Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Έκδοση 311.498.10158

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

Εργασία αλλαγής συντελεστών ΦΠΑ
Προσαρμόστηκε η εργασία στους νέους συντελεστές ΦΠΑ που θα ισχύσουν από 1/7/2010. Δείτε περισσότερα στις σχετικές οδηγίες.

20100624-1155-2-793
Έντυπα Περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α B' και Γ΄κατηγορίας
Δημιουργήθηκε νέο έντυπο Περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α B' και Γ΄κατηγορίας με τα νέα πεδία 344 (Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών ) και 345 (Ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών). Δείτε σχετικές οδηγίες εδώ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100618-1155-1-756
Κατάσταση λογιστικής πωλήσεων (Αναλυτική-Συνοπτική)
Δεν εμφανιζόταν παραστατικά τα οποία δεν είχαν συμπληρωμένο πωλητή.

20100621-1155-1-770
Διαγραφή σώματος αξιογράφου
Κατά τη διαγραφή σώματος αξιογράφου εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος [FIELD 1 not found]

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Έκδοση 311.498.10157

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
 

20090313-1155-2-374
Διαχείριση υποκαταστημάτων - Kαρτέλες - Ενηλικιωμένα υπόλοιπα 
Προστέθηκαν:
1. Το πεδίο 'Κεντρικό' στα υποκαταστήματα πελατών
2. Ελεγχος μοναδικότητας ανά πελάτη
3. Φίλτρο εκτυπώσεων: [Μόνο κεντρικό],['Ολα τα άλλα]


20100520-1155-2-581 
Ημέρες εκκρεμότητας στη function Ανεξόφλητων παραστατικών
Προστέθηκαν ημέρες εκκρεμότητας στη function Ανεξόφλητων παραστατικών
  
Διορθώσεις σφαλμάτων
 

20100601-1155-1-650
"Ημερολόγια" πελατών
Αν στην εκτύπωση "Ημερολόγια" πελατών επιλεχθούν ως φίλτρα Σειρές παραστατικών τότε δεν εμφανίζονται αποτελέσματα


20100609-1155-1-706
Καρτέλα κωδικών συσχέτισης
Η Kαρτέλα κωδικών συσχέτισης, δεν λαμβάνει υπ' όψιν το φίλτρο είδη που δεν κινήθηκαν στο διάστημα


20100611-1155-1-724
Εκτέλεση ενημέρωσης λογιστικής απο εμπορική διαχείριση 
Κάτω από προϋποθέσεις εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος στην διαδικασία ενημέρωσης από παραστατικά.


20100614-1155-1-728
Συγκέντρωση παρατηρήσεων σε παραστατικό μέσω της εργασίας εξυπηρέτησης παραγγελίας
Δεν μεταφερόταν όλες οι παρατηρήσεις στο νέο παραστατικό που δημιουργείται μέσω της εργασίας εξυπηρέτησης παραγγελιών.


20100614-1155-1-729
Εξυπηρέτηση παραγγελιών και πρότυπα δεδομένα
Δεν λειτουργεί σωστά η εργασία εξυπηρέτησης παραγγελιών όταν κατά την εκτέλεση επιλέγεται από πρότυπο ο διάλογος των φίλτρων.


20100610-1155-2-715
Πρόβλημα στην καταχώρηση φόρμουλας στους αριθμητικούς πίνακες
Διορθώθηκε πρόβλημα στην καταχώρηση φόρμουλας στους αριθμητικούς πίνακες


20100616-1155-2-745
Μήνυμα Invalid typedef cast
Κατά την εισαγωγή του αρχείου touch_retail.cst εμφανίζεται το μήνυμα 'Invalid typedef cast' και η προβολή δεν εισάγεται


20100616-1155-1-743
Αρχείο ΚΕΠΥΟ
Ο υπολογισμός λάμβανε υπόψιν του τα παραστατικά που έχουν στο πεδίο TRNDATE μόνο ημερομηνία (και όχι ώρα) στην έως ημερομηνία του ημερ/κού διαστήματος.

Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

Έκδοση 311.498.10155

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
 

20090407-1155-2-466
Λογιστικές κατηγορίες στα αρνητικά υπόλοιπα ανά ΑΧ
Στην εκτύπωση των αρνητικών υπολοίπων ανά ΑΧ υπάρχει δυνατότητα επιλογής λογιστικών κατηγοριών.


20100430-1155-2-478
Ενημέρωση υπενθυμίσεων στους συμμετέχοντες συνάντησης
Όταν καταχωρείται ενέργεια τύπου Συνάντηση και υπάρχουν συμμετέχοντες της συνάντησης τότε αν μόλις συμπληρωθούν τα πεδία υπενθύμισης στην αρχική ενέργεια να ενημερώνονται τα ιδια πεδία και στις ενέργειες που θα φτιαχτούν για τους συμμετέχοντες.


20100604-1155-2-676
Φόρμες με ποσότητα είδους ανάλυσης σετ
Προστέθηκε νέος virtual πίνακας (Ανάλυση Set ειδών (χαρακτηριστικά)) για να τυπώνεται στις φόρμες η ανάλυση σε χαρακτηριστικά του σετ. Η συνολική ποσότητα μπορεί να τυπωθεί και από τον τωρινό πίνακα, εφόσον η σχέση στη γραμμή του σετ είναι σωστή.


20100607-1155-2-688
Οθόνη έμμεσης καταχώρησης ενεργειών
Προστέθηκαν στο σχετικό διάλογο τα πεδία 'Υπενθύμιση' και 'Εναρξη πριν από'.
 
Διορθώσεις σφαλμάτων
20100604-1155-1-679
Καταχώρηση παραστατικού παγίων
Κάτω από προϋποθέσεις εμφανιζόταν μήνυμα [Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο κωδικός].


20100607-1155-1-683
Κανόνες Συμφωνιών
Σε κανόνα συμφωνίας που αφορά=Υπηρεσία, πεδίο=τιμή μονάδας, συνθήκη1= πελάτης, συνθήκη2=είδος, συνθήκη3=πωλητής παραστατικού, μόλις γινόταν επιλογή του πωλητή στα στοιχεία του κανόνα εμφανιζόταν μήνυμα inccorect syntax near ']'.


20100610-1155-1-716
Από μεταφοράς υπόλοιπα λογαριασμών λογιστικής (έμμεση καρτέλλα) 
Σε περίπτωση που επιλεγόταν ως φίλτρο το υποκατάστημα στην έμμεση καρτέλα λογαριασμών λογιστικής, τα από μεταφοράς υπόλοιπα εμφανιζόταν με διπλές αξίες.

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Έκδοση 311.498.10154

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
 

20090127-1155-2-81
Εκτύπωση «Συνοπτική κατάσταση λογιστικής»
Προστέθηκε ως φίλτρο ο πωλητής παραστατικού.


20100528-1155-1-632
Φίλτρα γραμμών στην εκτύπωση καρτέλλας λογαριασμών
Τα φίλτρα γραμμών εφαρμόζονται πλέον και στους ανωτεροβάθμιους λογαριασμούς στην εκτύπωση καρτέλλας.


20100604-1155-2-681
Στήλες παραστατικών Αγορών Υπηρεσιών
Προστέθηκαν οι στήλες για εκτελεσμένα - ανεκτέλεστα.
 
Διορθώσεις σφαλμάτων
 

20100511-1155-1-535
Εργασία Import
Σε σταθμούς εργασίας με λειτουργικό MS Windows XP, κατά την επιλογή της εργασίας import σε όλες τις ενότητες της εφαρμογής εμφανιζόταν μήνυμα Access Violation.


20100514-1155-1-591
Διαφορά κόστους πωληθέντων σε βιβλίο αποθήκης και αξία του αρθρου εμπορ. εσωλ.κοστολόγισης 
Βελτιώθηκε η εργασία εμπορικής εσωλογιστικής κοστολόγησης (παραγωγή άρθρων κόστους πωληθέντων) ώστε να μην εμφανίζονται διαφορές λόγω στρογγυλοποίησης με την εκτύπωση βιβλίου αποθήκης.


20100531-1155-1-641
Μεταβολή παραστατικού Παγίου
Κατά τη μεταβολή  παραστατικού αγοράς παγίων εμφανιζόταν μήνυμα "Ο Κωδικός υπάρχει ήδη".


20100531-1155-1-644
Πιστωτικά έκπτωσης αγορών
Δεν λειτουργούσε σωστά η παράμετρος [Συμψηφιστικά] για τα πιστωτικά αγορών.


20100601-1155-1-655
Παραστατικό εξόδων σε φάκελο εισαγωγών
Κάτω από προϋποθέσεις εμφανιζόταν μικρή απόκλιση στα  παραστατικά εξόδων μεταξύ της αξίας τους και της κατανεμημένης αξίας με αποτέλεσμα να εμφανίζονται προς επιλογή σε νέο φάκελο.


20100602-1155-1-660
Συναλλακτική κίνηση συναλλασσομένου
Στη συναλλακτική κίνηση πελάτη δεν εμφανιζόταν υποκατάστημα ενώ έχει καταχωρηθεί σε παραστατικό.


20100603-1155-1-668
Δημιουργία custom PRe 
Επιτρεπόταν η καταχώρηση custom PRe με ίδιο όνομα με κάποιο απ' αυτά του softone.

20100421-1155-1-412
Πρόβλημα στην μερική αντιστοίχιση πιστωτικών
Παρουσιαζόταν πρόβλημα κατά τη μερική αντιστοίχιση πιστωτικού πώλησης όταν αυτή γινόταν σταδιακά.

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Έκδοση 311.498.10153

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
 

20090127-1155-2-80
Εκτύπωση πωλήσεων «Κατάσταση ελέγχου»
Προστέθηκε ως φίλτρο ο πωλητής στην εκτύπωση "Κατάσταση ελέγχου".


20090514-1155-2-600
Ανάλυση ειδών
Προστέθηκε το υποκατάστημα πελάτη σαν φίλτρο.


20100222-1155-2-158
Επιστροφές εμπορευμάτων INTRASTAT
Εάν η επιστροφή είναι στον ίδιο μήνα με την παραλαβή τότε συμψηφίζεται και εμφανίζεται στην Intrastat το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20100526-1155-1-611
Στοιχεία προσώπων
Δεν ενημερωνόταν ο PRSEXT στην μεταβολή στοιχείων προσώπων


20100527-1155-1-622
Προμήθειες πωλητών
Δεν λειτουργούσε σωστά ο υπολογισμός προμηθειών με μέθοδο απευθείας.


20100527-1155-1-623
Μετασχηματισμός παραστατικών με υποχρεωτικά πεδία
Κάτω από προϋποθέσεις δεν λειτουργούσε ο μετασχηματισμός παραστατικών όταν υπήρχε προβολή με ορισμένα από το χρήστη υποχρεωτικά πεδία.


20100528-1155-1-629
Μήνυμα σφάλματος στο CRM σε βάσεις oracle
Εμφανιζόταν στην εναλλαγή ημερολογίων σε βάση Oracle.


20100528-1155-1-634
Αφαίρεση χαρακτηριστικών απο είδος
Κατά την αφαίρεση χαρακτηριστικών από είδος (με κατ΄είδος παρακολούθηση) έτρεχε λάθος query με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η μεταβολή.


20100601-1155-1-654
Open-item
Στα παραστατικά εμβασμάτων η αξία της αντιστοίχισης υπολογιζόταν στο νόμισμα της συναλλαγής και όχι του συναλλασσομένου ανεξάρτητα από τη σχετική ρύθμιση στα στοιχεία του συναλλασομένου