Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10724

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160209-1155-2-438
Εργασία δημιουργίας συμβάσεων
Δόθηκε η δυνατότητα αυτόματης παραγωγής συμβάσεων από παραστατικά πωλήσεων, αγορών και ειδικών συναλλαγών.

20160322-1155-7-1037
Προσωρινή ΦΜΥ
Εμφανιζόταν ανενεργή η επιλογή ενημέρωσης σελίδας taxis στο έντυπο προσωρινού ΦΜΥ.

20160328-1155-2-1105
Έντυπο Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου
Προστέθηκε η επιλογή των 4 τριμήνων στην περίοδο υπολογισμού στο έντυπο Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου.

20160328-1155-2-1106
Έντυπο Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου
Μπορεί πλέον να συμπληρωθεί και από το χρήστη το πεδίο FSunolo στο έντυπο Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου.

20160328-1155-2-1109
Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου Ε511
Ενσωματώθηκε το Νέο έντυπο Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου Ε511 με αυτόματη υποβολή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150327-1155-1-1117
Συμβάσεις και κάλυψη εκκρεμοτήτων
Το παραστατικό σύμβασης (συμπεριφορά σύμβαση, με δηλωμένη εκκρεμότητα) τηρεί πλέον σωστά τις εκκρεμότητες όταν κληθεί από τις σχετικές εργασίες παρ/κου πωλήσεων.

20160114-1155-1-114
Υπολογισμός μικτών από καθαρά
Στην εργασία Υπολογισμός μικτών από καθαρά το αποτέλεσμα είχε μικρή απόκλιση από την επιθυμητή τιμή που είχε οριστεί.

20160315-1155-7-939
Πρότυπα Δεδομένα Στα Αρχεία Τραπεζών ΣΕΠΑ
Άλλαζε το όνομα του αρχείου, όταν χρησιμοποιούνταν πρότυπα δεδομένα για την δημιουργία αρχείων πληρωμών SEPA.

20160321-1155-7-1009
Εκτύπωση τρεχόντων υπολοίπων με ανάλυση σε Α.Χ
Δεν εμφανιζόταν η περιγραφή του αποθηκευτικού χώρου στην εκτύπωση τρεχόντων υπολοίπων με ανάλυση σε Α.Χ.

20160323-1155-1-1054
ΑΠΔ - Όνομα Εταιρείας
Η δημιουργία αρχείου ΑΠΔ λειτουργεί πλέον σωστά ακόμα και όταν το όνομα της εταιρείας είναι μεγαλύτερο από 40 χαρακτήρες.

20160323-1155-1-1061
Δημιουργία εξωτερικών αρχείων - File type (2,3,4)
Εμφανιζόταν σφάλμα SoftOne Range Error στην εργασία δημιουργίας εξωτερικών αρχείων με filetype εκτός Softone.

20160323-1155-1-1070
ΦΠΑ στα στοιχεία γραμμής
Δεν εμφανιζόταν προς επιλογή το πεδίο ΦΠΑ στα στοιχεία γραμμής των παραστατικών.

20160323-1155-1-1071
Ποσότητα παγίων αγορών
Αυξήθηκε το μέγεθος του πεδίου ποσότητας παγίου στις γραμμές των παραστατικών αγορών.

20160324-1155-7-1093
Εισαγωγές
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργούσε σωστά η επιλογή φακέλου κοστολόγησης από τις ειδικές συναλλαγές προμηθευτών.

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10723

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160316-1155-2-953
Οικονομικά στοιχεία πελάτη
Στα οικονομικά στοιχεία του πελάτη εμφανίζονται ξεχωριστά τα αξιόγραφα ιδίου.

20160317-1155-1-964
Επαφές - Μεταφορά στοιχείων κύριας σε όλες
Η παράμετρος "Μεταφορά στοιχείων κύριας σε όλες" είναι πλέον διαθέσιμη και στις παραμέτρους επαφών.

20160318-1155-2-981
Ερωτηματολόγια σε αρχείο xxf
Είναι δυνατή πλέον η εξαγωγή ερωτηματολογίων σε αρχείο xxf.

20160321-1155-2-1022
Συμφωνία παραστατικού
Μπορεί πλέον να γίνει επιλογή συμφωνίας παραστατικού ανεξάρτητα από τη συμφωνία του συναλλασσόμενου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160218-1155-1-569
Μεταφορά xxf αρχείων αξιογράφων
Σε μεταφορά με xxf αρχείου πληρωμής προμηθευτή με μεταβίβαση αξιόγραφου, δεν επιλεγόταν το σωστό αξιόγραφο αλλά το 1ο που υπήρχε με τον ίδιο κωδικό.

20160317-1155-1-971
editor @sal
Λειτουργεί πλέον σωστά ο editor @SAL.

20160318-1155-1-989
Επιλογή φακέλου κοστολόγησης
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την επιλογή φακέλου κοστολόγησης μέσα από παραστατικό αγοράς.

20160318-1155-1-991
Πεδίο pack σε φόρμα
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εκτύπωση με φόρμα που είχε δηλωμένο πεδίο pack.

20160321-1155-7-1005
Καρτέλα SN
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα στην εκτύπωση "Καρτέλα SN".

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10722

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160317-1155-7-959
Παραστατικά Εσόδων-Εξόδων
Παρουσιαζόταν σφάλμα κατά τη μεταβολή λογαριασμού στη γραμμή σε ήδη καταχωρημένα παραστατικά εσόδων εξόδων.

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10721

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151030-1155-7-3211
Αρχείο τράπεζας Alpha
Δόθηκε η δυνατότητα αποστολής αρχείου τράπεζας Alpha (Εκτελούνται πληρωμές απο alpha σε άλλες τράπεζες) για πληρωμές προμηθευτών (εμβάσματα), αντίστοιχα με τη μισθοδοσία.

20151216-1155-2-3665
bonus κάρτες
Μεταφέρεται πλέον η κάρτα bonus σε παραστατικό που έχει μετασχηματιστεί.

20160212-1155-7-495
Έντυπα ΥΕΚΑ E3.2 και Ε3.3 (XAD)
Προστέθηκαν τα έντυπα:
Ε3.2 Αναγγελία θεωρητικής κατάρτισης
Ε3.3 Αναγγελία πρακτικής άσκησης


20160225-1155-2-654
Φορολογικές αποσβέσεις σε Ε.Λ.Π. & Δ.Λ.Π.
Προστέθηκε φίλτρο για την "έως ημερομηνία αποσβέσεων" στην εργασία <Φορολογικές αποσβέσεις σε Ε.Λ.Π. & Δ.Λ.Π>.

20160226-1155-2-670
Έκφραση ελέγχου στους πιστωτικούς ελέγχους
Προστέθηκαν στις διαθέσιμες επιλογές πεδίων των πιστωτικών ελέγχων η Καθαρή αξία συναλλαγής, η Aξία ΦΠΑ συναλλαγής και η Αξία εξόδων συναλλαγής.

20160311-1155-2-902
XML E9 (YEKA)
Προστέθηκαν 2 ερωτήσεις στην εργασία δημιουργίας του XML αρχείου 'Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης', έτσι ώστε να ενημερώνονται τα tags f_type_of_change και
f_comments


20160311-1155-7-893
Διαστάσεις προϋπολογισμών
Στις διαστάσεις των προϋπολογισμών μπορεί πλέον να επιλεγεί το πεδίο μάρκα είδους.

20160315-1155-2-938
Γέφυρες Λογιστικής - Ειδικές συναλλαγές
Προστέθηκαν στις γέφυρες λογιστικής ειδικών συναλλαγών τα πεδία αξία Intrastat, αξία ΦΠΑ Intrastat και αξία εξόδων Intrastat του παραστατικού (resolver FTR).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150910-1155-7-2741
Αντιγραφή Συναλλασσομένου σε δεύτερη εταιρεία
Κατά την καταχώρηση πελάτη όπου έχει ενεργοποιηθεί η παράμετρος αντιγραφή σε δεύτερη εταιρεία, εάν όλοι οι διαθέσιμοι χρήστες είχαν κάνει login στην εφαρμογή, τότε εμφάνιζε μήνυμα "υπέρβαση ορίου χρηστών".

20160224-1155-1-642
Δημιουργία αρχείου σύνδεσης
Εμφανίζονταν σφάλματα στην εργασία δημιουργίας αρχείου σύνδεσης, όταν στον τελευταίο διάλογο γινόταν επιστροφή στον προηγούμενο.

20160225-1155-1-668
Ανενεργά χαρακτηριστικά
Εμφανίζονται πλέον μόνο τα ενεργά χαρακτηριστικά σε είδος που καταχωρείται σε γραμμή παραστατικού και έχει δηλωμένο μόνο τον 2 τύπο χαρακτηριστικών.

20160301-1155-1-731
Ευρετήριο Εργαζομένων - Ημερομηνίες Πρόσληψης και αποχώρησης
Εμφανίζεται πλέον η ημερομηνία πρόσληψης στα ευρετήρια εργαζομένων, και στην περίπτωση που εργαζόμενος έχει ημερομηνία αποχώρησης μεταγενέστερη της περιόδου προβολής.

20160304-1155-1-794
Reupdate χαρακτηριστικών
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζονταν καθυστερήσεις στην εκτέλεση της εργασίας reupdate χαρακτηριστικών.

20160304-1155-7-792
Σχεδιασμός καρτέλας πελάτη
Εμφανιζόταν σφάλμα σε σχεδιασμό καρτέλας πελάτη που είχε αφαιρεθεί το τμήμα των κινήσεων.

20160308-1155-7-832
Ενοποίηση & μεταβολή αρχείων ΜΥΦ
Διορθώθηκε η σειρά των αρχείων ΜΥΦ, ώστε κατά την ενοποίησή τους να δημιουργείται σωστά το αρχείο ΜΥΦ τριμήνου.

20160310-1155-7-876
Εγκαταστάσεις σε Φακέλους Υπηρεσιών
Εμφανιζόταν ανενεργό το φίλτρο των εγκαταστάσεων σε σχεδιασμούς ευρετηρίων φακέλων υπηρεσιών.

20160310-1155-7-889
Αντιγραφή από τελευταία
Σε αντιγραφή από τελευταία σε καταχώριση παραστατικού ειδικών συναλλαγών πιστωτών και προμηθευτών, με περισσότερες από μία γραμμές, διατηρεί πλέον το λογαριασμό της λογιστικής και την εμπορική κατηγορία.

20160311-1155-1-910
Φ2 Έσοδα-Έξοδα
Στην περιοδική ΦΠΑ (Φ2) για τα έσοδα έξοδα εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος <Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο 'Ενότητα'>.

20160311-1155-7-897
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα προμηθευτών
Τα αποτελέσματα της εργασίας ενηλικιωμένα υπόλοιπα προμηθευτών εμφανίζονταν από το μέλλον προς το παρελθόν, ενώ ο σχεδιασμός της ζώνης ενηλικίωσης ήταν από το παρελθόν προς το μέλλον.

20160315-1155-1-924
Συναλλαγματικές διαφορές Βάσει αποτίμησης
Κατά τον υπολογισμό συναλλαγματικών διαφορών προμηθευτών βάσει αποτίμησης βάσει νομίσματος προμηθευτή εμφανιζόταν στα αποτελέσματα σφάλμα "Module LINSUPDOC : Invalid value for field 'SOCURRENCY'.

20160315-1155-1-931
Γέφυρες λογιστικής
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την επιλογή του link γέφυρας λογιστικής σε τύπο παραστατικού πώλησης.

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10720

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160302-2165-2-10
Script Editor
Έγιναν βελτιώσεις στον script editor: Προστέθηκε Panel Συναρτήσεων, εμφανίζονται όλα τα αποτελέσματα μια ανεύρεσης, γίνεται autocomplete κατά την χρήση συναρτήσεων softone, και ενεργοποιήθηκαν shortcuts για εμφάνιση διαθέσιμων events-συναρτήσεων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160224-1155-1-639
Δημιουργία αρχείου σύνδεσης
Κατά τη δημιουργία αρχείου σύνδεσης με χρήση default παραμέτρων, αποκαλυπτόταν ο κωδικός του SQL Server.

20160229-1155-7-702
Παραστατικό πώλησης - έλεγχος υπολοίπου
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργούσε ο έλεγχος υπολοίπου ειδών κατά τον μετασχηματισμό σε παραστατικό πώλησης που στον τύπο του είχε οριστεί να γίνεται ο σχετικός έλεγχος.

20160302-1155-7-749
Μάζα-'Όγκος
Δεν εμφανίζονταν τα πεδία μάζα και όγκος στα είδη.

20160303-1155-1-760
Σειρά άρθρου στη σειρά του παραστατικού
Λειτουργούν πλέον σωστά οι γέφυρες λογιστικής, που η σειρά άρθρου έχει δηλωθεί στη σειρά του παραστατικού.

20160307-1155-1-802
Reupdate ΜΥΦ εσόδων-εξόδων
Η Εργασία ενημερώνει πλέον σωστά τα στοιχεία στα λοιπά στοιχεία των παραστατικών.

20160307-1155-1-805
Λογαριασμοί μηδενικού ΦΠΑ
Εμφανιζόταν σφάλμα στην επιλογή λογαριασμών Εσόδων-Εξόδων, όταν δεν υπήρχαν οι μηδενικοί λογαριασμοί ΦΠΑ που είχαν οριστεί στις παραμέτρους και έπρεπε να ανοιχτούν αυτόματα.

20160307-1155-1-811
Δημιουργία λογαριασμού από πρότυπη
Εμφανιζόταν σφάλμα στα παραστατικά εσόδων-εξόδων όταν η σειρά είχε υπόδειγμα που χρησιμοποιούσε λογαριασμό από την πρότυπη εταιρεία, ή γινόταν απευθείας επιλογή στη γραμμή ''Από πρότυπη''.

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10719

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120705-1155-2-1417
Στη μαζική Αλλαγή Τιμών - Στοιχεία υπολογισμού εναλλακτικών τιμών να υπάρχει επιλογή στο 'Υπολογισμός βάσει'='Τιμή κόστους-markup τιμολ. κατηγορίας ειδών΄
Στην εργασία <Αλλαγή τιμών πώλησης>, στα στοιχεία υπολογισμού εναλλακτικών τιμών προστέθηκε η επιλογή [Υπολογισμός βάσει της τιμής κόστους –markup τιμολογιακής κατηγορίας ειδών].

20130424-1155-2-1732
Μετασχηματισμός παραστατικών
Σε παραστατικό αγοράς κατά την διαδικασία μετασχηματισμού, μεταφέρεται το πεδίο ACNMSK που έχει καταχωρηθεί στις γραμμές του.

20130509-1155-7-1862
Δυνατότητα εξαίρεσης μηδενικών γραμμών σε πιστωτικά έκπτωσης
Προστέθηκε η δυνατότητα εξαίρεσης μηδενικών γραμμών σε πιστωτικά έκπτωσης.

20130723-1155-7-2861
Κέντρα κόστους σε γραμμές παραστατικών αγορών
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών αγορών μεταφέρονται και τα κέντρα κόστους γραμμών.

20140523-1155-2-2097
Loyalty -
Προστέθηκαν σε νέα σελίδα στην προβολή των καρτών bonus, οι πόντοι ανά πελάτη καθώς και οι πόντοι εξαργύρωσης ανά χρήση και περίοδο με την μορφή pivot analysis.

20140721-1155-2-2913
e-mail import να μπορεί να τρέχει και ως batch job
Προστέθηκε η δυνατότητα στην εργασία να εκτελείται και ως batch job με την προσθήκη πρότυπων δεδομένων. Στην εργασία εμφανίζεται toolbar με την επιλογή <Εκτέλεση> και <Πρότυπα δεδομένα>. Επιλέγοντας <Εκτέλεση>, εκτελείται ταυτόχρονα ο έλεγχος email και η εισαγωγή όλων. Αυτό έχει ως συνέπεια να μπορεί να προγραμματιστεί η εκτέλεση της εργασίας και με το scheduler.

20140731-1155-2-3064
Αντιγραφή στοιχείων συναλλασσομένου σε υποκαταστήματα
Στα υποκαταστήματα συναλλασσομένων προστέθηκε button για την αυτόματη μεταφορά των στοιχείων συναλλασσόμενου στα υποκαταστήματα.

20140814-1155-2-3173
Εκτύπωση <Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων>
Προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης των κρατήσεων για κατασκηνώσεις (ΜΣ 3386) στην εκτύπωση εισφορές ασφαλιστικών ταμείων.

20141020-1155-2-3846
Έκδοση δωροεπιταγής και μήνες ισχύος
Κατά την έκδοση δωροεπιταγής, βάσει συμπλήρωσης πόντων, ενημερώνεται αυτόματα η ημερομηνία ισχύος και λήξης της δωροεπιταγής βάσει του πεδίου μήνες εγγύησης από το αρχείο ειδών. Ως ημερομηνία ισχύος θα τίθεται η ημερομηνία έκδοσης από το αντίστοιχο παραστατικό

20141020-1155-7-3839
Δυνατότητα αποτύπωσης αξίων στην εκτύπωση αποθήκης «Στατιστική ειδών ανά χαρακτηριστικό»
Στην εκτύπωση «Στατιστική ειδών ανά χαρακτηριστικό» προστέθηκε και η αποτύπωση αξιών.

20141127-1155-2-4336
Καρτέλα έργου με ανάλυση detail
Στην καρτέλα έργου στα φίλτρα προστέθηκαν τα πεδία "Ανάλυση εμπορικών συναλλαγών" και "Ανάλυση ταμειακών συναλλαγών" τα οποία επενεργούν μόνο στα headers παραστατικών και βάσει αυτών αναλύεται η κίνηση.

20141210-1155-2-4524
Κέρδη - ζημίες παγίων ΔΛΠ
Προστέθηκε η εκτύπωση Κέρδη - ζημίες παγίων και στα ΔΛΠ

20150113-1155-2-117
Αρχείο τράπεζας
Στην εργασία <Αρχείο Τράπεζας>, προστέθηκαν τα φίλτρα χρήση και περίοδος.

20150114-1155-7-134
Απαγόρευση κίνησης αξιόγραφου πριν από τη Δημιουργία του.
Προστέθηκε η δυνατότητα ελέγχου και απαγόρευσης κίνησης αξιόγραφου με ημερομηνία μικρότερη της ημερομηνίας δημιουργίας/παραλαβής του (ο έλεγχος πραγματοποιείται απευθείας από το selector).

20150121-1155-2-253
ΔΛΠ - Αναλυτικό ισοζύγιο
Προστέθηκε το φίλτρο του ημερομηνιακού διαστήματος στο Αναλυτικό ισοζύγιο των Εκτυπώσεων ΔΛΠ.

20150123-1155-7-298
Κλειδιά σε πίνακες της εφαρμογής.
Προστέθηκε η δυνατότητα κλειδιών σε πίνακες της εφαρμογής.
Δόθηκε η δυνατότητα να καταχωρούνται σε πίνακες της εφαρμογής επιπλέον περιορισμοί XU_, XI_, XF_, XR_ από το χρήστη.


20150127-1156-7-20
webpage σε είδος
Πραγματοποιήθηκε αλλαγή ως προς το μέγεθος του πεδίου "Web page" στην προβολή του είδους.

20150128-1155-7-344
Πρόταση βελτίωσης για Εγγυοδοσία
Προστέθηκε detail εγγυοδοσία/παρελκόμενα στα είδη.
Τα είδη που δηλώνονται εκεί συμπληρώνονται στο παραστατικό, εφόσον πληρείται η σχέση μονάδων.

20150205-1155-2-483
Αλλαγή τιμών πώλησης
Προστέθηκε η επιλογή "Υπολογισμός βάσει: [Τιμής συμφωνίας συνήθη προμηθευτή και υφισταμένων αξιών - mark up τιμολ. κατηγορίας ειδών]" στον υπολογισμό των εναλλακτικών τιμών, στην εργασία της Αλλαγής τιμών πώλησης αποθήκης.

20150205-1155-7-495
Σταθμός εργασίας
Αυξήθηκε το μέγεθος στου πεδίου «σταθμός εργασίας» από 16 σε 25 χαρακτήρες.

20150209-1155-2-532
Στατιστική εισπράξεων - πληρωμών και εμφάνιση εμβασμάτων
Στα Χρηματοοικονομικά (Ταμεία-Χρηματικοί λογαριασμοί) προστέθηκε η <Στατιστική εισπράξεων-πληρωμών>, στην οποία αποτυπώνονται και τα εμβάσματα ως διακριτός τύπος.

20150209-1155-7-541
Κωδικός 1 - Κωδικός 2 παρτίδας σε σχεδιασμό στηλών
Στο σχεδιασμό στηλών παραστατικών αγορών και πωλήσεων προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής των πεδίων "Κωδικός 1" - "Κωδικός 2" της παρτίδας.

20150213-1155-2-619
Στήλες γραμμών αγορών - Παρατηρήσεις 2
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής του πεδίου Παρατηρήσεις 2 στο σχεδιασμό στηλών στα παραστατικά αγορών και στα παραστατικά αποθήκης.

20150303-1155-7-832
Ισοζύγιο Παρτίδων
Προστέθηκε η δυνατότητα φίλτρου ημερολογιακού διαστήματος στην εκτύπωση <Ισοζύγιο Παρτίδων>.

20150317-1155-7-1002
Υπολογισμός Ημερών Αδείας στο Αρχείο Εργαζομένων
Κατά την πληκτρολόγηση ημερομηνιών αδείας στο αρχείο των εργαζομένων, η εφαρμογή προτείνει τις ημέρες αδείας ανάμεσα στις 2 ημερομηνίες, σύμφωνα με τις ημέρες της εβδομάδας όπως ορίζονται στο ωράριο εργασίας.

20150323-1155-2-1077
Έσοδα έξοδα: φίλτρα στις κινήσεις λογ/μων
Στις σχετικές εργασίες των κινήσεων λογαριασμών Εσόδων Εξόδων προστέθηκαν τα φίλτρα "Σειρά" και "Τύπος".

20150324-1156-7-68
Εργασίες τιμών κόστους
Στην εργασία Υπολογισμού τιμών κόστους προστέθηκαν ως φίλτρα όλα τα default πεδία ομαδοποίησης των ειδών.

20150327-1155-2-1124
Αρχείο τράπεζας - διαδρομή αρχείου
Στην εργασία του αρχείου τράπεζας προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής της διαδρομής αποθήκευσης του παραγόμενου αρχείου.

20150327-1155-2-1126
Αρχείο επικουρικών ταμείων - Διαδρομή αρχείου
Στην εργασία δημιουργίας αρχείου επικουρικών ταμείων προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής της διαδρομής αποθήκευσης του παραγόμενου αρχείου.

20150327-1155-7-1110
Πόντοι κάρτας bonus σε φόρμες εκτύπωσης
Στις φόρμες εκτύπωσης των παραστατικών πώλησης προστέθηκε υπολογιζόμενο πεδίο με το σύνολο των πόντων της κάρτας.

20150402-1155-2-1180
Υποβολή Καταστάσεων Συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής συμβάσεων-συμφωνητικών (παράγραφος 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990) με την δημιουργία αρχείου xml στον browser των συμβάσεων.

20150403-1155-2-1186
Προσθήκη φίλτρου στην Ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής από μισθοδοσία.
Στην ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής από μισθοδοσία προστέθηκε το φίλτρο [Υποκαταστήματα].

20150408-1155-2-1230
Αρχείο οριστικής Φ.Μ.Υ. - διαδρομή αρχείου
Στο αρχείο οριστικής Φ.Μ.Υ. προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής της διαδρομής αποθήκευσης του παραγόμενου αρχείου.

20150408-1155-7-1244
Μάκα κωδικού serial number
Αυξήθηκε το μέγεθος στου πεδίου «μάσκα κωδικού S/N» από 30 σε 50 χαρακτήρες.

20150417-1155-7-1314
Συναλλασσόμενοι σε τριγωνικές συναλλαγές
Στις παραμέτρους Αγορών –Πωλήσεων προστέθηκε παράμετρος ώστε αν έχουν καταχωρηθεί δεδομένα στα πεδία τριγωνικών συναλλαγών να μην πραγματοποιείται διαγραφή τους στην περίπτωση που αλλαχθεί ο συναλλασσόμενος του παραστατικού.

20150420-1155-7-1328
Προσθήκη εκτύπωσης «Αρνητικά Υπόλοιπα Παρτίδων»
Προστέθηκε η εκτύπωση «Αρνητικά Υπόλοιπα Παρτίδων» στην αποθήκη.

20150423-1155-2-1369
Προσθήκη του πεδίου ΑΦΜ συναλλασσόμενου στους rsolver των γεφυρών.
Προστέθηκε το πεδίο ΑΦΜ συναλλασσόμενου στους rsolver των γεφυρών.

20150428-1155-2-1414
Τριγωνικές Συναλλαγές Μόνο με Listing (Χωρίς Intrastat)
Προστέθηκε η δυνατότητα συμμετοχής τιμολογίου στη VIES χωρίς να περιλαμβάνεται στη δήλωση Intrastat.

20150429-1155-7-1433
Εγγραφές κλεισίματος
Προστέθηκε το φίλτρο του υποκαταστήματος στην εργασία <Λογ. εγγραφές κλεισίματος>.

20150505-1155-2-1461
Συνάρτηση πιστωτικού ελέγχου
Στους Πιστωτικούς ελέγχους προστέθηκε η συνάρτηση "DTURNOVR - Τζίρος προηγούμενου 12μηνου".

20150521-2165-2-7
Ισοζύγιο είδους ανά χαρακτηριστικό
Προστέθηκε η εκτύπωση <Ισοζύγιο χαρακτηριστικών> στις γενικές εκτυπώσεις Αποθήκης.

20150526-1155-2-1767
Διαχείριση εγκρίσεων σε ενέργειες soactions
Προστέθηκε η δυνατότητα εφαρμογής των εγκρίσεων στις ενέργειες ( soactions) του CRM. Ενέργεια μη εγκεκριμένη θα μπορεί να εμφανίζεται στο Ημερολόγιο (Ομαδικό ή Προσωπικό) αλλά δεν θα κάνει έλεγχο διαθεσιμότητας των προσώπων. Δεν θα υπάρχει η δυνατότητα συνέχειας μη εγκεκριμένης ενέργειας, συμμετοχής σε εργασία της εφαρμογής, χρήση των buttons που υπάρχουν μέσα σ΄αυτήν πχ email για αποστολή, απάντηση, προώθηση κλπ.

20150527-1155-7-1773
Dashboard Στατιστική έργων
Στη Στατιστική έργων προστέθηκαν πεδία σχετικά με τα Έσοδα με και χωρίς ΦΠΑ.

20150528-1155-2-1827
Παραστατικά παγίων - οντότητες
Προστέθηκαν οι συντελεστές απόσβεσης στις οντότητες στις γραμμές των παραστατικών παγίων.

20150602-1155-7-1854
Μήκος πεδίων μεταβλητών εντύπων
Αυξήθηκε το μήκος των πεδίων μεταβλητών εντύπων στους λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής, ώστε να μπορούν να εισαχθούν περισσότερες από 3 ή 4 μεταβλητές.

20150602-1155-7-1858
Μεταφορά κινήσεων Αξιογράφων
Προστέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς τύπων σειρών (που δημιουργούν τα σώματα των αξιογράφων) και κινήσεων αξιογράφων σε άλλες εταιρίες.

20150602-2165-2-8
Καρτέλα είδους ανά χαρακτηριστικό
Προστέθηκε η εκτύπωση <Καρτέλα χαρακτηριστικών> στις γενικές εκτυπώσεις Αποθήκης.

20150702-1155-2-2271
Αλλαγή τιμών πώλησης
Στην εργασία <Αλλαγή τιμών πώλησης> προστέθηκε η επιλογή [Τιμής κόστους και δοτού ποσοστού] και στον υπολογισμό των εναλλακτικών τιμών.

20150715-1155-2-2361
Μήκος πεδίου Περιοδικής ΦΠΑ
Αυξήθηκε το μήκος των πεδίων μεταβλητών εντύπων στους λογαριασμούς των εσόδων-εξόδων, ώστε να μπορούν να εισαχθούν περισσότερες από 3 ή 4 μεταβλητές (40 χαρακτήρες).

20150717-1155-2-2392
Offline / δικαιώματα χρηστών
Προστέθηκε στη λίστα εργασιών των Δικαιωμάτων χρηστών η εργασία δημιουργίας τοπικής εγκατάστασης.

20150728-1155-2-2463
Εκτύπωση <Απαιτήσεις εντολών>
Στην εκτύπωση Απαιτήσεις εντολών προστέθηκε το φίλτρο κωδικός παραστατικού (εντολής).

20150904-1155-2-2696
Προσθήκη διάστασης σύμβασης στις τιμολογιακές πολιτικές
Προστέθηκε η σύμβαση του παραστατικού στις διαθέσιμες συνθήκες των τιμολογιακών πολιτικών αγορών και πωλήσεων.

20150908-1155-7-2723
Οθόνη πελάτη
Πλέον, εφόσον έχει οριστεί delay, στην οθόνη πελάτη εμφανίζονται εναλλάξ το είδος με την αξία του και το σύνολο του παραστατικού πριν την καταχώρησή του.

20150915-1155-2-2785
Προσθήκη φίλτρων [Χρήση] και [Περίοδος] μισθοδοσίας στην εργασία [Ενημέρωση Λογιστικής] από μισθοδοσία
Στην εργασία Ενημέρωσης λογιστικής από μισθοδοσία προστέθηκαν τα φίλτρα [Χρήση] και [Περίοδος (μισθοδοσίας)].

20150921-2165-2-13
NVarchar πεδία
Προστέθηκε η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται custom πεδία τύπου nvarchar στον SQL server.

20150921-2165-2-15
Δημιουργία ενέργειας από το μέσο της δραστηριότητας
Στη φόρμα της δραστηριότητας ενός έργου, στο grid των μέσων με δεξί κλικ κάθε γραμμής (εφόσον υπάρχει μέσο στη γραμμή) ανοίγει μενού σειρών ενεργειών ώστε ο χρήστης να μπορεί να δημιουργήσει νέα ενέργεια με γεμάτες τις τιμές έργου, δραστηριότητας, μέσου, έναρξης και λήξης.

20150921-2165-2-16
Προσθήκη στήλης στο grid των μέσων στη φόρμα δραστηριότητας - Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του κόστους δραστηριότητας
Στο grid των μέσων, στη φόρμα δραστηριότητας των Έργων, προστέθηκε η στήλη "Ποσότητα". Όταν το μέσο της γραμμής είναι υλικό, η "Ποσότητα" ενεργοποιείται και το "Ποσ. συμμετοχής (%)" απενεργοποιείται. Αντίστοιχα όταν το μέσο της γραμμής είναι πρόσωπο ή πάγιο ενεργοποιείται το "Ποσ. συμμετοχής (%)" κι απενεργοποιείται η "Ποσότητα".

20150924-1155-2-2866
Υποκατάστημα Πελάτη στο αρχείο εγγυήσεων
Προστέθηκε το υποκατάστημα πελάτη και προμηθευτή στο αρχείο των εγγυήσεων.
20151007-1155-7-2994
Στήλες γραμμών παραστατικών
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής του επωνύμου πωλητή στο σχεδιασμό στηλών των παραστατικών πωλήσεων.

20151007-1155-7-2996
Ανεκτέλεστα παραστατικά παραγωγής
Προστέθηκε σε ανεκτέλεστα παραστατικά παραγωγής ο έλεγχος υπολοίπου αποθέματος και υπολοίπου παρτίδων βάσει ανάλωσης FIFO.

20151013-1155-2-3050
Τρόπος πληρωμής - προσθήκη ημερομηνίας έναρξης στον πίνακα διακανονισμού
Προστέθηκε η στήλη <Ημερομηνία έναρξης> στον πίνακα διακανονισμού του τρόπου πληρωμής. Η ημερομηνία έναρξης του διακανονισμού έχει προτεραιότητα έναντι της ημερομηνίας έναρξης του τρόπου πληρωμής.

20151014-1155-2-3058
Εργασία [Ενημέρωση δαπανών εμπορικού] και Ανάλυση πληρωτέου
Στην εργασία ενημέρωσης δαπανών εμπορικού προστέθηκε η δυνατότητα το πληρωτέο ποσό να προκύπτει και με ανάλυση των στοιχείων που συνθέτουν το κόστος.

20151020-1155-7-3126
Εργασία αντιγραφής αθροιστών σε άλλα λογιστικά σχήματα
Δημιουργήθηκε εργασία για την αντιγραφή των αθροιστών σε άλλα λογιστικά σχήματα. Η εργασία είναι διαθέσιμη στο menu των παραμέτρων λογιστικής - Εκτυπώσεις & Έντυπα.

20151030-1155-7-3219
Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ / Προσθήκη φίλτρων
Στην εργασία Παραγωγής κωδικών ΕΑΝ προστέθηκαν τα φίλτρα "Ομάδα", "Εμπ.κατηγορία", "Κατασκευαστής", "Μάρκα" και "Μοντέλο".

20151105-1155-2-3260
Διακανονισμός τρόπου πληρωμής βάσει ημερομηνίας φόρτωσης
Στους τρόπους πληρωμής προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού του διακανονισμού βάσει της ημερομηνίας φόρτωσης.

20151106-1155-2-3274
Τα password taxis & ΙΚΑ να είναι κρυπτογραφημένα
Στα στοιχεία εταιρειών τα passwords για Taxis και ΙΚΑ είναι πλέον κρυπτογραφημένα.

20151113-1155-7-3336
Εξαγωγή ταμειακών εξόδων σε αρχείο xxf
Προστέθηκε η δυνατότητα εξαγωγής των ταμειακών εξόδων σε αρχείο μορφής .xxf

20151119-1155-2-3393
Αντιγραφή ειδών - συναλλασσομένων σε λοιπές εταιρείες
Στην αντιγραφή ειδών σε λοιπές εταιρείες προστέθηκε η επιλογή "Εισαγωγή και μεταβολή και διαγραφή". Η τιμή προστέθηκε και στον τύπο ενημέρωσης της αντιγραφής των συναλλασσομένων.

20151214-1155-2-3631
Loyalty: Εμφάνιση μηνύματος για εξαργύρωση πόντων
Στις πωλήσεις προστέθηκε η παράμετρος "Αυτόματη εξαργύρωση πόντων" όπου με την επιλογή της, όταν συμπληρωθούν πόντοι πελατών δεν εμφανίζεται μήνυμα σχετικά με την εξαργύρωση των πόντων αλλά πραγματοποιείται αυτόματα η εξαργύρωση.

20151215-1155-2-3647
Εξαγωγή σε xls της κατάστασης αποτελεσμάτων στα β' κατηγορίας βιβλία
Προστέθηκε η δυνατότητα εξαγωγής σε xls της κατάστασης αποτελεσμάτων στα βιβλία β' κατηγορίας.

20151216-1155-2-3668
Εξαγωγή σε excel - Αποτελέσματα πολύ μικρών οντοτήτων
Προστέθηκε η δυνατότητα εξαγωγής σε xls της κατάστασης αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων στα βιβλία β' κατηγορίας.

20151216-1155-2-3669
Εξαγωγή σε excel - Αποτελέσματα κατά λειτουργία (Λογ.-Φορ.)
Προστέθηκε η δυνατότητα εξαγωγής σε xls της κατάστασης αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Λογ.-Φορ.) στα βιβλία Γ΄κατηγορίας.

20151223-1155-2-3730
πεδία στις στήλες γραμμών
Προστέθηκαν στις γραμμές των παραστατικών τα πεδία κωδικός κιβωτίου (packcode1) και κωδικός παλέτας (packcode2).

20160107-1155-2-44
515.1 Προσθήκη πεδίου στις μηχανες καρτών !
Προστέθηκε το πεδίο "Επιτρ.κάρτες" στις μηχανές πιστωτικών καρτών, στο οποίο δηλώνουμε τις πιστωτικές κάρτες που θα χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο μηχάνημα καρτών.Επίσης προστέθηκε το πεδίο ¨Καταχώριση κατόπιν έγκρισης" στις παραμέτρους των σταθμών εργασίας, για την αυτόματη καταχώρηση του παραστατικού μετά την έγκριση της πληρωμής μέσω της πιστωτικής κάρτας.

20160114-1155-2-123
Καρτέλες έργων
Στην εκτύπωση καρτέλες έργων όταν διαλέγουμε στοιχεία από γραμμές παραστατικών υπάρχει διαθέσιμο προς επιλογή το πεδίο αιτιολογία γραμμής του παραστατικού

20160119-1155-7-166
Γραμμογράφηση XML αρχείου τράπεζας HSBC
Προστέθηκε στην μισθοδοσία η εργασία αρχείο πληρωμών SEPA, βάσει του προτύπου ISO 20022, που καλύπτει την νέα γραμμογράφηση σε XML για το web banking της Τράπεζας HSBC.

20160119-1155-7-171
Μεταφορά πωλητή πελάτη σε δημιουργία πιστωτικού έκπτωσης
Κατα την δημιουργία του Πιστωτικού έκπτωσης και εφόσον υπάρχει συνδεδεμένος πωλητής στον πελάτη, αυτός μεταφέρεται στο παραστατικό.

20160120-1155-7-179
BUSINESS UNIT
Προστέθηκε η μεταφορά του business unit του συναλλασσόμενου στην επικεφαλίδα του παραστατικού, κατά την επιλογή του σε παραστατικό είσπραξης και πληρωμής.

20160120-1155-7-185
Γραμμογράφηση XML αρχείου τράπεζας Εθνικής
Προστέθηκε στην μισθοδοσία η εργασία αρχείο πληρωμών SEPA, βάσει του προτύπου ISO 20022, που καλύπτει την νέα γραμμογράφηση σε XML για το web banking της Εθνικής Τράπεζας.

20160121-1155-7-195
Γραμμογράφηση XML αρχείου τράπεζας Πειραιώς
Προστέθηκε στην μισθοδοσία η εργασία αρχείο πληρωμών SEPA, βάσει του προτύπου ISO 20022, που καλύπτει την νέα γραμμογράφηση σε XML για το web banking της Τράπεζας Πειραιώς.

20160122-1155-2-215
Συμβάσεις - συμφωνητικά
Προστέθηκε η οντότητα των προμηθευτών στην διαχείριση των συμβάσεων.

20160122-1155-7-212
Γραμμογράφηση XML αρχείου τράπεζας ALPHA (web banking)
Προστέθηκε στην μισθοδοσία η εργασία αρχείο πληρωμών SEPA, βάσει του προτύπου ISO 20022, που καλύπτει την νέα γραμμογράφηση σε XML για το web banking της ALPHA BANK

20160126-1155-2-250
Προσθήκη διάστασης δρομολογίου στη συγκριτική εικόνα πωλήσεων και εικόνα πωλήσεων χρήσης
Προστέθηκε το δρομολόγιο στα διαθέσιμα πεδία pivot της εικόνας πωλήσεων χρήσης, της εικόνας αγορών χρήσης καθώς και των συγκριτικών εικόνων τους.

20160209-1155-7-451
Αντιγραφή λογιστικού σχεδίου-ΜΥΦ
Προστέθηκε η ενημέρωση των πεδίων αξία υποβολής ΜΥΦ & υποβολή στοιχείων ΜΥΦ των λογαριασμών λογιστικής κατά την αντιγραφή λογιστικού σχεδίου.

20160210-1155-2-468
ΕΛΠ- Κοστολόγηση παραγωγής απο τις αξίες ΚΒΣ ή τις ΔΛΠ της Α.Λ
Προστέθηκε η επιλογή "Αξίες κοστολογικών στοιχείων βάσει: Κ.Β.Σ.(Φορολογικές) ή Ε.Λ.Π & Δ.Λ.Π.(Λογιστικές) στις παραμέτρους της Παραγωγής, βάσει των οποίων θα υπολογίζονται τα κοστολογικά στοιχεία παραγωγής.

20160210-1155-7-466
Κλείδωμα των φακέλων υπηρεσιών μετά την αποστολή
Προστέθηκε παράμετρος "Κλείδωμα φακ. μετά την αποστολή σε πελ." στον τύπο του φακέλου με προεπιλεγμένη τιμή 1.

20160218-1155-7-577
Συναλλαγματικές διαφορές
Στην εργασία Συναλλαγματικές διαφορές Χρηματικών Λογαριασμών, προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας τόσο για την ισοτιμία βάσει της οποίας θα υπολογιστεί η διαφορά αξίας όσο και για την ημερομηνία καταχώρισης της εγγραφή με τη συναλλαγματική διαφορά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160302-1155-1-735
Μετασχηματισμός παραστατικού
Αν δεν γινόταν επιλογή της εγγραφής του ευρετηρίου, δεν μπορούσε να μετασχηματιστεί.

20160302-1155-1-736
Φάκελοι εισαγωγών - κλείσιμο
Εμφανιζόταν σφάλμα ''string or binary data would be truncated'', κατά το κλείσιμο φακέλου εισαγωγών, όταν το μέγεθος της συμβολοσειράς των κωδικών παραστατικών ξεπερνούσε τους 255 χαρακτήρες.