Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Έκδοση 311.492.10061

Η έκδοση που δημοσιεύθηκε σήμερα απαιτεί συγχρονισμό της βάσης δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι έχει δημιουργηθεί αντίγραφο της βάσης δεδομένων πριν την αναβάθμιση. Επιπλέον, συνίσταται ο έλεγχος του *.log αρχείου συγχρονισμού για τυχόν σφάλματα.
Στην έκδοση διορθώνονται τα παρακάτω:

20091019-1155-2-1103 Τίτλοι σε εκτυπώσεις
Διορθώθηκε το μέγεθος των γραμμάτων σε τίτλους εκτυπώσεων ώστε να εμφανίζονται σωστά στο διαθέσιμο χώρο

20090629-1155-1-755 Βιβλίο εσόδων/εξόδων (Θεωρημένες Εκτυπώσεις)
Εμφανιζόταν μήνυμα "ESACCBOOK: field 'CLM_1' not Found" κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης όταν δεν είχε επιλεγεί Υποκατάστημα και Στήλες που δεν κινήθηκαν στην περίοδο και επιπλέον κανένα υποκατάστημα της εταιρείας δεν ήταν χαρακτηρισμένο ως κεντρικό.

20091019-1155-1-1104 Εισπράξεις με αξιόγραφα
Κατά την καταχώρηση ταμειακών παραστατικών με αξιόγραφα δεν ενημερωνόταν σωστά η ημερομηνία λήξης στον πίνακα διακανονισμών (εμφανιζόταν η ημερομηνία του παραστατικού και όχι η ημερομηνία λήξης αξιογράφου).

20091020-1155-1-1111 Αντιγραφή εταιρείας
Μετά την αντιγραφή εταιρείας, στη νέα εταιρεία κατά την επιλογή τύπων παραστατικών εμφανιζόταν μήνυμα "Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο απαιτήσεις"
20091020-1155-1-1115 Λιανική και εξόφληση με κάρτα
Κατά την καταχώρηση εξόφλησης με πιστωτική κάρτα και δόσεις μηχανών πιστωτικών καρτών εμφανιζόταν μηνύματα σφάλματος.

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2009

Έκδοση 311.491.10060

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20091014-2165-2-71 Εικόνα εταιρείας
Στα σύνολα εσόδων συνυπολογίζονται πλέον οι πωλήσεις και στα σύνολα εξόδων οι αγορές

20070524-1155-2-517 Πιστωτικά τζίρου
Προστέθηκε το Υποκατάστημα πελάτη στις διαθέσιμες διαστάσεις υπολογισμού πιστωτικών λόγω τζίρου.

20080507-1155-2-734 Αριθμός παραστατικού πωλήσεων
Προστέθηκε έλεγχος στον αριθμό παραστατικού πωλήσεων ώστε να εμφανίζεται μήνυμα εάν υπάρχει ήδη καταχωρημένο παραστατικό με τον ίδιο αριθμό

20080929-1155-2-1408 Κέντρα Κόστους Λογιστικής
Προστέθηκαν στα διαθέσιμα φίλτρα του αναλυτικού ισοζυγίου Λογιστικής η κατηγορία και η ομάδα των γραμμών άρθρων

20090722-1155-2-833 Αλλαγή ημερομηνίας και ισοτιμία παραστατικού
Έγινε τροποποίηση του τρόπου εφαρμογής των ισοτιμιών, ώστε όταν η ισοτιμία προκύπτει από τον πίνακα των ισοτιμιών (μαζί με την ισοτ. πάνω στο νόμισμα) ίση με 0, να μην έρχεται στο παραστατικό.

20091015-1155-2-1089 Κατάσταση Ωρών Εργασίας
Προστέθηκε στήλη με τον ΑΜΚΑ στην Κατάσταση Ωρών Εργασίας

20080318-1155-2-399 Business unit σε παραστατικά ανά Υποκατάστημα συν/σομένου
Σε περίπτωση που υπάρχει Business unit σε υποκατάστημα πελάτη που επιλέγεται σε παραστατικό, τότε προτείνεται το business unit του υποκαταστήματος και όχι αυτό που υπάρχει στα σταθερά στοιχεία του πελάτη.

Διορθώσεις σφαλμάτων
20081002-1155-1-1430 Εξαγωγή αρχείου Πετρέλαιου Θέρμασης ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Σε εγκατάσταση Client/Server, η εγκατάσταση και αποθήκευση του αρχείου (πετρέλαιο θέρμανσης) γινόταν στον τοπικό δίσκο που τρέχει ο Application Server. Τώρα πλέον γίνεται στον client.

20081020-1155-1-1543 Μη επιτρεπόμενος Υποψήφιος πελάτης σε παραστατικό πώλησης
Διορθώθηκε θέμα με selector πελατών το οποίο επέτρεπε την επιλογή υποψήφιου πελάτη ακόμη και εάν ο τύπος του παραστατικού δεν το υποστήριζε.

20090831-1155-1-895 Σχεδιασμός προβολής
Βελτίωση σε σχεδιασμό προβολών ώστε εάν το Serial Number της εγκατάστασης δεν περιέχει σχεδιασμό script, δεν εμφανίζεται το tab Script.

20091013-1155-1-1079 Συνοπτική κατάσταση προσφορών
Δεν φίλτραρε τα παραστατικά με βάση την συμπεριφορά τύπου ώστε να εμφανίζει μόνο αυτά με συμπεριφορά [202 - Προσφορά]

20091014-1155-1-1087 Μεταβολή καθεστώτος ΦΠΑ σε παραστατικά πωλήσεων
Κατά την καταχώρηση παραστατικού πωλήσεων με γραμμές υπηρεσιών, όταν το καθεστώς ΦΠΑ άλλαζε από "Κανονικό" σε "Απαλλάσεται" εμφανιζόταν μήνυμα "Itelines: Dataset not in edit or insert mode"

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

Έκδοση 310.482.10014

Μεταβολές / προσθήκες προδιαγραφών

20081008-2165-2-113 Άρθρα Intrastat Αγορών - Πωλήσεων
Στη γέφυρα σύνδεσης με λογιστική παραστατικών αγορών/ πωλήσεων, προστέθηκε δυνατότητα ορισμού ημερομηνίας με την οποία θα δημιουργείται το άρθρο Intrastat, με επιλογή μεταξύ [Ημερομηνίας παραστατικού] ή [Ημερομηνίας Intrastat].

20090907-1155-2-919 Εκτύπωση καρτέλας πελάτη
Προστέθηκε ως φίλτρο ο πωλητής του παραστατικόύ στην εκτύπωση καρτέλας πελάτη

Διορθώσεις σφαλμάτων
20090915-1155-1-950 Εξαγωγή δεδομένων (Σενάρια Merging)
Σε σενάριο εξαγωγής που περιλαμβάνει όλους τους πίνακες, εμφανιζόταν μήνυμα "Incorrect syntax near ']'"

20090918-1155-2-966 Selector πελάτη
Εμφανιζόταν μήνυμα 'Control has no parent window' με escape σε ανοιχτό selector πελατών.

20090918-1155-1-973 Μετασχηματισμός παραστατικών αγορών
Διορθώθηκε η συμπεριφορά της εφαρμογής κατά το μετασχηματισμό παραστατικού αγορών με συμπεριφορά 301) εσωτερική διακίνηση σε άλλο παραστατικό χωρίς συμπεριφορά εσωτερικής διακίνησης

20090922-1155-1-979 Οικονομικά στοιχεία λογαριασμών λογιστικής
Διορθώθηκαν τα στοιχεία ΚΕΠΥΟ στα οικονομικά στοιχεία των λογαριασμών λογιστικής ώστε να μην εμφανίζονται παραστατικά τα οποία βάσει ορίων δεν συμμετέχουν στο ΚΕΠΥΟ.

20090924-1155-1-995 Τιμολογιακές πολιτικές με δώρα
Δε λειτουργούσε σωστά η εφαρμογή τιμολογιακών πολιτικών με κλιμάκωση και συνδυαστική εφαρμογή, όταν υπήρχαν δώρα.

20090924-1155-1-1001 Εκτύπωση Κατάστασης Παραγγελιών
Εάν υπήρχαν είδη με χαρακτηριστική και είδη χωρίς χαρακτηριστικά και στα φίλτρα επιλεγόταν Αναλυτική εκτύπωση, τότε οι κωδικοί ειδών χωρίς χαρακτηριστικά δεν εμφανιζόταν.

20090925-1155-1-1009 Serial number σε παραστατικά αποσύνθεσης
Εάν σε παραστατικά αποσύνθεσης που ο τύπος ενημέρωσης serial number για τις γραμμές είναι 'Αγορά/Παραγωγή' και στις παραμέτρους αποθήκης ήταν επιλεγμένη η παράμετρος [Επιλογή SN σε εξαγωγή] τότε κατά την επιλογή SN του συντιθέμενου εμφανιζόταν μήνυμα "Μη διαθέσιμο SN".