Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11127

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120105-1155-2-17
Υποδείγματα sms
Δόθηκε δυνατότητα πρότυπων Μηνυμάτων, κατά την αποστολή SMS.

20181101-1156-7-154
Αρχείο SEPA Εθνικής Τράπεζας
Κατά την παραγωγή του αρχείου SEPA Εθνικής τράπεζας, στο πεδίο Remittance, προστίθεται πλέον ένας κενός χαρακτήρας αντί παύλας, ανάμεσα στο όνομα της εταιρείας και την αιτιολογία.

20181102-1155-2-5987
Ημερομηνία ΒΔ στο Ιστορικό Μεταβολών
Προστέθηκε η ώρα στο πεδίο ''Ημερομηνία ΒΔ (Βάσης Δεδομένων)'' στο Ιστορικό μεταβολών.

20181105-1155-2-6004
MTRCATEGORY στις γραμμές αγορών
Προστέθηκε το πεδίο ''MTRCATEGORY (Κατηγορία)'', στις γραμμές των παραστατικών αγορών.

20181107-1155-2-6042
Παραγγελίες ελλείψεων
Προστέθηκε σαν φίλτρο το Business Unit στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' από την ενότητα των αγορών.

20181107-1155-2-6043
Εντολές παραγωγής και παρτίδες
Κατά τη μεταφορά παραγγελίας πώλησης, σε εντολή παραγωγής, μεταφέρονται πλέον και οι παρτίδες των ειδών.

20181108-1155-2-6063
Ατομικές καταστάσεις Ε.Λ.Π.
Στις Ατομικές καταστάσεις Ε.Λ.Π. (Ισολογισμός, Αποτελέσματα κατά λειτουργία) προστέθηκε το ΓΕΜΗ στα στοιχεία εταιρείας.

20181109-1155-2-6078
Υποδείγματα παραστατικών εξόδων
Στα υποδείγματα παραστατικών εξόδων, προστέθηκε ο ''Τύπος υπολογισμού''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180605-1155-7-3548
Λειτουργία πλήκτρου 'Home'
Στο Series 5 UI, κατά την επιλογή του πλήκτρου ''Home'' σε grid, την δεύτερη φορά ο κέρσορας δεν πήγαινε στην πρώτη στήλη.

20180718-1155-7-4555
Σχεδιασμός προβολής στις εγκαταστάσεις
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά τον σχεδιασμό προβολής στην ενότητα των ''Εγκαταστάσεων''.

20180718-1155-7-4559
Δικαιώματα στις κεντρικές λειτουργίες
Κατά το paste from clipboard στις ''Κεντρικές λειτουργίες'' των χρηστών, δεν αντιγράφονταν όλα τα δικαιώματα.

20180724-1155-7-4648
Έξοδα παραστατικών αγορών προμηθευτή σε ξένο νόμισμα
Σε παραστατικό αγορών, σε προμηθευτή που παρακολουθείται σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα της εταιρείας, σε περίπτωση προσθήκης εξόδων με αρνητική αξία, δεν εμφανιζόταν η αξία ΦΠΑ των εξόδων.

20180731-1155-7-4768
Τιμολογιακές πολιτικές
Σε τιμολογιακή πολιτική με κλιμάκωση ποσότητας, εγγυοδοσία και δώρο, δεν ενημερωνόταν η ποσότητα του δώρου στις γραμμές του παραστατικού.

20180830-1155-1-4981
Υποχρεωτικά πεδία στηλών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή σειράς παραστατικού, με στήλες γραμμών που περιείχαν υποχρεωτικά πεδία.

20180914-1156-7-134
Κωδικός CMPCODE στο CRM
Στις κλήσεις και στις συναντήσεις του CRM, δεν μπορούσε να δοθεί manual τιμή στο πεδίο ''Κωδικός, CMPCODE''.

20180925-1155-7-5357
BranchName σε ομάδες εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε περίπτωση που υπήρχε κοινό id υποκαταστήματος εταιρείας, με τη κύρια, η συνάρτηση BranchName επέστρεφε τη περιγραφή του υποκαταστήματος της κύριας εταιρείας.

20181016-1155-1-5798
Παραστατικά Παραγωγής από Δελτία
Δεν ενημερώνονταν ορθά οι μονάδες παραστατικού παραγωγής, όταν ο τρόπος υπολογισμού του κοστολογικού στοιχείου ήταν ''Αναλογικά με ποσότητα'', κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Παραστατικά από Δελτία''.

20181016-1155-1-5799
Τρόπος Πληρωμής & Διακανονισμός
Εμφανιζόταν λάθος η ημερομηνία πληρωμής, κατά την καταχώρηση παραστατικού, σε διακανονισμό, όπου ο τρόπος υπολογισμού ήταν ''Από τρόπο πληρωμής''.

20181016-1155-2-5790
Εξοδολόγια - Σύνολο εγκεκριμένων δαπανών
Πλέον το πεδίο Σύνολο εγκεκριμένων δαπανών ενημερώνεται από το πεδίο Εγκεκριμένο στη γραμμή των εξόδων ανεξαρτήτως ύπαρξης καταχωρημένου παραστατικού στη γραμμή.

20181025-1155-1-5895
Μέθοδος παραγόμενων μονάδων
Δεν υπολογίζονταν Φορολογικές αποσβέσεις, σε πάγιο με Φορολογικές και Λογιστικές αποσβέσεις με τη Μέθοδο ''Παραγόμενων μονάδων''.

20181031-1155-1-5956
Redirection από εκτυπώσεις
Σε κάποιες εκτυπώσεις δεν λειτουργούσε η ανακατεύθυνση σε παραστατικά, παρόλο που ήταν ενεργοποιημένη η παράμετρος ''redirection σε ενεργές εργασίες''.

20181031-1155-1-5961
F1 (Soft1 Help)
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή του πλήκτρου F1 (Soft1 Help)

20181105-1155-1-6011
Προϋπολογισμοί λογιστικής
Δεν εμφανίζονταν ορθά τα στοιχεία προϋπολογισμού λογιστικής, με διάσταση 1 την ομάδα.

20181105-1155-1-6012
CusAgedRemain
Διορθώθηκε η συνάρτηση CusAgedRemain: δεν λαμβάνονταν σωστά υπόψιν οι προαιρετικές παράμετροι.

20181105-1155-1-6016
Δικαίωμα Soft1 hyperlinks
Στο Series 5 UI, δεν λειτουργούσε ορθά, το δικαίωμα ''Soft1 hyperlinks: δικαίωμα χρήσης'' σε χρήστη.

20181105-1155-1-6017
Ομαδοποίηση σε επεξεργασία παραστατικών (ομάδες εταιρειών)
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν η ομαδοποίηση, κατά την επεξεργασία παραστατικών.

20181106-1155-1-6026
Όριο custom selector
Δεν υπάρχει πλέον περιορισμός επιλογών με τη χρήση φίλτρου ''in'' στα memory tables.

20181106-1155-1-6029
Συντόμευση πληκτρολογίου σχετικών εργασιών
Στο Series 5 UI, λειτουργούν ορθά πλέον, οι ''Σχετικές εργασίες ενότητας'', θέτοντας τιμή στη αντίστοιχη σύντμηση πληκτρολογίου.

20181106-1155-1-6033
Δεκαδικά ποσοτήτων σε εκτυπώσεις
Σε κάποιες εκτυπώσεις, δεν εμφανίζονταν σωστά τα δεκαδικά ποσοτήτων, σε εταιρεία εκτός της πρότυπης.

20181106-1155-1-6037
FIFO Αντιστοίχιση με σύμβαση
Στην εργασία '' FIFO αντιστοίχιση'', δεν λειτουργούσε ορθά το φίλτρο ''Να εξαιρεθούν τα παραστατικά με συμβάσεις''.

20181109-1155-1-6085
Απαιτήσεις εντολών
Στην εκτύπωση ''Απαιτήσεις εντολών'' παραγωγής, κατά το σχεδιασμό της εκτύπωσης, θέτοντας τοπικό πεδίο με το ITEM.RESTQTY (Απαίτηση), δεν επέστρεφε αποτελέσματα αν δεν είχε συμπληρωθεί η επιλογή ''Να ληφθούν υπόψη''.

20181112-1155-1-6090
Αντιγραφή σταθμού εργασίας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer σταθμού εργασίας.

20181114-1155-1-6144
Ταμειακή συναλλαγή από αξιόγραφο
Διορθώθηκε σφάλμα σε βάση Oracle που εμφανιζόταν κατά την ταμειακή συναλλαγή αξιόγραφου (δεξί κλικ).

20181115-1155-1-6169
Επιμερισμός Bonus σε 2 χρήσεις
Πλέον ο επιμερισμός σε ποσό bonus όταν το διάστημα επιμερισμού περιλαμβάνει 2 χρήσεις υπολογίζει σωστά τις εισφορές.

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11126

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181105-1155-2-6005
Αντιστοίχιση ανεξόφλητων
Στο Series 5 UI, στην εργασία ''Αντιστοίχιση ανεξόφλητων'' συναλλασσόμενων, μέσω των εργασιών, προστέθηκε η ''επιλογή / αναίρεση όλων''.

20181105-1155-2-6008
Ζυγαριά-barcode scanner datalogic 8400
Προστέθηκε η δυνατότητα συνεργασίας της (ζυγαριάς-barcode scanner) Magellan8400 με το Soft1. Τα απαραίτητα αρχεία καθώς και οδηγίες για την εγκατάσταση βρίσκονται στην κοινή περιοχή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160829-1155-7-2804
Υποχρεωτικά πεδία (ClientImport)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' Import Script με ClientImport και υποχρεωτικά πεδία.

20180918-1155-7-5233
Πρότυπα δεδομένα σε ομαδικό ημερολόγιο
Κατά την επιλογή ''Πρότυπου δεδομένου'' στο Ομαδικό ημερολόγιο, δεν εμφανιζόταν το υποκατάστημα που είχε σωθεί στο Template.

20181001-1155-7-5474
Υποχρεωτικά πεδία
Στο Series 5 UI, έχοντας ενεργοποιημένη τη παράμετρο '' Δεξιά στοίχιση πεδίων'' δεν εμφανίζονταν ορθά τα υποχρεωτικά πεδία στις προβολές.

20181105-1155-1-6002
Εκτύπωση σε algobox net
Βελτιώθηκε ο χρόνος εκτύπωσης παραστατικών με ψηφιακή υπογραφή

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11125

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180703-1155-7-4223
Παραγγελίες κατά προμηθευτή
Στην εκτύπωση ''Παραγγελίες κατά προμηθευτή'' προστέθηκε το φίλτρο ''Αξία'', όπως στην αντίστοιχη των πωλήσεων.

20180709-1155-7-4350
Outlook Connector - Ευκαιρίες Πώλησης
Με δεξί κλικ σε Email γίνεται πλέον άνοιγμα της ευκαιρίας πώλησης και πραγματοποιείται ταυτόχρονα η εισαγωγή του Email στο Softone και σύνδεση του με την αντίστοιχη ευκαιρία, επιλέγοντας: Soft1CRM / follow up / opportunity and archive. Επιπρόσθετα, μέσω του Outlook Connector δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης ενός Email με μια ευκαιρία πώλησης.

20181012-1155-7-5750
Ανοικτά Παραστατικά σε έλεγχο άρθρων
Στις Λογιστικές ενημερώσεις / Λογιστικής από εμπορικό, στις ενότητες του ελέγχου άρθρων, προστέθηκαν οι ''Συμψηφισμοί Συναλλασσόμενων''.

20181026-1155-2-5907
E8.xml (Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης)
Προστέθηκε 2ο set Από ώρα - Έως ώρα στο xml αρχείο για την αναγγελία της υπερωριακής απασχόλησης.

20181101-1155-2-5979
Συνοπτική κατάσταση λογιστικής (ομαδοποίηση)
Στη ''Συνοπτική κατάσταση λογιστικής'', γίνεται πλέον ομαδοποίηση με τον κωδικό και την περιγραφή του τύπου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180525-1155-7-3342
Εισαγωγή υπάρχοντος αρχείου
Κατά την εισαγωγή του ίδιου αρχείου στα έγγραφα μίας ενότητας, εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα, ότι το αρχείο υπάρχει ήδη.

20180712-1155-1-4443
Καθορισμός δικαιωμάτων από menu και δικαιώματα χρηστών
Μετά τον καθορισμό δικαιωμάτων σε εκτύπωση απ' το menu, δεν εμφανίζονταν τα νέα δικαιώματα στα ''Δικαιώματα χρηστών''.

20180725-1155-1-4675
Ευρετήριο με ανάλυση κινήσεων
Στο Series 5 UI, σε ευρετήριο με ανάπτυξη κινήσεων, δεν άνοιγε το παραστατικό από το grid των κινήσεων.

20180924-1155-1-5349
Σχεδιασμός ειδικών συναλλαγών (Series 5 UI)
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν σωστά η διάταξη των πεδίων, κατά το σχεδιασμό προβολών ειδικών συναλλαγών.

20181017-1155-1-5820
Εργασία μενού Κινήσεις Πελατών
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στις κινήσεις συναλλασσόμενων, με επιλεγμένη τη παράμετρο ''Μορφή δέντρου Master - Detail''.

20181022-1155-1-5857
Ταξινόμηση ευρετηρίου σε excel (Series 5 UI)
Στο Series 5 UI, δεν γινόταν σωστή ταξινόμηση, κατά την εκτύπωση ομαδοποιημένου ευρετηρίου σε excel.

20181024-1155-1-5881
Πλασματική αξία/Δασμός σε Υποκατάστημα Προμηθευτή εκτός ΕΕ
Στις γραμμές παραστατικών αγορών, δεν λαμβάνονταν υπόψη η χώρα του υποκαταστήματος προμηθευτή, για τον υπολογισμό πλασματικής αξίας.

20181029-1155-1-5923
Copy from buffer σε επαφή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer επαφής.

20181030-1155-1-5933
Αρχεία ΥΕΚΑ - οικειοθελής αποχώρηση
Πλέον το αρχείο ΥΕΚΑ για Οικειοθελή Αποχώρηση δημιουργείται σωστά.

20181031-1155-1-5946
Ανισοσκέλιστο άρθρο μετά από αυτόματη κάλυψη εκκρεμοτήτων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την αυτόματη κάλυψη εκκρεμοτήτων σε παραστατικό με έκπτωση συνόλου και γέφυρα λογιστικής.

20181101-1155-1-5976
Λογ. Χαρακτηρισμός (MTRTYPE1) σαν Φίλτρο
Σε ευρετήριο χρεοπιστώσεων, το φίλτρο ''Λογιστικός χαρακτηρισμός'' δεν εμφάνιζε αποτελέσματα.