Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11134

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151120-1155-7-3402
Συνάντηση σε outlook office 365
Κατά την καταχώρηση συνάντησης στο Soft1 CRM με συμμετέχοντες, ενημερώνεται πλέον το outlook office 365.

20190104-1155-2-29
Κάρτες Bonus σε ομάδες εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, προστέθηκε η στήλη ''Εταιρεία'' στις κάρτες Bonus των πελατών, ώστε να είναι διαθέσιμη η κάρτα στις επιλεγμένες εταιρείες.

20190111-1155-2-88
Ανεξόφλητα παραστατικά
Στην προβολή ''Ανεξόφλητα παραστατικά'' συναλλασσόμενων, προστέθηκε το υποκατάστημα του παραστατικού.

20190111-1155-2-94
ΦΠΑ είδους (MTRL.VAT) σε στήλες γραμμών
Είναι πλέον διαθέσιμο το ΦΠΑ του είδους, στις στήλες γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων.

20190116-1155-2-117
Ειδικές συμβάσεις
Στα παραστατικά, μπορεί να επιλεχθεί πλέον η σύμβαση, ανεξαρτήτως υποκαταστήματος πελάτη.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181102-1155-1-5990
Γενικές παράμετροι εκτυπώσεων - δικαιώματα χρηστών
Κατά την επιλογή ''Εφαρμογή των ρυθμίσεων στις υπάρχουσες εκτυπώσεις'', μέσω των ρυθμίσεων, χάνονταν τα δικαιώματα των χρηστών που είχαν τεθεί στις εκτυπώσεις.

20181126-1155-1-6266
Μενού εφαρμογής και Mega μενού
Στο Series 5 UI, έχοντας ενεργοποιήσει το Mega menu από τις ρυθμίσεις, δεν εμφανίζονταν όλες οι εργασίες του menu χρήστη, σε περίπτωση που είχαν οριστεί μέσα σε φάκελο.

20181204-1155-1-6366
Παραμετρικός τίτλος σε ευρετήριο
Στο Series 5 UI, σε περίπτωση που είχε οριστεί μέσω τοπικού πεδίου τίτλος σε ευρετήριο εμφανιζόταν το όνομα του τοπικού πεδίου.

20181210-1155-3-6410
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα - τύπος ανάλυσης "Εβδομάδες"
Δεν εμφανιζόταν στήλες από την ζώνη ενηλικίωσης με αποτέλεσμα, να μην αποτυπώνονται ορθά τα ενηλικιωμένα υπόλοιπα των πελατών.

20181227-1155-1-6564
Έκδοση τιμολογίων δόσεων
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Έκδοση τιμολογίων δόσεων'', δεν δημιουργούνταν παραστατικά δόσεων, σε περίπτωση που η ημερομηνία ήταν 31/12.

20190115-1155-1-115
Διαφοροποίηση των αξιών στην ανάλυση ABC
Διορθώθηκε λάθος υπολογισμός των αξιών κατά την ανάλυση ABC, σε περίπτωση που συμπληρώνονταν manual οι αξίες στην ανάλυση.

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11133

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180920-1155-2-5284
Ομαδοποίηση ειδών με βάση ιεραρχία πίνακα
Κατά την ομαδοποίηση σε ευρετήριο με πίνακα στον οποίο έχει γίνει ''Ιεραρχία'', εμφανίζονται όλα τα επίπεδα της Ιεραρχίας, επιλέγοντας την αρχική.

20190103-1155-3-11
Εντολές παραγωγής (αντικατάσταση set ειδών)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη μεταφορά σε εντολή παραγωγής, παραστατικού με set ειδών.

20190104-1155-2-28
Διαμόρφωση ποσότητας βάσει πλήθους SN
Σε παραστατικά, σε περίπτωση που διαφέρει η ποσότητα των γραμμών με τα Serial number, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

20190111-1155-2-86
Αρίθμηση στο Serial Number στα παραστατικά σύνθεσης
Στα παραστατικά σύνθεσης, δεν εμφανιζόταν η αρίθμηση των serial numbers στο σχετικό παράθυρο συμπλήρωσης των Serial Numbers των ειδών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181207-1155-1-6396
Ομαδοποίηση με τοπικό πεδίο
Στις καρτέλες έργων δεν γινόταν σωστά ομαδοποίηση έργων, έχοντας τοπικό πεδίο με το πεδίο ''Έναρξη''.

20181212-1155-1-6436
Συγχώνευση ενεργειών
Πλέον στη συγχώνευση ενεργειών ο χρόνος εκτός ωραρίου ακολουθεί το χρόνο εργασίας, δηλαδή σε περίπτωση αλλαγής ημέρας συγχωνεύεται στην εργασία της προηγούμενης.

20181217-1155-1-6490
Φύση συναλλαγής intrastat σε ειδικές συναλλαγές
Στα παραστατικά ειδικών συναλλαγών δεν ενημερωνόταν η φύση συναλλαγής intastat βάσει του τύπου.

20181218-1155-1-6512
Καρτέλες πελατών με υποκαταστήματα
Στην εκτύπωση ''Καρτέλες'' από την ενότητα των πελατών, δεν εμφανίζονταν τα από μεταφοράς υπόλοιπα, σε περίπτωση που στα φίλτρα είχε δοθεί επωνυμία υποκαταστήματος.

20181224-1155-1-6550
Αντιστοίχιση ανεξόφλητων
Στην εργασία ''Αντιστοίχιση ανεξόφλητων'' συναλλασσόμενων, δεν ενεργοποιούνταν το πλήκτρο ''Καταχώριση''.

20181227-1155-1-6567
Memory table σε ομάδες εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών οι εγγραφές στα memory tables όπως ''ομάδες πελατών'' εμφανίζονταν σε όλες τις εταιρείες.

20190108-1155-1-40
Προγραμματισμός εργασίας σε χρόνο απασχόλησης εκτός ωραρίου
Πλέον στον προγραμματισμό εργασίας στη σειρά χρόνου απασχόλησης εκτός ωραρίου έρχεται σωστή ημερομηνία.

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11132

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181228-1155-2-6571
Έντυπο περιβαλλοντικού τέλους
Η ''Αξία τέλους'' του εντύπου ''Περιβαλλοντικού τέλους'', υπολογίζεται από 01/01/2019 με 0,07 λεπτά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181018-1155-1-5831
Μήνυμα σε καταχώριση παραστατικού - Azure
Διορθώθηκε σφάλμα (Δε βρέθηκε η σειρά) που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, σε εγκαταστάσεις Azure κατά την καταχώρηση παραστατικού.

20181031-1155-1-5963
Αποζημίωση αδείας
Πλέον δεν εμφανίζεται το μήνυμα 40181 και οι αποδοχές εμφανίζονται κανονικά στην ανάλυση.

20181112-1155-1-6098
Συναλλακτική κίνηση έργου
Στη συναλλακτική κίνηση έργων, δεν εμφανιζόταν σωστά το grid των ειδών / υπηρεσιών.

20181126-1155-1-6259
Λάθος ημερομηνία σε αποθήκευση Φ2
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν αποθηκευόταν σωστά η περιοδική δήλωση ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να εμφανίζει σφάλμα κατά την προβολή της.

20181207-1155-1-6403
Περιγραφή Είδους σε Φόρμα - Υπερεταιρικό
Υπήρχε πρόβλημα στο τι ερχόταν στην περιγραφή του παγίου, που αποτελεί εταιρικό στοιχείο. Το πρόβλημα αυτό διορθώθηκε. Η προδιαγραφή του προγράμματος είναι ότι στο πεδίο MTRLINES.MTRL_MTRL_NAME, θα πρέπει να έρχεται η περιγραφή που αντιστοιχεί στην εταιρεία του παραστατικού.

20181211-1155-1-6424
Δημιουργία εταιρείας ομάδας με αντιγραφή παραμέτρων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία εταιρείας ομάδας με τύπο αντιγραφής ''παραμέτρων''.

20181214-1155-1-6472
Error on Oracle execution
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Εμπορική εσωλογιστική κοστολόγηση'', σε βάση Oracle.

20181218-1155-1-6504
Πλήρης αντιγραφή εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την πλήρη αντιγραφή εταιρείας, όταν είχε δηλωθεί “Ναί” στην τιμή του πεδίου Αυτ. ανάλυση γραμμών στις παραμέτρους αποθήκης.

20181218-1155-1-6508
Eπανυπολογισμός με τιμές ανά ΧΜ
Ο επανυπολογισμός τιμών / εκπτώσεων από τις σχετικές εργασίες των παραστατικών που χρησιμοποιούν τιμή χονδρικής, δεν ενημέρωνε αλλαγές που έχουν γίνει στον πίνακα των τιμών χονδρικής του είδους.

20181220-1155-1-6540
Παρ/κό φυσικής απογραφής και είδος με παρτίδα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή παρτίδας είδους, σε παραστατικό φυσικής απογραφής.

20181224-1155-1-6551
Εκτύπωση αντιτύπου ακυρωτικού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επανεκτύπωση ακυρωτικού παραστατικού σε φορολογικό μηχανισμό, με φόρμα η οποία περιέχει το πεδίο ''saldoc.iscopy''.

20181231-1155-1-6588
Δόσεις πιστωτικών καρτών
Σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργούνταν λάθος δόσεις πιστωτικών καρτών από παραστατικά είσπραξης.