Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11223

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190104-1155-1-26
Εκτύπωση ελεύθερης εκτύπωσης advanced
Κατά την εκτύπωση Ελεύθερης εκτύπωσης ''Εσωτερική advanced'' σε εκτυπωτή, εκτυπωνόταν στον default των windows.

20190508-1155-1-1436
Φάκελοι Υπηρεσιών
Στο Series 5 UI, σε φακέλους υπηρεσιών, στη καρτέλα Ενεργειών, δεν άνοιγε ο σωστός selector στο ''Θέμα''.

20190509-1155-3-1447
Αυτόματη ανάλυση γραμμών
Έχοντας επιλεγμένη τη παράμετρο αποθήκης ''Αυτόματη ανάλυση γραμμών'', δεν ενημερωνόταν ο πίνακας ''cdimmtrln''.

20190513-1155-1-1459
Δεκαδικά αξιών σε άρθρα λογιστικής
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την εξαγωγή γραμμών άρθρων λογιστικής σε excel, οι αξίες εμφανίζονταν με περισσότερα δεκαδικά.

20190531-1155-1-1656
Νόμισμα σε προβολή κινήσεων προμηθευτή
Δεν εμφανιζόταν το νόμισμα συναλλαγής, σε custom προβολή κινήσεων συναλλασσόμενων.

20190531-1155-1-1660
Blob πεδίο με RunSql
Σε φόρμες πωλήσεων advanced δεν λειτουργούσαν σωστά τα τοπικά πεδία με την εντολή Runsql.

20190603-1155-1-1677
CreateSupport
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε Azure εγκατάσταση, σε custom προβολή, με javascript, με χρήση της συνάρτησης CreateSupport.

20190604-1155-1-1687
Διπλό κλικ στην στατιστική αποθήκης
Στο Series 5 UI, δεν λειτουργούσε η ανακατεύθυνση (με διπλό κλικ) από τις γραμμές της στατιστικής αποθήκης.

20190606-1155-1-1729
Στοιχεία χρεοπιστώσεων ανά εταιρεία
Σε ομάδες εταιρειών, στην ενότητα των χρεοπιστώσεων, δεν αποθηκεύονταν τα στοιχεία ανά εταιρεία.

20190606-1155-1-1730
Φορολογική αναμόρφωση εσόδων εξόδων
Δεν υπολογιζόταν ορθά το εντύπου ''Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης'' στα έσοδα έξοδα, με επιλογή ετήσιου υπολογισμού.

20190606-1155-1-1744
Έλεγχος Υπολοίπου
Σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί ''Ερώτηση'' στη συμπεριφορά του ελέγχου αποθέματος, σε τύπο παραστατικού, κατά την καταχώρηση εμφανιζόταν απαγορευτικό μήνυμα και ακυρωνόταν η καταχώρηση.

20190611-1155-1-1792
Εκτύπωση ευρετηρίων σε excel σε Series5 UI
Κατά την εκτύπωση σε excel ενός ευρετηρίου με φιλτραρισμένες στήλες, εκτυπωνόταν λάθος η συνολική αξία.

20190614-1155-1-1847
Θέση Ράφι
Στην εκτύπωση ''Κατάσταση επιλογής ειδών'', προσθέτοντας σαν στήλη τη θέση αποθήκευσης, δεν εμφανίζονταν αποτελέσματα.

20190614-1155-1-1854
Αντικατάσταση απόδειξης σε πρατήρια
Το Button «Αντικατάσταση απόδειξης» που αφορά προβολές πρατηρίων, δεν εμφανιζόταν κατά το ''Save New Template''.

Δεν υπάρχουν σχόλια: