Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10753

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161006-1155-7-3218
Κλειδωμένες προδιαγραφές
Σε κλειδωμένες προδιαγραφές λόγω κοστολόγησης, δόθηκε η δυνατότητα αλλαγής της τιμής του πεδίου 'Ενεργή' και 'Κύρια'.

20161007-1155-2-3243
Γραμμογράφηση αρχείου CITIBANK
Το αρχείο Μισθοδοσίας για την τράπεζα CITIBANK, είναι πλέον της μορφής TXT.

20161024-1155-1-3458
Σχεδιασμός στηλών
Είναι πλέον διαθέσιμο στο σχεδιασμό στηλών των παραστατικών πώλησης το πεδίο της επωνυμίας του πωλητή.

20161024-1155-2-3460
Εκχώρηση ειδικών συναλλαγών
Δόθηκε η δυνατότητα εκχώρησης παραστατικών ειδικών συναλλαγών.

20161025-1155-2-3485
spell με ευρώ
Η συνάρτηση spell εμφανίζει πλέον και το λεκτικό 'ευρω' στα ελληνικά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161003-1155-1-3169
Καταχώρηση παραστατικού με αυτόματη κάλυψη σε είδη με Χ/Μ
Σε κάποιες περιπτώσεις καταχώρησης παραστατικού με αυτόματη κάλυψη παραγγελιών και ανάπτυξη χαρακτηριστικών σε στήλες γραμμών, η εισαγωγή ποσότητας μεγαλύτερης των παραγγελιών προκαλούσε λανθασμένο υπολογισμό ποσοτήτων στις γραμμές.

20161010-1155-7-3264
Είδος με χρώμα μέγεθος και διαφορετική μονάδα μέτρησης
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα "ΠΡΟΣΟΧΗ. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ανάλυση χαρακτηριστικών και τη συνολική ποσότητα στη γραμμή", όταν σε είδος με χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνταν διαφορετικές μονάδες μέτρησης, εναλλακτικοί κωδικοί με ποσότητες και αυστηρή σχέση μονάδων.

20161017-1155-1-3357
Ε3 - Χαρακτηρισμός
Στο Ε3 xml το πεδίο f_xaraktirismos λαμβάνει υπόψιν τη Σχέση εργασίας (Μισθωτός - Ημερομίσθιος).

20161019-1155-7-3399
Σήμανση Εργασιών
Όταν είχε δηλωθεί σήμανση εργασιών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συναλλασσομένων, τότε κατά τη διαγραφή τους εμφανιζόταν σφάλμα: Ole Error: 80040E14. Incorrect syntax near ')

20161020-1155-7-3418
Πρόβλημα με Qlikocx.ocx
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα στην εγκατάσταση του Qlikview ocx.

20161021-1155-7-3450
Λάθος κατά την αποθήκευση Ειδών με σήμανση Ενεργειών
Όταν είχε δηλωθεί σήμανση εργασιών στους εναλλακτικούς κωδικούς τότε κατά τη διαγραφή τους εμφανιζόταν σφάλμα: incorect syntax near.

20161021-2165-2-28
Μετασχηματισμός γραμμών
Εμφανιζόταν σφάλμα στο μετασχηματισμό γραμμών, όταν οι γραμμές ήταν περισσότερες από 1000.

20161025-1155-7-3480
Import script
'Όταν στην ενότητα S1 Import, είχε δημιουργηθεί import script με κωδικό XXX_YYY εμφανιζόταν σφάλμα “Ole Error: 80040E14. Invalid column name ‘YYY’ “.

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10752

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160113-1155-2-106
Ωφέλιμες μονάδες παγίων
Στον πίνακα ανάλυσης των ωφέλιμων μονάδων κατά περίοδο καταγράφονται πλέον οι μηνιαίες μονάδες παραγωγής (ωφέλιμες) και από τις μηνιαίες μονάδες υπολογίζονται αυτόματα οι μηνιαίοι συντελεστές απόσβεσης.

20160725-1155-2-2595
Ταμειακή ροή - Διαχωρισμός διακανονισμών
Στην εργασία της ταμειακής ροής, γίνεται πλέον διαχωρισμός του ποσού του διακανονισμού
βάσει τύπου διαθεσίμου που υπάρχει στον τρόπο πληρωμής.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20160921-1155-7-3050
Οικονομικά Στοιχεία ΜΥΦ
Τα πιστωτικά τιμολόγια ενημερώνουν θετικά την καθαρή αξία και την αξία ΦΠΑ της ΜΥΦ, στα οικονομικά στοιχεία των συναλλασσομένων.

20161006-1155-1-3213
Έντυπο Ε6 - Καταγγελία σύμβασης - αυτόματη υποβολή
Κατά την αυτόματη υποβολή του εντύπου Ε6 εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος ''Unable to get property  ;getElementsByTagName' of undefined or null reference''.

20161018-1155-1-3369
Μαθητεία ΟΑΕΔ με bonus - ΑΠΔ
Κατά τον υπολογισμό ΑΠΔ στην περίπτωση μαθητείας ΟΑΕΔ που υπάρχει και έκτακτο ποσό επιμερίζονται πλέον σωστά οι αποδοχές και οι εισφορές.

20161018-1155-1-3372
ΑΠΔ - bonus και αποζημίωση αδείας
Στον υπολογισμό ΑΠΔ, γίνεται πλέον σωστά ο υπολογισμός εισφορών όταν υπάρχει και έκτακτο ποσό (κωδικός 10) και αποζημίωση αδείας (κωδικός 7).

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10751

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160921-1155-2-3052
Καρτέλα εργαζομένων
Βελτιώθηκε η ταχύτητα της καρτέλας εργαζομένων.

20160928-1155-7-3122
ΜΥΦ - Μηδενική Αξία
Είναι δυνατή πλέον η ενημέρωση της ΜΥΦ παραστατικών με πλήθος αλλά χωρίς αξία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160713-1155-7-2426
XXF σε εισπράξεις με παραλαβή νέας επιταγής
Σε κάποιες περιπτώσεις, η εισαγωγή αρχείου XXF που περιέχει είσπραξη με παραλαβή νέου αξιόγραφου, δημιουργούσε διπλά αξιόγραφα.

20161003-1155-1-3167
Τιμές κόστους : τελευταία τιμή αγοράς
Η ενημέρωση της τιμής κόστους "Τελευταία τιμή αγοράς" γίνεται πλέον από την τελευταία γραμμή του αντίστοιχου είδους σε παραστατικά με περισσότερες από μία γραμμές του είδους.

20161007-1155-1-3241
Μαθητεία ΟΑΕΔ - αποζημίωση αδείας εποχιακών
Δεν υπολογίζονταν στη μαθητεία ΟΑΕΔ και στις έκτακτες αποδοχές οι εισφορές με το ποσοστό που ισχύει και για τις αποδοχές του μήνα.

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10750

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160912-1155-7-2955
Ευρετήρια με Ομαδοποίηση-Αυτ.Φιλτράρισμα
Η ενεργοποίηση του αυτόματου φιλτραρίσματος σε ευρετήρια με ταξινόμηση και αυτόματη εκτέλεση ομαδοποίησης, προκαλούσε πρόβλημα στην ταξινόμηση.

20161003-1155-2-3174
Ε4 - Μικτές αποδοχές
Προσαρμογή του πεδίου Μικτές αποδοχές στο αρχείο Ε4 στους ημερομίσθιους σύμφωνα με τις οδηγίες από την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ («Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,33 x «Ωρομίσθιο»)

20161003-1155-2-3175
Ε3 - Μικτές αποδοχές
Προσαρμογή του πεδίου Μικτές αποδοχές στο αρχείο Ε3 στους ημερομίσθιους σύμφωνα με τις οδηγίες από την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ («Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,33 x «Ωρομίσθιο»)

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160210-1156-7-25
Ευρετήρια έργων
Εμφανιζόταν σφάλμα "invalid Column name mtrl" στα ευρετήρια έργων που έχει χρησιμοποιηθεί η αξία εισαγωγών ή εξαγωγών από τα αναλυτικά στοιχεία έργου.

20160916-1155-1-3007
Είδη - Εξυπηρέτηση παραγγελιών
Σε κάποιες περιπτώσεις, στην εξυπηρέτηση παραγγελιών από το ευρετήριο ειδών, εμφανίζονταν οι παραγγελίες όλων των υπόλοιπων ειδών, όταν είχε ζητηθεί [Ανανέωση δεδομένων] και το είδος δεν είχε παραγγελία προς εξυπηρέτηση.

20160929-1155-1-3140
Προσωρινή δήλωση - Μισθοδοσία
Διόρθωση υπολογισμού ημερομηνιών στο έντυπο Προσωρινή δήλωση από μισθοδοσία στις εγκαταστάσεις του Azure

20160929-1155-7-3142
ΜΥΦ - Υποκατάστημα με κωδικό μηδέν
Όταν είχε οριστεί στην εταιρεία υποκατάστημα με κωδικό 0, τότε η δήλωσή του στην εργασία υποβολής στοιχείων ΜΥΦ προκαλούσε σφάλμα "Πρέπει να συμπληρώσετε υποκατάστημα και κωδικό".