Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10915

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170328-1155-2-1363
Α.Π.Δ. - Κ.Π.Κ 047
Προσαρμογή της Α.Π.Δ. στις προδιαγραφές του Κ.Π.Κ 047 (Μισθωτοί απασχολούμενοι τ. Ε.Τ.Α.Α.- Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. -Εφάπαξ ποσό Στέγης Υγειονομικών - ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10914

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160725-1155-7-2598
Δελτίο απαλλαγής
Είναι πλέον δυνατή η μεταβολή του πεδίου Δ.Απαλλαγής σε τιμολόγιο που έχει προκύψει από μετασχηματισμό δελτίου αποστολής που δεν το είχε συμπληρωμένο.

20161012-1155-7-3303
Εκκρεμότητα Υπηρεσίας
Στους φακέλους υπηρεσιών δόθηκε η δυνατότητα επιλεκτικής άρσης εκκρεμότητας και στις γραμμές υπηρεσιών αντίστοιχα με τις γραμμές ειδών.

20170208-1155-2-541
Ανεξόφλητα παρ/κα
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής εταιρείας στην εκτύπωση ανεξόφλητων παρ/κων και στην αντίστοιχη έμμεση προβολή.

20170220-1155-7-705
Σύνθεση Σετ
Η διαγραφή είδους με σετ σε παραστατικό πώλησης προκαλεί πλέον τη διαγραφή του αντίστοιχου παραστατικού σύνθεσης.

20170317-1155-7-1201
Μεταβολή ποσοτήτων παραγωγής
Προστέθηκε παράμετρος στον τύπο παραστατικών παραγωγής για τον τρόπο μεταβολής των Α'Υλών όταν αλλάζει η ποσότητα παραγομένου με τιμές:
Καθόλου, Αυτόματα ναι, Με ερώτηση (Ναι), Με ερώτηση (Οχι).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160701-1155-7-2282
Μικτές εγγραφές ΚΒΣ & ΕΛΠ
Σε κάποιες περιπτώσεις (καταχώριση άρθρου, reupdate λογιστικής) παρουσιαζόταν διαφορετική ενημέρωση των πεδίων ISGL και ISIAS σε άρθρα λογιστικής με διαφορετικούς τύπους λογαριασμών (Μεικτός, ΕΛΠ).

20161006-1155-1-3214
Αρχειο ΥΕΚΑ Ε7
Δεν εμφανίζεται πλέον ερώτηση για το πεδίο Είδος μεταβολής στο διάλογο του E7.xml αρχείου.

20170228-1156-7-31
Ημερολόγια CRM
Αν στις παραμέτρους χρήστη->crm entries δηλώνονταν στις λεπτομέρειες τα πεδία υλικό, ποσότητα και αξία από τις γραμμές ενεργειών εμφανιζόταν σφάλμα στο προσωπικό ή το ομαδικό ημερολόγιο:Ole Error: 80040E14. Invalid column name 'ACTLINES'.

20170313-1155-1-1111
Vies (εκτυπώσεις - έντυπα)
Στις εκτυπώσεις vies καθώς και στους πίνακες παραδόσεων-αποκτήσεων που εκτελούνται ''βάσει ημερομηνίας παραστατικού'', δεν εμφανίζονται πλέον συναλλασσόμενοι, για τους οποίους δεν έχει προηγηθεί υπολογισμός intrastat στα παραστατικά.

20170321-1155-7-1218
Επισυναπτόμενα αρχεία
Σε κάποιες περιπτώσεις η προσπάθεια εμφάνισης αρχείου από τα σχετικά έγγραφα προκαλούσε την εμφάνιση του καταλόγου αρχείων.

20170322-1155-7-1265
Κατάσταση οικ. στοιχείων από επιχ. δραστηριότητα Ε3
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εισαγωγή νέων εντύπων Γενικής Λογιστικής 'Κατάσταση οικ. στοιχείων από επιχ. δραστηριότητα Ε3' και 'Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε5'.

20170323-1155-1-1287
ΜΥΦ-Χειρόγραφο-Ειδικές Συναλλαγές
Σε αλλαγή της καθαρή αξία ΜΥΦ ή του ΦΠΑ ΜΥΦ σε καταχωρημένα παραστατικά ειδικών συναλλαγών, γινόταν λανθασμένη ενημέρωση του Flag 'Χειρόγραφο'.

20170324-1155-1-1308
Προυπολογισμοί πωλήσεων
Σε προυπολογισμούς πωλήσεων που επιλέγονταν ταυτόχρονα οι διαστάσεις Πίνακας 1 Πελατών και Πίνακας 1 ειδών εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος 'Μη επιτρεπτός συνδυασμός διαστάσεων'.

20170324-1155-7-1306
Στήλες βιβλίων
Σε εταιρείες ομάδας στους λογαριασμούς εσόδων εξόδων εμφανίζονταν οι στήλες βιβλίων όλων των εταιρειών.

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10913

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160912-1155-2-2951
Ανάπτυξη σε ευρετήρια με custom Πίνακες
Μπορούν πλέον να δηλωθούν περιορισμοί XT_ στον ενσωματωμένο designer ώστε α μπορεί να γίνει στα ευρετήρια ανάπτυξη με γραμμές με custom πίνακες.

20161101-1155-2-3585
Ενημέρωση δαπανών εμπορικού-Επιδότηση εργατικής εισφοράς
Έγινε διόρθωση της απεικόνισης Επιδότησης εργατικής εισφοράς στην εργασία [Ενημέρωση δαπανών εμπορικού].

20170201-1155-2-447
Φάκελοι κοστολόγησης
Δόθηκε η δυνατότητα επισύναψης στα σχετικά παραστατικά του φακέλου των ειδικών συναλλαγών των χρηματικών λογαριασμών.

20170214-1155-7-621
SN σε γραμμές αναλώσεων
Μπορεί πλέον να δηλωθεί σαν στήλη το SN του είδους στις γραμμές αναλώσεων των παραστατικών παραγωγής.

20170314-1155-1-1145
Έλεγχος sn σε παραστατικό πώλησης
Δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιηθεί το ίδιο SN σε παραπάνω από μία γραμμές ειδών του ίδιου παραστατικού πωλήσεων.

20170322-2165-2-49
RDC SMS provider
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα αποστολής SMS με τον SMS Provider της RDC.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20160718-1155-7-2497
Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας
Κατά την εκτέλεση της εργασίας [Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας] διαγραφόταν η τιμή που τυχόν έχει οριστεί στο πεδίο Συνολικές εισφορές, στους Τύπους ασφαλιστικών ταμείων.

20160913-1155-7-2961
Κλείδωμα customization
Δεν λειτουργούσε σωστά το κλείδωμα με password των custom εργασιών cst.

20161025-1155-1-3487
ΑΠΔ - Β' Συμπληρωματική
Έγινε διόρθωση του αρχείου CSL01 στο πεδίο [Τύπος Α.Π.Δ.] σε περίπτωση υποβολής 2ης Συμπληρωματικής Α.Π.Δ.

20161124-1155-7-3940
Application server
Σε cloud εγκατάσταση application server δεν διαγράφονταν οι ανενεργοί χρήστες.

20170213-1155-1-613
Εκτύπωση ομάδων
Σε κάποια ευρετήρια με ομαδοποιήσεις δεν εκτυπώνονταν σωστά οι ομάδες.

20170221-1155-7-729
Διαγραφή αναφορών στον πίνακα Εγγυοδοσία\Παρελκόμενα
Κατά τη διαγραφή ενός είδους διαγράφονται οι αναφορές του ως είδος εγγυοδοσίας σε άλλα είδη.

20170306-1155-1-961
Καταχώριση νέου πελάτη από ΓΓΠΣ
Κατά τη καταχώριση νέου πελάτη από τη σχετική εργασία-στοιχεία ΓΓΠΣ εμφανιζόταν σφάλμα 'OLE ERROR 80040E57.String or binary data would be truncated' σε κάποιες περιπτώσεις μεγάλων επωνυμιών.

20170310-1155-1-1074
Τιμή τελ.κίν.πώλησης πελάτη
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργούσε σωστά η ενημέρωση της τιμής είδους σε παραστατικό πώλησης που είχε δηλωθεί να χρησιμοποιεί την τιμή της τελευταίας κίνησης πώλησης του πελάτη.

20170310-1155-7-1085
Ενημέρωση εσόδων-εξόδων
Κατά την ενημέρωση εσόδων εξόδων σε εταιρεία ομάδας η οποία έχει λιγότερους ΑΧ από την κεντρική, εμφανιζόταν σφάλμα "Δεν μπορεί να γίνει Καταχώριση Νέας Εγγραφής.Δεν υπάρχει το πεδίο "Α.Χ.".

20170313-1155-7-1112
Άρθρο 39Β - Αντιστοίχιση
Στην περίπτωση manual αντιστοίχισης ταμειακών παραστατικών με τιμολόγια, η εργασία AcnCloseVat, δημιουργούσε άρθρα λογιστικής που διπλασιαζόταν η αξία της είσπραξης.

20170315-1155-1-1154
Μισθοδοσία-Φόρμες εκτύπωσης
Στις φόρμες εκτύπωσης μισθοδοσίας ο πίνακας Employee δεν συνδεόταν σωστά με τον πίνακα PRSN.

20170322-1155-1-1254
Αρχείο Οριστικής ΦΜΥ - Oracle
Σε βάση Oracle, κατά την εκτέλεση του Αρχείου οριστικής ΦΜΥ και της εκτύπωσης Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ εμφανιζόταν σφάλμα [Format 'SELECT CASE WHEN X.TCODE NOT ' invalid or incompatible with argument].

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10912

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170125-1155-2-331
Επιλογή ανενεργού πελάτη σε κλήσεις
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής ανενεργών πελατών στις κλήσεις.

20170213-1155-2-602
sam4s ως ταμειακή
Πιστοποιήθηκε ο μηχανισμός sam4s ως ταμειακή μηχανή.

20170314-2165-2-26
Στατιστικές αγορών - πωλήσεων
Λαμβάνονται υπόψη πλέον σωστά τα ακυρωμένα και τα ακυρωτικά παραστατικά στις στατιστικές αγορών-πωλήσεων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170222-1155-1-778
Ημερολόγιο εργασίας
Εμφανιζόταν σφάλμα στην καταχώριση εργασίας στο ημερολόγιο εργασίας των εργαζομένων.

20170228-1155-7-862
Ειδικές συναλλαγές Προμηθευτών
Σε καταχώρηση Ειδικής συναλλαγής προμηθευτών με υποχρεωτικό πεδίο στις στήλες γραμμών, όπου γινόταν αντιγραφή από παραστατικού από προηγούμενη χρήση και συμπλήρωση του υποχρεωτικού πεδίου γινόταν λανθασμένη εισαγωγή χρήσης και περιόδου.

20170306-1155-7-967
Προβολή Εμβασμάτων Πελατών
Εμφανιζόταν πρόβλημα στην καταχώριση κινήσεων σε περιπτώσεις σχεδιασμένων προβολών εμβασμάτων που είχαν δηλωθεί να εμφανίζουν link πεδία του παραστατικού.

20170307-1155-7-983
Συμβάσεις
Δεν ενημερωνόταν σωστά η περιγραφή της σύμβασης που προερχόταν από αντιγραφή από προηγούμενη που είχε άλλον συναλλασσόμενο.

20170310-1155-7-1061
Σήμανση εργασιών
Σε περιπτώσεις σήμανσης εργασιών μεταβολής συναλλασσομένων με επωνυμία μεγαλύτερη των 64 χαρακτήρων εμφανιζόταν σφάλμα "String or binary data would be truncated".

20170310-1155-7-1066
Συνένωση αρχείων ΜΥΦ
Δεν υπολογίζονταν σωστά οι αξίες στο αρχείο εξόδων κατά την ενοποίηση αρχείων ΜΥΦ.

20170313-1155-1-1092
Εκτυπώσεις CRYSTAL
Εμφανιζόταν σφάλμα στις εκτυπώσεις που γινόταν χρήση Crystal reports.

20170314-1155-1-1146
Μεταβολή πωλητή σε πελάτη
Κατά τη μεταβολή πωλητή πελάτη σε εγκατάσταση που έχει δηλωθεί στις παραμέτρους πελατών να συγχρονίζονται με άλλες εταιρείες εμφανιζόταν σφάλμα "Πρόσωπα: ... field 'company' not found".

20170315-1155-7-1158
Έντυπο προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ
Διορθώθηκε ο υπολογισμός αμοιβών που υπόκεινται σε χαρτόσημο στην Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ.

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10911

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170217-2165-2-4
Μεικτό κέρδος στα Οικονομικά Στοιχεία των Έργων
Το μεικτό κέρδος πλέον υπολογίζεται ως η διαφορά αξίας πωλήσεων μείον το κόστος πωληθέντων μείον τα έξοδα του έργου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160906-1156-7-174
Ημερομηνία τελευταίας χρέωσης - πίστωσης σε Υπόδειγμα Email
Δεν λειτουργούσαν σωστά τα πεδία Ημερομηνία τελευταίας χρέωσης και πίστωσης από την Οικονομική εικόνα του πελάτη, όταν χρησιμοποιούνται σε Υπόδειγμα email.

20170210-1155-1-586
Σενάριο Πιστωτικού ελέγχου
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εφαρμόζονταν με τη σωστή σειρά οι κανόνες πιστωτικού ελέγχου.

20170210-1155-1-589
Εργαζόμενοι - Άδειες, ασθένειες, απουσίες
Κατά την καταχώρηση άδειας, ασθένειας, απουσίας στην καρτέλα του εργαζόμενου τότε πατώντας καταχώρηση στο Grid εμφανίζονταν προς στιγμή όλες οι άδειες, ασθένειες, απουσίες που είναι καταχωρημένες για όλους τους εργαζόμενους.

20170223-2165-1-6
Παράμετροι
Στην οθόνη των παραμέτρων εμφανίζονταν οι ρυθμίσεις SMS.

20170224-1155-1-827
Παραστατικό σύνθεσης
Σε δημιουργία παραστατικού σύνθεσης από παραστατικό αποθήκης με ενδοδιακίνηση εμφανιζόταν σφάλμα: ITEFPRMS: Field 'CHANGESPQTY' not found.

20170224-1155-1-844
Μεταβολή Υπηρεσίας σε άλλη εταιρία
Σε εγκατάσταση με πολλές εταιρείες και δηλωμένη στις παραμέτρους υπηρεσιών την επιλογή: Εισαγωγή, μεταβολή, διαγραφή, η μεταβολή υπηρεσίας προκαλούσε σφάλμα: FIELD COMPANY NOT FOUND.

20170301-1155-1-890
Παραγγελίες κατ'είδος
Κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης Παραγγελίες κατ' είδος, με δήλωση ημερομηνιακού διαστήματος εμφανιζόταν σφάλμα
FSTATISTICS_1: Field 'Q8' not found.


20170303-1155-7-948
Έλεγχος αποθέματος σε client server
Δεν εμφανίζονταν τα προειδοποιητικά μηνύματα στους client στον έλεγχο υπολοίπου (BL) των παραστατικών σύνθεσης που δημιουργούνται από παραστατικά πώλησης.

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10910

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170126-1155-2-349
Απαιτήσεις / υποχρεώσεις σε δοθείσα ημε/νια βάσει ημερ. διακανονισμού
Προστέθηκε το φίλτρο "Απαιτήσεις βάσει:" με επιλογές "Ημερ/νίας παραστατικού" και "Ημερ/νίας διακανονισμών/αξιογράφων" οπότε λαμβάνεται υπόψη η αντίστοιχη ημερομηνία.

20170224-1155-2-828
Παραστατικά σύνθεσης
Προστέθηκε παράμετρος για μεταβολή σε άλλη χρήση στα παραστατικά σύνθεσης.

20170301-2165-2-7
Import με ανάλυση σετ και χμ
Είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή με import script, ανάλυσης set και χρώματος-μεγέθους ταυτόχρονα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170220-1155-1-711
ΜΥΦ
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ενημερωνόταν σωστά το Flag 'Χειρόγραφο', όταν γινόταν αλλαγή της καθαρής αξία ΜΥΦ, είτε του ΦΠΑ ΜΥΦ).

20170222-1155-1-758
CusLastCfnDate
Εμφανιζόταν σφάλμα στη συνάρτηση CusLastCfnDate(TRDR.TRDR).

20170222-1155-1-783
Αρχείο Intrastat
Σε περίπτωση τριγωνικής αγοράς με συμπληρωμένο το πεδίο ''Αποστολή από'' MTRDOC.SHIPTRDR_SUPPLIER_CODE, το αρχείο intastast εμφάνιζε και τον προμηθευτή του παραστατικού και τον προμηθευτή που έχει οριστεί στο πεδίο ''αποστολή από'', με αποτέλεσμα να διπλασιάζεται η στατιστική αξία.