Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Έκδοση 311.497.10133

Η αναβάθμιση στην τρέχουσα έκδοση απαιτεί συγχρονισμό βάσης δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες πριν προχωρήσετε.

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών 
Η έκδοση περιλαμβάνει σημαντική τεχνική μεταβολή που αφορά σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν την ενότητα Συμβάσεων και έχουν αναπτύξει customizations σχετικά μ' αυτήν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εδώ.

Επανασχεδιασμός βασικών οθονών
Οι οθόνες σχεδιασμού τύπων παραστατικών και γενικών παραμέτρων αποθήκης επανασχεδιάστηκαν για την καλύτερη θεματική οργάνωση των παραμέτρων.

20100415-2165-2-18  Draft entries
Προστέθηκε υπερεταιρικό αρχείο εγγραφών με στοιχεία που αφορούν είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Στις εγγραφές αυτές μπορούν να γίνουν ενέργειες (κλήσεις, email κλπ). Υπάρχει διαδικασία μετατροπής τους σε φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα και σύνδεσης των ενεργειών που ήδη έγιναν με αυτά.
 

20081119-1155-2-1722 Εξόφληση παραστατικού
Κατά την εξόφληση μεταφέρεται η αιτιολογία του αρχικού παραστατικού
 

20090310-1155-2-354  Μεταβολή χρωματολογίου σε είδος
Η αλλαγή χρωματολογίου / μεγεθολογίου επιτρέπεται, εφόσον δεν υπάρχουν κινήσεις του είδους και δεν έχει καταχωρηθεί απογραφή σε Χ/Μ.
 

20100127-1155-2-85  Συντελεστής απόσβεσης ανά oντότητα παγίου
Η απόσβεση στη χρήση αποσβένει πλήρως το πάγιο στη χρήση ανεξαρτήτως έναρξης απόσβεσης και συντελεστή.
 

20100205-1155-2-113 Προκαταβολή-Παραγγελία λιανικής
Κατά την επιλογή προκαταβολής - παραγγελίας στη λιανική, προστέθηκε η στήλη και η δυνατότητα ταξινόμησης με βάση την επωνυμία του πελάτη λιανικής.
 

20100408-1155-1-356 Μετασχηματισμός παραστατικών
Συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία μετασχηματισμού και επεξεργασίας τα extra πεδία του findoc και του mtrlines.


20100412-1155-2-369 Εικόνα Εταιρίας
Στο σύνολο εσόδων περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών.


20100415-1155-1-387 Προτεινόμενη αξία σε Εξόφληση τιμολογίου
Προστέθηκε flag στη σειρά των παραστατικών με το όνομα 'Ποσό εξόφλησης' (PFINPAYTERMS), το οποίο καθορίζει το ποσό που θα έρθει στην εξόφληση  του παραστατικού. Οι τιμές του είναι: 0 - Πληρωτέο  1 - Αξία των διακανονισμών μέχρι και την ημ/νία του παραστατικού


20100415-1155-2-391 Έλεγχοι Αρχείου ΑΠΔ
Γίνεται πλέον διπλός έλεγχος πριν την υποβολή αρχείου ΑΠΔ


20100412-1155-2-364 Ποσοστό δασμού στις γραμμές τιμολογίων
Προστέθηκε πεδίο "ποσοστό δασμού" στις γραμμές τιμολογιών αγορών τρίτων χωρών. Κατά τη μεταβολή του πεδίου υπολογίζονται η πλασματική αξία και η ΦΠΑ πλασματικής αξίας στην γραμμή του παραστατικού. 


20100423-1155-2-420 Σύνδεση με Λογιστική
Προστέθηκε στις Γέφυρες λογιστικής των παραστατικών αγοράς ο resolver για τα Μέσα (RESOURCES)


20100426-1155-2-444 Ισοζύγιο νομισμάτων
Στο Ισοζύγιο νομισμάτων (καρτελα συναλλασσομένων) προστέθηκε σαν φίλτρο το νόμισμα.


Διορθώσεις σφαλμάτων
20100409-2165-1-17 Ενεργοποίηση υπενθυμίσεων
Δεν εμφανιζόταν αυτόματα στο χρήστη η οθόνη των υπενθυμίσεων παρά μόνο κατά το login.


20100416-2165-1-20 Τιμoλογιακές πολιτικές, δώρα και κλιμάκωση
Σε τιμ. πολιτική που δίνει δώρο και έχει συνδιαστική κλιμάκωση, τα αποτελέσματα εφαρμοζόταν και στις γραμμές δώρων, ανεξάρτητα από τη σχετική παράμετρο στον τύπο του παραστατικού.


20100211-1155-1-133 CRM
Προστέθηκε σχετικό db constraint ώστε να απαγορεύεται η διαγραφή πελάτη με καταχωρημένη κλήση.


20100329-1155-1-328 Τιμές συμφωνιών σε 3 χαρακτηριστικά

Δεν κρατούσε τις διαφορετικές τιμές στην 3η διάσταση.


20100330-1155-1-334 Αυτόματη είσπραξη απο παραστατικό πώλησης
Δεν προτεινόταν ο εισπράκτορας του πελάτη.


20100408-1155-1-353 Υπολογισμός τιμών κόστους
Δεν γινόταν σωστά ο υπολογισμό της τιμής FIFO κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. (με πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής σε προμηθευτή)


20100412-1155-1-372 Ενηλικίωση υπολοίπων πελατών ανά πωλητή
Δεν εφαρμοζόταν τα δικαιώματα χρηστών σε ευρετήρια ειδικού τύπου (π.χ Ενηλικίωση υπολοίπων πελατών ανά πωλητή)


20100423-1155-1-421 Διαγραφή ακυρωμένων παραστατικών
Επιτρεπόταν η διαγραφή ακυρώμενων παραστατικών ακόμη και εάν η παράμετρος [Διαγραφή μετασχ.] στον τύπο είχε την τιμή [Όχι].


20100423-1155-1-423 Νόμισμα γραμμής σε ταμειακό παραστατικό 

Η μεταβολή του νομίσματος στο header του παραστατικού δεν ενημέρωνε το νόμισμα γραμμής

20100423-1155-1-425 Παραγγελίες ελλείψεων /αναγκών
Η εργασία δεν εμφάνιζε είδη με γενικά όρια

Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010

Έκδοση 311.496.10119

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20100415-1155-2-388
Έντυπα Φ1- Φ2 - Φ3
Δημιουργία νέων εντύπων Φ2 και Φ3 και διόρθωση του εντύπου Φ1 για την κάλυψη της υποχρέωσης υποβολής Περιοδικών ΦΠΑ μετα την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ.         


20100415-1155-2-386
Εκτύπωση ειδικών χαρακτήρων σε ΕΑΦΔΣΣ
Ενσωματώθηκε μηχανισμός για τη διαχείριση των ειδικών χαρακτήρων που πιθανόν να υπήρχαν σε τιμές πεδίων και που εμπόδιζαν την εκτύπωση παραστατικών με φορολογική σήμανση.         


20100415-1155-2-385
Auto wrap σε εκτυπώσεις 
Προστέθηκε μηχανισμός για την αυτόματη αναδίπλωση των τίτλων στηλών σε εκτυπώσεις (Auto wrap)


20100408-1155-2-357
Καρτέλα ειδών συσχέτισης
Προστέθηκε δυνατότητα εμφάνισης των εισαγωγών πριν από τις εξαγωγές ανά ημέρα         


20100222-1155-2-152
Γενικά σύνολα στην εκτύπωση 'Βιβλίο απογραφών ανά Α/Χ'
Προστέθηκαν γενικά σύνολα στην εκτύπωση ΄Βιβλίο Απογραφών ανά Α/Χ'.         


20091104-1155-2-1214
Προθέματα λογιστικής
Προστέθηκαν resolver λογαριασμών αποθεμάτων, κόστους παραγωγής μικτών αποτελεσμάτων, αναλ.πωλήσεων από την λογιστική κατηγορία ειδών στις γέφυρες σύνδεσης.         


20081107-2165-2-136
Ταμειακές μηχανές
Ολοκληρώθηκε το πρωτόκολλο επικοινωνίας της  PBM NE-2 ως ταμειακή μηχανή και φορολογικός μηχανισμός.        
          
Διορθώσεις σφαλμάτων


20100312-1155-1-268
Γέφυρες Παγίων
Σε παραστατικό πώλησης παγίου με γέφυρα  λογιστικής, δεν λειτουργούσε ο resolver [MTL1MAT17MACN4][Λογαριασμός πωλήσεων/παροχής λογιστικής κατηγορίας]
με τον [MTL24] [Καθαρή αξία παγίων]    
 

20100322-1155-1-314
Έλεγχος υπολοίπου σε Client / server 
Εάν υπήρχε έλεγχος υπολοίπου γραμμής τύπου ερώτηση σε τύπο παραστατικού, τότε δεν γινόταν η καταχώρηση του παραστατικού σε client/server.         


20100326-1155-1-325
Στήλες παραστατικών
Βελτιώθηκε  ο μηχανισμός σχεδιασμού στηλών και διορθώθηκαν δυσλειτουργίες.         


20100406-1155-1-342
Σχέση εργασίας στο αρχείο εργαζομένων
Μετά τον συγχρονισμό δεδομένων μισθοδοσίας χανόταν οι μεταβολές που είχαν γίνει στο πεδίο 'Λογαριασμός' του πίνακα 'Σχέσεις εργασίας'.         


20100407-1155-1-345
Δικαιώματα Χρηστών
Δεν εφαρμοζόταν η απαγόρευση χρήσης παιχνιδιών που είχε ορισθεί στα στοιχεία του χρήστη.         


20100408-1155-1-352
Πρόβλημα αποστολής SMS σε λίστα πελατών με χρήση Remote Server 
Εμφανιζόταν μήνημα List Index Out of Bounds.         


20100409-1155-1-361
Προβολή εταιρείας
Αποκαταστάθηκε ο σχεδιασμός της προβολής στοιχείων εταιρείας         


20100413-1155-1-375
Αναζήτηση σε active browser
Δεν λειτουργούσε η αναζήτηση κατά την πληκτρολόγηση σε active browser         


20100413-1155-1-376
Μη υπολογισμός τιμολογιακής πολιτικής
Σε περίπτωση που υπήρχαν δύο παράθυρα παραστατικών πωλήσεων με διαφορετικές τιμές που η μία χρησιμοποιούσε τιμολογιακές πολιτικές και η άλλη όχι, δεν εφαρμοζόταν σωστά οι τιμολογιακές πολιτικές με βάση την παραμετροποίηση του τύπου.         


20100413-1155-1-377
Σχεδιασμός προβολής άρθρων λογιστικής
Δεν λειτουργούσε σωστά ο σχεδιασμός προβολής στα άρθρα λογιστικής.