Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019

Έκδοση 5.00.519.11220

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180314-1155-1-1716
Πρότυπα δεδομένα για πωλήσεις σε αγορές
Δόθηκε δυνατότητα αποθήκευσης πρότυπων δεδομένων, κατά τη μεταφορά παραστατικών πώλησης σε αγορά και το αντίστροφο.

20190508-1155-2-1435
Εκπρόσωποι εταιρείας
Προστέθηκε δυνατότητα καταχώρησης δεύτερου προσώπου ως Εκπρόσωπος εταιρίας με διαφορετικό ΑΦΜ και ιδιότητα.

20190514-1155-2-1479
Προσθήκη πεδίων σε διάλογο μετασχηματισμού
Στο διάλογο μετασχηματισμού παραστατικών προτείνονται πλέον και τα πεδία:
1.Δρομολόγιο
2.Ημ/νία παράδοσης
3.Τρόπος Αποστολής
4.Μεταφορικό μέσο
Οι τιμές των πεδίων συμπληρώνονται στα νέα παραστατικά που προκύπτουν από το μετασχηματισμό.


20190515-1155-2-1481
Καρτέλα SN
Στη ''καρτέλα serial numbers'' πραγματοποιείται πλέον ταξινόμηση στις κινήσεις ανά ημερομηνία - findoc - είδος. Εμφανίζονται διαφορετικές γραμμές όταν το ίδιο SN έχει χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά είδη (περιπτώσεις ανάλωσης-παραγωγής).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190122-1155-1-186
Εκτύπωση φόρμας excel με PRINTFORM
Διορθώθηκε η λειτουργία της υπορουτίνας Printform. Σημειώνεται ότι στις παραμέτρους της πρέπει να δηλωθεί αρχείο με κατάληξη .xls. Επίσης, η PRINTFORM μπορεί να κληθεί με παράμετρο "XLSX" αντί για "Excel" παράγοντας και πάλι αρχείο με κατάληξη .xls.
Στην τελευταία περίπτωση, αν στις παραμέτρους του χρήστη ορίσουμε "Χρήση εσωτερικού υπολ. φύλλου" τότε δεν απαιτείται η χρήση του MS Excel για την παραγωγή του αρχείου.


20190409-1155-1-1159
Εκτυπώσεις Intrastat
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εγκαταστάσεις client / server, στις εκτυπώσεις intrastat αφίξεων & αποστολών.

20190418-1155-1-1281
Συνάρτηση GETHTML
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε javascript προβολής χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση GETHTML.

20190419-1155-1-1295
Φόρμες εκτύπωσης
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο δεν εμφανιζόταν το tab Παράμετροι στον σχεδιασμό φορμών εκτύπωσης μισθοδοσίας.

20190424-1155-1-1339
Φόρος αποζημίωσης απόλυσης
Σε περίπτωση αποζημίωσης απόλυσης, για την οποία προκύπτει φόρος, δημιουργείται εγγραφή με τύπο αποδοχών 37 στο μηνιαίο αρχείο JL10 η οποία συμπεριλαμβάνει επιπλέον το ποσό του φόρου στην αντίστοιχη στήλη.

20190507-1155-1-1416
Φάκελος Υπηρεσιών
Κατά τη δημιουργία παραστατικού ανταλλακτικών ή υπηρεσιών από φάκελο υπηρεσιών, δεν μεταφέρονταν οι γραμμές του φακέλου.

20190509-1155-1-1439
Σενάρια μεταφοράς
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''Εξαγωγή δεδομένων μεταφοράς'' με βάση κάποιο σενάριο.

20190509-1155-1-1448
Φίλτρα σε εκτύπωση στατιστικής σε ομάδες εταιρειών
Σε εταιρείες ομάδας εταιρειών δεν λειτουργούσε σωστά στις στατιστικές αποθήκης, υπηρεσιών, χρεοπιστώσεων, η χρήση φίλτρου πελάτη ή είδους.

20190520-1155-1-1531
VIES και ειδικές συναλλαγές πιστωτών
Στις εκτυπώσεις Vies, δεν συμπεριλαμβάνονταν εγγραφές ειδικών συναλλαγών πιστωτών & χρεωστών.

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

Έκδοση 5.00.519.11219

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190306-1155-2-750
Πολλαπλή εκχώρηση τιμολογίων
Προστέθηκε το πεδίο "Εκχώρηση" στο grid της εργασίας ''Εκχώρηση ενεχυρίασης''.

20190502-1155-2-1369
Πολλαπλή επιλογή Α.Χ στο μηδενισμό φυσικής απογραφής
Δόθηκε δυνατότητα στην εργασία ''Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής'' η επιλογή πολλαπλών αποθηκευτικών χώρων, ώστε να δημιουργούνται τα ανάλογα παραστατικά ανά χώρο.

20190502-1155-7-1370
Τρέχοντα υπόλοιπα παρτίδων με κάθετη παράθεση των Α.Χ
Δημιουργήθηκε νέα εκτύπωση "Υπόλοιπα παρτίδων ανά Α.Χ. (κάθετα)" η οποία εμφανίζει τα υπόλοιπα σε κάθετη διάταξη.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190205-1155-1-375
Excel Import -ORACLE
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εισαγωγή από excel σε ORACLE (Browse Excel Import) όταν υπήρχε στήλη με ημερομηνία.

20190218-1155-1-532
Σενάριο κλεισίματος Α.Λ.
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Λογιστικές εγγραφές κλεισίματος'' με σενάριο Αναλυτικής λογιστικής, δεν δημιουργούνταν τα αντίστοιχα άρθρα.

20190313-1155-1-818
Excel import abstract error
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' import script.

20190416-1155-1-1237
Συγχρονισμός με Office 365
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε αυτόματες καταχωρήσεις εγγραφών στα office 365. Θα πρέπει οι σειρές των ημερολογίων, να είναι διαφορετικές από τις σειρές των εργασιών.

20190418-1155-1-1273
login σε outprocess διαδικασία
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την είσοδο με outprocess διαδικασία.

20190418-1155-1-1282
Περιγραφή 2 στις στήλες γραμμών
Η ''περιγραφή 2'' του είδους σε στήλες γραμμών, λειτουργεί πλέον ως selector.

20190424-1155-1-1326
Εκτύπωση εντύπου Ε3
Το έντυπο Ε3 της Γενικής λογιστικής δεν εκτυπωνόταν σωστά σε φυσικό εκτυπωτή.

20190424-1155-1-1329
Ημερομηνίες μεταβολής χρήστη
Στις κεντρικές λειτουργίες των χρηστών, δεν εμφανίζονταν τα στοιχεία πρώτης καταχώρησης και τελευταίας μεταβολής.

20190502-1155-1-1374
Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων-Payroll
Στην εργασία Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων αυξήθηκε το μήκος στα πεδία ημερομηνιών αποχώρησης.

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019

Έκδοση 5.00.519.11218

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180927-1155-2-5421
Δυνατότητα ορισμού της αξίας (στήλη PRDVAL)
Δυνατότητα ορισμού της αξίας (στήλη PRDVAL) που θα αποθηκευτεί το αποτέλεσμα της φόρμουλας των υπολογισμών μισθοδοσίας.

20190228-1155-2-675
Ανεξόφλητα παραστατικά
Βελτιώθηκε ο χρόνος ''εκτέλεσης'' της εργασίας ''Αντιστοίχιση ανεξόφλητων'' συναλλασσόμενων. Προτείνεται η χρήση ODBC driver στο xco.

20190404-1155-2-1083
Συμβάσεις - Συμφωνητικά
1. Κατά τη μεταφορά παραστατικού σε σύμβαση, το πεδίο έναρξη των γραμμών, ενημερώνεται με την ημερομηνία του αρχικού παραστατικού. 2. Κατά τη δημιουργία του xml αρχείου, μετατρέπονται οι ειδικοί χαρακτήρες, ώστε να είναι valid το αρχείο. 3. Κατά τη δημιουργία του xml, περιορίζονται οι χαρακτήρες της περιγραφής συναλλασσόμενου και διεύθυνσης, βάσει γραμμογράφησης.

20190508-1155-2-1434
GetPrsnsWork
Προσθήκη φίλτρου PRSN στην κλήση GetPrsnsWork (Advance JavaScript).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190211-1155-1-443
Διαγραφή εταιρείας
Τροποποιήθηκαν οι εργασίες αντιγραφής / διαγραφής εταιρείας, ώστε να μην εμφανίζεται το query timeout.

20190315-1155-1-834
Φάκελος υπηρεσιών
Κατά τη δημιουργία παραστατικού ανταλλακτικών (από φάκελο υπηρεσιών), το πεδίο ''Χειρόγραφο'' στα στοιχεία ΜΥΦ, είχε τιμή ''ΝΑΙ''.

20190404-1155-1-1101
Αρχείο πληρωμών SEPA (ALPHA BANK)
Στο αρχείο τράπεζας ALPHA (BANKPAYFILE=2) εμφανίζεται ,ενώ δε θα έπρεπε, στο tag η εγγραφή false .

20190412-1155-1-1203
Υποχρεωτικό πεδίο σε μετασχηματισμό
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε Series 5 UI, αν είχε δηλωθεί υποχρεωτικό πεδίο στις στήλες γραμμών παραστατικού που προκύπτει από μετασχηματισμό.

20190415-1155-1-1220
Μηνιαίο αρχείο ΦΜΥ (πολυεταιρικό)
Σε πολυεταιρική εγκατάσταση η ενημέρωση αρχείου ΦΜΥ (CrtJL10Prsn) εμφάνιζε λάθος αποτελέσματα εφόσον ο εργαζόμενος ανήκε σε πάνω από μία εταιρεία του πολυεταιρκού.

20190417-1155-1-1258
Access Violation στους πελάτες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εναλλαγή προβολών, μέσω των σχετικών εργασιών, στην ενότητα των πελατών.

20190418-1155-1-1275
Παραστατικά Παραγωγής
Σε παραστατικά παραγωγής που έχουν ανάλωση βάσει προδιαγραφής 'Ναι(Αυτόματα)', δεν ενημερώνονταν σωστά οι γραμμές του παραστατικού με βάση την ποσότητα 1 του παραγόμενου.

20190422-1155-1-1303
Στοιχεία αποστολής ΜΥΦ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα ''Στοιχεία αποστολής'' ΜΥΦ, ενώ είχε συμπληρωθεί στα φίλτρα το ΑΦΜ.

20190424-1155-1-1336
Πράξεις με παρενθέσεις (Series 5 UI)
Στο Series 5 UI, δεν ήταν δυνατή η πληκτρολόγηση παρένθεσης, σε αριθμητικό πεδίο για ανάλογη πράξη

20190425-1155-1-1351
Αύξηση αξίας Παγίου ΕΛΠ-ΔΛΠ
Η εργασία ''Υπολογισμός Αποσβέσεων Ε.Λ.Π - Δ.Λ.Π'' δεν συμπεριλάμβανε παραστατικά με φύση κίνησης παγίου ''Αύξηση αξίας (Φορολογικής & ΕΛΠ-ΔΛΠ)''.

20190503-1155-1-1399
Μήνυμα κατά την ακύρωση FIFO αντιστοίχισης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Ακύρωση Fifo αντιστοίχισης''.

20190506-1155-1-1401
Set με περιγραφή μεγαλύτερη από 64 χαρακτήρες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε καταχώρηση set όπου η περιγραφή ήταν μεγαλύτερη από 64 χαρακτήρες.