Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008

What’s new 15/12/08 – 19/12/08

Μεταβολες/προσθηκες προδιαγραφων

1847 Κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση ασφαλιστικών ταμείων

Στην προβολή των Ασφαλιστικών ταμείων δεν υπήρχε η δυνατότητα προσθήκης κατηγοριοποίησης και ταξινόμησης του ταμείου με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται στις προβολές

Διόρθωση σφαλματων

1833 Εκτύπωση κατάστασης ωρών εργασίας σε Οracle 10g

Σε βάσεις Oracle 10g, εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης εργαζομένων 'Εκτύπωση ωρών εργασίας'

1864 Εκτύπωση βιβλίου αδειών

Στη στήλη [Μισθός] της εκτύπωσης του βιβλίου αδειών, εμφανιζόταν το άθροισμα του μισθολογικού στοιχείου 3252 και το σύνολο επιδομάτων ΣΣΕ.

1386 Επαναληπτικότητα Scheduler

Η εκτέλεση των εργασιών από scehduler επαναλαμβανόταν κάθε 1 λεπτό ανεξάρτητα από τη ρύθμιση στο πεδίο [Επανεκκίνηση]

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2008

What's new 11/12/08 - 12/12/08

Διορθώσεις σφαλμάτων

1838 Λάθος υπόλοιπα από μεταφορά στην εκτύπωση ημερολογίου αξιογράφων
Στην εκτύπωση Ημερολογίου Αξιογράφων δεν υπολογιζόταν σωστά οι αξίες από μεταφορά σε περίπτωση που υπήρχαν επιστροφές αξιογράφων.

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008

What's new 8/12/08 - 10/12/08

Προσθήκες / μεταβολές προδιαγραφών

1836 Εμφάνιση κοστολογικών στοιχείων στο Βιβλίο Παραγωγής – Κοστολογίου
Βελτίωση της εκτύπωσης Βιβλίο Παραγωγής - Κοστολογίου ώστε να εμφανίζονται τα κοστολογικά στοιχεία βάσει παραστατικών παραγωγής και όχι αυστηρά βάσει προδιαγραφής

1519 Έντυπο Βεβαίωση κερδών
Προσθήκη του φορολογικού εντύπου Βεβαίωση Κερδών

Διορθώσεις σφαλμάτων

1819 Copy from buffer σε σειρές
Εκτελώντας copy from buffer από Σειρά που έχει στα στοιχεία μετασχηματισμού σειρές, εμφανίζονται διπλές οι σειρές αυτές στη νέα σειρά.

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

What's new 2/12/08 - 5/12/08

Προσθήκες / μεταβολές προδιαγραφών

1490 Εκκαθαριστικό Σημείωμα Περαίωσης
Προστέθηκε το σχετικό έντυπο


Διορθώσεις σφαλμάτων

1815 Στήλες παραστατικών αποθήκης
Στις στήλες παραστατικών αποθήκης δεν ήταν διαθέσιμη η ποσότητα εναλλακτικής συσκευασίας

1797 Landscape εκτυπώσεις
Δε λειτουργούσε η εκτύπωση σε landscape προσανατολισμό, τη δεύτερη φορά που εκτελούνταν από την οθόνη στον εκτυπωτή

1762 Κλείδωμα ημερομηνιών ΑΠΔ
Δε λειτουργούσε το κλείδωμα ημερομηνιών ΑΠΔ

1170 Εκτύπωση Στατιστική αποθήκης (Ομαδοποίηση κατά τύπο)
Δε λειτουργούσε η ομαδοποίηση κατά τύπο ή σειρά στη Στατιστική αποθήκης

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008

What's new 25/11/08 - 28/11/08

Προσθήκες / μεταβολές προδιαγραφών

1766
Αριθμός μητρώου εργαζομένου επικουρικών ταμείων
Εμφανίζεται μύνημα σφάλματος στην περίπτωση που σε κάποιον εργαζόμενο υπάρχουν διαφορετικά μητρώα

1263
Απεικόνιση στην Intrastat των επιστροφών.
1.Μεταβολή στον τρόπο ενημέρωσης των καταστάσεων αφίξεων & αποστολών και συγκεκριμέν

α:Κατάσταση αφίξεων από
a. Παραστατικά αγορών (SOSOURCE 1251) με συμπεριφορά
i.101 – Δελτίο παραλάβής, ii. 102-Τιμολόγιο Αγοράς, iii. 103 - Δελτίο – Τιμολόγιο Αγοράς
b. Παραστατικά πωλήσεων (SOSOURCE 1351) με συμπεριφορά
i. 151 – Πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, ii. 152-Πιστωτικό τιμολόγιο, iii. 154-Δελτίο Επιστροφής

Kατάσταση αποστολών από:
c. Παραστατικά πωλήσεων (SOSOURCE 1351) με συμπεριφορά i. 101 – Δελτίο αποστολής, ii. 102-Τιμολόγιο Πώλησης, iii. 103-Δελτίο – Τιμολόγιο Πώλησηςd. Παραστατικά αγορών (SOSOURCE 1251) με συμπεριφορά i. 151 – Πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, ii. 152-Πιστωτικό τιμολόγιο, iii. 154-Δελτίο Επιστροφής

2. Τα ακυρωμένα παραστατικών αγορών – πωλήσεων και τα ακυρωτικά τους δεν λαμβάνονται υπ’όψιν κατά τον υπολογισμό της κατάστασης INTRASTAT


Διορθώσεις σφαλμάτων
1773
Πρόβλημα σε αποσβέσεις παγίων με 100% συντελεστή απόσβεσης
Διορθώθηκε πρόβλημα συμπεριφοράς αποσβέσεων σε πάγιο με πιστωτικό έκπτωσης που αποσβένονται στη χρήση (100%).

1775
Αλλαγή της ταξινόμησης των κινήσεων των οντοτήτων στα αναλυτικά βιβλία
Βελτιώθηκε η ταξινόμηση κινήσεων στα αναλυτικά βιβλία παγίων

1747
Landscape εκτυπώσεις
Δε λειτουργούσε η εκτύπωση σε landscape μορφή

1757
Είδος με serial number σε παραστατικά λιανικής
Υπήρχε πρόβλημα στην προβολή για την επιλογή Serial Number είδους σε γραμμές παραστατικών λιανικής

1753
Προυπολογισμοί λογιστικής με διάσταση ομάδας λογ/σμού 2
Στα στοιχεία προϋπολογισμών λογιατικής με διάσταση [Ομάδα λογ/σμού 2] εμφανιζόταν η κατηγορία.

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2008

What’s new 17/11/08-24/11/08

Προσθήκες / Μεταβολές Προδιαγραφών

1711 Εισαγωγή δεδομένων από XXF αρχείο με Import Script

Δημιουργήθηκε κλήση συνάρτησης σε Import Script που επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων από XXF αρχείο.

Διορθώσεις σφαλμάτων

1728 Default barcode εκτυπωτής

Σε περίπτωση που σε κάποιο σταθμό εργασίας είχε ορισθεί ως default κάποιος barcode printer, τότε η εκτύπωση σε άλλο εκτυπωτή του συστήματος γινόταν με τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή barcode.

1705 Υπολογισμός αρχείου ΑΠΔ

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωνόταν φίλτρα εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας ΑΠΔ, εμφανίζοταν σφάλμα "Format '%'' invalid or incompatible with argument" και δε γινόταν ο υπολογισμός.

1712 Μήνυμα λάθους αν στον τρόπο ανάλωσης των παρτίδων τεθεί Fifo προτεινόμενη

Εάν σε τύπο παραστατικού είχε τεθεί ο συνδυασμός [FIFO προτεινόμενη] και πρόταση βάσει πλασματικού ή διαθέσιμου υπολοίπου > 0, τότε κατά την επιλογή είδους στις γραμμές παραστατικού εμφανιζόταν μήνυμα "Column MTRLOT.COMPANY is invalid in the having clause because it is not contained in either an aggregate function or the GROUP BY clause"

1735 Επιλογή πωλητή στις Ειδικές συναλλαγές χρηματικών λογαριασμών

Στις γραμμές Ειδικών συναλλαγών Χρηματικών Λογαριασμών δεν ήταν δυνατή η επιλογή πωλητή.

1716 Ανάλυση ABC και ΦΠΑ χειρόγραφης σειράς ειδικών συναλλαγών προμηθευτών

Εάν σε παραστατικό ειδικών συναλλαγών μεταβληθεί η αξία ΦΠΑ του παραστατικού και στη συνέχει επιλεγεί Ανάλυση ABC στη γραμμή, τότε η αξία ΦΠΑ επαναϋπολογίζεται

1645 Ενδοδιακινήσεις serial number

Επανασχεδιάστηκαν οι εκτυπώσεις Καρτέλας & Ημερολογίου SN ώστε να αποτυπώνονται σωστά οι κινήσεις ενδοδιακίνησης με Serial Number.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν υπάρχει σχεδιασμός εκτύπωσης που χρησιμοποιεί τον αποθηκευτικό χώρο της προηγούμενης εκτύπωσης (ΑΧ από το header του παραστατικού) πιθανόν να χρειαστεί προσαρμογή (είναι πλέον διαθέσιμος ο ΑΧ γραμμής)

1742 Έλεγχος μοναδικότητας σε Serial numbers

Σε περίπτωση που είχε επιλεγεί [Μοναδικό SN σε είδος], ο έλεγχος εφαρμοζόταν σε όλες τις εταιρείες της βάσης.

1745 Επιβαρύνσεις χωρίς συμπληρωμένη κατηγορία ΦΠΑ

Εάν σε τύπο παραστατικού υπήρχε επιβάρυνση χωρίς συμπληρωμένη κατηγορία ΦΠΑ, τότε κατά την επιλογή της σειράς εμφανιζόταν μήνυμα "Δε βρέθηκε το ποσοστό ΦΠΑ" και δεν επιτρεπόταν η καταχώρηση.

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2008

What's new 13/10/08 - 16/10/08

Μεταβολές / Διαγραφές προδιαγραφών

1521 Μεταβολή στη συνάρτηση υπολογισμού μέσου χρόνου αποπληρωμής συναλλασσομένων
Άλλαξε η συνάρτηση που υπολογίζει το μέσο χρόνο αποπληρωμής συναλλασσόμενων. Συγκεκριμένα, οι μεταβολές συνοψίζονται στα εξής:
1.Περιλαμβάνονται όλα τα παραστατικά που έχουν καταχωρηθεί εντός του διαστήματος που ορίζεται από τις ημερομηνίες "από" - "έως" (βάσει ημερομηνίας παραστατικού)
2.Συνυπολογίζεται και ο μέσος χρόνος αποπληρωμής ποσών εκ μεταφοράς
3. Στη συνάρτηση έχει προστεθεί προαιρετική παράμετρος για τον συνυπολογισμό του υπολοίπου με default τιμή [Ναι]

1438 Εναλ/κες αποσβέσεις στο συγκεντρωτικό βιβλίο
Δημιουργήθηκε νέα εκτύπωση Παγίων Συγκεντρωτικό Βιβλίο παγίων βάσει εναλλακτικών αποσβέσεων

Διορθώσεις σφαλμάτων

1472 Κλείδωμα παραστατικού παραγωγής απο μετασχηματισμό εντολής παραγωγής
Όταν κάποιο παραστατικό παραγωγής είχε προέλθει από μετασχηματισμό εντολής παραγωγής απαγορευόταν η μεταβολή του.

1439 Φορολογικά στοιχεία κτήσης
Διορθώθηκε η εκτύπωση [Φορολογικά στοιχεία χρήσης] που αποτυπώνει στοιχεία εναλλακτικών αποσβέσεων παγίων

1440 Πώληση παγίου με εναλλακτικές αποσβέσεις
Εάν καταχωρούνταν πώληση παγίου με εναλλακτικές αποσβέσεις δεν γινόταν σωστός υπολογισμός αποσβέσεων μετά την πώληση

1489 Μετασχηματισμός παραστατικών πώλησης σε αγοράς.
Κατά το μαζικό μετασχηματισμό παραστατικών πώλησης σε αγοράς, δεν δημιουργούνταν παραστατικό για την πρώτη γραμμή είδους εάν δεν υπήρχε συμπληρωμένος συνήθης προμηθευτής στα στοιχεία του

1448 Αυτόματη σύνθεση ειδών με συμπεριφορά παρτίδων
Κατά την καταχώρηση παραστατικού με αυτόματη σύνθεση όπου στο παραστατικό της σύνθεσης υπήρχε τρόπος ανάλωσης παρτίδων fifo (προτεινόμενη ή αυτόματη) τότε κατά την καταχώρηση του παραστατικού εμφανιζόταν μήνυμα access violation για κλείσιμο εφαρμογής.


1432 Softone MetaFile Διορθώθηκε το πρόβλημα με την εκτέλεση SoftOne Metafile αρχείων που είχαν δημιουργηθεί με προγενέστερες εκδόσεις. Εμφανιζόταν μύνημα "is not valid floating point value".

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2008

What's new (6/10/08 - 10/10/08)

Μεταβολή / προσθήκη προδιαγραφών

1426
Ενημέρωση τιμών πώλησης από παραστατικά αγορών
Η ενημέρωση τιμών πώλησης στα είδη από παραστατικά αγορών γίνεται πλέον και για όσα είδη έχουν μηδενικό ή μη συμπληρωμένο markup στα στοιχεία τους. Η μεταβολή αφορά τόσο την online όσο και την batch διαδικασία ενημέρωσης τιμών από παραστατικά αγορών.

1466
Αλλαγή ρύθμισης προθέματος κωδικού ΕΑΝ 13
Υποστηρίζεται πλέον η παραγωγή κωδικών ΕΑΝ με πρόθεμα μήκους 9 χαρακτήρων (από 7).

Διορθώσεις σφαλμάτων

1446
Δημιουργία κωδικών ΕΑΝ με χρώμα - μέγεθος
Βελτιώθηκε η εργασία δημιουργίας κωδικών ΕΑΝ ειδών με χρώμα - μέγεθος που παρουσίαζε μεγάλες καθυστερήσεις σε κάποιες περιπτώσεις π.χ. εάν υπήρχαν και είδη χωρίς χαρακτηριστικά στην αποθήκη

1427
Πρόβλημα στο hypelink στα στοιχεία μετασχηματισμού σειράς αγορών
Δε λειτουργούσε σωστά το link κατά τη μεταβολή στα στοιχεία μετασχηματισμού σειρών αγορών.

1449
Serial numbers
Κατά τη διαγραφή παραστατικού αγοράς είδους με serial number το οποίο είχε ήδη καταχωρηθεί σε παραστατικό πώλησης, το συγκεκριμένο serial number εμφανιζόταν διαθέσιμο προς πώληση. Η διόρθωση που έγινε δε καλύπτει την περίπτωση διαγραφής παραστατικού αγοράς που έχει καταχωρηθεί την ίδια ημερομηνία με το παραστατικό πώλησης.

1417
Διόρθωση λειτουργίας συμπύκνωσης γραμμών στα παραστατικά σύνθεσης
Στα παραστατικά σύνθεσης δε λειτουργούσε σωστά η συμπύκνωση όμοιων γραμμών.

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2008

Κυκλοφόρησε νέα έκδοση 209.44

Kυκλοφόρησε η νέα έκδοση 209.44 των εφαρμογών Soft1. Η κυκλοφορία της νέας έκδοση κρίθηκε απαραίτητη για την κάλυψη των νέων προδιαγραφών στην γραμμογράφηση του αρχείου ΚΕ.Π.Υ.Ο που θέτει η ΠΟΛ 1103/15.7.2008. Δείτε περισσότερα εδώ.

Προσοχή! Πριν την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων σας σε έκδοση 209.44 διαβάστε προσεκτικά τις τεχνικές οδηγίες.

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2008

What's new 14/7/08 - 18/7/08

Διορθώσεις σφαλμάτων

1209
Προβλέψεις αγορών/ πωλήσεων σε Oracle
Κατά την εκτέλεση της εργασίας προβλέψεων αγορών / πωλήσεων σε βάση Oracle, εμφανιζόταν το μήνυμα 'ORA-00905: missing keyword'

1193
Πρόβλημα σε μετασχηματισμό παραστατικού
Κάτω από ειδικές συνθήκες (πολλές γραμμές παραστατικού & χρήση serial number) δεν μπορούσε να γίνει μετασχηματισμός παραστατικού.

1161
Set as default
Δε λειτουργούσε ο μηχανισμός set as default, εάν επιλεγόταν "Ναι" στο μήνυμα "Για όλους τους χρήστες".

1196
Επιλογέας παρτίδας σε παραστατικό με κριτήρια επιλογής παρτίδων
Εάν σε τύπο παραστατικού έχει επιλεγεί Υπόλοιπο>0 στην επιλογή παρτίδας, αυτό δεν εφαρμoζόταν σε παρτίδες που έχουν εισαχθεί σε προηγούμενη χρήση

1184
Σφάλμα Access violation κατά την ενεργοποίηση σύμβασης προγράμματος
Κατά την ενεργοποίηση σύμβασης, εμφανιζόταν μήνυμα access violation.

1149
Λάθος απεικόνιση υπολοίπων σε καρτέλα (πελατών, προμηθευτών,λογιστικής)
Στην καρτέλα πελάτη, εμφανιζόταν διαφορετικό αποτελέσμα σε περίπτωση που προκαθορισμένο ημερομηνιακό διάστημα, οριζόταν από ημερομηνίες.

1155
Eκτύπωση σε email παραστατικού είσπραξης
Δε λειτουργούσε ο μηχανισμός αποστολής e-mail σε πελάτη στα παραστατικά εισπράξεων.

1130
Τελευταία Τιμή πώλησης ανά πελάτη
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της νέας τιμής [Τελ.κιν.πωλησης πελάτη] του πεδίου "Χρησιμοποιεί τιμή" στους τύπους παραστατικών πωλήσεων. Συγκεκριμένα, όσοι τύποι παραστατικών έχουν στο σχεδιασμό τους τη συγκεριμένη τιμή, τότε προτείνεται η τιμή του τελευταίου καταχωρημένου παραστατικού του συγκεκριμένου πελάτη, το οποίο στον τύπο του έχει κίνηση αποθήκης που επηρεάζει τιμή πώλησης.

1086
Αναζήτηση υποδείγματος άρθρου με πληκτρολόγιση μέρους του κωδικού του
Κατά την αναζήτηση υποδείγματος άρθρου με πληκτρολόγιση μέρους του κωδικού του, εμφανιζόταν μήνυμα "incorect syntax near the keyword and".

1101
MTRLINES.PRICE σε φόρμες excel και 4 δεκαδικά
Δεν λειτουργούσαν σωστά οι φόρμες εκτύπωσης παραστατικών σε excel σε τιμές με περισσότερα από δύο δεκαδικά και αξία μεγαλύτερη του 1.

461
Φόρμες εκτύπωσης λιανικής
Στις φόρμες εκτύπωσης παραστατικών λιανικής προστέθηκεί πεδίο για "Ανεξόφλητο" και ''προκαταβολή''

1181
Ενημέρωση αξίας εξόδων σε ταμειακά παραστατικά
Εάν σε ταμειακό παραστατικό συμπληρωθεί αξία εξόδου στον πίνακα ανάλυσης εξόδων χωρίς να γίνει μετακίνηση σε κάτω γραμμή, δεν εμφανιζόταν η αξία εξόδου στο παραστατικό.

1142
Μισθοδοτικές Καταστάσεις
Στην Συνοπτικη Μισθοδοτική κατάσταση η στήλη με τις αποδοχές ασθενείας δεν εμφάνιζε αποτελέσματα. Στην Αναλυτική Μισθοδοτική Κατάσταση δεν υπήρχε στήλη με αποδοχές έκτακτων ποσών.

1089
Μύνημα Αποτυχία αλλαγής κωδικού
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία αλλαγής password χρήστη

1079
Αποτυχία αποθήκευσης read-only σε ημερομηνιακό πεδίο ευρετηρίου
Εάν κάποιο προτεινόμενο ημερομηνιακό διάστημα είχε οριστεί ως read-only σε φίλτρο ευρετηρίου, ήταν δυνατόν να μεταβληθεί κατά την εκτέλεση του ευρετηρίου .

975
Κωδικοποίηση σε χρωματικές ζώνες
Οι χρωματικές ζώνες δεν λειτουργούσαν εάν ο κωδικός τους ήταν διαφορετικός από 1 έως 9.

971
Πρόβλημα στο Live Update
Διορθώθηκε το μήνημα 'Error 18 on InternetOpen' που εμφανιζόταν, κατά την ακύρωση της εργασίας Live Update

923
Στοιχεία πιστωτικών έκπτωσης -εξαγωγή σε xls
Κατά την εκτύπωση του grid κλιμάκωσης στοιχείων πιστωτικών έκπτωσης σε excel, οι αξίες εμφανιζόταν στρογγυλοποιημένες σε ακέραιο.

1212
Ισοζύγιο εσόδων εξόδων πληρωμών εισπράξεων
Στα ισοζύγια των έργων (Εσόδων-Εξόδων-πληρωμών-εισπράξεων) εαν δεν επιλέξουμε στα φίλτρα (ΝΑΙ) δεν εμφανίζονται τα στοιχεία επί των εκτυπώσεων
1) Έργα που δεν κινήθηκαν στην περίοδο
2) Έργα με μηδενική συνολική αξία

Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2008

What's new 7/7/08 - 11/7/08

Στο συμπιεσμένο αρχείο zip της έκδοσης που δημοσιεύθηκε σήμερα 11/7/08 στην κοινή περιοχή
περιλαμβάνεται νέο αρχείο qlickview Cash Flow [CashFlow_S1.qvw], το οποίο δεν ενημερώνεται με τη διαδικασίας Live Update.

Επίλυση σφαλμάτων

Μύνημα σφάλματος κατά το σχεδιασμό εκτυπώσεων
Κατά το σχεδιασμό συγκεκριμένων εκτυπώσεων π.χ Καρτέλλα είδους εμφανιζόταν μήνυμα "Προσοχή! Δεν έχουν ορισθεί πεδία στηλών"


Πρόβλημα σε σχεδιαζόμενες προβολές κάτω από ειδικές συνθήκες
Επιλύθηκε θέμα το οποίο κάτω από ειδικές συνθήκες μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα λειτουργίας σε σχεδιαζόμενες προβολές

Ειδικά Barcode ειδών αποθήκης
Εάν στη μορφή κωδικού των ειδικών barcode ειδών υπήρχαν οι χαρακτήρες %, δεν γινόταν σωστά η ανάγνωση του barcode.

Πρόβλημα στον συγχρονισμό σε oracle
Κατά το συγχρονισμού βάσεων Oracle (10.02.0.0.0) εμφανιζόταν μήνυμα ότι υπάρχει χρήστης συνδεδεμένος στη βάση και ο συγχρονισμός δε μπορούσε να εκτελεστεί.

Εισαγωγή Στοιχείων ΙΚΑ
Στην καταχώρηση εργαζομένου και στην 'Εισαγωγή Στοιχείων ΙΚΑ', αλλαζοντας τον Βασικό ΚΑΔ με κάποιον από τους εναλλακτικους ΚΑΔ εταιρείας, εμφανιζόταν οι ειδικότητες ΙΚΑ με τα ανίιστοιχα πακέτα κάλυψης του Βασικού ΚΑΔ, αντί να εμφανίζει τις ειδικότητες με τα Πακέτα Κάλυψης του εναλλακτικού ΚΑΔ.

Εκτυπώσεις ενηλικιωμένων υπολοίπων χρηματικών λογαριασμών / χρεωστών / πιστωτών
Εάν στις γενικές παραμέτρους των χρηματικών λογαριασμών είχε οριστεί προτεινόμενη ζώνη ενηλικίωσης, οποία είχε απενεργοποιηθεί εκ των υστέρων, τότε οποιαδήποτε ζώνη ενηλικίωσης και να επιλεγόταν στο φίλτρο της εκτύπωσης από τις ενεργές ζώνες, εμφανιζόταν μήνυμα :Δεν έχετε συμπληρώσει 'Ζώνη ενηλικίωσης@

Αγορές σε Ξένο νόμισμα και μικτός τρόπος πληρωμής σε cash flow
Οι αξίες παραστατικών που είχαν καταχωρηθεί σε ξένο νόμισμα και υπήρχε ανάλυση διακανονισμού, δεν εμφανιζόταν σωστά στην εκτύπωση cash flow.

Μετακίνηση σε εγγραφές εκτυπώσεων
Κατά την εκτέλεση εκτύπωσης και μετακίνηση πρώτα στην τελευταία σελίδα, σε όλες τις υπόλοιπες τις σελίδες δεν λειτουργούσε σωστά η μετακίνηση με ποντίκι ή πληκτρολόγιο.

Σχεδιασμός εκτύπωσης αναλυτικού ισοζυγίου
Εάν στα φίλτρα αναλυτικού ισοζυγίου είχε επιλεγεί "από σε μεταφορά πρωτοβαθμίων", τότε όλες οι στήλες στοιχιζόταν δεξιά.

Εργασία Υπολογισμου Καθαρών από την Μεταβολή Δεδομένων Περιόδου
Κατά την εκτέλεση της εργασίας [Υπολογισμός Καθαρών] από τη Μεταβολή Δεδομένων Περιόδου εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος "0.0 is not a valid timestamp".

Αυτόματη εκτέλεση εργασίας με διάλογο ημερομηνίας
Εάν είχε δημιουργηθεί νέα εργασία στο menu π.χ. Εκτύπωση και επιλεχθεί 'Αυτόματη εκτέλεση κατά την είσοδο", τότε στο φίλτρο ημερομηνιών προτεινότανι ως "από ημερομηνία" η DD/M/1900

Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2008

What's new 17/5/08 - 19/06/08

Κατά την περίοδο αυτή προετοιμάζεται η κυκλοφορία της νέας σειράς εκδόσεων 209.
Βλέπε σχετικές προδιαγραφές στο http://www.softone.gr/knowbase/WebHelp/10593.html

Εν τω μεταξύ, στην έκδοση 208 οι εξελίξεις αφορούσαν επιγραμματικά στα εξής θέματα:
 • Θέματα ζητημάτων remote execution εκτυπώσεων
 • Θέματα customizations με υβριδικές τεχνολογίες και .net
 • Θέματα διεθνών εκδόσεων (σε συναλλαγματικές διαφορές και ξένο νόμισμα)
 • Θέματα διάστάσεων εττικετών σε σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις
 • Αποθήκη, θέματα εισαγωγής προτύπου κόστους από excel
 • Αποθήκη, θέματα προβολής πολυσέλιδων ισοζυγίων σε οθόνη
 • Μισθοδοσία, θέματα ασφαλιστικών ταμείων και ΤΣΜΕΔΕ
 • Μισθοδοσία, θέματα ΑΠΔ
 • Μισθοδοσία, προσθήκη συναρτήσεων ημερομηνιακού τύπου
 • Γενική Λογιστική, θέματα ΔΛΠ
 • Παραγωγή, θέματα Κοστολόγησης
 • Παραγωγή, θέματα επιλογής SN σε προδιαγραφές
 • Εγκαταστάσεις, θέματα redirections
 • Αξιόγραφα, θέματα μαζικής δημιουργίας και σχέσης με χρηματικούς λογαριασμούς
 • Αξιόγραφα, θέματα συμπεριφοράς ανεξοφλήτων
 • Cash flow, θέματα εμφάνισης ημερομηνιών και γραφημάτων
 • Τιμολογιακές πολιτικές, θέματα επιλογής "συνεργάτη παραστατικού"

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2008

What's new 12/5/08-16/5/08

Διορθώσεις σφαλμάτων

764
Bug
Στην εκτύπωση Στατιστική ανά πελάτη δεν εμφανίζονται δεκαδικά αν έχουν οριστεί 7 στην ποσότητα
Η εκτύπωση πωλήσων "Στατιστική ανά πελάτη" δεν εμφάνιζει δεκαδικά στην ποσότητα εφόσον είχαν δηλωθεί στις ποσότητες 7 δεκαδικά

771
Bug
Μήνυμα στην εργασία 'Παραστατικά από Δελτία'
Κατά την εκτέλεση της εργασίας 'Παραστατικά από Δελτία' εμφανιζόταν το μήνυμα και δεν ολοκληρωνόταν η δημιουργία των παραστατικών.

776
Bug
Εκτύπωση παραγωγής 'Ανάλυση παραστατικών'
Στην εκτύπωση παραγωγής 'Ανάλυση παραστατικών' δεν γινόταν φιλτράρισμα στους κωδικούς παραγομένου και προδιαγραφών.

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2008

What's new 21/4/08-9/5/08

Προσθήκες / μεταβολές προδιαγραφών

666
New Spec
Αυτοματη εισαγωγή δεδομένων και Ημερομηνία αποχώρησης
Προστέθηκε φίλτρο ημερομηνίας αποχώρησης στην εργασία αυτόματης εισαγωγής δεδομένων μισθοδοσίας, το οποίο εμφανίζεται μόνο όταν επιλέγεται η παράμετρος [Να συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι με ημερομηνία αποχώρησης].
1120
New Spec
Χρημ.Λογ στις κινήσεις αξιογράφων
Όταν στην κίνηση του αξιογράφου ο νέος κάτοχος είναι [χρηματικός λογαριασμός], τότε ο συγκεκριμένος λογαριασμός προτείνεται κατά την επιλογή του αξιογράφου στις γραμμές παραστατικών.
676
New Spec
Σχεδιαζόμενη μισθολογική κατάσταση
Στην σχεδιαζόμενη μισθολογική κατάσταση, όταν ο χρήστης επιλέγει μισθολογικό στοιχείο, στην εκτύπωση εμφανίζονται μόνο οι εργαζόμενοι που έχουν τιμή <>0 στο συγκεκριμένο στοιχείο και όχι όλοι οι εργαζόμενοι.
493
New Spec
Εργασία [Παραγγελίες ελλείψεων – αναγκών]
Προστέθηκε φίλτρο στην εργασία Αγορών "Παραγγελίες ελλείψεων - αναγκών" για την επιλογή ενεργών/ανενεργών ειδών.

Διορθώσεις σφαλμάτων
688
Bug
Ανανέωση κοστολογικών στοιχειών παραστατικών
Κατά την εκτέλεση της εργασίας Ανανέωση κοστ.στοιχ. παραστατικών παραγωγής απο προδιαγραφές δεν ανανεωνόταν τα κοστολογικά στοιχεία.
735
Bug
Kωδικοi ειδών σε ταμειακή Ditron zip
Η ταμειακή μηχανή Ditron zip δεν αναγνώριζε κωδικούς ειδών που περιέχουν μηδενικά
705
Bug
Πρόθεμα ΕΑΝ - παραμέτροι Αποθήκης σε S1 300
Σε Serial Number S1 300 που δεν περιέχει την ενότητα Χαρακτηριστικών (Χρώμα - Μέγεθος), στις παραμέτρους Αποθήκης εμφανιζόταν η επιλογή 'Αυτόματη δημιουργία ΕΑΝ' αλλά όχι και το πεδίο [Πρόθεμα ΕΑΝ].
678
Bug
Σε 64-bit λειτουργικό δεν εμφανίζονται οι τίτλοι στα tabs των οθονών εργασίας
Σε λειτουργικά συστήματα 64-bit οι τίτλοι των σελίδων (tabs) στις οθόνες εργασίας δεν εμφανιζόταν.
680
Bug
Εργασία ελλέιψεων / αναγκών και πρόταση παραγωγής όταν το πλασματικό υπόλοιπο είναι αρνητικό
Η Εργασία ελλέιψεων / αναγκών δεν εμφάνιζε σωστά αποτελέσματα σε περιπτώσεις ειδών με αρνητικό πλασματικό υπόλοιπο
667
Bug
Αναλυτική εκτύπωση κέντρων κόστους μισθοδοσίας
Διορθώθηκε η αναλυτική εκτύπωση κέντρων κόστους, ώστε να εμφανίζει τα σωστά κέντρα κόστους σύμφωνα με τα ημερομηνιακά φίλτρα που επιλέγονται.
659
Bug
Λάθος συμπεριφορά κατά την αντικατάσταση set ειδών στην τιμολόγηση
Αν είχε οριστεί Set ειδών όπου το ίδιο είδος που παράγεται είναι και αναλούμενο, τότε κατά την επιλογή του είδους (set) στην γραμμή παραστατικού -που στο τύπο του έχει δηλωθεί αυτόματη αντικατάσταση και συμπύκνωση γραμμών - η αντικατάσταση συμπλήρωνει όλα τα είδη εκτός από αυτό που είχε οριστεί και ως παραγόμενο.
653
Bug
Έλεγχος αξίας γραμμής και ανάλυση - αντικατάσταση σετ ειδών
Δεν γινότανι η ανάλυση του σετ στα παραστατικά όταν ο τύπος της κίνησης, στα στοιχεία ελέγχου συμπεριφοράς γραμμών, έχει στην παράμετρο ελέγχου αξίας την ένδειξη ' Απαγόρευση στη γραμμή'. Εμφανιζόταν το μήνυμα ότι δεν έχει καταχωρηθεί αξία για τον κωδικό του είδους.
723
Bug
Σφάλμα κατά την εκτέλεση των Εκτυπώσεων Προϋπολογισμών
Κατά την εκτέλεση εκτύπωσης προϋπολογισμών εμφανιζόταν μήνυμα: Άγνωστο πεδίο /μεταβλητή /συνάρτηση: BUDGETCAT
701
Bug
Λάθος αποτελέσματα σε Αναλυτικό Ισοζύγιο πελατών με την επιλογή ημερομηνιών
Στο Αναλυτικό Ισοζύγιο πελατών, εμφανιζόταν διαφορετικά αποτελέσματα σε περίπτωση που εκτελούνταν είτε με φίλτρο ημερομηνίας "Προηγούμενος μήνας" ή οριζόταν το διάστημα του προηγούμενου μήνα με από - έως ημερομηνίες.
692
Bug
Σφάλμα στην ανάλυση πωλήσεων - παραγγελιών ανά είδος στις σχετικές εργασίες πελατών
Με διπλό κλικ στη γραμμή είδους στην ανάλυση πωλήσεων-παραγγελιών ανά είδος στις σχετικές εργασίες πελατών, εμφανιζόταν μήνυμα "άγνωστο πεδίο/μεταβλητή/συνάρτηση : sosource".
683
Bug
Πρόβλημα στο selector λογαριασμών κατά την επιλογή από πρότυπη εταιρεία
Δε λειτουργούσε ο selector λογαριασμών εσόδων - εξόδων με επιλογή από την πρότυπη εταιρεία
679
Bug
Μεταβολή της κατάστασης στις εγγραφές ενεργειών
Στις ενέργειες εάν μεταβαλλόταν η κατάσταση σε εξέλιξη και εφόσον στον τύπο της ενέργειας είχε δηλωθεί Λήξη κατά την Ολοκλήρωση/Ακύρωση, συμπληρωνόταν η ημερομηνία και η ώρα λήξης
682
Bug
Μήνυμα σφάλματος κατά την καταχώρηση παραστατικού με αυτόματη εξόφληση με δημιουργία δόσεων
Κατά την καταχώρηση του παραστατικού πωλήσεων στο οποίο είχε ορισθεί αυτόματη εξόφληση και δημιουργία δόσεων στον διακανονισμό, εμφανιζόταν μύνημα "CHEQUE NOT ON EDIT OR INSERT MODE".
508
Bug
Ακύρωση παραστατικού λιανικής - δεν ακυρώνει και το παραστατικό είσπραξης
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο δε γινόταν η ακύρωση παραστατικού είσπραξης κατά την ακύρωση παραστατικού λιανικής.

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2008

What's new 14/4/08 - 18/4/04

Διορθώσεις σφαλμάτων

629
Bug
Μήνυμα σφάλματος κατά την προβολή του ιστορικού πωλήσεων - ιστορικό αγορών στα είδη
Όταν επιλέγεται από τις σχετικές εργασίες των ειδών το ιστορικό αγορών - ιστορικό πωλήσεων εμφανίζεται μύνημα "List Index Out of bounds

580
Bug
Online ενημέρωση τιμής είδους - Δεν ενημερώνεται ο πίνακας cshcode της ταμειακής
Όταν γίνεται η ενημέρωση της τιμής του είδους από την εφαρμογή γίνεται update στην upddate του mtrl με αποτέλεσμα να απαιτείται μόνο η δημιουργία κωδικών ταμειακών χωρίς την παράμετρο 'Διαγραφή κωδικών'.

569
Bug
Μήνυμα " Incorrect syntax near ')'" στην εργασία "Παραγωγή Ελλείψεων - Αναγκών"
Κατά την εκτέλεση της εργασίας "Παραγωγή Ελλείψεων - Αναγκών" στην ενότητα Παραγωγής, εμφανιζόταν μήνυμα "Incorrect syntax near ')'"

573
Bug
Μη εμφάνιση μηνύματος κατά το Live Update σε περίπτωση λάθους path στο Update directory
Εάν στο Update directory των Ρυθμίσεων συστήματος δηλωθεί λάθος (μη υπαρκτή) διαδρομή (path), εμφανίζεται σχετικό μήνυμα κατά τη διαδικασία αναβάθμισης.

551
Bug
Χρηματικοί λογαριασμοί -Σφάλμα κατά τη μεταβολή
Κατά τη μεταβολή χρηματικού λογαριασμού και σε περίπτωση που είχε ενεργοποιηθεί το σύστημα σήμανσης εργασιών (Trace), εμφανιζόταν μήνυμα "Invalid object name 'BANKACC" στην καταχώρηση των μεταβολών.

821
Bug
Σχεδιασμός ευρετηρίου παραστατικών πωλήσεων
Σε σχεδιασμό ευρατηρίου παραστατικών πωλήσεων και επιλέγοντας τον πινακα 1 από τα ελεύθερα πεδία των εγκαταστάσεων, εμφανιζόταν ο αντίστοιχος πίνακας του συναλλασσόμενου.

628
Bug
Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών
Τα έργα στην εκτύπωση εμφανίζονται μόνο αν έχουν κινήσεις στο διάστημα που επιλέχθηκε.

618
Bug
Εργασία Αποθήκης 'Μαζική αλλαγή τιμών'
Με επιλογή [Συνήθη προμηθευτή] στα φίλτρα, η εργασία δεν ενημέρωνε τις τιμές στο αρχείο ειδών


618
Bug
Εκτύπωση αφίξεων Intrastat - Στατιστική αξία και Αξία Τιμολογίου
Στην εκτύπωση αφίξεων Intrastat, αντιμετατέθηκαν οι επικεφαλίδες στις στήλες "Αξία τιμολογίου" και "Στατιστική αξία"

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2008

What's new 7/4/08 - 11/4/08

Προσθήκες / Μεταβολές προδιαγραφών

New Spec
Δυνατότητα εμφάνισης στην γέφυρα των εμβασμάτων των χρηματικών λογ/σμων νέος resolver
Προστέθηκε resolver στη γέφυρα σύνδεσης Εμβασμάτων Χρηματικών Λογαριασμών για το λογαριασμό εισπρακτέων αξιογράφων του χρηματικού λογαριασμού της γραμμής.

New Spec
Συγχρονισμός βάσης δεδομένων κατά την αναβάθμιση της εγκατάστασης από 207 σε 208 έκδοση
Βελτιώθηκε σημαντικά η ταχύτητα συγχρονισμού της βάσης δεδομένων.

New Spec
Αυτόματος τερματισμός Server όταν εκτελεστεί 2ος Application Server στην ίδια TCP Port
Σε περίπτωση που εκτελεστεί Application Server σε κάποια πόρτα (TCP Port) ενώ ήδη εκτελείται κάποιος άλλος (Application Server), τότε ο δεύτερος εξ' αυτών τερματίζεται αυτόματα εγγράφοντας μήνυμα στο Windows Event Log : Softone ! TCP Port used, application terminated!


Νew Spec
Δυνατότητα εκτέλεσης σχεδιαζόμενης εκτύπωσης Ανεξόφλητα Παραστατικά

Η συγκεκριμένη εργασία εμφανίζεται πλέον και σε εγκαταστάσεις που δεν διαθέτουν την ενότητα Αντιστοιχήσεων (open-item).

New Spec
About & file paths
Ανασχεδιάστηκαν τα περιεχόμενα της επιλογής Ταυτότητα (About) με καλύτερη διευθέτηση των ενδείξεων έκδοσης στα αρχεία bpl & pre. Επίσης προστέθηκαν πληροφορίες
σχετικά με τα paths στα οποία αποθηκεύονται τα αρχεία σύνδεσης με τη βάση (xco) και τα user menus (όταν τα τελευταία) δεν αποθηκεύονται στη βάση)

Διορθώσεις σφαλμάτων

Bug
Θέματα με το Autoupd.exe - μήνυμα "Windows cannot find Autoupd.exe"
Το LiveUpdate της εφαρμογής δε λειτουργούσε όταν η εφαρμογή έιναι εγκατεστημένη στην προκαθορισμένη διαδρομή εγκατάστασης 'C:\Program Files\SoftOne\Soft1\'

Εμφανιζόταν μήνυμα "Windows cannot find Autoupd.exe".

Το πρόβλημα σε λειτουργικό Windows XP διορθώνεται με αναβάθμιση στην έκδοση 208.42. Η αναβάθμιση φυσικά θα πρέπει να γίνει με το αρχείο zip κι όχι με Live update.


Bug
Ανοικτά Παραστατικά (ανοικτού συμψηφισμού) και συναρτήσεις open item
Συμπεριελήφθησαν τα ανοικτά παραστατικά στις συναρτήσεις που χρησιμοποιούν το open item.


Bug
Custοm Invalid Signature
Αποκαταστάθηκε πρόβλημα κατά το οποίο όταν κάποιο αρχείο CST (custom) είχε εξαχθεί έκδοση παλαιότερη της 208, δεν υπήρχε δυνατότητα να εισαχθεί την εφαρμογή σε 208 εμφανίζοντας μήνυμα Invalid Signature.

Bug
Μήνυμα σφάλματος κατά την προβολή του ιστορικού πωλήσεων - ιστορικού αγορών στις υπηρεσίες
Αποκαταστάθηκε πρόβλημα κατά το οποίο όταν στο αρχείο Υπηρεσιών, στις Σχετικές εργασίες και στην επιλογή Ιστορικό αγορών ή Ιστορικό Πωλήσεων εμφανιζόταν μύνημα "List Index Out of bounds", οι εγγραφές προβάλονταν και στη συνέχεια ακολουθούσε μήνυμα σφάλματος.

Bug
Σε εγκατάσταση client - server οταν εκτελείται σχεδιαζόμενη εκτύπωση από τον client δεν επιστρέφει σωστά δεδομένα
Σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις που βασίζονται σε SQL query και οι οποίες περιέχουν πεδία με editor ημερομηνίας δεν εκτελούνταν σωστά στο Server (remote execution on)

Bug
Ενηλικίωση υπολοίπων και πιστωτικά - Εκτύπωση και Συνάρτηση CusAgedRemain
Εξελίχθηκαν οι υπολογισμοί των εργασιών προβολής και εκτύπωσης ενηλικιώσεων. Συγκεκριμένα εκτελούνται υπολογισμοί FIFO αντιστοιχίσεων προ των υπολογισμών ενηλικίωσης. Η εξέλιξη αυτή αφορούσε σε αποκατάσταση συμβατότητας με παλαιότερες εκδόσεις συγχρόνως με την εξυπηρέτηση των νέων προδιαγραφών περί διακανονισμών.
Σημειώνεται ότι η λειτουργία της συνάρτησης CusAgedRemain παρέμεινε ως είχε.

Bug
Εμφάνιση πεδίων πρατηρίων σε default προβολές όταν η εταιρεία δεν έχει δηλωθεί ως Πρατήριο
Ακόμη και εάν η εταιρεία δεν έχει δηλωθεί ως Πρατήριο, εμφανίζονται τα πεδία πρατηρίων σε default προβολές

Bug
Εργασία αγορών Παραγγελίες ελλείψεων/ αναγκών
Στη δημιουργούμενη παραγγελία που προκύπτει από την εργασία αγορών 'Παραγγελίες ελλείψεων/ αναγκών το καθεστώς ΦΠΑ έρχεται κενό, ενώ ο προμηθευτής υπόκειται σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.


Bug
Στοιχεία Intrastat (default προβολή)
Στη default προβολή των παραστατικών αγορών στο δεύτερο tab (Στοιχεία διακίνησης) στην ενότητα Intrastat κρύβονται τα πεδία αξία Intrastat & Φ.Π.Α Intrastat όταν η ανάλυση οθόνης είναι 1024Χ768

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2008

What's new 31/3/08 - 4/4/08

Δείτε τις αλλαγές στις εκδόσεις που δημοσιεύθηκαν από 31/3/08-4/4/08Προσθήκες / μεταβολές προδιαγραφών

557
New Spec
Εξαίρεση αρχείων QlikView από LiveUpdate
Τα αρχεία σεναρίων QlikView εξαιρούνται από την ενημέρωση της έκδοσης (Live Update - ενημέρωση client από server). Η αλλαγή της προδιαγραφής κρίθηκε απαραίτητη ώστε να μην γίνεται αντικατάσταση των αρχείων και των αποθηκευμένων δεδομένων στα σενάρια όταν αυτό εκτελείται από τον client.

380
New Spec
Υπεραιτερική διαχείριση του σεναρίου Cash flow
Προστέθηκε δυνατότητα υπεραιτερικής διαχείρισης στο QlikView σενάριο χρηματοοικονομικού προγραμματισμού (Cash flow)


Διόρθωση σφαλμάτων

536
Bug
Σχεδιασμός ευρετηρίου - Ομαδοποίηση - Σελιδοποίηση
Δε λειτουργούσε το check box Σελιδοποίηση κατά την εκτύπωση ομάδων στα ευρετήρια.

517
Bug
Τιμολογιακές πολιτικές σε παραστατικά λιανικής
Δεν εφαρμόζεται τιμολογιακή πολιτική με διάσταση μάρκα είδους σε παραστατικά λιανικής

302
Bug
Δημιουργία νέας εταιρείας σε βάση ORACLE
Διορθώθηκε σφάλμα κατά τη δημιουργία εταιρείας σε βάση ORACLE

503
Bug
Δημιουργία παραστατικών ειδ.συναλλαγής & αποθήκης από τα αποτελέσματα πιστωτικών έκπτωσης
Διορθώθηκε σφάλμα στη δημιουργία παραστατικών ειδικών συναλλαγών & αποθήκης από τα αποτελέσματα πιστωτικών έκπτωσης. Εμφανιζόταν μήνυμα "Module LINCUSDOC : Το παραστατικό δεν έχει καμία γραμμή" -"Module ITEDOC : Το παραστατικό δεν έχει καμία γραμμή".

507
Bug
Εκτύπωση "Κατάσταση ελλείψεων/ αναγκών" με ανάλυση χαρακτηριστικών
Στην εκύπωση αποθήκης "Κατάσταση ελλείψεων/ αναγκών" με ανάλυση χαρακτηριστικών εμφανίζονται τα όρια και όχι οι ποσότητες ελλείψεων αναγκών

278
Bug
Πεδία packing σε φόρμες ειδικών συναλλαγών προμηθευτών
Επίλυση σφάλματος σε φόρμες ειδικών συναλλαγών με πεδία packing στο επαναλαμβανόμενο μέρος

657
Bug
Grid των εγκαταστάσεων και υπερσύνδεση για διαχείριση ειδών
Διορθώθηκε η υπερσύνδεση(hyperlink) για διαχείριση - προβολή των ειδών - παγίων - υπηρεσιών που καταχωρούνται στο grid των εγκαταστάσεων

504
Bug
Εργασία αγορών "Παραγελλία Ελλείψεων/Αναγκών"
Κατά την εκτέλεση της εργασίας με φίλτρο κωδικό προμηθευτή, εμφανιζόταν μήνυμα "The multi-part identifier T.CODE could not be found"

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2008

What's new 14/03/08 - 28/03/08

Προσθήκες / Μεταβολές προδιαγραφών

1404
New Spec
Προστέθηκε δυνατότητα στον ορισμό δικαιωμάτων των προβολών ώστε να μπορούν να οριστούν εκτός από την κύρια οθόνη π.χ. στο αρχείο αποθήκης τη [Διαχείριση Αποθήκης] ως Default και τις λοιπές αποθηκευμένες προβολές των σχετικών εργασιών π.χ. Ιστορικών αγορών, Ιστορικών πωλήσεων κ.λ.π. αφού ο χρήστης έχει δικαίωμα customize.

353
New Spec
Συμμετοχή Διακανονισμών στην Ενηλικίωση Υπολοίπου και εφαρμογή αντιστοιχήσεων επί των Διακανονισμών με FIFO.

208
New Spec
Προστέθηκαν νέες οθόνες στο CshControl για την παρακολούθηση κινήσεων ταμειακών μηχανών

309
New Spec
Αλλαγή αρxείου Intrastat ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

376
New Spec
Στην νέα εκτύπωση (έλεγχος κόστους οικοδομής) που αφορά των έλεγχο του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών και το έντυπο Απολογ.κόστος οικοδομής προστέθηκε η στήλη που ενημερώνεται είτε από λογαριασμό εσόδων εξόδων, είτε ο λογαριασμός λογιστικής , είτε το είδος αποθήκης , είτε η χρεοπίστωση.

389
New Spec
Προστέθηκε η στήλη βιβλίου οικοδομών και διορθώθηκε η ομαδοποίηση στην εκτύπωση "Έλεγχος κόστους οικοδομών"

405
New Spec
Προστέθηκε έλεγχος για κλειδωμένες ημερομηνίες στην ημερομηνία δημιουργίας των κινήσεων αντιλογισμού εσωλογιστικής και εμπορικής κοστολόγησης.

420
New Spec
Βελτίωση ταχύτητας στις εκτυπώσεις Ισοζυγιών & Καρτελών Αποθήκης

459
New Spec
Προσθήκη του πεδίου BatchCover στα παραστατικά Αποθήκης, ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη κάλυψη προγενέστερου παραστατικού με την εισαγωγή του από import script.

491
New Spec
Τα γενικά και τοπικά υπολογιζόμενα πεδία δεν υποστηρίζονται στο σχεδιασμό προβολών. Η μεταβολή κρίθηκε απαραίτητη μέχρι να επιλυθούν δυσλειτουργίες στο σχεδιασμό προβολών και τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής. Η δυνατότητα επανασχεδιάζεται και θα υποστηριχθεί στην επόμενη σειρά εκδόσεων της εφαρμογής.


Διορθώσεις σφαλμάτων

10
Bug
Κατά την εργασία Αντιγραφής Λογιστικού Σχεδίου δεν γινόταν μεταφορά των Extra-Ελεύθερων Πεδίων των Λογαριασμών

168
Bug
Διορθώθηκε σφάλμα κατά την μαζική επιλογή εγγραφών σε ευρετήριο και επιλογή 'Σε νέο παράθυρο'. Η εκτέλεση της εργασίας άνοιγε παράθυρο μόνο στο πρώτο είδος.

198
Bug
Επανήλθε η δυνατότητα προβολής της ταμειακής κίνησης με διπλό κλικ σε εγγραφή της Εκτύπωσης Ανάλυσης Αξιογράφων Πελατών

271
Bug
Πρόβλημα στην αποτύπωση αποτελεσμάτων της εκτύπωσης Αποθήκης "Κατάσταση ελλείψεων / αναγκών" όταν επιλέγονται τα φίλτρα "Ανάλυση προμηθευτών", "Δεσμευμένα" & "Αναμενόμενα"

279
Bug
Κάτω από ειδικές συνθήκες, εκτελώντας την εργασία reupdate σε προηγούμενη χρήση, διαγράφονται τα δεδομένα του πίνακα TRDEXTDATA σε όλες τις χρήσεις πλην αυτής στην οποία εκτελείται η εργασία. Προσθήκη απαγόρευσης εκτέλεσης reupdate σε κλειδωμένες χρήσεις.

299
Bug
Λάθος αποτύπωση αποτελεσμάτων στο βιβλίο κοστολογίου οικοδομών εάν υπάρχει εγγραφή (άρθρο) λογιστικής που συμμετέχει παραπάνω από μία φορά ο ίδιος λογαριασμός με διαφορετική κατηγορία δαπάνης

394
Bug
Ατελές convert Τιμολογιακών πολιτικών με κλιμάκωση κατά την αναβάθμιση σε έκδοση 208

311
Bug
Λάθος ενημέρωση αξιών του πίνακα B2 στο έντυπο Φ3 σε εταιρείες με βιβλία Α' κατηγορίας σε περίπτωση που υπήρχαν πιστωτικά παραστατικά εσόδων / εξόδων

325
Bug
Επιλέγοντας Διαγραφή σε εγγραφή Σχεδιασμού Import με αλφαριθμητικό συνδυασμό χαρακτήρων στο όνομα, εμφανιζόταν μήνυμα λάθους

351
Bug
Δε λειτουργούσαν σωστά οι έμμεσες εργασίες που υπάρχουν στο hyperlink του λογαριασμού λογιστικής στα λοιπά στοιχεία των παραστατικών εισπράξεων

388
Bug
Διορθώθηκε σφάλμα στην αποτύπωση των ποσών "Από μεταφορά" στην εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου Λογιστικής όταν υπήρχαν κινήσεις σε χρήση μεταγενέστερη από την Login

384
Bug
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την μεταβολή του πεδίου κατάσταση σε εγγραφές έργων

393
Bug
Διορθώθηκε σφάλμα στην ταξινόμηση ευρετηρίων με τοπικά πεδία

391
Bug
Σε εκτυπώσεις σε Φορολογικούς Εκτυπωτές. με αρχικές ποσότητες-τιμές με πολλά δεκαδικά (>3-2) εμφανίζεται συνολικό ποσό διάφορο του πραγματικού.

429
Bug
Διορθώθηκε η θεωρημένη εκτύπωση <Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων> ώστε να εμφανίζει σύνολα ανά υποκατάστημα στην περίπτωση που υπήρχε εγγραφή εσόδων - εξόδων σε υποκατάστημα αλλά όχι στο κεντρικό και στα φίλτρα της εκτύπωσης επιλέγεται <Κεντρικό>.

427
Bug
Διορθώθηκε σφάλμα στην εργασία Αγορών "Παραγγελίες ελλείψεων/ αναγκών" όπου δεν εμφανίζονταν είδη με ανάλυση χαρακτηριστικών

445
Bug
Όταν εκτελείται η εργασία υπολογισμός αποσβέσεων και συμμετέχουν πάγια που έχουν συμπληρωμένα κέντρα κόστους και ο κωδικός του κέντρου κόστους των παγίων, συμπίπτει με κωδικό κέντρου κόστους άλλης ενότητας πχ Μισθοδοσίας, η Αναλυτική λογιστική ενημερώνεται με τον αντικριζόμενο λογαριασμό της μισθοδοσίας.

463
Bug
Διόρθωση λάθους επιμερισμού αξίας ΦΠΑ σε παραστατικά πωλήσεων με έξοδα ανά είδος

473
Bug
Δεν λειτουργούσε σωστά η ρύθμιση των εκτυπωτών με διαφορετικό print quality (dots per inch), διαφορετικά paper trays κλπ.

472
Bug
Σε εγκαταστάσεις με Μισθοδοσία μέχρι 30 εργαζομένων, δεν εμφανιζόταν το φίλτρο "Τύπος Μισθολογικής Περιόδου" στην πρότυπη εκτύπωση 'Εισφορές Ασφ. Ταμείων'.

476
Bug
Κατά τον μετασχηματισμό και εκτύπωση του παραστατικού, η εφαρμογή αγνοούσε τη ρύθμιση των αντιγράφων εκτύπωσης στη σειρά του παραστατικού που προέκυπτε.

489
Bug
Στην εκτύπωση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών με φίλτρο "Από μεταφοράς υπόλοιπα", εμφανιζόταν error No argument for format '%s'.

490
Bug
Διόρθωση custom προβολής για τις εγκαταστάσεις πρατήριων καυσίμων

Προηγούμενες βελτιώσεις /διορθώσεις

Βελτιώσεις

Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών αρχείων ΑΠΔ ανά μήνα και οικοδομοτεχνικό έργο στο κύκλωμα Μισθοδοσίας – αφορά τεχνικές εταιρείες
Άρση ελέγχου και απαγόρευσης καταχώρησης ακυρωτικού άρθρου οριστικοποιημένης εγγραφής σε ημερομηνία εκτός των ημερομηνιών κλειδώματος της εφαρμογής

Διορθώσεις

Επανήλθε η δυνατότητα εκτύπωσης των ευρετηρίων σε landscape μορφή όπως ίσχυε σε προηγούμενες εκδόσεις ( με βάση τη ρύθμιση εκτυπωτή)
Διορθώθηκαν σφάλματα στρογγυλοποίησης στις ποσότητες κατά το μετασχηματισμό παραστατικών αγορών σε πωλήσεων και αντίστροφα. Συγκεκριμένα:
α) όταν στα στοιχεία της εταιρείας έχει δηλωθεί μικρότερος αριθμός δεκαδικών σε ποσότητες από ότι στα στοιχεία της μονάδας μέτρησης, τότε κατά το μετασχηματισμό παραστατικού πωλήσεων σε αγορών γινόταν στρογγυλοποίηση των ποσοτήτων στα δεκαδικά της εταιρείας
β)όπως και στην περίπτωση α, εφόσον η μονάδα μέτρησης είχε 3 διαστάσεις
Στη στατιστική πωλήσεων όταν γινόταν ομαδοποίηση και εκτύπωση ομάδων σε εκτυπωτή τα σύνολα της πρώτης στήλης εμφανιζόταν κάτω από την πρώτη κατά σειρά στήλη π.χ. «Περιγραφή»
Σε περίπτωση που για την καταχώρηση παραστατικών υπήρχαν custom προβολές με υποχρεωτικά πεδία (required fields) ως default τότε κατά την εκτύπωση παραστατικών που είχαν προκύψει από εργασίες είτε αυτόματης δημιουργίας παραστατικών π.χ. πιστωτικά έκπτωσης, μετασχηματισμοί κλπ είτε με καταχώρηση/μεταβολή του παραστατικού με χρήση άλλης προβολής, δεν ενημερωνόταν το πεδίο «Εκτυπωμένο».
Κατά την εκτέλεση της εργασίας «Δικαιώματα σειρών» εμφανιζόταν μήνυμα "List index out of bounds (-1)"
Πρόβλημα στην εκτύπωση «Οριζόμενα Ημερολόγια Λογιστικής» όταν η εκτέλεση γινόταν με Remote Execution On (εκτέλεση στο server)
Λάθος ενημέρωση αξιών στο νόμισμα του λογαριασμού λογιστικής κατά την καταχώρηση άρθρου όταν η ισοτιμία του άρθρου δεν υπήρχε συμπληρωμένη στα στοιχεία του νομίσματος αλλά συμπληρώνονταν κατά την καταχώρηση
Πρόβλημα με τα exceptions σε EVENTS σε dotNET με τύπο σφάλματος External exception E0434F4D
Ενηλικιωμένα Υπόλοιπα Συναλλασσόμενων
α. Διορθώθηκε θέμα το οποίο δημιουργούσε πρόβλημα στην εκτύπωση «Ενηλικίωσης Υπολοίπων» όταν στην εκτύπωση αυτή γινόταν επιλογή της παραμέτρου «Εφαρμογή Αντιστοιχήσεων». Η διόρθωση αφορά σε DataBase View (VTRDTRN) και απαιτεί εκτέλεση της εργασίας συγχρονισμού βάσης, η οποία ωστόσο στην ειδική αυτή περίπτωση δεν θα προτείνεται αυτόματα κατά την είσοδο στο πρόγραμμα και άρα θα πρέπει να εκτελεστεί με ενέργεια του χειριστή. Κατά συνέπεια, μετά την αναβάθμιση της έκδοσης και κατά την πρώτη είσοδο στην εφαρμογή, θα πρέπει να εκτελεστεί η εργασία Συγχρονισμού Βάσης (επιλογή <Εργασίες Αρχείων – Συγχρονισμός Βάσης>). Μετά το πέρας της εργασίας θα λειτουργήσουν κανονικά όλες οι εκτυπώσεις που βασίζονται στο ανωτέρω DataBase View.