτησης, όταν ο πελάτης είχε υποκατάστημα και είχε δηλωθεί ανάλυση σε "Υποκ/τα πελατών".

20160825-1155-7-2800
Ισοζύγιο Υποκαταστημάτων πελατών/προμηθευτών
Στην εκτύπωση "Ισοζύγιο Υποκαταστημάτων πελατών/προμηθευτών" η επιλογή του φίλτρου «Υποκαταστήματα που δεν κινήθηκαν στην περίοδο» επιτρέπει τη σωστή λειτουργία της εκτύπωσης ακόμα και όταν δεν έχει οριστεί κάποιο υποκατάστημα σαν κεντρικό.

20160830-1155-1-2831
Μέγιστη έκπτωση είδους
Λειτουργεί πλέον σωστά η μέγιστη έκπτωση στο είδος σε παραστατικό πώλησης

20160902-1155-1-2870
Έλεγχος άρθρων - Μισθοδοσία
Κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης Έλεγχος άρθρων μισθοδοσίας εμφανιζόταν σφάλμα ''Ole Error: 80040E14. Incorrect syntax near '=' ''

20160902-1155-1-2871
Έλεγχος άρθρων
Στην εκτύπωση Έλεγχος άρθρων λογιστικής εμφανίζεται μήνυμα ''Δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση!'' ενώ υπήρχαν άρθρα προς καταχώρηση.

20160906-1155-1-2892
Unicode αλφαριθμητικό
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη χρήση ιαπωνικών χαρακτήρων σε πεδία unicode αλφαριθμητικών (nvarchar).

20160906-1155-1-2894
Εκτύπωση παραγγελιών
Εμφανιζόταν σφάλμα στην εκτύπωση "Παραγγελίες" όταν δηλωνόταν η επιλογή "αναλυτικά".

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Έκδοση 4.00.515.10745

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160722-1155-2-2570
Κωδικός ΙΚΑ αποδοχών υπερεργασίας
Διόρθωση κωδικού ΙΚΑ για τις αποδοχές της υπερεργασίας οι οποίες δηλώνονται πλέον με τον κωδικό 14 (Λοιπές αποδοχές) αντί του κωδικού 1 (Τακτικές)

20160729-1155-2-2656
Resolver φ.π.α χρεωπιστώσεων
Προστέθηκε resolver λογιστικής για το λογαριασμό Φ.Π.Α. των χρεωπιστώσεων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160711-1155-7-2400
Φ2 - Μεταβλητή 2613
Στο πεδίο 361, η μεταβλητή 3613 αντικαταστάθηκε από τη μεταβλητή 2613.

20160721-1155-1-2546
Κλείδωμα ημερομηνιών εσόδων εξόδων
Λειτουργεί πλέον σωστά το κλείδωμα ημερομηνιών εσόδων εξόδων από εκτύπωση περιοδικής ΦΠΑ.

20160721-1155-1-2547
Υπολογισμός διαφοράς δαπανών στο Φ2
Λειτουργεί πλέον σωστά ο υπολογισμός του εντύπου Φ2 με ενεργή την παράμετρο ''υπολογισμός διαφοράς δαπανών''.

20160721-1155-1-2561
Script error σε έντυπο
Εμφανιζόταν σφάλμα Script error σε manual αλλαγή επί του εντύπου.

20160726-1155-1-2607
Παραστατικό παραγωγής και ποσ. 2 παραγόμενου
Κατά την εισαγωγή ποσότητας 1 σε είδος παραγόμενο, σε παραστατικό παραγωγής, δεν εμφανιζόταν αυτόματα η ποσότητα 2 παρόλο που στο είδος υπήρχε αυστηρή σχέση μεταξύ ΜΜ1 και ΜΜ2.

20160726-1155-1-2624
Αποστολή e-mail πελάτη
Δεν ολοκληρωνόταν η αποστολή e-mail πελάτη, όταν δεν είχε συμπληρωθεί θέμα.

20160728-1155-1-2643
Οικονομικά στοιχεία είδους
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν καθυστέρηση στα οικονομικά στοιχεία του είδους.

20160728-1155-1-2647
Κώδικας alert
Εμφανιζόταν σφάλμα που δεν επέτρεπε την καταχώριση σε περιπτώσεις λανθασμένης δήλωσης alert.

20160802-1155-1-2693
Αποσβέσεις παγίων ΕΛΠ
Υπολογίζονται πλέον σωστά οι αποσβέσεις ΕΛΠ μήνα για πάγιο που αγοράστηκε και αποσβένεται από την ημερομηνία αγοράς του.

20160804-1155-7-2723
Φ2 - Μεταβλητή 2633
Η μεταβλητή 2633 στο νέο έντυπο ΦΠΑ δεν ενημέρωνε το πεδίο 363.

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10742

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141002-1156-7-317
Υπόδειγμα παραστατικού και προτεινόμενες σειρές χρήστη
Λειτουργεί πλέον σωστά το υπόδειγμα παραστατικού εσόδων - εξόδων όταν έχει ορισθεί η σειρά ως προτεινόμενη στα στοιχεία του χρήστη.

20160722-1155-1-2581
Σύνολα στην εκτύπωση 'Υπόλοιπα ανα Α.Χ.'
Διορθώθηκαν τα σύνολα στην εκτύπωση "Υπόλοιπα ανά Α.Χ." στις εγκαταστάσεις με "ομάδα εταιριών"

20160726-1155-1-2606
Παραστατικά παραγωγής
Ενημερώνεται η ποσότητα 1 στις α' βοηθητικές ύλες των παραστατικών παραγωγής κατά την μεταβολή ποσότητας 2 του παραγομένου

20160726-1155-1-2609
Παραστατικά λιανικής
Ενημερώνεται πλέον η ποσότητα 1 σκανάροντας το είδος και έχοντας στις στήλες γραμμών είδος με πεδία χρώμα μέγεθος.

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10741

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160715-1155-2-2462
Περιοδική δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου
Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ 2ου τριμήνου στα Β΄ κατηγορίας βιβλία και μηνός Ιουνίου στα Γ' κατηγορίας βιβλία υπολογίζεται πλέον με 23% & 16% ώστε να αποτυπώνει τις διαφορές του ΦΠΑ στον κωδικό 422 με βάσει τις αλλαγές ΦΠΑ.

20160715-1155-7-2465
Σήμανση εργασιών - Φάκελοι Υπηρεσιών
Ενεργοποιήθηκε η σήμανση εργασιών και για τους φακέλους υπηρεσιών.

20160719-1155-7-2522
Αλλαγή ποσοστών Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΙΣΥΤ
Έγινε προσαρμογή ποσοστών του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΙΣΥΤ καθώς και του ανώτατου ορίου αποδοχών βάσει του Ν.4387/2016

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100506-1155-1-505
Κλείδωμα ΑΠΔ
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσε σωστά το κλείδωμα στην ενότητα ΑΠΔ.

20160701-1155-7-2278
CRM
Σε παραμετροποίηση τύπου ενέργειας να προτείνεται ότι αφορά lead πώλησης, προτεινόταν ότι αφορά σε απόκριση καμπάνιας marketing και αντίστροφα.

20160707-1155-7-2360
Εικόνα από URL
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη σύνδεση εικόνας μέσω url στο αρχείο ειδών.

20160712-1155-7-2410
Ισοτιμία συναλλασσομένου FINPAYTERMS σε παραστατικό από μετασχηματισμό.
Το πιστωτικό παραστατικό που προέκυπτε από παραστατικό πώλησης σε νόμισμα είχε λάθος ισοτιμία αντιστοίχισης, όταν στον πελάτη ήταν ορισμένο "Αντιστοίχιση σε νόμισμα συναλλαγής: Όχι".

20160713-1155-7-2434
Φ2 Μεταφορά Πιστωτικού Υπολοίπου
Πραγματοποιείται πλέον η μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου από το προηγούμενο τρίμηνο.

20160714-1155-7-2451
Παραστατικά Εσόδων Εξόδων με copy from buffer
Άν οριζόταν ο πρώτος ΑΧ ως ανενεργός, τότε δεν ενημερώνονταν οι κινήσεις λογαριασμών κατά την καταχώρηση παραστατικών εσόδων εξόδων μέσω copy from buffer.

20160715-1155-1-2479
Κωδικός νέας παρτίδας σε παραστατικά παραγωγής
Σε μεταβολή προδιαγραφής σε καταχωρημένο παραστατικό παραγωγής διαγράφεται πλέον ο κωδικός παρτίδας του παραγόμενου.

20160715-1155-7-2475
Χαρακτηριστικά είδους στη γραμμή παραστατικού
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα στη μεταβολή της ποσότητας ανά χαρακτηριστικό στη γραμμή παραστατικού πώλησης.

20160715-1156-7-145
Μεταφορά παρτίδας από εντολή
Ενημερώνεται πλέον σωστά η παρτίδα στο παραστατικό παραγωγής που προκύπτει από το μετασχηματισμό εντολής παραγωγής.

20160719-1155-1-2528
ΤΑΙΣΥΤ - Ανώτατο όριο εισφορών
Έγινε διόρθωση ανώτατου ορίου ασφαλιστικών αποδοχών βάσει αναρτημένου πίνακα στο ταμείο ΤΑΙΣΥΤ.

20160720-1155-1-2534
Φ2-Λάθος τεκμαρτός υπολογισμός
Διορθώθηκε ο τεκμαρτός υπολογισμός 24% ΦΠΑ.

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10740

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160615-1155-2-2102
Ζ σε φορολογικό εκτυπωτή NORMA
Δόθηκε δυνατότητα έκδοσης Ζ από το φορολογικό εκτυπωτή NORMA

20160708-1155-2-2374
ADMIN AD 300
Πιστοποίηση του ADMIN AD 300 ως φορολογικού εκτυπωτή και ταμειακής μηχανής.

20160712-1155-2-2412
IR7 - Αφορολόγητες Αποκοπές Σύνταξης Χηρείας IR7-Αφορολόγητες Αποκοπές Σύνταξης Χηρείας
Οι "Αφορολόγητες Αποκοπές Σύνταξης Χηρείας" λαμβάνουν πλέον υπόψιν στοιχεία βάσει μισθολογικού στοιχείου με κωδικό 3475.

20160712-1155-7-2420
ΤΕΑΥΦΕ
Αλλαγή του ανώτατου ασφαλιστικού ορίου από 5.543,55 σε 5.860,80 από 01/06/2016 για το ταμείο ΤΕΑΥΦΕ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160705-1155-7-2317
Παρτίδες σε παραστατικά παραγωγής
Σε μεταβολή της προδιαγραφής σε καταχωρημένα παραστατικά παραγωγής με παρτίδες διαγράφονται πλέον οι παρτίδες των ειδών που μεταβλήθηκαν.

20160711-1155-7-2396
Ακύρωση αποδείξεων citizen fiscal
Σε ορισμένες περιπτώσεις συνεχόμενων γραμμών με έκπτωση 50% γινόταν ακύρωση της απόδειξης.