Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008

What’s new 15/12/08 – 19/12/08

Μεταβολες/προσθηκες προδιαγραφων

1847 Κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση ασφαλιστικών ταμείων

Στην προβολή των Ασφαλιστικών ταμείων δεν υπήρχε η δυνατότητα προσθήκης κατηγοριοποίησης και ταξινόμησης του ταμείου με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται στις προβολές

Διόρθωση σφαλματων

1833 Εκτύπωση κατάστασης ωρών εργασίας σε Οracle 10g

Σε βάσεις Oracle 10g, εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης εργαζομένων 'Εκτύπωση ωρών εργασίας'

1864 Εκτύπωση βιβλίου αδειών

Στη στήλη [Μισθός] της εκτύπωσης του βιβλίου αδειών, εμφανιζόταν το άθροισμα του μισθολογικού στοιχείου 3252 και το σύνολο επιδομάτων ΣΣΕ.

1386 Επαναληπτικότητα Scheduler

Η εκτέλεση των εργασιών από scehduler επαναλαμβανόταν κάθε 1 λεπτό ανεξάρτητα από τη ρύθμιση στο πεδίο [Επανεκκίνηση]

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2008

What's new 11/12/08 - 12/12/08

Διορθώσεις σφαλμάτων

1838 Λάθος υπόλοιπα από μεταφορά στην εκτύπωση ημερολογίου αξιογράφων
Στην εκτύπωση Ημερολογίου Αξιογράφων δεν υπολογιζόταν σωστά οι αξίες από μεταφορά σε περίπτωση που υπήρχαν επιστροφές αξιογράφων.

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008

What's new 8/12/08 - 10/12/08

Προσθήκες / μεταβολές προδιαγραφών

1836 Εμφάνιση κοστολογικών στοιχείων στο Βιβλίο Παραγωγής – Κοστολογίου
Βελτίωση της εκτύπωσης Βιβλίο Παραγωγής - Κοστολογίου ώστε να εμφανίζονται τα κοστολογικά στοιχεία βάσει παραστατικών παραγωγής και όχι αυστηρά βάσει προδιαγραφής

1519 Έντυπο Βεβαίωση κερδών
Προσθήκη του φορολογικού εντύπου Βεβαίωση Κερδών

Διορθώσεις σφαλμάτων

1819 Copy from buffer σε σειρές
Εκτελώντας copy from buffer από Σειρά που έχει στα στοιχεία μετασχηματισμού σειρές, εμφανίζονται διπλές οι σειρές αυτές στη νέα σειρά.

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

What's new 2/12/08 - 5/12/08

Προσθήκες / μεταβολές προδιαγραφών

1490 Εκκαθαριστικό Σημείωμα Περαίωσης
Προστέθηκε το σχετικό έντυπο


Διορθώσεις σφαλμάτων

1815 Στήλες παραστατικών αποθήκης
Στις στήλες παραστατικών αποθήκης δεν ήταν διαθέσιμη η ποσότητα εναλλακτικής συσκευασίας

1797 Landscape εκτυπώσεις
Δε λειτουργούσε η εκτύπωση σε landscape προσανατολισμό, τη δεύτερη φορά που εκτελούνταν από την οθόνη στον εκτυπωτή

1762 Κλείδωμα ημερομηνιών ΑΠΔ
Δε λειτουργούσε το κλείδωμα ημερομηνιών ΑΠΔ

1170 Εκτύπωση Στατιστική αποθήκης (Ομαδοποίηση κατά τύπο)
Δε λειτουργούσε η ομαδοποίηση κατά τύπο ή σειρά στη Στατιστική αποθήκης