Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Εκδοση 312.508.10326

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120424-2165-2-43
CallPubllished funtion ModuleIntfGetValueToFile
Προστέθηκε η function ModuleIntfGetValueToFile η οποία επιτρέπει το περιέχομενο ενός blob πεδίου να εξαχθεί σε αρχείο.
GetValueToFile(DataSetHandle, FieldName, FileName).


20120320-1155-2-347
Νέο έντυπο Ε3
Υποστηρίζεται το έντυπο Ε3 του 2012.

20120320-1155-2-348
Νέο έντυπο Ε5
Υποστηρίζεται το έντυπο Ε5 του 2012.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120322-1155-1-379
Εκτύπωση παραστατικού σε email -pdf
Κατά την εκτύπωση παραστατικού σε email με μορφοποίηση pdf. και φόρμα σε xls, το αρχείο που περιέχει το email είχε κατάληξη xls και όχι pdf.

20120323-1155-1-394
Ημερομηνία σε παραστατικά μετά τη δημιουργία νέου υποκαταστήματος
Εφόσον γινόταν εισαγωγή νέου υποκατάστηματος σε υπάρχουσα εταιρία, και login εκ νέου στο νέο υποκατάστημα, η ημερομηνία πρότασης στα παραστατικά πωλήσεων ήταν η 31/12/1899.

20120409-1155-1-528
Πεδία στα "Υπόλοιπα ανά ΑΧ"
Στην εκτύπωση Υπόλοιπα ανά ΑΧ, αν από το σχεδιασμό της είχε γίνει προσθήκη κάποιου πεδίου από τον MTREXTRA και MTRDATA, εμφανιζόταν μήνυμα λάθους "Δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση".

20120409-1155-1-533
Aρχείο ΤΣΜΕΔΕ
Στο αρχείο ΤΣΜΕΔΕ που εξάγεται από την εφαρμογή σε περίπτωση που υπήρχε εγγραφή με ένδειξη τύπου 7 συμψηφιστική εγγραφή ενώ ενημερωνόταν σωστά το αρνητικό πρόσημο δεν γινόταν αφαίρεση των ποσών στα σύνολα.


20120411-1155-1-555
Εκτύπωση ανεξόφλητων και αριθμοδείκτες
Αν κατά την αντιστοίχιση παραστατικών γινόταν αλλαγή της τιμής "εξαιρείται από τους αριθμοδείκτες", τότε η εκτύπωση ανεξόφλητα παρ/κα εμφάνιζε λανθασμένη ανεξόφλητη αξία.

20120419-1155-7-599
Λάθη αντιστοιχίσεων
Aν σε αντιστοιχισμένες κινήσεις γινόταν μεταβολή της αξίας ή της ημερομηνίας του παραστατικού κάλυψης δεν ενημερώνονταν τα πεδία opntamnt και isclose.

20120423-1155-1-644
Παραστατικά προς αντιστοίχιση
Μετά από διαγραφή αντιστοιχίσεων εμβάσματος, τα αντιστοιχισμένα παραστατικά φαινόταν να έχουν κλείσει.

20120423-1155-7-641
Eμβασμα με πολλές αντιστοιχίσεις
Σε έμβασμα που είχαν γίνει πολλές αντιστοιχίσεις, η διαγραφή της μιας, διέγραφε και τις υπόλοιπες.

20120424-1155-1-662
Υποκαταστήματα στην πρόταση εξυπηρέτησης
Δεν εμφανιζόταν το φίλτρο "υποκαταστήματα".
σε δεξί κλικ επί των παραστατικών της πρότασης εξυπηρέτησης παραγγελιών.

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Εκδοση 312.508.10325


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120409-2165-2-39
function για σχετικά έγγραφα
1.Προστέθηκε function με την οποία γίνεται upload στο Azure αρχείου που βρίσκεται σε φυσικό δίσκο. Η function αυτή
α.παίρνει ως παράμετρο το filename
β.καταχωρεί στο αρχείο των εγγράφων νέα εγγραφή
γ.κάνει upload το αρχείο στο Azure.
δ.ενημερώνει το URL του αρχείου που καταχωρήθηκε με τη διεύθυνση
που βρίσκεται στο Azure.
Η function αυτή μας επιστρέφει το Url στο Azure. πχ. X.PUTFILE("C:\\filename.txt")
2.Προστέθηκε function με την οποία μπορούμε να καλέσουμε html link. Η function αυτή παίρνει παραμέτρους το url και το caption και επιστρέφει string. πχ. href("http://www.in.gr", "in").


20120410-1155-2-545
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ - Υπολογισμός μετά την δημοσίευση της νέας ΕΓΣΣΕ
Για την κάλυψη της ανάγκης θα γίνεται χρήση του μισθολογικού στοιχείου 2087 - Ανώτατο όριο αποδ. επιδό/σης (Μισθός/Ημερομίσθιο). Ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει το πεδίο σε περίπτωση που ως βάση υπολογισμού θέλει τον μισθό ή το ημερομίσθιο της ΕΓΣΣΕ, που ίσχυε μέχρι τις 13/02/2012. Αν το πεδίο μείνει κενό, τότε βάση υπολογισμού θεωρείτε η εκάστοτε ισχύουσα ΕΓΣΣΕ. Απαιτείται να εκτελεστεί η εργασία [Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας]

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120321-1155-1-376
Δημιουργία τοπικής εγκατάστασης
Δεν λειτουργούσε σωστά η εργασία δημιουργίας της offline τοπικής εγκατάστασης.

20120323-1155-1-399
Δικαιώματα χρηστών σε Offline περιβάλλον.
Δεν λειτουργούσαν σωστά τα δικαιώματα χρηστών σε Offline περιβάλλον.

20120323-1155-1-402
Λάθος στις αντιστοιχίσεις αν γίνουν από εμβάσματα
Αν από εμβάσματα γινόταν αντιστοίχιση τιμολογίων και στη συνέχεια ξανά αντιστοίχιση και <διαγραφή αντιστοιχίσεων>, τότε αποτύχαινε η διαγραφή αντιστοιχισεων και παρέμενε η αξία που είχε αντιστοιχισθεί ως "αντιστοιχισμένη".

20120330-1155-1-445
Menu στο client offline.
Σε εισαγωγή στον client απευθείας με offline δεν εμφάνιζε σωστό menu.

20120402-1155-1-451
Κανόνας ροής από πώληση σε παραγωγή
Σε κανόνα ροή από παραστατικο πωλησης σε εντολή παραγωγής εμφάνιζε το μήνυμα dataset not in edit or insert mode.

20120403-1155-1-466
Azure: Αλλαγές των φορμών εκτύπωσης.
Σε Azure δεν αποθηκεύονταν οι αλλαγές των φορμών εκτύπωσης.

20120406-1155-1-523
Email import - διεύθυνση "από"
Εάν σε import ενός email άλλαζε ο χειριστής, τότε άλλαζε και η διεύθυνση "από" και προτεινόταν το email του χειριστή.

20120417-1155-1-575
Γέφυρα λογιστικής στα Παραστατικά σύνθεσης
Εμφανίζονται πλέον μόνο τα πεδία των γραμμών των παραστατικών σύνθεσης.

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Εκδοση 312.508.10324

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120406-1155-7-517
NVL Error
Διορθώθηκε σφάλμα που επηρρέαζε όλα τα ευρετήρια-script που έκαναν χρήση της συνάρτησης NVL.

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Εκδοση 312.508.10323

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120327-1155-2-416
Ηλεκτρονική Αποστολή εντύπων
Βελτιώθηκε ο μηχανισμός ηλεκτρονικής αποστολής εντύπων (χρήση xml αρχείου).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120313-1155-1-283
Script error σε έντυπα
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εμφάνιση περιοδικής ΦΠΑ προηγούμενων ετών. Διορθώθηκε με το αρχείο Opt.XAD.

20120327-1155-1-411
Custom προβολή έργων
Διορθώθηκε το error 'Invalid column name LoginDate' που εμφανιζόταν μετά από αποθήκευση προβολής έργων.

20120328-1155-1-429
Υπολογισμός "Εως ημερομηνία" στα Υπόλοιπα ανα Α.Χ.
Στην εκτυπωση Υπόλοιπα ανα Α.Χ.", λαμβανόταν υπόψη μόνο ο μήνας από το πεδίο "εως ημερομηνια" αντί της ημερομηνίας.

20120402-1155-7-449
Μετασχηματισμός Πώλησης σε Αγορά
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού πώλησης (παραγγελία) σε παραστατικό αγοράς (παραγγελία) εμφανιζόταν σφάλμα Access violation.

20120403-1155-1-461
Λάθος ΑΦΜ στο έντυπο Φ2
Κατά την ηλεκτρονική αποστολή περιοδικης δήλωσης Φ.Π.Α, αντί για τον κωδικό ΑΦΜ της εταιρίας (104), εμφανιζόταν ο τίτλος.