Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10503

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131118-1155-7-4100
S1 designer javascript in objects
Προστέθηκε ο καινούργιος editor στα script του S1Designer.

20131118-1155-7-4109
Εισπράκτορας από παραστατικά λιανικής
Η είσπραξη που δημιουργείται από ένα παραστατικό πώλησης φέρει πλέον τον εισπράκτορα του παραστατικού και όχι του πελάτη.

20131120-2165-2-32
Αυτόματος συγχρονισμός cloud apps
Δεν δούλευε ο αυτόματος συγχρονισμός, όταν οι αλλαγές γίνονταν πάνω στο control του calendar.

20140217-2165-2-4
Intrastat με ειδικές συναλλαγές
Οι εκτυπώσεις intrastat-vies λαμβάνουν πλέον υπόψη τους τις ειδικές συναλλαγές πελατών-προμηθευτών.

20140218-1155-2-601
Μετασχηματισμός παραγγελίας πωλήσεων σε εντολή παραγωγή
Κατά το μετασχηματισμό παραγγελίας πωλήσεων σε εντολή παραγωγής, τα είδη έρχονται πλέον ταξινομημένα όπως ήταν στο αρχικό παραστατικό.

20140219-1155-1-629
Διπλό κλικ σε εκτυπώσεις
Στην Html προβολή των εκτυπώσεων, το διπλό κλικ εμφανίζει πλέον την οθόνη της σχετικής οντότητας-εγγραφής.

20140220-1155-7-639
ΜΥΦ ειδικών συναλλαγών χρημ.λογαριασμών
Στη μηνιαία ΜΥΦ συμμετέχουν πλέον και τα παραστατικά ειδικών συναλλαγών χρηματικών λογαριασμών.

20140220-2165-2-6
Μεταβολή σε άλλη χρήση
Προστέθηκε η παράμετρος "Μεταβολή σε άλλη χρήση" στους τύπους των επιχειρησιακών παραστατικών και των ενεργειών.. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος έλεγχος απενεργοποιείται αν στις παραμέτρους του object τεθεί η παράμετρος UPDFISCPRD=1 (για χρήση σε custom objects ή σε custom προβολές ενός object).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110503-2165-1-35
Ανάπτυξη στατιστικής εισπράξεων με γραμμές απαιτήσεων
Λειτουργεί σωστά πλέον η ανάπτυξη του ευρετηρίου της στατιστικής εισπράξεων με γραμμές απαιτήσεων.

20140130-1155-7-346
Εμφάνιση χαρακτήρων μετά την αποστολή email
Μετά την αποστολή mail από την εφαρμογή, τα γράμματα της οθόνης γίνονταν bold και χάλαγε η στοίχιση των πεδίων μέσα στις σελίδες κειμένου.

20140217-1155-7-588
event OnFormLoad
Το event OnFormLoad() δεν λειτουργούσε όταν γινόταν κλήση του μέσα από panel custom προβολής.

20140218-1155-1-605
Φίλτρο έργου σε αναλυτικό ισοζύγιο
Εμφανιζόταν μήνυμα λάθους όταν επιλεγόταν το έργο σαν φίλτρο γραμμών και γινόταν αναζήτηση με * στο αναλυτικό ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής.

20140219-1155-1-619
Φάκελοι υπηρεσιών
Κατά την καταχώρηση νέου φακέλου η τροποποίηση υπάρχοντος σε custom προβολή παρουσιαζόταν μήνυμα ότι δεν έχουν συμπληρωθεί τα πεδία:
Υποενότητα, Σειρά, Τύπος, Συμπεριφορά.


20140219-1155-1-624
Συνάρτηση EXCELIMPORT σε Azure
Η συνάρτηση EXCELIMPORT, η οποία δημιουργεί πίνακα στην βάση δεδομένων με πεδία τις στήλες του excel, δεν λειτουργούσε σε περιβάλλον Azure, διότι προσπαθούσε να δημιουργήσει πίνακα χωρίς Cluster Index. Προστίθεται πλέον πάντα ένα επιπλέον identiy πεδίο ως clusterindex.

20140219-1155-7-631
Prorata Εκκαθαριστικής ΦΠΑ
Στην εκκαθαριστική ΦΠΑ Φ1 σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των πεδίων που αφορούν δαπάνες με δικαίωμα έκπτωσης (δεν έχει ενημερωθεί με τιμή το πεδίο Αριθμητής 405) γίνεται πλέον ορθός υπολογισμός στο πεδίο 409.

20140219-1155-7-633
Αρχείο εσόδων ΜΥΦ με πιστωτικό ειδικών συναλλαγών
Τα πιστωτικά ειδικών συναλλαγών δεν υπολογίζονταν σωστά στο αρχείο εσόδων ΜΥΦ/Στοιχεία αποστολής (Εμπορικό-Εσόδων-Εξόδων).

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10502

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20061020-1155-2-1339
Φάκελοι υπηρεσιών --Ενέργειες
Συνδέθηκαν οι ενέργειες με τους φακέλους υπηρεσιών.

20061020-1155-2-1340
Εγκαταστάσεις - Serial Number
Προστέθηκε πεδίο SN στις γραμμές των εγκαταστάσεων

20090422-1155-2-519
Ενεργές επαφές πελατών
Στις επαφές των πελατών μπορεί πλέον να δηλωθεί αν η επαφή είναι ενεργή.

20091127-1155-2-1357
Resources στις ενέργειες
Στις ενέργειες προστέθηκε η επιλογή του μέσου.

20091127-1155-2-1373
Ημερολόγιο ομάδας ανάθεσης
Στο αρχείο στελεχών προστέθηκε στις Σχετικές εργασίες η επιλογή του Ημερολογίου προσώπων.

20091127-1155-2-1397
CRM email
Προστέθηκαν η έναρξη / λήξη mail (ώρα & ημερομηνία) στην default προβολή του email.

20101202-1155-2-1430
Σύντμηση ΑΧ
Στην επιλογή αποθηκευτικού χώρου εμφανίζεται πλέον και η σύντμησή του.

20110309-1155-1-301
Δικαιώματα χρηστών και Σχετικές εργασίες
Προστέθηκε η δυνατότητα για δικαιώματα χρήστη στις έμμεσες εργασίες.

20111208-1155-1-1333
Δικαιώματα σε προβολές και σχετικές εργασίες
Δόθηκε η δυνατότητα για καθορισμό δικαιωμάτων στις σχετικές εργασίες των προβολών.

20120103-1155-2-6
Μόνο επιλογή serial number σε εξαγωγή
Στις Παραμέτρους αποθήκης στην παράμετρο <Μόνο επιλογή SN σε εξαγωγή> έχει προστεθεί μια επιπλέον τιμή η [Μόνο επιλογή για υποχρεωτικό SN]. Η περιγραφή της παραμέτρου έχει αλλάξει σε <Εξαγωγή SN>. Με τη νέα τιμή ο έλεγχος κατά τις εξαγωγές αφορά μόνο τα είδη στα οποία έχει οριστεί ότι παρακολουθούνται σε SN υποχρεωτικά.

20120516-1155-2-899
Redirection στην Default προβολή του χειριστή
Προστέθηκε στις παραμέτρους ενεργειών η παράμετρος 'Επανακατεύθυνση' με 2 επιλογές:
- προβολή καταχώρησης (default)
- προβολή χρήστη


20120524-1155-7-996
Επαναφορά εκκρεμοτήτων στου φακέλους υπηρεσιών
Είναι πλέον δυνατή η επαναφορά εκκρεμοτήτων στου φακέλους υπηρεσιών (στο σύνολο του φακέλου).

20130304-1155-2-1068
Έλεγχος ημερομηνίας ταμείων.
Στα πεδία των ταμείων, στη καρτέλα των εργαζομένων πραγματοποιείται έλεγχος εάν το πεδίο "Έως ημερομηνία" έχει προγενέστερη ημερομηνία από το πεδίο "Από ημερομηνία".

20130717-1155-2-2788
Αξία εκκρεμών παραγγελιών σε πιστωτικούς ελέγχους
Η αξία (καθαρή και συνολική) των εκκρεμών παραγγελιών υπολογίζεται πλέον μόνο από τις εγκεκριμένες.

20130724-1155-1-2884
Γέφυρες σε παραστατικά αποσβέσεων παγίων
Στα διαθέσιμα πεδία της γέφυρας αποσβέσεων παγίων - γραμμές - αποσβενόμενη οντότητα προστέθηκε resolver "προμηθευτής" (με τα στοιχεία του).

20130917-1155-2-3362
Παραγγελίες ελλείψεων αναγκών
Στην εργασία <Παραγγελίες ελλείψεων> προστέθηκε φίλτρο ο Κατασκευαστής του είδους.

20131016-1155-7-3704
PILib.GetQueryData
H function PILib.GetQueryData χρησιμοποιεί το τρέχον support object αν δοθεί τιμή 0 στην πρώτη παράμετρο που είναι το support.

20131018-1155-2-3737
Σήμανση εργασιών - Ανοικτά παραστατικών
Προστέθηκε στη σήμανση εργασιών η καταγραφή των ανοικτών παραστατικών.

20131018-1155-7-3728
Σήμανση εργασιών - Συμψηφισμοί
Προστέθηκαν στη σήμανση εργασιών οι εργασίες συμψηφισμών πελατών-πελατών, πελατών-προμηθευτών και προμηθευτών-προμηθευτών.

20131023-1155-2-3792
Προσθήκη πεδίου Λογαριασμού IBAN στο αρχείο PRSN (Εργαζομένων)
Προστέθηκε το πεδίο Λογαριασμού IBAN στο αρχείο Εργαζομένων.
Θα χρησιμοποιηθεί για αρχεία πληρωμών μισθοδοσίας μέσω τραπεζών.


20131104-1155-2-3924
Ταμειακή ροή στο local νόμισμα
Δόθηκε η δυνατότητα απεικόνισης της ταμειακής ροής μόνο στο τοπικό νόμισμα. Η μετατροπή των αξιών γίνεται βάσει της τελευταίας συμπληρωμένης ισοτιμίας από τον πίνακα των ισοτιμιών.

20131106-1155-2-3949
Βιβλίο αποθήκης (εξωλ/κή τήρηση 94)
Όταν ο κωδικός του είδους είναι ίδιος με την κατάληξη του 94, εμφανίζεται εμφανίζεται πλέον και η περιγραφή του είδους.

20131106-1155-2-3960
Λογ/σμός κόστους στη λογιστική κατηγορία ειδών
Στη λογιστική κατηγορία ειδών μπορεί να δηλωθεί πλέον ο λογαριασμός κόστους παρ./αγ. πωληθέντων.

20131108-1155-2-3990
Αρνητικά Υπόλοιπα με φίλτρα την ομάδα και την εμπορική κατηγορία ειδών.
Στην εκτύπωση <Αρνητικά Υπόλοιπα αποθήκης> προστέθηκε ως φίλτρο η Ομάδα των ειδών.

20131113-1155-2-4054
Φίλτρα ταμειακής ροής
Στο διάλογο της ταμειακής ροής προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής αποτύπωσης των αποτελεσμάτων που αφορούν σε πελάτες - προμηθευτές βάσει:
1. Μόνο διακανονισμών
2. Μόνο προγραμματισμένων εισπράξεων - πληρωμών
3. Μικτός Τρόπος (σε όσους δεν υπάρχει προγραμματισμένη είσπραξη - πληρωμή εμφανίζεται το ποσό του διακανονισμού)

20131113-1155-2-4055
Μαζική διαγραφή εισροών - εκροών
Στον πίνακα των προγραμματισμένων εισροών - εκροών δόθηκε η δυνατότητα μαζικής διαγραφής εγγραφών σε επιλεγμένο ημερολογιακό διάστημα.

20131129-1155-7-4282
Αντιστοίχιση παραστατικών ανά υποκατάστημα παραστατικού
Στην εργασία προστέθηκε φίλτρο για αντιστοίχιση /κλείσιμο βάσει υποκαταστημάτων.

20131203-1155-2-4316
Ταμειακή ροή με προγραμματισμένες εισπράξεις - πληρωμές
Οι προγραμματισμένες εισπράξεις - πληρωμές που συνδέονται με συν/σομενο εμφανίζονται πλέον στην ταμειακή ροή.

20131203-1155-7-4309
Προσθήκη γραμμογράφησης ταμείου ΤΕΑΙΕΓΕ
Προσθήκη γραμμογράφησης ταμείου ΤΕΑΙΕΓΕ

20131203-1155-7-4318
Τρόποι πληρωμής
Στους τρόπους πληρωμής προστέθηκε στον "Τρόπο υπολογισμού" και η τιμή [Ανά τύπο γραμμής].

20131205-1155-2-4364
Κατάσταση ελέγχου αναλυτική
Στις Πωλήσεις, στην εκτύπωση <Κατάσταση ελέγχου αναλυτική> προστέθηκε το φίλτρο «Τρόπος πληρωμής».

20140102-1155-2-18
Πεδίο σε φόρμα εκτύπωσης φορολογικού εκτυπωτή
Σε φόρμα εκτύπωσης φορολογικού εκτυπωτή δόθηκε η δυνατότητα προσθήκης του πεδίου ποσότητα (T) (MTRLINES.QTY) στην φόρμα εκτύπωσης στο ανάλογο πεδίο της ποσότητας.

20140115-1155-2-149
Πεδίο "προειδοποίηση" είδους ως στήλη γραμμής σε παραστατικό αγοράς
Στα παραστατικά υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ως στήλη γραμμών του πεδίου "Προειδοποίηση είδους".

20140121-2165-2-2
Φάκελοι υπηρεσιών
Προτείνεται πλέον ο Αποθηκευτικός χώρος των ανταλλακτικών κατά τον μετασχηματισμό φακέλων υπηρεσιών.

20140128-1155-1-320
Εναλλακτική συσκευασία και Χρώμα Μέγεθος.
Στον ορισμό εναλλακτικής συσκευασίας λαμβάνονται πλέον υπόψιν τα ανενεργά χαρακτηριστικά του είδους.

20140213-1155-2-553
ΑΔΗΜΕ Citizen
Προστέθηκε σύνδεση με ΑΔΗΜΕ Citizen.

20140217-1155-2-593
Αρχείο JL10 - Βεβαιώσεις αποδοχών
Αλλαγή στην γραμμογράφηση του αρχείου JL 10. Το πεδίο [Πλήθος τέκνων], απεικονίζεται με 2 ψηφία (Right justified, Zero padded)

20140217-1155-7-591
Νομική μορφή εταιρείας
Στα γενικά στοιχεία εταιρείας, στη νομική μορφή προστέθηκαν τα πεδία Υποκατάστημα αλλοδαπής και ΝΕΠΑ(Ναυτική εταιρία πλοίων αναψυχής).

20140218-2165-2-5
Azure user innactivity
Προστέθηκε παράμετρος για τον έλεγχο του ωριαίου διαστήματος inactivity μετά από το οποίο τερματίζεται η λειτουργία του client μηχανήματος. Η default τιμή της είναι 3 ώρες. Αν τεθεί τιμή 0, η λειτουργία του client δεν τερματίζεται. Η παράμετρος είναι η CLOUDUSRTIMEOUT και θα πρέπει να δηλωθεί στο section [PARAMS] του αρχείου PARAMS.CFG. Για παράδειγμα:
[PARAMS]
CLOUDUSRTIMEOUT:1


Διορθώσεις σφαλμάτων

20101005-1155-1-1185
Ζώνη ομαδοποίησης με μηνιαία ανάλυση
Σε ζώνες ομαδοποίησης με τύπο ανάλυσης "Μήνα" δεν γινόταν σωστά ο υπολογισμός δόσεων.

20110215-1155-1-201
Ομαδικό ημερολόγιο στις συνήθεις εργασίες
Δεν μπορούσε να επιλεγεί το ομαδικό ημερολόγιο στις συνήθεις εργασίες. Εμφανιζόταν μήνυμα acces violation.

20110322-1155-1-359
Δημιουργία λογαριασμού λογιστικής με νέα εγγραφή
Σε πεδία συμπλήρωσης "μάσκας" κωδικού λογιστικής, που γινόταν δημιουργία λογαριασμού με την επιλογή "Νέα εγγραφή", επέστρεφε το ID του λογαριασμού. Πλέον παραμένει κενό.

20111115-1155-1-1224
Καθορισμός Δικαιωμάτων, access violation
Αν ο χρήστης επιχειρούσε να επιλέξει record στον selector της στήλης 'Περιγραφή/Όνομα' στον καθορισμό δικαιωμάτων, εμφανιζόταν σφάλμα Access Violation.

20130624-1155-1-2444
Ακυρωμένη ποσότητα με κλειδωμένη σειρά
Δεν επιτρέπονταν αλλαγές στην ακυρωμένη ποσότητα γραμμής των παραστατικών αποθήκης, όταν υπήρχε προεπιλογή της σειράς.

20130730-1155-1-2965
Μετασχηματισμός φακέλου υπηρεσιών σε δελτίο αποστολής
Σε φάκελο υπηρεσιών που είχε προέλθει από δελτίο ποσοτικής παραλαβής και είχε μετασχηματιστεί σε δελτίο αποστολής, επιτρεπόταν η εκ νέου δημιουργία δελτίου αποστολής.

20131011-1155-1-3668
Δικαιώματα χρηστών & απαγορευμένη εκτέλεση μη ελεγχομένων εργασιών
Δόθηκε δυνατότητα για δικαιώματα και στις έμμεσες εργασίες των παραστατικών και γενικότερα όλων των οντοτήτων.

20131101-1155-7-3890
Απόκρυψη panel και page
Σε customization όπου γινόταν απόκρυψη panel και page, χρειαζόταν να γίνει refresh για να εμφανιστεί σωστά η προβολή.

20131122-1155-7-4197
Πίνακας 1 στις γραμμές εισπράξεων
Εμφανιζόταν δυσλειτουργία στη χρήση του πίνακα 1 στις γραμμές των εισπράξεων.

20131126-1155-1-4234
Λάθος στην επανάληψη ενεργειών CRM
Κατά τη δήλωση επανάληψης ενεργειών CRM ανά εβδομάδα, μήνα ή έτος εισαγόταν πάντα ενέργεια για την έναρξη.

20131204-1155-1-4341
Μετασχηματισμός παραστατικού αγοράς σε πώληση
Αν στο διάλογο του Μετασχηματισμού παραστατικού αγοράς σε παραστατικό πώλησης διορθωνόταν ο πελάτης δεν διαγραφόταν το υποκατάστημά του.

20131216-1155-7-4497
Reupdate γενικής και λογαριασμοί αναλυτικής
Στην περίπτωση που υπήρχαν λογαριασμοί Αναλυτικής και Γενικής λογιστικής με τον ίδιο κωδικό, δεν λειτουργούσε σωστά η εργασία reupdate λογιστικής.

20131219-1155-7-4553
GLUPD και XXF
Κατά τη μεταφορά παραστατικών με XXF μεταφερόταν και το πεδίο GLUPD (Ενημέρωση λογιστικής).

20140110-1155-1-111
Φάκελοι υπηρεσιών - Αλλαγή status σε "Μετασχηματισμένο"
Μετά από μεταβολή φακέλου υπηρεσιών χωρίς ανταλλακτικά - υπηρεσίες, άλλαζε το status του φακέλου σε "πλήρως μετασχηματισμένος".

20140115-1155-1-160
Κλείσιμο Ταμείου
Τα παραστατικά πληρωμής σε πιστωτή εμφανίζονται θετικά στο κλείσιμο ταμείου.

20140120-1155-7-215
Ταμειακή ICS elegant plus
Όταν λειτουργούσε σαν φορολογικός εκτυπωτής δεν τύπωνε σωστά τους χαρακτήρες Γ, Δ, Θ, Ξ, Φ.

20140129-1155-1-333
Μηχανισμοί ανά εταιρεία στον ίδιο σταθμό
Προστέθηκε πεδίο registration key στον ορισμό του μηχανισμού πάνω στο σταθμό εργασίας. Όταν είναι συμπληρωμένο το πρόγραμμα το χρησιμοποιεί για να επικοινωνήσει με το μηχανισμό και να τον ρυθμίσει ανάλογα.

20140131-1155-7-372
Πίνακας BFPRMS & VATPROVISIONS
Συμπεριλήφθηκαν στο Offupd.ini οι παρακατω πίνακες:
BFPRMS-Κωδικός Παραστατικού και
VATPROVISIONS-Δ.Απαλλαγής


20140204-1155-1-409
90 ολογράφως
Διορθώθηκε η ορθογραφία του 90 ολογράφως (ενενήντα αντί εννενήντα)

20140204-1155-7-397
Επιλογή παρτίδων σε παραστατικά παραγωγής.
Σε παραστατικά παραγωγής εμφανίζονταν προς επιλογή στις γραμμές παρτίδες με μηδενικό υπόλοιπο παρόλο που στον τύπο παραστατικού είχε ορισθεί "Υπόλοιπο > 0" στην πρόταση και στην επιλογή.

20140204-1155-7-425
Μεταφορά συμφωνίας σε μετασχηματισμό
Εφόσον όλα τα παραστατικά προς μετασχηματισμό έχουν την ίδια τιμ. πολιτική και επιλέγεται διατήρηση τιμών τότε μεταφέρεται η πολιτική στο παραστατικό που προκύπτει από το μετασχηματισμό.

20140205-1155-7-443
Χρηματικός λογαριασμός αξιόγραφου
Γίνεται πλέον σωστά η επιλογή χρηματικού λογαριασμού στις γραμμές πληρωμών προμηθευτών στην περίπτωση που υπήρχε ίδιος κωδικός και σε άλλη εταιρεία της ίδιας βάσης.

20140206-1155-7-461
ΤΣΜΕΔΕ
Κατά τον υπολογισμό του αρχείου ΤΣΜΕΔΕ τα πεδία [Από ημερομηνία] και [Έως Ημερομηνία], των αναλυτικών γραμμών (APDLINES), ελέγχουν την ημερομηνία πρόσληψης και αποχώρησης του εργαζόμενου, έτσι ώστε να μην καταγράφεται ημερομηνία εκτός διαστήματος εργασιακής σχέσης.

20140210-1155-1-494
Σχετικές εργασίες σε έσοδα - έξοδα
Στους λογαριασμούς εσόδων - εξόδων δεν λειτουργούσαν οι σχετικές εργασίες.

20140217-2165-1-3
Ημερολόγιο εργασίας (πρότυπα δεδομένα)
Το ημερολόγιο εργασίας εμφανιζόταν άδειο παρά την εφαρμογή αποθηκευμένων πρότυπων δεδομένων.

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Έκδοση 4.00.511.10479

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140102-1155-1-10
Αλλαγή τιμής μονάδος απογραφής σε Oracle
Σε βάση oracle, όταν γινόταν αλλαγή αξίας ή αλλαγή τιμής μονάδος από την εργασία "Απογραφή", εμφανιζόταν σφάλμα "feature not implemented".

20140131-1155-1-369
Ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής
Σε κάποιες περιπτώσεις ακύρωσης ενημέρωσης λογιστικής, που τα άρθρα είχαν πάρει αρίθμηση ημερολογίου, χανόταν η σύνδεση του παραστατικού με το άρθρο.