Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Έκδοση 312.505.10256

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110506-1155-2-545
#[CUSTOMER.EMAIL]# και αποστολή email
Εμφανιζόταν access violation εάν η παράμετρος #[CUSTOMER.EMAIL]# συμπληρωνόταν στο πεδίο BCC'.

20110610-1155-2-697
Δυνατότητα εκτύπωσης ''Μη κινηθέντα είδη''
Προστέθηκε το ευρετήριο "Μη κινηθέντα είδη" στο αρχείο ειδών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110421-2165-1-33
Access Violation αντί για συντακτικό σφάλμα σε ODBC connections queries
Όταν υπήρχε συντακτικό λάθος σε query το οποίο στελνόταν σε ODBC connection μέσω Import Script, αντί για το λάθος επέστρεφε Access Violation.

20110517-1155-1-595
Έντυπο Ε3
Εμφανιζόταν μήνυμα "USRGENERAL:FIELD 302 NOTFOUND" κατά τον υπολογισμό.

20110526-1155-1-634
Φυσική Απογραφή σε είδη με serial number
Κατά την καταχώριση παραστατικού 'Φυσικής Απογραφής'(ITENATDOC) σε είδη με serial number, με την καταχώρηση του serial number στη γραμμή εμφανιζόταν μήνυμα Access Violation.

20110526-1155-1-639
Aλλαγή καθεστώτος ΦΠΑ σε copy from buffer
Κατά το Copy from buffer, στο νέο παραστατικό, αν δεν είναι συμπληρωμένος ο πελάτης, αντιγράφεται το νόμισμα και το καθεστώς ΦΠΑ από το αρχικό.

20110609-1155-1-688
Πρόβλημα κατά την εξαγωγή import scripts σε αρχείο XXF
Εμφανιζόταν μηνύματα σφάλματος κατά την εξαγωγή εγγραφών import scripts σε αρχείο XXF.

20110609-1155-1-693
Access violation κατά το άνοιγμα επιλογής
Κατά την εκτέλεση της εργασίας [Παραστατικά] (TRDFCTDOC) στην Ενεχυρίαση τιμολογιών εμφανιζόταν access violation.

20110613-2165-2-158
Αυτόματες εισπράξεις και εγγκεκριμένα ή μη παραστατικά
Εάν κατά τη μεταβολή του παραστατικού γινόταν και η έγκρισή του, σε περίπτωση που υπήρχε παραστατικό εξόφλησης μη εγκεκριμένο, δεν μετατρεπόταν σε εγκεκριμένο.

20110614-1155-1-705
Πρόβλημα σε αντιστοιχίσεις παραστατικών
Δεν λειτουργούσε η αντιστοίχηση παραστατικών. Εμφανιζόταν σφάλμα OPNFINDOC: Field 'FXDIFF' not found.

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Έκδοση 312.504.10231

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110530-1155-1-645
Εκτύπωση Ενηλικιωμένα Υπόλοιπα
Σε περίπτωση που η εκτέλεση της εκτύπωσης γινόταν με χρήση πρότυπων δεδομένων, εμφανιζόταν μήνυμα 'Field Sointeger2 cannot be modified'.