Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10181

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20100928-1155-2-1149
Εικόνα εταιρείας και Progress Bar
Προστέθηκε στην εικόνα εταιρείας progress bar.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100921-2165-1-46
Μεταβολή αντιστοιχισμένου εμβάσματος
Σε περίπτωση που γινόταν μεταβολή της ημερομηνίας του εμβάσματος χωρίς να γίνει διαγραφή αντιστοιχίσεων από το χρήστη πριν την μεταβολή προέκυπτε πρόβλημα στις αξίες διακανονισμών. Πλέον, σε περίπτωση μεταβολής του εμβάσματος διαγραφονται οι αντιστοιχίσεις.

20100923-1155-1-1139
Oικονομικά στοιχεία Λογ/σμων λογιστικής
Διορθώθηκε το λεκτικό που εμφανιζόταν στην επιλογή αξίας (τζίρος αντί πίστωσης) στα συγκριτικά στοιχεία των λογαριασμών λογιστικής.

20100923-1155-1-1140
Μεταβολή ισοτιμίας σε εμβάσματα
Εάν γινόταν μεταβολή ισοτιμίας σε έμβασμα δεν ενημερωνόταν σωστά η ισοτιμία γραμμής (TRDTLINES.TRDRRATE).

20100924-1155-1-1146
Ενημέρωση φυσικής απογραφής ειδών με χρώμα μέγεθος
Η ενημέρωση φυσικής απογραφής με είδη με χρώμα μέγεθος δεν λάμβανε υπόψιν της το φίλτρο "Σειρά καταχώρησης απογραφής".

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10180

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090212-1155-2-186
Φυσική απογραφή για είδη χωρίς υπόλοιπο
Προστέθηκε η εργασία [Μηδενισμός υπολοίπων], η οποία επιτρέπει το μηδενισμό του υπολοίπου σε είδη που δεν περιλαμβάνονται στα παραστατικά φυσικής απογραφής.Η εργασία δημιουργεί παραστατικά αποθήκης (καταχώρησης φυσικής απογραφής) μηδενικών ποσοτήτων ανά είδος σε επίπεδο παρτίδας και των τριών διαστάσεων του και μόνο για τα είδη που κινήθηκαν στον αποθηκευτικό χώρο επιλογής.Εκτελείτε την εργασία πριν από την εργασία "Ενημέρωση φυσικής απογραφής".

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100916-1155-1-1091
Γέφυρες εμπορικού - μορφή λογιστικού σχεδίου
Όταν η μορφή του λογιστικού σχεδίου ήταν ΝΝ ΝΝ ΝΝ ΝΝΝΝ δηλαδή χωρίς διαχωριστικό σύμβολο αλλά με κενό μεταξύ των βαθμών δεν λειτουργούσε σωστά η γέφυρα.

20100917-1155-1-1105
Συναλλαγματικές διαφορές
Εγινε αλλαγή ώστε κατά την αντιστοίχιση να λαμβάνονται υπόψιν τα παραστατικά εντός του ημερολογιακού διαστήματος αλλα και οσα εχουν αντιστοιχιστεί με παραστατικά προηγούμενου διαστήματος. Στην συγκεκριμένη 2η περίπτωση χρησιμοποιείται η ισοτιμία που έχει κλείσει ο μήνας ( – ) ισοτιμία παραστατικού είσπραξης. Το πρόβλημα ήταν οτι δημιουργούσε συναλλαγματική διαφορά με βάση παραστατικά είσπραξης που είχαν καταχωρηθει σε επόμενη περίοδο.

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10179

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100423-1155-1-426
Παράμετροι αποθήκης
Τα πεδία στις Παράμετρους αποθήκης, σελίδα Ιδιότητες δεν εμφανιζόταν σωστά την πρώτη φορά που άνοιγε η οθόνη.

20100528-1155-1-633
Μεταβολή παραστατικών και διακανονισμοί.
1)Στην μεταβολή της αξίας του παραστατικού η ημερομηνία διακανονισμού υπλογιζόταν με βάση την ημερομηνία του παραστατικού και οχι του τρόπου πληρωμής 2)Στην μεταβολή της ημερομηνίας του παραστατικού η ημερομηνία διακανονισμού υπολογιζόταν με βάση την προηγούμενη ημερομηνία διακανονισμού και όχι του τρόπου πληρωμής

20100623-1155-7-790
Πεδίο αγορά / προσθήκη
Κατά την καταχώρηση παραστατικού αγοράς με είδος, πάγιο και στήλες γραμμών εμφανιζόταν μήνυμα ότι δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο αγορά / προσθήκη.

20100719-1155-1-926
Μεταβολή ημερομηνίας σε εμβάσματα
Όταν γινόταν μεταβολή ημερομηνίας σε παραστατικό εμβάσματος, δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο ισοτιμίας συναλλασσομένου (TRDRRATE).

20100810-1155-1-988
Απογραφή με μορφή υπολοίπου στους ανώτερους βαθμούς
Δεν λειτουργούσε σωστά η επιλογή 'Απογραφή με μορφή υπολοίπου στους ανώτερους βαθμούς' στα Ισοζύγια.

20100906-1155-1-1044
Εμφάνιση σε χάρτη
Η εμφάνιση σε χάρτη με δεξί κλικ στον browser των πελατών δεν λειτουργούσε.

20100914-1155-1-1065
Ελεύθερα πεδία στις γενικές παραμέτρους
Στις γενικές παραμέτρους των πελατών-προμηθευτών-χρεωστών-πιστωτών τα πεδία αριθμοί 1-5 είχαν αντικατασταθεί με τα ελεύθερα των ημερομηνίων.

20100914-1155-1-1065
Μοντέλα Επιμερισμού & Αναλυτική λογιστική
Όταν υπήρχαν μοντέλα επιμερισμού αναλυτικής με τον ίδιο κωδικό, σε διαφορετικά λογιστικά σχήματατα προέκυπτε μη ορθή ενημέρωση.

20100915-1155-1-1073
Εικονίδια σε selectors προβολών και ευρετηρίων
Δεν εμφανιζόταν τα εικονίδια που μαρκάρουν τις default προβολές ή ευρετήρια της εφαρμογής.

Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10178

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100907-1155-1-1045
Υπολογισμός διακανονισμού σε παραστατικά
Δεν υπολογιζόταν σωστά οι ημερομηνίες διακανονισμών όταν επιλεγόταν "Τελευταία ημερομηνία μήνα" ή "Πρώτη επόμενου μήνα".

Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10177

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20100514-1155-1-590
Διαφορά μεταξύ ανηγμένης αξίας γραμμής παραστατικού - άρθρου Γ.Λ και Α.Λ
Προέκυπταν διαφορές μεταξύ άρθρων Γ.Λ και αναλυτικής λογιστικής, όταν ο συναλλασσόμενος ο λογαριασμός και η εταιρεία έχουν νόμισμα euro και η συναλλαγή γίνεται σε τρίτο νόμισμα.

20100705-1155-2-850
Συσχέτιση φακέλου με τελευταία τιμή αγοράς
Στα οικονομικά στοιχεία του είδους, στη σελίδα Συνοπτική εικόνα εμφανίζεται η κίνηση αποθήκης με την αξία εξόδου από φάκελο εισαγωγών.

20100805-1155-2-976
Μεταβολή στη συνάρτηση Spell (Localization Τουρκίας)
Η συνάρτηση spell επιστρέφει πλέον "TL" για Τούρκικη λίρα και "KR" για σεντ.

20100827-1155-2-1016
Συνάρτηση GetWhere ως CallPublished
Η συνάρτηση GetWhere υλοποιήθηκε ως CallPublished ώστε να είναι διαθέσιμη και σε JavaScript.

20100902-1155-2-1039
Αριθμοδείκτες συναλλασσομένων
Βελτιώθηκε ο υπολογισμός του αριθμοδείκτη [Μέσος χρόνος αποπληρωμής] στους συναλλασσόμενους και συγκεκριμένα: 
1. Κατά τον υπολογισμό, χρησιμοποιείται η ημερομηνία παραστατικού (TRNDATE) για τα παραστατικά πωλήσεων / αγορών / ειδικών συναλλαγών και όχι η ημερομηνία διακανονισμών. 
2. Ο αριθμοδείκτης χρήσης υπολογίζεται πλέον με βάση την login ημερομηνία και όχι την τελευταία ημερομηνία της τρέχουσας χρήσης. Δείτε περισσότερα για τον υπολογισμό των αριθμοδεικτών εδώ.

20100902-1155-2-1040
Επαναϋπολογισμός τιμολογιακών πολιτικών
Ο επαναϋπολογισμός τιμολογιακών πολιτικών κατά τη διαγραφή γραμμών παραστατικού εκτελείται πλέον μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν κανόνες συμφωνιών με συνδυαστική κλιμάκωση σε κάποια από τις γραμμές του παραστατικού.

Διορθώσεις σφαλμάτων


20100804-1155-1-975
Ενημέρωση Εσόδων-Εξόδων από εμπορικό
Εάν υπήρχαν δύο διαδοχικά παραστατικά χωρίς γέφυρα εσόδων - εξόδων στο επιλεγμένο διάστημα δεν λειτουργούσε η εργασία ενημέρωσης

20100805-1155-1-978
Συναλλαγματικές διαφορές αντιστοιχίσεων
Κάτω από προϋποθέσεις εμφανιζόταν μήνυμα "Field 'trnval1' not found" .

20100805-1155-1-980
Καθεστώς ΦΠΑ στην ακύρωση με αντιλογισμό
Κατά την ακύρωση με αντιλογισμό παραστατικού το οποίο είχε αλλαχθεί από το χρήστη το καθεστώς ΦΠΑ, το ακυρωτικό πρότεινε το αρχικό καθεστώς ΦΠΑ.

20100826-1155-1-1013
Καθεστώς ΦΠΑ υποκαταστήματος κατά τον μετασχηματισμό/επεξεργασία
Στην περίπτωση όπου το καθεστώς ΦΠΑ υποκατάστημα του πελάτη ήταν μειωμένο και ο πελάτης κανονικό, κατά τον μετασχηματισμό ή επεξεργασία παραστατικού με μειωμένο καθεστώς.σε τιμολόγιο το καθεστώς επανερχόταν σε "Κανονικό".

20100831-1155-1-1017
Στήλες γραμμών παραστατικών ειδικών συναλλαγών
Κατά την επιλογή στηλών στους τύπους των παραστατικών ειδικών συναλλαγών, εμφανιζόταν μήνυμα: LINLINES: Duplicate field name PLSMVAL.

20100901-1155-1-1022
Δημιουργία εταιρείας
Κατά τη δημιουργία εταιρείας και σε περίπτωση που στην πρότυπη εταιρεία υπήρχαν σειρές παραστατικών με παραμετροποίηση Υποκαταστήματος / Απ.Χώρου, εμφανιζόταν μήνυμα "Δεν υπάρχει ο Αποθ.χώρος" και δεν ολοκληρωνόταν η εργασία.

20100902-1155-1-1033
Λάθος Α.Χ μετά τον μετασχηματισμό παραστατικού πώλησης σε αγοράς
Δεν προτεινόταν ο σωστός αποθηκευτικός χώρος στην επικεφαλίδα του παραστατικού όταν γινόταν μετασχηματισμός παραστατικού πώλησης σε αγοράς (μαζικά).

20100902-1155-1-1034
Σχετικά παραστατικά σε Κλήσεις
Κατά την επιλογή Σχετικών παραστατικών από ευρετήριο κλήσεων, εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος.