Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Έκδοση 4.00.514.10675

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160204-1155-1-394
Αρχείο Βεβαιώσεων Αποδοχών
Δεν εμφανιζόταν το χαρτόσημο στην κατάσταση ΦΜΥ & στο JL10.

20160204-1155-1-395
Αρχείο ΤΣΜΕΔΕ
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν δημιουργία του αρχείου ΤΣΜΕΔΕ.

20160205-1155-1-416
Αρχεία επικουρικών σε ORACLE
Δημιουργούνται πλέον τα αρχεία επικουρικών σε ORACLE.

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Έκδοση 4.00.514.10673

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160122-1155-2-216
Περίοδοι επιμερισμού bonus
Oi ασφαλιστικές εισφορές επιμερίζονται πάντα μόνο στις τακτικές περιόδους και όχι σε Δώρα και επιδόματα (Μ.Σ. 1121 τιμή 1).

20160201-1155-7-317
Σχετικό έξοδο με ΕΦΚ
Σε έξοδο που υπολογίζεται από άλλο έξοδο που είναι ΕΦΚ μπορεί πλέον να γίνει επιμερισμός βάσει αξίας ΕΦΚ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160129-1155-1-291
Αρχείο Βεβαιώσεων αποδοχών - ημερομηνία αποχώρησης
Συμπεριλαμβάνονται πλέον όλες οι εγγραφές εργαζομένων με ημερομηνία αποχώρησης στο αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών.

20160129-1155-1-302
Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ - ημερομηνία αποχώρησης
Δεν λαμβανόταν υπόψιν η 31/12 του έτους στον υπολογισμό της εκτύπωσης [Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ].

20160201-1155-1-319
Αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών - Βάση Oracle
Λειτουργεί πλέον σωστά η εξαγωγή αρχείου JL10 καθώς και η εκτύπωση [Κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ.] σε βάση Oracle.

20160201-1155-1-324
Αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών
Στο Αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών, συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι εγγραφές με κωδικό αποδοχών 6.

20160201-1155-7-314
Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ
Στην εκτύπωση Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ δεν λειτουργούσαν τα φίλτρα Ημερολογιακό διάστημα & Μισθολογική Περίοδος. Η εκτύπωση εμφάνιζε πάντα ετήσια αποτελέσματα.

20160202-1155-7-334
Αρχείο ΕΤΕΑΠΕΠ
Στο αρχείο για το ταμείο ΕΤΕΑΠΕΠ δεν υπάρχει πλέον διαχωριστικό (;) μετά το τελευταίο πεδίο.
Επίσης αν το αρχείο δεν έχει εγγραφές δημιουργείται με μία γραμμή με τα διαχωριστικά (;) των πεδίων.


20160202-1155-7-347
Έξοδα
Σε κάποια παραστατικά με έξοδα, δεν εμφανιζόταν σωστά η συνολική αξία σε τοπικό νόμισμα.

20160203-1155-7-352
ΦΠΑ Εξόδου
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπολογιζόταν η αξία ΦΠΑ του εξόδου στη συνολική αξία του παραστατικού.