Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Έκδοση 6.00.622.11515

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210416-1155-2-1970
Login ημερομηνία στο Retail pro
Στο Retail Pro, στην εισαγωγή πρώτου είδους σε νέο παραστατικό, γίνεται πλέον έλεγχος ημερομηνίας ώστε να εμφανιστεί μήνυμα σε περίπτωση που η login ημερομηνία είναι διαφορετική της ημερομηνίας συστήματος.

20220131-1155-2-482
Μοντέλα Διαστάσεων ABC ανά εταιρεία
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής ABC διαστάσεων και ABC μοντέλων στα στοιχεία ανά εταιρεία των ειδών, υπηρεσιών, χρεοπιστώσεων, πελατών, προμηθευτών, πιστωτών, χρεωστών, προσώπων, έργων, και πόρων.

20220308-1155-2-1348
Διάρκεια σε αίτηση άδειας
Η διάρκεια της άδειας δεν μπορεί να είναι αρνητικός αριθμός. Πλέον εμφανίζεται σχετικό απαγορευτικό μήνυμα.

20220315-1155-2-1527
Πρόταση ημερών ασθενείας
Πλέον λειτουργεί ορθά η πρόταση ημερών ασθενείας, όταν η απασχόληση του εργαζόμενου είναι με λιγότερες ημέρες ανά εβδομάδα.

20220412-1155-2-2221
Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 θέσεων
Πλέον σε εργαζόμενο με ταμείο ΤΕΚΑ και νέο πρόγραμμα επιδότησης εισφορών το ποσό εισφορών επιδότησης ΕΦΚΑ εργαζόμενου και εργοδότη απεικονίζεται στο ΜΣ 3180 ενώ το αντίστοιχο ποσό του ΤΕΚΑ στο ΜΣ 3498

20220506-1155-2-2722
Υπόλοιπα αδειών
Στην εκτύπωση Υπόλοιπα αδειών όταν απεικονίζονται και οι ημέρες αδείας προηγούμενου έτους προστέθηκε η δυνατότητα οι ημέρες αδείας που αφορούν το προηγούμενο έτος να ενημερώνονται είτε από κινήσεις μισθοδοσίας είτε από το αρχείο εργαζομένων ανάλογα με την τιμή που θα επιλέξει ο χρήστης στο κριτήριο υπολογισμός ημερών προηγούμενου έτους.

20220506-1155-2-2734
Φόρμες εκτύπωσης εργαζομένων
Δεν εμφανίζονται πλέον σαν διαθέσιμοι πίνακες οι βοηθητικοί και οι πίνακες joker.

20220509-1155-2-2779
Ταμεία
Δεν επιτρέπεται πλέον η διαγραφή ταμείου, στο οποίο υπάρχει κίνηση.

20220512-1155-2-2876
Τροποποίηση εργασιακών στοιχείων
Στην εργασία Τροποποίηση εργασιακών στοιχείων για το είδος αλλαγής τροποποίηση σύμβασης προστέθηκαν τα πεδία μισθός, ωράριο και ειδικότητα (ΜΣ 2070). Επίσης σε περίπτωση αλλαγής της ειδικότητας εμφανίζεται το παράθυρο της εργασίας εισαγωγή στοιχείων ταμείων για τυχόν αλλαγή σε ταμείο όπου αυτή απαιτείται.

20220516-1155-2-2930
Εργαζόμενοι - Έλεγχος ΙΒΑΝ
Στην καρτέλα εργαζόμενου στοιχεία πληρωμής προστέθηκε η επιλογή Έλεγχος IBAN.

20220516-1155-2-2942
Δικαίωμα hyperlink χαρακτηριστικών
Στα παραστατικά παραγωγής και παραστατικά σύνθεσης, η επιλογή χαρακτηριστικών απο το hyperlink της ποσότητας, δε θα λαμβάνεται υπόψιν στο κεντρικό δικαίωμα χρήσης hyperlinks.

20220517-1155-2-2987
Συναρτήσεις στα Εσωτερικά πρόσωπα
Δημιουργήθηκαν επιπλέον συναρτήσεις στα στελέχη:
FGetSupervisorsPrsns Επιστρέφει τα ID των προϊσταμένων του εργαζομένου με ID Prsn Example FGetSupervisorsPrsns(PRSN.PRSN)
FGetSupervisorsPrsnsCodes Επιστρέφει τους κωδικούς των προϊσταμένων του εργαζομένου με ID Prsn Example FGetSupervisorsPrsnsCodes(PRSN.PRSN)
FGetSupervisorsPrsnsNames Επιστρέφει τα ονοματεπώνυμα των προϊσταμένων του εργαζομένου με ID Prsn Example FGetSupervisorsPrsnsNames(PRSN.PRSN)


20220518-1155-2-3020
Ευρετήρια εργαζομένων
Έχει προστεθεί στο σχεδιασμό ευρετηρίου στα πράσινα πεδία το πεδίο με περιγραφή Περιγραφές ειδικών κατηγοριών το οποίο εμφανίζει την περιγραφή του πεδίου EMPCONTRACTTYPE.SOVARCHAR.

20220530-1155-1-3276
Μικτό κέρδος και Κόστος πωληθέντων
Ελέγχεται πλέον η συμπεριφορά του παραστατικού και αν είναι πιστωτικό οι τιμές στο Μικτό κέρδος και στο Κόστος πωληθέντων δεν εμφανίζουν αξίες.

20220530-1155-2-3254
Προσθήκη σε στατική λίστα
Οι στατικές λίστες στα ευρετήρια, εμφανίζονται πλέον ταξινομημένες.

20220602-1155-2-3367
Αφαίρεση ΑΦΜ/ΑΔΤ από το default ευρετήριο στελεχών
Πλέον δεν εμφανίζονται στο default ευρετήριο στελεχών στοιχεία ΑΦΜ ή ΑΔΤ.

20220607-1155-2-3435
Επισύναψη αρχείων σε email
Δόθηκε δυνατότητα μαζικής επιλογής επισυναπτόμενων, κατά την αποστολή E-mail.

20220607-1155-2-3439
Αυτόματη εγγραφή διαλείμματος
Κατά την καταχώρηση ωραρίου εργασίας αν έχει ενεργοποιηθεί η παράμετρος Αυτόματη εγγραφή διαλείμματος και δεν συμπληρωθούν τα πεδία διάρκεια διαλείμματος μέγιστη ή/και έναρξη διαλείμματος εμφανίζεται κατά την καταχώρηση το προειδοποιητικό μήνυμα ''Προσοχή! Η αυτόματη εγγραφη διαλείμματος προϋποθέτει τη συμπλήρωση των πεδίων Διάρκεια διαλείμματος (μέγιστη) και ώρα έναρξης διαλείμματος.''

20220607-1155-2-3447
Πωλητής πελατών στους προϋπολογισμούς πωλήσεων
Στις διαστάσεις των Προϋπολογισμών πωλήσεων προστέθηκε ο
Πωλητής πελατών.


20220607-1155-2-3462
Κωδικός σε Εκτυπώσεις Συναλλασσόμενων
Στις εκτυπώσεις συναλλασσόμενων, αυξήθηκε το μήκος του πεδίου κωδικός σε 250 χαρακτήρες.

20220608-1155-2-3496
Πολυγλωσσικά μισθολογικά στοιχεία
Πλέον στα μισθολογικά στοιχεία γενικής χρήσης, εργαζομένων και περιόδου ανά εργαζόμενο τα πεδία Περιγραφή (NAME) και Περιγραφή χρήστη (USRNAME) είναι διαθέσιμα προς χρήση σε πολυγλωσσική εγκατάσταση

20220609-1155-2-3506
Ιεραρχία σε διαστάσεις ABC
Προστέθηκε η λειτουργικότητα της Ιεραρχίας στις διαστάσεις του ABC.

20220610-1155-2-3542
Αντιγραφή σε άλλες εταιρείες
Προστέθηκε η εργασία 'Αντιγραφή σε άλλες εταιρείες' στο δεξί κλικ των κινήσεων αποθήκης, πελατών, προμηθευτών, πιστωτών, χρεωστών, χρηματικών λογαριασμών, υπηρεσιών, χρεοπιστώσεων, παγίων, ABC και εσόδων-εξόδων.

20220614-1155-2-3557
Φάκελοι εντολών στη σήμανση εργασιών
Προστέθηκαν οι 'Εντολές παραγωγής' & οι 'Φάκελοι εντολών παραγωγής' στη σήμανση εργασιών.

20220615-1155-2-3593
Πρόσθεση Φίλτρου 'Περιοχές απασχόλησης'
Προστέθηκε το φίλτρο 'Περιοχές απασχόλησης' με πολλαπλή επιλογή στις παρακάτω εκτυπώσεις:
1) Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων και
2) Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων (ανά εργαζόμενο)


Διορθώσεις σφαλμάτων

20211125-1155-1-5617
Ε3 με πρόγραμμα ΟΑΕΔ
Δεν εμφανίζεται πλέον σφάλμα κατά την εκτέλεση του εντύπου Ε3 όταν υπάρχει αντικατάσταση σε πρόγραμμα επιδότησης.

20220128-1155-1-462
Διαγραφή γραμμής παραστατικού
Διορθώθηκε θέμα με τη μεταβολή γραμμής ειδών, όταν γινόταν διαγραφή με delete στον κωδικό ή την περιγραφή.

20220316-1155-1-1533
Τεχνική εταιρεία
Διορθώθηκε θέμα με την εμφάνιση των πεδίων 'Στήλη βιβλίου οικοδομών' και 'Δαπάνη Oικοδομής' σε Τεχνικές εταιρείες.

20220323-1155-1-1726
Ευρετήριο σε quick view
Διορθώθηκε θέμα με quick view στα παραστατικά πωλήσεων, που αφορούσε ευρετήριο αποθήκης με τοπικά πεδία που πραγματοποιούσαν χρήση συναρτήσεων.

20220406-1155-1-2007
Ιεραρχία σε Ομάδες Λογαριασμών
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν στην καταχώρηση ιεραρχίας σε ομάδες λογαριασμών στο κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής.

20220506-1155-1-2731
Fintech - Δικαιώματα χρήστη σε UI 2008
Διορθώθηκε θέμα με την εμφάνιση επιλογών που αφορούσαν το FinTech σε Interface 2008, παρόλο που είχαν αφαιρεθεί τα σχετικά δικαιώματα.

20220516-1155-1-2932
Custom στοιχεία Εθνικότητα-Μόρφωση
Πλέον, custom μισθολογικά στοιχεία για Εθνικότητα και Μόρφωση βλέπουν τους σωστούς πίνακες και στην επιλογή τιμής και στην ιστορικότητα.

20220526-1155-1-3209
Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων - πρόγραμμα 100.000 θέσεων
Στην εκτύπωση εισφορές ασφαλιστικών ταμείων πλέον η στήλη Καταβολή εμφανίζει μηδενικές εισφορές για εργαζόμενους που είναι στο πρόγραμμα 100.000 νέων θέσεων εργασίας και είναι συνδεδεμένοι με νέο πρόγραμμα επιδότησης εισφορών

20220527-1155-1-3238
Διαγραφή εργαζόμενου με άδεια
Δεν επιτρέπεται η διαγραφή στελέχους ή εργαζόμενου όταν υπάρχουν γι αυτόν καταχωρημένες άδειες. Το μήνυμα που εμφανίζεται είναι ''Το στέλεχος συνδέεται με ενέργειες εργαζομένων''

20220527-1155-1-3247
Καταχώρησης ενημέρωσης στελεχών
Εκτελείται πλέον ορθά η εργασία Καταχώρηση ενημέρωσης στο δεξί κλικ του ευρετηρίου στελεχών.

20220601-1155-1-3313
Μαζική μεταβολή δεδομένων
Εμφανιζόταν σφάλμα στη μαζική μεταβολή δεδομένων περιόδου, όταν υπήρχε custom πεδίο στον πίνακα PRDVAL

20220601-1155-1-3328
Πλήρης αντιγραφή εταιρείας
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανίζονταν όλες οι εταιρείες στην αντιγραφή σειρών.

20220603-1155-1-3392
Fast Report σε PDF
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση σε PDF file από Fast Report στις 'Καρτέλες με ανάλυση αξιογράφων'.

20220606-1155-1-3403
Button με ορισμό στο caption
Διορθώθηκε θέμα με την εμφάνιση custom button που είχε δημιουργηθεί με την εντολή απευθείας στον σχεδιασμό του.

20220606-1155-1-3410
Επαναπρόσληψη
Κατά την επαναπρόσληψη ή τροποποίηση στοιχείων ενεργοποιείται η Καταχώριση ώστε να αποθηκευτούν οι αλλαγές.

20220606-1155-1-3423
Άρθρο λογιστικής - ABC
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν στην ανάλυση ABC στα άρθρα της λογιστικής.

20220606-1155-1-3426
Έλεγχος ασφαλιστικών στοιχείων
Στην εκτύπωση εισφορές ασφαλιστικών στοιχείων στην στήλη Νέος ασφαλισμένος απεικονίζεται πλεον η περιγραφή και όχι ο κωδικός του πεδίου.

20220607-1155-1-3436
Αιτιολογία κινήσεων έργου
Το πεδίο ''Αιτιολογία'' (TRDTRN.COMMENTS) δεν εμφάνιζε αποτελέσματα στις κινήσεις έργων.

20220607-1155-1-3437
Τιμές μισθολογικού στοιχείου
Σε παλαιά καρτέλα εργαζόμενου εφόσον ενεργοποιηθεί μισθολογικό στοιχείο γενικής χρήσης, εμφανίζονται ορθά οι επιλογές του μισθολογικού στοιχείου προς επιλογή.

20220607-1155-1-3441
Αυτόματη δημιουργία διαλείμματος
Πλέον δεν εμφανίζονται λεπτά απουσίας σε περίπτωση όπου μέσα στο ωράριο είναι επιλεγμένο το πεδίο αυτόματη εγγραφή διαλείμματος και έχουν οριστεί λεπτά διαλείμματος.

20220608-1155-1-3492
Αρχείο πληρωμών τράπεζας
Εφόσον η τράπεζα στην οποία ανήκει ο εργαζόμενος έχει συμπληρωμένο το πεδίο BIC τότε δημιουργείται κανονικά αρχείο για άλλη τράπεζα.

20220609-1155-1-3503
Custom πεδίο στα φίλτρα ευρετηρίου
Διορθώθηκε θέμα με την εμφάνιση custom πεδίου με τύπο αλφαριθμητικό μεγάλου μεγέθους ως φίλτρο σε ευρετήριο.

20220609-1155-1-3514
Υπόλοιπο 1 ημέρας
Σε custom προβολή ειδών, δεν εμφανίζονταν ορθά τα δεκαδικά του πεδίου SoRemQty1 'Υπόλοιπο1 ημέρας'.

20220609-1155-1-3532
Ελεύθερη εκτύπωση Crystal
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, σε ελεύθερες εκτυπώσεις Crystal.

20220614-1155-1-3550
Στοίχιση στο Ημερολόγιο πωλήσεων
Διορθώθηκε θέμα με τη στοίχιση των πεδίων αξιών στην εκτύπωση 'Ημερολόγιο πωλήσεων'.

20220616-1155-1-3607
Κατάσταση ελλείψεων/αναγκών
Διορθώθηκε θέμα με την απεικόνιση της εκτύπωσης 'Κατάσταση ελλείψεων/αναγκών', όταν είχε επιλεγεί συγκεκριμένος συνδυασμός φίλτρων.

20220620-1155-1-3652
Παραστατικά Παραγωγής/ Δεύτερη ΜΜ
Διορθώθηκε θέμα με την αυτόματη καταχώριση παραστατικού παραγωγής από υπεργολαβία, όταν το είδος δεν είχε δεύτερη ΜΜ.

20220620-1155-1-3656
Παραστατικά Παραγωγής/ Προτεινόμενη Σειρά
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε προβολή με προτεινόμενη σειρά, στο κύκλωμα των παραστατικών παραγωγής.

20220621-1155-1-3706
Εκκρεμότητα προκαταβολής - Retail Pro
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν στη διαδικασία άρσης εκκρεμότητας προκαταβολής στο Retail Pro.

Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022

Έκδοση 6.00.622.11514

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190408-1155-2-1135
Προσθήκη function Warning σε SBSL
Υλοποιήθηκε η συνάρτηση ShowWarning για εμφάνιση warnings, σε SBSL (χωρίς να υπάρχει ανάγκη exception).
Παράδειγμα:
x=ShowWarning('Προειδοποιητικό μήνυμα');


20210209-1155-2-652
Μεταβολή αποτελεσμάτων σε κλειδωμένη περίοδο
Στα μισθολογικά στοιχεία περιόδου ανά εργαζόμενο έχει προστεθεί το πεδίο Μεταβολή αποτελεσμάτων. Εφόσον το τσεκάρει ο χρήστης για κάποιο μισθολογικό στοιχείο πχ 3388 - Φορολογητέες παροχές μηνός τότε στην εργασία μεταβολή αποτελεσμάτων ακόμη κι αν η μισθολογική περίοδος είναι κλειδωμένη λόγω συσχετισμού της με άλλη πχ Τακτική με bonus θα επιτρέπεται η μεταβολή της τιμής σε όσα μισθολογικά στοιχεία περιόδου έχει ενεργοποιήσει ο χρήστης το πεδίο μεταβολή αποτελεσμάτων.

20220113-1155-2-171
Οργανωτικό επίπεδο
Προστέθηκε στο στέλεχος στη σελίδα Απασχόληση> Τοποθετήσεις η στήλη Οργανωτικό επίπεδο.

20220330-1155-2-1820
Κωδικοί αμοιβής στα παραστατικά δαπανών
Οι κωδικοί αμοιβών προστέθηκαν στις χρεοπιστώσεις, ώστε το αρχείο αμοιβών να δημιουργείται πλέον από τις γραμμές του παραστατικού ειδικών συναλλαγών.

20220406-1155-2-2009
Προγράμματα επιδότησης εισφορών
Στην παραμετροποίηση προγραμμάτων επιδότησης εισφορών προστέθηκε το πεδίο Εξαιρούμενοι κωδικοί ΙΚΑ.

20220408-1155-2-2122
Προγράμματα επιδότησης εισφορών
Στην παραμετροποίηση προγραμμάτων επιδότησης προστέθηκαν τα πεδία Αθροιστές και Εξαιρούμενοι αθροιστές.

20220426-1155-2-2532
Ελάχιστη διάρκεια διαλείμματος
Για να λειτουργήσει ορθά η εγγραφή διαλείμματος στις ενέργειες θα πρέπει μέσα στο ωράριο να έχει επιλεγεί η Αυτόματη εγγραφή διαλλείματος, η μέγιστη διάρκεια διαλείμματος και η έναρξη διαλείμματος και προαιρετικά η ελάχιστη διάρκεια διαλείμματος. είτε το διάλειμμα είναι μικρότερο του ελάχιστου είτε μεγαλύτερο του μέγιστου εμφανίζει ορθά υπερεργασία ή/και μείωση του χρόνου εργασίας.

20220511-1155-2-2838
Εξοδολόγια - Σχετικά έγγραφα
Έχει προστεθεί στα Εξοδολόγια η σελίδα Σχετικά έγγραφα.

20220519-1155-2-3063
Προτεινόμενες σειρές ανά χρήστη στη Λιανική
Προστέθηκε επιπλέον φίλτρο στον επιλογέα σειρών, στις προτεινόμενες σειρές χρηστών, όταν είχε επιλεγεί κύκλωμα Λιανικής.

20220523-1155-2-3120
Ημερομηνία & ώρα σε retail
Επιλέγοντας τη παράμετρο ''Εμφάνιση ημερομηνίας/ώρας'' στον S1 Retail Designer, εμφανίζεται και στο Retail pro.

20220524-1155-2-3149
Εμφάνιση υπολογισμών - Retail pro
Προστέθηκε στις Λοιπές παραμέτρους του Retail Designer, η ''Εμφάνιση υπολογισμών'' στο πληκτρολόγιο. Πλέον, στο popup του πληκτρολογίου θα μπορούν να γίνονται απλές πράξεις πάνω στα αριθμητικά πεδία.

20220527-1155-3-3250
MyData - Κωδικοί σύνδεσης
Στις γενικές παραμέτρους εταιρειών, προστέθηκε παράμετρος που καθορίζει αν οι κωδικοί του ERP είναι κωδικοί της εταιρείας ή κωδικοί Νόμιμου εκπρόσωπου.

20220531-1155-2-3289
Στήλη "Δραστηριότητα¨ έργων σε εμβάσματα
Πλέον, στον σχεδιασμό στηλών γραμμών των εμβασμάτων, μπορεί να προστεθεί και το πεδίο "Δραστηριότητα".

20220531-1155-2-3299
Συντόμευση στο Series 6
Στο Series 6, στις σχετικές εργασίες, τα ευρετήρια και τις προβολές προστέθηκε η δυνατότητα να μπορείς να μετακινηθείς με τα βελάκια και πατώντας το enter να εκτελεστεί η εργασία, το ευρετήριο και η προβολή αντίστοιχα.

20220601-1155-2-3320
Αλλαγή χρωμάτων στο dark theme
Στο Dark Theme, έγινε αλλαγή χρώματος σε σημεία σχεδιασμού ευρετηρίου που ήταν δυσδιάκριτα.

20220602-1155-1-3353
Ανάλυση Εξόδων σε φόρμα λιανικής
Διορθώθηκε θέμα όπου δεν εμφανίζονταν ο πίνακας της ανάλυσης εξόδων στα διαθέσιμα πεδία φορμών εκτύπωσης λιανικής.

20220602-1155-2-3346
Ε3 - αναγγελία πρόσληψης
Ενσωματώθηκαν στην εφαρμογή οι απαραίτητες αλλαγές για το έντυπο Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο site του eservices.yeka.gr

20220602-1155-3-3355
Έλεγχος συμφωνίας λογιστικής με εμπορικό
Στον έλεγχο συμφωνίας με εμπορικό, μπορεί πλέον σε κάποια έκφραση να δηλωθεί π.χ. %6% ώστε να γίνει στο αντίστοιχο LIKE στο SQL Query.

20220606-1155-2-3405
Retail pro \ κωδικός barcode
Στο Retail Pro κατά την εισαγωγή νέου είδους συμπληρώνεται αυτόματα και ο κωδικός barcode.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210429-1155-1-2245
Σχέση εργασία σε Advanced φόρμα
Πλέον απεικονίζεται ορθά η περιγραφή της σχέσης εργασίας σε advanced εκτυπώσεις και όχι ο κωδικός χρησιμοποιώντας το πεδίο σχέση εργασίας EMPISACTIVE.RCRDID.

20220302-1155-1-1236
Επανείσοδος στο πρόγραμμα με άλλη ημερ/νία
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά το relogin στην εφαρμογή με αλλαγή ημερομηνίας.

20220310-1155-1-1427
Conditional formmating (formula) σε 2η μπάντα ευρετηρίου
Σε custom ευρετήριο παραστατικών με 2 ενότητες και Conditional Formmating στη δεύτερη, δεν εμφάνιζε ορθά αποτελέσματα το Rule type "use a formula to determine which cells to format".

20220322-1155-1-1665
Advanced φόρμας μισθοδοσίας - Αυτόματη αρχειοθέτηση
Πλέον, σε advanced φορμες αν δεν επιλέξω αυτόματη αρχειοθέτηση εκτελείται η αυτόματη αρχειοθέτηση αλλά ορθά δεν δημιουργείται link στα έγγραφα του εργαζόμενου.

20220411-1155-1-2195
Υποδείγματα email & Τοπικά πεδία
Διορθώθηκε θέμα με την αποθήκευση τοπικών πεδίων στα υποδείγματα email.

20220420-1155-1-2491
Αυτόματη αρχειοθέτηση σε φόρμα εκτύπωσης
Στις φόρμες εκτύπωσης, προστέθηκε νέα παράμετρος με ονομασία Αυτόματη δημιουργία αρχείου.
Στις Advanced φόρμες θα παίρνει την τιμή του πεδίου "Αυτόματη αρχειοθέτηση".
Στις εσωτερικές θα παίρνει την τιμή 1 εάν είναι συμπληρωμένα τα πεδία "φόρμουλα φακέλου" και "φόρμουλα αρχείου".
Πλέον το αρχείο θα δημιουργείται αυτόματα με βάση το πεδίο "Αυτόματη δημιουργία αρχείου" και με βάση το πεδίο "Αυτόματη αρχειοθέτηση" θα επισυνάπτεται το σχετικό link στα σχετικά έγγραφα.


20220421-1155-1-2516
Διασυνοριακές πωλήσεις
Διορθώθηκε θέμα με την πρόταση του συντελεστή ΦΠΑ στις γραμμές του παραστατικού, σε παραστατικό OSS με χώρα παραστατικού (προορισμού) διαφορετική από αυτή του πελάτη.

20220428-1155-1-2585
Προγράμματα επιδότησης
Προστέθηκαν στην παραμετροποίηση των προγραμμάτων επιδότησης τα πεδία Επιδότηση εργαζόμενου (αθροιστές) και Επιδότηση εργοδότη (αθροιστές).

20220429-1155-3-2613
Οθόνη πελάτη
Στην οθόνη πελάτη Senor VFD θα εμφανίζονται πλέον 20 χαρακτήρες.

20220512-1155-1-2887
Μορφή ημερομηνίας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την αλλαγή ημερομηνίας καταχωρημένου παραστατικού.

20220517-1155-1-2979
Έλεγχος εργασιών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' του Ελέγχου εργασιών στο Series 2008 UI.

20220524-1155-1-3138
Λογιστική κατηγορία σε αγορά παγίου
Κατά την καταχώρηση παραστατικού αγοράς παγίου με συμπλήρωση της λογιστικής κατηγορίας, δεν ενημερώνονταν οι συντελεστές απόσβεσης.

20220524-1155-1-3146
BAM - SMS
Δόθηκε δυνατότητα προσθήκης διαθέσιμων πεδίων με drag & drop σε εργασία σεναρίου BAM με τύπο ''Αποστολή SMS''.

20220524-1155-1-3147
Εκτυπώσεις μορφή ημερομηνιών
Δεν εμφανίζεται πλέον σφάλμα στις εκτυπώσεις όταν η ρύθμιση ημερομηνίας είναι η μορφή "Τρι 23/09/2003". Είτε με χειροκίνητη καταχώρηση διαστήματος είτε με επιλογή από το εικονίδιο του ημερολογίου.

20220525-1155-1-3166
Επανυπολογισμός πόντων σε πολυεταιρικό
Διορθώθηκε θέμα με τον επανυπολογισμό κάρτας bonus, σε πολυεταιρικό μοντέλο όπου η κάρτα ανήκει σε πολλαπλές εταιρείες της ομάδας.

20220525-1155-1-3171
FItemCDimReserved ως Sql εντολή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom ευρετήριο ειδών χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση ''FItemCDimReserved'' ως Sql εντολή.

20220525-1155-3-3189
Αγορά με είδος περιβαλλοντικό τέλος
Διορθώθηκε θέμα με την ταξινόμηση εγγραφής myDATA στο myDATA Live, όταν αυτή αφορούσε αγορά με είδος που είναι περιβαλλοντικό τέλος σακούλας.

20220526-1155-1-3194
Απόκρυψη μενού
Στο series 6 διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την απόκρυψη του menu.

20220530-1155-1-3273
Εισαγωγή δαπάνης σε φάκελο
Διορθώθηκε θέμα με την εισαγωγή παραστατικού δαπάνης από τις ειδικές συναλλαγές προμηθευτών σε φάκελο κοστολόγησης.

20220530-1155-1-3279
Στατιστική Ειδών ανά χαρακτηριστικό
Διορθώθηκε θέμα που εμφανίζονταν στην επιλογή ΑΧ στα φίλτρα της εκτύπωσης "Ειδών ανά χαρακτηριστικά" από Στατιστικές εκτυπώσεις αποθήκης.

20220530-1155-1-3280
Ενημέρωση εξόδων εμπορικού - εμβάσματα
Προστέθηκε στον διάλογο της ενημέρωσης εξόδων εμπορικού η δυνατότητα επιλογής πεδίων ειδικών χρηματικών λογαριασμών έτσι ώστε όταν επιλέγουμε σειρές εμβασμάτων, να δημιουργούνται παραστατικά ειδικών χρηματικών λογαριασμών. Επομένως, από σειρές αγορών και πληρωμών δημιουργούνται παρ/κά ειδικών προμηθευτών, από σειρές πωλήσεων και εισπράξεων δημιουργούνται παρ/κά ειδικών πελατών (όπως γινόταν και πριν), και από σειρές εμβασμάτων προμ/τών και πελατών δημιουργούνται παρ/κά ειδικών χρηματικών λογαριασμών έχοντας στο header τον χρηματικό λογαριασμό που θα επιλέξουμε στο αντίστοιχο πεδίο του διαλόγου ή (αν δεν επιλέξουμε τίποτα) τον χρηματικό λογαριασμό του header του εμβάσματος.

20220531-1155-1-3282
Έντυπο Ε4
Πλέον απεικονίζεται ορθά το όνομα του ιατρού εργασίας με περίπτωση όπου το έντυπο Ε4 παράγεται με την ένδειξη ομαδική υποβολή.

20220602-1155-1-3343
Πωλήσεις κατ'ειδος \ Ποσότητα
Στην εκτύπωση ''Πωλήσεις κατ' είδος'' προστέθηκε στα φίλτρα το ''Πλάτος πεδίων''. Αν δεν δοθεί τιμή, η default είναι 14 χαρακτήρες.

20220602-1155-1-3348
Εκπτώσεις γραμμής
Πραγματοποιήθηκε διόρθωση έτσι ώστε στις περιπτώσεις μετασχηματισμού και επανέκδοσης με αντιλογισμό να μην γίνεται επανυπολογισμός του παραστατικού. Στην περίπτωση του "Αντιγραφή από τελευταία", εφόσον αλλάξει ο πελάτης, πρέπει να αλλάξουν και οι τιμές σύμφωνα με τον νέο πελάτη.

20220602-1155-1-3356
Κλείσιμο ταμείου
Στον υπολογισμό της πραγματικής καταμέτρησης στο κλείσιμο ταμείου, συμπεριλαμβάνονταν εισπράξεις παραστατικών τα οποία ήταν σε κατάσταση ''TO BE APPROVED''.

20220603-1155-1-3389
Άρθρο 45 \ Μεταφορά σε λογιστικό σημείωμα \Αξία πώλησης
Διορθώθηκε θέμα με τη δημιουργία του λογιστικού σημειώματος άρθρου 45, όταν είχαμε πολλαπλές ποσότητες από το είδος που αφορούσε σε άρθρο 45.

20220603-1155-3-3382
Έντυπο Ε3
Στο έντυπο Ε3, δεν ενημερώνονταν ορθά οι κωδικοί 260,560 & 561 του πίνακα Ζ.


Τρίτη 31 Μαΐου 2022

Έκδοση 6.00.622.11513

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190711-1155-2-2224
Email Validator
Προστέθηκε email validation στα πεδία που αφορούν email, το οποίο ελέγχει την εγκυρότητα ενός email βάσει κάποιων κανόνων. Ελέγχεται μόνο η εγκυρότητα, όχι η υπαρκτότητα.
Έχει προστεθεί και σαν συνάρτηση τοπικού πεδίου.


20211216-1155-2-6038
Αριθμ.Λογ/μου αξιογράφων
Αυξήθηκε το μέγεθος του πεδίου Αριθμ.Λογ/μου (BANKACNNUM) στα σώματα αξιογράφων σε 50 χαρακτήρες.

20220127-1155-2-433
Tιμολογιακή κατηγορία στα υποκαταστήματα πελατών
Προστέθηκαν οι τιμολογιακές κατηγορίες και στα υποκαταστήματα πελατών.

20220131-1155-2-477
Προϋπολογισμοί
Προστέθηκαν 2 επιπλέον διαστάσεις στους προϋπολογισμούς όλων των κυκλωμάτων.

20220216-1155-2-889
LATITUDE και LONGITUDE στον SODRAFT
Προστέθηκαν τα πεδία γεωγραφικού πλάτους και μήκους (LATITUDE και LONGITUDE) στα Draft Entries.

20220328-1155-2-1788
Αύξηση μεγέθους πεδίου HRCUSANSWER.CUSAMSWER
Στις αξιολογήσεις το πεδίο Ελεύθερη απάντηση δέχεται κείμενο μέχρι 2048 χαρακτήρες.

20220331-1155-2-1892
Εκτύπωση αποδείξεων πληρωμής σε ένα pdf
Πλέον κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης εκτελείται αυτόματα το pdftk.exe από τα Addons/Μισθοδοσία. Για να δημιουργηθεί το αρχείο στην προτεινόμενη διαδρομή που έχει οριστεί στην εργασία θα πρέπει να μην αποτυγχάνει σε πρώτο επίπεδο η δημιουργία του pdf μέσα από τις παραμέτρους της φόρμας απόδειξης.

20220401-1155-2-1896
"Δραστηριότητα" στα στοιχεία εταιρείας
Στα στοιχεία εταιρείας, το πεδίο Δραστηριότητα (COMPANY.SOUNIT) δέχεται πλέον μέχρι 128 χαρακτήρες.

20220418-1155-2-2391
Πολυγλωσσικά Set ειδών και υπηρεσιών
Προστέθηκε δυνατότητα πολυγλωσσικού στα Set ειδών και υπηρεσιών.

20220418-1155-2-2409
Τ.Π.Τ.Ε e-ΕΦΚΑ και Τ.Π.Τ.Ε Τ.Ε.Κ.Α
Προστέθηκαν τα πεδία ΤΠΤΕ e-ΕΦΚΑ και ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ στα στοιχεία Εταιρείας και στα οικοδομοτεχνικά.

20220421-1155-2-2525
Λογαριασμοί Λογιστικής - έλεγχοq ΑΦΜ
Προστέθηκε το πεδίο 'Έλεγχος ΑΦΜ' στους λογαριασμούς γενικής λογιστικής κι ενημερώνεται από την εργασία 'Ελεγχος ΑΦΜ (ΓΓΠΣ)'

20220505-1155-2-2687
Μισθοδοτική ανά περίοδο
Προστέθηκε ως διαθέσιμη η στήλη Ημερ.υπολογισμού.

20220505-1155-2-2701
Aιτιολογία 2 στο ταμειακό
Στην αυτόματη δημιουργία ταμειακού άρθρου λογιστικής, μεταφέρεται πλέον και η ''Αιτιολογία 2''.

20220511-1155-3-2849
Resolver επιβάρυνσης παρακράτησης φόρου 20% δικηγόρων (ΠΟΛ 1026/2012)
Στους resolves γεφυρών προστέθηκε η ''Παρακράτηση φόρου 20% δικηγόρων (ΠΟΛ. 1026/2012)''. Στα έσοδα έξοδα EXP34 & στη Γενική λογιστική EXP33.

20220512-1155-2-2858
Έντυπα Ε6 και Ε7
Στα Έντυπα Ε6ΜΠ, Ε6ΧΠ και Ε7 έγιναν οι αλλαγές σύμφωνα με τα νέα xsd της ΕΡΓΑΝΗ και στις δύο εκδόσεις.

20220512-1155-2-2866
Ελεύθερα πεδία έργου στην στατιστική έργων
Προστέθηκαν στα πρόσθετα πεδία της εκτύπωσης Στατιστική έργων (Έργα & Μέσα), καθώς και στις Στατιστικές "Ανάλυση έργων", "Ανάλυση υποέργων" & "Ανάλυση συσχετ. έργων" μέσω των σχετικών εργασιών, τα πεδία ''Text 01 -05'', ''Πίνακας 01-05'' & ''Ημερομηνία 01-05''.

20220517-1155-1-2994
Πεδίο Email intrastat
Αυξήθηκε το μέγεθος του πεδίου Email Intrastat στις γενικές παραμέτρους των εταιρειών σε 128 χαρακτήρες.

20220517-1155-2-2967
Διαβίβαση παραστατικού αγοράς 3.1 σε ιδιώτη/λιανική
Πλέον σε παραστατικό τίτλου κτήσης με συν/μενο ιδιώτη, η εγγραφή myDATA θα ενημερώνεται με το E3_102_002. Για να χαρακτηριστεί ο συν/μενος σαν ιδιώτης, θα πρέπει να έχει επιλεχτεί η εταιρική μορφή: Φυσικό πρόσωπο.

20220517-1155-2-2982
Αναζήτηση με όνομα εργασίας
Πλέον στην προσθήκη νέας εργασίας με δεξί κλικ από το προσωπικό μενού, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης με το όνομα της εργασίας/εκτύπωσης (π.χ. Παραστατικά πωλήσεων)

20220518-1155-2-2998
Fifo Αντιστοίχιση - τρόπος αντιστοίχισης
Προστέθηκε ο ''τρόπος αντιστοίχισης'' των συναλλασσόμενων στην εργασία ''FiFo αντιστοίχιση'' (FiFoFinpayTerms).

20220518-1155-2-3004
Εξοφλήσεις εκχωρήσεων - πιστωτικά
Η αξία των πιστωτικών στην εκτύπωση 'Εξοφλήσεις εκχωρήσεων' πλέον εμφανίζεται με αρνητικό πρόσημο.

20220518-1155-2-3016
Ειδική κατηγορία
Στα Εργασιακά στοιχεία > Στοιχεία σύμβασης > Σχέση, με κλικ στο hyperlink Τύπος σύμβασης με δεξι κλικ στην ειδική κατηγορία έχει προστεθεί το κουμπί Ειδικές κατηγορίες για μεταφορά στον αντίστοιχο πίνακα.

20220519-1155-2-3065
Έναρξη και Λήξη σύμβασης
Μετονομάστηκαν τα πεδία Έναρξη και Λήξη σε Έναρξη σύμβασης και Λήξη σύμβασης στην εργασία τροποποίηση εργασιακών στοιχείων. Σε περίπτωση αορίστου χρόνου το πεδίο Λήξη σύμβασης είναι απενεργοποιημένο.

20220519-1155-2-3066
Έναρξη σύμβασης
Στα εργασιακά στοιχεία > Στοιχεία σύμβασης > Σύμβαση όταν ο τύπος απασχόλησης είναι Αορίστου χρόνου εμφανίζεται και το πεδίο Έναρξη σύμβασης το οποίο ήταν κρυφό. Όταν είναι ορισμένου χρόνου εμφανίζονται τα πεδία έναρξη σύμβασης και λήξη σύμβασης.

20220519-1155-2-3071
Κατάσταση προσφοράς σε ευκαιρία πώλησης
Δόθηκε η δυνατότητα προσθήκης του πεδίου ''Κατάσταση'', στο grid των προσφορών στις Ευκαιρίες πώλησης.

20220520-1155-2-3101
Έσοδα έξοδα - τρόπος πληρωμής
Στα παραστατικά εσόδων / εξόδων, η πληρωμή του παραστατικού ενημερώνεται πλέον από τον συναλλασσόμενο.

20220523-1155-2-3117
Συνάρτηση μισθοδοσίας [ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ_2]
Πραγματοποιήθηκε επέκταση της συνάρτησης ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ_2 (Βάσει τιμής καταχώρησης (0=Όχι, 1=Ναι)).

20220523-1155-2-3119
Τίτλος κτήσης και myDATA | πρώτες ύλες | λιανικές
Διορθώθηκε θέμα με τον χαρακτηρισμό Ε3 εγγραφής myDATA, όταν ο προμηθευτής ήταν ιδιώτης, το παραστατικό αφορούσε τίτλο κτήσης και το είδος αφορούσε Α' ύλες.

20220523-1155-2-3124
Έλεγχος ΑΦΜ - VIES
Προστέθηκε επιπλέον λειτουργικότητα στου κουμπί του ελέγχου ΑΦΜ στα παραστατικά. Πλέον, όταν ο πελάτης δεν έχει χώρα την Ελλάδα, το κουμπί του ελέγχου ΑΦΜ θα εκτελεί και έλεγχο VIES.

20220523-1155-2-3126
Τέλος ανακύκλωσης PVC
Υλοποιήθηκε λειτουργικότητα για το νέο τέλος στα προϊόντα με PVC.

20220524-1155-2-3130
Νέο έντυπο Απόδοση τέλους ανακύκλωσης_pvc
Προστέθηκε στα Λοιπά έντυπα, νέο έντυπο που αφορά το νέο τέλος στα προϊόντα με PVC.

20220524-1155-2-3155
MyData - Σύνδεση εγγραφών προσθήκη πεδίων
Προστέθηκαν οι στήλες "Καθαρή αξία" και "Αξία ΦΠΑ" στην σύνδεση εγγραφών myDATA.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210524-1155-1-2598
Τιμολογιακή κατηγορία
Διορθώθηκε θέμα στα παραστατικά λιανικής, έτσι ώστε όταν αλλάξει ο πελάτης σε δεύτερο χρόνο και ο νέος πελάτης που θα εισαχθεί έχει μόνο τιμολογιακή κατηγορία και όχι συμφωνία, τότε οι τιμές των ήδη συμπληρωμένων ειδών, θα υπολογιστούν εκ νέου σύμφωνα με την τιμολ. κατηγορία του νέου πελάτη. Αν δεν υπάρχει τιμολογιακή πολιτική και ο πελάτης δεν έχει ούτε τιμολ. κατηγορία, τότε οι τιμές θα προσαρμοστούν σύμφωνα με τον τύπο του παραστατικού. Στην περίπτωση που υπάρχει τιμολογιακή πολιτική, ισχύει η υπάρχουσα συμπεριφορά.

20220125-1155-1-398
Λογιστική κατηγορία - καθεστώς ΦΠΑ
Διορθώθηκε θέμα με την ενημέρωση του καθεστώτος ΦΠΑ κατά την μεταβολή της λογιστικής κατηγορίας, σε εταιρεία ομίλου.

20220308-1155-1-1327
Πωλητής-εισπράκτορας στη στατιστική εισπράξεων
Διορθώθηκε θέμα με την εμφάνιση του πωλητή και του εισπράκτορα στην στατιστική εισπράξεων, όταν οι εγγραφές αφορούσαν γραμμές εμβασμάτων.

20220310-1155-1-1408
Εισαγωγή εργαζόμενου με xxf
Μεταφέρονται πλέον όλα τα στοιχεία εργαζόμενου κατά την εισαγωγή με xxf και γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι για την ύπαρξη μισθολογικών περιόδων και κέντρων κόστους.

20220328-1155-1-1779
Νέος εργαζόμενος με αντιγραφή
Όταν πλέον μπαίνουμε σε εργαζόμενο και πατάμε νέα και αντιγραφή δεν ανοίγει η επιλογή αντιγραφής εργαζόμενου από άλλη εταιρεία με βάση το ΑΦΜ αλλά λειτουργεί κανονικά η αντιγραφή όπως στην 521 (αντιγράφεται η ιστορικότητα, τα ταμεία κλπ.)

20220405-1155-1-1968
Εργαζόμενοι στην πλήρη αντιγραφή εταιρείας
Πλέον κατά την πλήρη αντιγραφή εταιρείας μεταφέρονται όλα τα στοιχεία των καρτελών του εργαζόμενου.

20220427-1155-1-2559
Πωλητής σε πιστωτικά έκπτωσης
Στα πιστωτικά έκπτωσης, πλέον συμπληρώνεται στο παραστατικό που δημιουργείται ο πωλητής της login εταιρείας από τα στοιχεία ανά εταιρεία του πελάτη αν είμαστε σε multicompany περιβάλλον. Η ίδια διόρθωση έγινε και για τα πιστωτικά έκπτωσης στο κύκλωμα των αγορών.

20220510-1155-1-2804
Ταμείο εργαζόμενου (interface 2008)
Εμφανιζόταν σφάλμα στην εργασία εισαγωγής στοιχείων ταμείων σε interface 2008.

20220511-1155-1-2835
Παραστατικά από Δελτία
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανίζονταν υπό συγκεκριμένες συνθήκες στην εργασία Παραστατικά από Δελτία.

20220512-1155-1-2861
Άρθρα με επαναλαμβανόμενη καταχώρηση
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση λογιστικών άρθρων στο interface "Έκδοση 2008", όταν ήταν επιλεγμένη η ρύθμιση καθαρισμού οθόνης κατόπιν καταχώρισης, αλλά και η επαναλαμβανόμενες ομοειδείς εγγραφές.

20220512-1155-3-2855
Τίτλος κτήσης -αγορά με άρθρο 45
Διορθώθηκε θέμα με την παραγωγή εγγραφής myDATA σε παραστατικό τίτλου κτήσης με είδος που χρησιμοποιείται και στο άρθρο 45.

20220513-1155-3-2898
Εικονικά Αξιόγραφα από την Λιανική
Πλέον, όταν έχουμε τρόπο πληρωμής με εικονικά αξιόγραφα, ο πίνακας των αξιογράφων γεμίζει με τις δόσεις κατά την καταχώρηση του παραστατικού παράλληλα με τη δημιουργία της εξόφλησης έτσι ώστε να υπολογιστούν οι δόσεις αφού θα έχει ολοκληρωθεί η εισαγωγή των ειδών στο παραστατικό.

20220516-1155-1-2934
Σχέση με την εταιρεία
To πεδίο Σχέση με την εταιρεία EMPISACTIVE.RCRDID εφόσον χρησιμοποιηθεί σε ευρετήριο επιστρέφει πλέον ορθά την περιγραφή εξαρτημένη για την τιμή 0.

20220517-1155-1-2964
myDATA & Ομάδες εταιρειών
Διορθώθηκε θέμα με τον επιλογέα των πελατών στις εγγραφές myDATA, σε εταιρεία ομάδας.

20220517-1155-1-2985
Μηχανογραφημένες επιταγές
Διορθώθηκε θέμα με τη δημιουργία μηχανογραφημένων επιταγών μετά από συγκεκριμένο χειρισμό.
Στην δημιουργία μηχανογραφημένων θα πρέπει αφότου εισαχθούν οι γραμμές να σβήσουμε τον αριθμό και να επιλέξουμε χρηματικό προκειμένου να παραχθεί ο αριθμός παρόμοια με την χειροκίνητη εισαγωγή.


20220517-1155-1-2991
Παραγωγή - διαγραφή παρτίδων
Δεν ήταν δυνατή η διαγραφή παρτίδων στις γραμμές παραστατικών παραγωγής, όταν ο τρόπος ανάλωσης ήταν ''Από χρήστη''.

20220518-1155-1-3009
Ε11 - δικαιούμενες ημέρες
Διορθώθηκε η απεικόνιση των δικαιούμενων ημερών αδείας στο έντυπο Ε11 όταν υπάρχει επαναπρόσληψη εντός του έτους.

20220518-1155-1-3012
Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας
Πλέον για το πρόγραμμα 100.000 νέων θέσεων εργασίας με το νέο μηχανισμό στην ΑΠΔ απεικονίζονται ορθά οι κωδικοί ΑΠΔ. Επίσης πλέον εμφανίζεται όλο το ποσό επιδότησης εργαζόμενου και εργοδότη στην στήλη εργοδότη και η στήλη καταβολή εμφανίζεται ορθά μηδενική.

20220518-1155-1-3029
Ημερομηνία εκτύπωσης σε ευρετήριο
Στη Series 6 η ημερομηνία εκτύπωσης και ημερομηνία εισαγωγής έχουν γίνει πλέον 2 διαφορετικές παράμετροι. Για να εκτυπώνεται η ημερομηνία εκτύπωσης στα default ευρετήρια, θα πρέπει να γίνει η ρύθμιση στις γενικές παραμέτρους της εφαρμογής.

20220519-1155-1-3079
Web Components σε Series 6 με webview2
Διορθώθηκε θέμα με τα WebComponents σε Series 6 με χρήση WebView2.

20220520-1155-1-3083
Στοιχεία έγκρισης άδειας
Πλέον όταν καταχωρείται άδεια στο συγκεκριμένο στέλεχος στα στοιχεία έγκρισης εμφανίζονται και ο προϊστάμενος και το επόμενο στάδιο του προϊσταμένου.

20220520-1155-1-3097
Ενημέρωση εξόδων εμπορικού
Διορθώθηκε θέμα με την δημιουργία ειδικών συναλλαγών πελατών χρησιμοποιώντας την εργασία ενημέρωσης εξόδων εμπορικού.

20220524-1155-1-3134
"Eκπρόσωποι εταιρείας"
Στην καρτέλα Πρόσωπα > για όλα τα υποσέλιδα μετονομάστηκε το πεδίο Επωνυμία σε Επώνυμο.

20220524-1155-1-3136
Φόρμες crystal
Διορθώθηκε θέμα με την εκτύπωση φόρμας Crystal.

20220525-1155-1-3178
Αντιγραφή από τελευταία
Διορθώθηκε θέμα με την εισαγωγή ειδών στις γραμμές, όταν χρήστης πατούσε το "αντιγραφή από τελευταία" πολλαπλές φορές συνεχόμενα.

Πέμπτη 19 Μαΐου 2022

Έκδοση 6.00.622.11512

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190910-1155-2-2784
Μαζική μετατροπή draft entries
Προστέθηκε η εργασία ''Μετατροπή Draft entry'' στο δεξί κλικ του ευρετηρίου των draft entries, όπου δίνει την δυνατότητα μαζικής δημιουργίας επαφών / συναλλασσόμενων.

20190924-1155-2-2947
Έλεγχος εργασιών
Στο έλεγχο εργασιών (ViewTrace), πλέον εμφανίζεται το όνομα του Object (πχ Πωλήσεις αντί SALDOC).

20200903-1155-1-3268
Μεταβολή task ή κλήσης
Κατά τη μεταβολή ενός task ή κλήσης είτε από τον εντολέα είτε από κάποιο συμμετέχοντα, εμφανίζεται πλέον ερώτηση ''Να μεταβληθούν οι εγγραφές για τους συμμετέχοντες''.

20220330-1155-2-1819
Μαζικός μηδενισμός δεδομένων περιόδων
Πλέον υπάρχει flag το οποίο δίνει την δυνατότητα να αγνοηθεί ο έλεγχος για αποδοχές σε επόμενες περιόδους με default τιμή να γίνεται ο έλεγχος. Επίσης έχει προστεθεί και μήνυμα επιβεβαίωσης κατά την εκτέλεση της εργασίας.

20220404-1155-2-1958
Υπολογισμός μικτών από καθαρά
Πλέον σε νέο εργαζόμενο για τον οποίο δεν υπάρχει ακόμη καμία υπολογισμένη μισθοδοσία κατά την εκτέλεση της εργασίας υπολογισμός μικτών από καθαρά δεν εμφανιζεται μήνυμα λάθους και η εργασια ολοκληρώνεται κανονικά.

20220503-1155-2-2634
Νέο έντυπο Ν
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο ''Ν Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων'', στα Έσοδα έσοδα & Γενική λογιστική.

20220504-1155-2-2667
Markup είδους στις στήλες γραμμών
Έρχονται πλέον τα πεδία των markup των ειδών προς επιλογή στις στήλες γραμμών ειδών σε παραστατικά πωλήσεων, αγορών και λιανικής.

20220509-1155-2-2783
Έλεγχος στοιχείων ΑΜΚΑ
Κατά την άντληση στοιχείων του εργαζομένου και εφόσον δεν είναι συμπληρωμένο κάποιο από τα: COMPANY.IKAUSR(Username ΕΦΚΑ) και
COMPANY.IKAPSW(Password ΕΦΚΑ) τότε βγαίνει το προειδοποιητικό μήνυμα
"Δε βρέθηκαν καταχωρημένα στοιχεία πρόσβασης στον ΕΦΚΑ. Δεν μπορεί να γίνει άντληση στοιχείων του εργαζομένου με βάση τον ΑΜΚΑ." και δεν ανοίγει η φόρμα των στοιχείων του εργαζομένου.


20220509-1155-2-2789
Έλεγχος στην διάταξη προβολής
Κατά τον σχεδιασμό προβολής, σε περίπτωση που δοθεί ίδιο όνομα σε περιοχή, grid, σελίδας κτλ, εμφανίζεται μήνυμα ''To όνομα υπάρχει ήδη! Επιλέξτε διαφορετικό όνομα''.

20220511-1155-1-2850
Επεξεργασία παραστατικών \ business unit γραμμών
Πλέον κατά την επεξεργασία παραστατικών μεταφέρεται και το business unit των γραμμών, ανεξαρτήτως του αν έχει συμπληρωθεί στο header.

20220511-1155-2-2826
Παράμετροι επαφών Μεταφορά στοιχείων συναλ.
Στις παραμέτρους των επαφών ''PRSOUTPPRMS'' προστέθηκαν οι ''Εξαιρέσεις πεδίων σε μεταφορά στοιχείων συναλλασσόμενων''.

20220512-1155-2-2859
ΟΑΕΔ σε Δ.ΥΠ.Α-Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
Μετονομάστηκε η υπηρεσία ΟΑΕΔ σε Υπηρεσία Δ.ΥΠ.Α (πρ. ΟΑΕΔ) μέσα στην περιοχή απασχόλησης.

20220512-1155-2-2874
Αποστολή στις εκκρεμείς παραγγελίες πωλήσεων
Προστέθηκε στα διαθέσιμα πεδία των εκκρεμών παραγγελιών η ''Αποστολή''.

20220516-1155-2-2928
Υπόλοιπα ανά ΑΧ
Προστέθηκε η εργασία ''Υπόλοιπα ανά ΑΧ'' στο δεξί κλικ των γραμμών παραστατικών αγορών & αποθήκης.

20220516-1155-2-2933
Σχεδιασμός ευρετηρίου εργαζομένων
Στο σχεδιασμό ευρετηρίου εργαζομένων είναι διαθέσιμα πλέον πεδία από τους πίνακες:
1. Συμβάσεις (EMPCONTRACT)
2. Τύποι σύμβασης / Ειδικές κατηγορίες (EMPCONTRACTTYPE)
3. Περιοδικές αποδοχές (EMPBENEFITINSTALL)
4. Τμηματικές πληρωμές (EMPOTHERINSTALL)
5. Φορολογητέες λοιπές παροχές (EMPTAXEDINCOME)
6. Προγράμματα επιδότησης εισφορών (EMPFUNDSUBSIDY)


20220516-1155-2-2959
Παραστατικό στην ταμειακή ροή
Προστέθηκε το πεδίο Παραστατικό (FINCODE) στα διαθέσιμα πεδία της ταμειακής ροής.

20220518-1155-2-3006
"Γραμμές ταμειακών συναλλαγών” στη Σήμανση Εργασιών
Προστέθηκε ο πίνακας "Γραμμές ταμειακών συναλλαγών" στην σήμανση εργασιών, για τα κυκλώματα παραστατικών εισπράξεων/πληρωμών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20220113-1155-1-154
Ενημέρωση φυσικής απογραφής
Διορθώθηκε η εργασία ενημέρωσης φυσικής απογραφής, έτσι ώστε όταν η φύρα είναι μηδενική να φτιάχνεται μόνο παραστατικό αποθήκης. Όταν η παράμετρος "Κατανομή σε αναλώσεις" έχει τιμή "Το σύνολο ελλείψεων-πλεονασμάτων ανεξαρτήτως % φύρας (Υπερανάλωση-Υποανάλωση)", τότε θα δημιουργηθεί παραστατικό αναλώσεων με θετικό πρόσημο αν έχουμε πλεόνασμα και αρνητικό πρόσημο αν έχουμε έλλειμα. Όταν το είδος έχει Χ/Μ, δεν λαμβάνεται υπ'όψιν η φύρα.

20220503-1155-3-2649
Χρήση του PRJC ως PARENT
Εμφανιζόταν σφάλμα σε custom object που είχε δηλωθεί να έχει PARENT το object PRJC.

20220504-1155-1-2666
Έξοδα σε φάκελους κοστολόγησης
Διορθώθηκε θέμα με το άθροισμα των αξιών εξόδων σε φακέλους κοστολόγησης, όταν υπήρχε πιστωτικό. Και στη default προβολή και στο default ευρετήριο φαίνεται πλέον το ίδιο ποσό οπότε αντίστοιχα διορθώθηκαν κι οι εκτυπώσεις κοστολογίων.

20220505-1155-1-2707
Άρθρο λογιστικής (Interface 2008)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανίζονταν στην καταχώριση άρθρου λογιστικής σε Interface 2008.

20220505-1155-3-2686
Παράμετροι δυναμικών λιστών
Λειτουργούν πλέον σωστά οι δυναμικές λίστες όταν γίνεται χρήση παραμέτρων.

20220506-1155-1-2740
Διατήρηση τιμών σε μετασχηματισμό παραστατικού με υπηρεσίες
Διορθώθηκε θέμα με την παράμετρο διατήρηση τιμών στον διάλογο του μετασχηματισμού, όταν στο παραστατικό υπήρχαν υπηρεσίες, και το νέο παραστατικό χρησιμοποιούσε κάποια τιμή εκτός χονδρικής και λιανικής, (πεδίο "Χρησιμοποιεί τιμή"-SALFPRMS.PRICEUSE).
Πλέον έχει την ίδια συμπεριφορά σε είδη κι υπηρεσίες.


20220509-1155-1-2757
CRM Ημερολόγια - button Home
Άλλαξε η λειτουργία του κουμπιού Home στο ημερολόγιο CRM. Πλέον εμφανίζει την "σημερινή" ημερομηνία μέσα στην επιλεγμένη προβολή ημερολογίου.

20220509-1155-1-2776
Υπολογισμός προβλέψεων
Εφόσoν επιλέξει κάποιος περίοδο στο multiselect φίλτρο που γεμίζει από την περίοδο του επιμερισμού, τρέχει η πρόβλεψη μόνο για την/τις μη κανονικές περιόδους που έχει επιλέξει ο χρήστης. Αν δεν επιλέξει τίποτα υπολογίζει για όλες όσες συμμετέχει η περίοδος επιμερισμού.

20220509-1155-1-2778
Παρ/κά εξόδων με αρνητικές αξίες σε Φακέλους Κοστολόγησης
Διορθώθηκε θέμα με την επιλογή φακέλου κοστολόγησης, από τις σχετικές εργασίες παραστατικού ειδικής συναλλαγής το οποίο είχε αρνητικές αξίες. Πλέον υπάρχει η ίδια συμπεριφορά και μέσα από το φάκελο και από τις σχετικές εργασίες των παραστατικών εξόδου.

20220510-1155-1-2799
Εκτύπωση βιβλίου αδειών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης βιβλίου αδειών σε πολυεταιρική εγκατάσταση.

20220511-1155-1-2844
Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα στη αυτόματη εισαγωγή δεδομένων μισθοδοσίας.

20220512-1155-1-2886
Ειδικές πελατών - αντιγραφή διακίνησης
Διορθώθηκε θέμα στη μεταφορά του πεδίου ''Διακίνηση'' με Αντιγραφή από τελευταία (Copy from buffer) στο κύκλωμα των ειδικών συναλλαγών.

20220513-1155-1-2893
Φίλτρο Πληρωμής σε ευρετήριο Λιανικής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα ευρετήρια Λιανικής με χρήση του πεδίου Πληρωμή (SALDOC.PAYMENT) ως φίλτρο.

20220513-1155-1-2927
Έκπτωση πελάτη & μετασχηματισμός
Διορθώθηκε θέμα στον υπολογισμό της έκπτωσης συνόλου των παραστατικών κατά τον μετασχηματισμό.

20220516-1155-1-2931
Γενικές ενέργειες - fast entry εισαγωγή επαφής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανίζονταν σε εισαγωγή εγγραφής μέσω fast entry στις γενικές ενέργειες, στο Series 6.

20220516-1155-1-2943
Αλλαγή ημερομηνίας πρόσληψης
Πλέον όταν δεν έχει υπολογισμένες μισθοδοσίες ο εργαζόμενος μπορούμε να αλλάξουμε την ημερομηνία πρόσληψής του και αυτή ενημερώνει αυτόματα όλα τα πεδία της ιστορικότητας. Αν έχει όμως υπολογιστεί μισθοδοσία το πεδίο πρόσληψη κλειδώνει και μπορεί να γίνει μεταβολή μόνο από την καρτέλα Ιστορικότητα σχέσης εργασίας. Σε αρχική πρόσληψη και σε επαναπρόσληψη λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο.

20220518-1155-1-3034
Ενημέρωση μεταβλητών
Διορθώθηκε θέμα με την εργασία "Ενημέρωση μεταβλητών".

Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

Έκδοση 6.00.622.11511

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190405-1155-2-1121
Πρόταση εξυπηρέτησης
Προστέθηκε στα επιπλέον φίλτρα της εργασίας ''Εξυπηρέτηση παραγγελιών, το φίλτρο ''Από/Έως'' κωδικό.

20191112-1155-2-3663
Κατάσταση εργαζομένων Ε4 ΥΕΚΑ (Προϋπηρεσία)
Άλλαξε η default τιμή του πεδίου προϋπηρεσίας από 1(Συνολική τρέχουσα προϋπηρεσία) σε 3(Προϋπηρεσία σε προηγούμενο εργοδότη).

20210209-1155-2-731
Μαζική κατανομή σε κέντρα κόστους
Προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής κατανομής σε κέντρα κόστους και από κινήσεις ημερολογίου (Ενέργειες) και από τον χρήστη με την χρήση excel. Οι εργασίες είναι διαθέσιμες στις εργασίες περιόδου στις βοηθητικές εργασίες

20211208-1155-2-5880
Υπολογισμός προβλέψεων
Στην εργασία υπολογισμός προβλέψεων έχει προστεθεί φίλτρο Περίοδοι πρόβλεψης με επιλογή μιας ή περισσότερων περιόδων.

20220119-1155-2-303
Counter συγχρονισμού Online - Offline (Retail Pro)
Στο Retail Pro δόθηκε δυνατότητα εμφάνισης των σταδίων συγχρονισμού σε Offline εγκατάσταση.

20220204-1155-2-656
Καταχώρησης αδείας ειδικού τύπου
Υλοποιήθηκε με χρήση πράσινου κουμπιού για εισαγωγή άδειας ειδικού τύπου. Εμφανίζεται subform στην οποία ο χρήστης επιλέγει τύπο άδειας και ημ/νία έναρξης. Έχει υλποιηθεί μόνο η επιλογή "Αδεια νόσησης τέκνου λόγω covid-19"

20220208-1155-2-700
Υπολογισμός αδειών - ΡΕΠΟ
Όταν υπάρχει πρόγραμμα εργασίας και υπάρχει κίνηση με σειρά ΡΕΠΟ (PRSINPPRMS.SOPRSNDAYOFF), όταν ένας εργαζόμενος βάζει άδεια, τότε την αφαιρεί από τις συνολικές μέρες αδείας.

20220303-1155-2-1301
Άδειες με τμήμα χωρίς προϊστάμενο
Σε εργαζόμενο που το τμήμα του ΔΕΝ έχει προϊστάμενο, όταν ο τύπος άδειας έχει "φορέα" Ιεραρχία, τότε ενημερώνει τον 1ο προϊστάμενο τμήματος της ιεραρχίας, ανεξάρτητα από το βάθος έγκρισης.

20220318-1155-2-1609
Μισθολογικό Στοιχείο 2043
Στο μισθολογικό στοιχείο 2043 το πεδίο 'Εμφάνιση σε' έχει πλέον τιμές 1,5.

20220318-1155-2-1622
Στελέχη - Καταχώρηση ενημέρωσης
Στο δεξί κλικ των στελεχών, στην εργασία Καταχώρηση ενημέρωσης, προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής εικόνας-φωτογραφίας.

20220329-1155-2-1810
myData Live
Στο myDATA Live, μπορούν πλέον να προστεθούν επιπλέον στήλες από το popup menu που προστέθηκε με τις επιλογές:
Προσθήκη στήλης
Αφαίρεση στήλης
Fit to screen
Fit to text

20220404-1155-2-1941
Μεταφορά αγορών | ανεκτέλεστα
Προστέθηκε στήλη "Ανεκτέλεστα" στο grid του διαλόγου μεταφοράς, η οποία είναι read only, οπότε ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει ανάλογα την ποσότητα "Προς αγορά" και να δημιουργηθεί το παραστατικό αγοράς.

20220405-1155-2-1984
Δημιουργία αρχείου xml ΕΑΠ
Επιτρέπεται η πολλαπλή επιλογή μισθολογικών περιόδων του ιδίου μήνα και γίνεται ομαδοποίηση ποσών τα οποία αφορούν κοινά μισθολογικά στοιχεία πχ φόρου, αλληλεγγύης, μπόνους, κρατήσεων ταμείων.

20220405-1155-2-1989
Ετήσιες μονάδες εργασίες
Πλέον σε 2 γραμμές εμφανίζονται μόνο εργαζόμενοι που έχουν ημερομηνία αποχώρησης και επαναπρόσληψης. Επίσης σαν ημερομηνία έως εμφανίζεται η ημερομηνία αποχώρησης ή η ημερομηνία τελευταίας υπολογισμένης μισθοδοσίας.

20220405-1155-2-1993
Καταχώρηση ημερών ασθένειας
Στην καταχώρηση ημερών ασθένειας στην καρτέλα εργαζόμενου και από την εργασία Εισαγωγή και χειροκίνητα η πρόταση ημερών σέβεται, πλέον, την ανάλυση ημερών του ωραρίου.

20220405-1155-3-1964
Διασυνοριακές e-πωλήσεις
Στην εγγραφή myDATA που αφορά διασυνοριακές e-πωλήσεις (OSS), συμπληρώνεται πλέον η διάταξη απαλλαγής άρθρου 47 (αφορά το άρθρο 47γ).

20220407-1155-2-2062
Ευρετήρια - εμφάνιση πεδίων float με null
Στον σχεδιασμό ευρετηρίου βάζοντας ως editor το ALLOWNULLS σε float πεδίο, στο query του ευρετηρίου το πεδίο δεν έχει ISNULL.

20220408-1155-2-2107
Βελτιστοποίηση πεδίων αρχείου πληρωμών sepa
Πλέον υπάρχει hyperlink στον χρηματικό λογαριασμό και επίσης αποθηκεύεται το κλειδί του χρηματικού λογαριασμού στις παραμέτρους και όχι ο κωδικός. Στις φόρμουλες έχουν μπει hyperlink που ανοίγουν φόρμες που διευκολύνουν την σύνθεση με οδηγίες, δυνατότητα αυτόματης σύνθεσης και επιλογές παραμέτρων.

20220408-1155-2-2138
Πρόταση συν\νου στην λογιστικοποίηση εγγραφών
Στη λογιστικοποίηση εγγραφών, θα προτείνεται πλέον ο λογαριασμός λογιστικής που είναι συνδεδεμένος με τον συναλλασσόμενο, εφόσον υπάρχει. Εναλλακτικά, θα προτείνεται ο λογαριασμός που έχει συμπληρωθεί στην πρόταση σειρών και συν/μενων.

20220411-1155-1-2169
Διάταξη Απαλλαγής
Σε εγγραφές με μηδενικό ΦΠΑ, δε θα συμπληρώνεται πλέον αυτόματα η δ. απαλλαγής 27 εφόσον ο πελάτης ή το είδος δεν έχει δ. απαλλαγής.

20220412-1155-3-2228
Σετ ειδών με σετ
Διορθώθηκε θέμα με τη δημιουργία παραστατικού σύνθεσης, το οποίο δημιουργούνταν από άλλο παραστατικό σύνθεσης το οποίο δημιουργούνταν από παραστατικό εμπορικού.

20220413-1155-2-2249
Υποκ/μα πελάτη στα εμβάσματα πελατών
Στα εμβάσματα συν/νων, όταν προστεθεί σαν στήλη το υποκ/μα του συν/μενου, μπορεί πλέον η επιλογή του hyperlink να κάνει redirection στην εγγραφή του υποκ/μος.

20220413-1155-2-2263
Μεταφορέας στο μετασχηματισμό
Προστέθηκε φίλτρο "Μεταφορέας" στο panel "ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ" στο παράθυρο του μετασχηματισμού. Αν αυτό δεν είναι συμπληρωμένο, θα μεταφερθεί, εφόσον υπάρχει, η τιμή του Μεταφορέα του αρχικού παραστατικού.

20220414-1155-2-2309
Εκκρεμή παραστατικά/Τιμολογιακή κατηγορία
Στην εκτύπωση 'Εκκρεμή παραστατικά' απο το κύκλωμα των πωλήσεων, προστέθηκε σαν φίλτρο η Τιμολογιακή κατηγορία.

20220414-1155-2-2322
Χώρα στον επιλογέα μεταφορικού μέσου
Προστέθηκε το πεδίο Χώρα στα πεδία επιλογέα του μεταφορικού μέσου.

20220418-1155-1-2398
Ενημέρωση εσόδων εξόδων
Προστέθηκε το πεδίο ευρετηρίου «Ενημέρωση εσόδων εξόδων» και στις ειδικές χρηματικών λογαριασμών.

20220418-1155-2-2400
Κατάσταση email
Προστέθηκε η κατάσταση ενέργειας στον διάλογο αποστολής email.

20220418-1155-2-2428
Ημ/νια Intrastat - Ετεροχρονισμένος εκτελωνισμός
Σε παραστατικά αγοράς ΤΧ με κωδικό myDATA 14.2, δίνεται η δυνατότητα να συμπληρωθεί η ημερομηνία του ετεροχρονισμένου εκτελωνισμού στο πεδίο Ημ/νια Intrastat/Εκτελωνισμού. Εφόσον συμπληρωθεί εκεί ημ/νια, τότε η εγγραφή myDATA θα πάρει την ημ/νια αυτού του πεδίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πάρει την ημ/νια του παραστατικού.

20220419-1155-2-2463
function "Υφιστάμενοι με βάση το PRSN"
Δημιουργία νέας function της εφαρμογής (Εσωτερικά πρόσωπα) GetSubordinatePrsns
Example GetSubordinatePrsnsPRSN.PRSN)
Eπιστρέφει τα IDs των εργαζομένων που έχουν προϊστάμενο τον PRSN.


20220419-1155-2-2467
function - Ενεργές Οργανωτικές μονάδες
Προστέθηκε η συνάρτηση GetOrgUnits(PRSN.PRSN)
Υπάρχει διαθέσιμη στις συναρτήσεις εσωτερικών προσώπων.
Επιστρέφει τις οργανωτικές μονάδες που έχει ενεργές ο PRSN.


20220419-1155-2-2468
function - Ενεργές Θέσεις εργασίας
Δημιουργία νέας function της εφαρμογής(Εσωτερικά πρόσωπα) GetJobPositions
Example GetJobPositions(PRSN.PRSN)
Eπιστρέφει τις Θέσεις εργασίας που έχει ενεργές ο PRSN.


20220419-1155-2-2475
object "YEKADOC"
Πλέον το πεδίο κωδικός νέου εντύπου επιτρέπει τιμές από 1001 έως 2000. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

20220420-1155-2-2492
Σήμανση εργασιών - Παραστατικά Λιανικής - Γραμμές Υλικών
Προστέθηκε ο πίνακας ''Γραμμές υλικών'' στα παραστατικά λιανικής στη σήμανση εργασιών.

20220421-1155-2-2528
Είδη/ Χώρα κατασκευής
Στις γραμμές ειδών παραστατικού, στο υλικό, έρχεται πλέον διαθέσιμο και το πεδίο Χώρα Κατασκευής.

20220426-1155-2-2569
Retail pro: Ταξινόμηση στον πίνακα ομάδων/σταθμό εργασίας
Προστέθηκε η δυνατότητα ταξινόμησης του πίνακα ομάδων στις ομάδες παραμέτρων σταθμών εργασίας. Πλέον, η σειρά με την οποία θα εμφανίζονται οι ομάδες στο Retail Pro, θα είναι η σειρά με την οποία δηλώθηκαν στο αντίστοιχο πεδίο της ομάδας παραμέτρων.

20220427-1155-2-2566
Default buttons σε Retail Designer
Αφαιρέθηκε η δυνατότητα διαγραφής των default κουμπιών κατά τον σχεδιασμό της οθόνης retail.

20220429-1155-2-2603
Εικόνα πωλήσεων χρήσης
Προστέθηκε η περιγραφή των ειδών, στα φίλτρα της ''Εικόνας πωλήσεων χρήσης''.

20220503-1155-2-2640
Αναζήτηση στις οργανωτικές μονάδες
Μπορεί να γίνει πλέον αναζήτηση στις οργανωτικές μονάδες όταν είναι ενεργοποιημένο η επιλογή ιεραρχία: με Ctrl+F εμφανίζεται το Find Panel.

20220504-1155-2-2654
Retail Pro - αλλαγή χρώματος στο επιλεγμένο πεδίο
Στο Retail Pro, όταν γίνεται επιλογή σε pick area, η απόχρωση χρώματος του κουμπιού, γίνεται πιο σκούρα.

20220509-1155-2-2760
Ανενεργοί εργαζόμενοι - Εργάνη
Στα έντυπα Ε5,Ε6ΜΠ,Ε6ΧΠ και Ε7 άλλαξε ο editor του εργαζομένου και πλέον κόβεται το ISACTIVE=1 από το SELECT με αποτέλεσμα ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει όποιον εργαζόμενο θέλει για τον υπολογισμό του εντύπου, ασχέτως αν είναι ενεργός ή όχι.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210805-1155-1-3877
Πλαφόν ΕΦΚΑ σε επίδομα αδείας
Πλέον ακόμη κι αν η νέα περίοδος επιδόματος δεν έχει δημιουργηθεί με ημερομηνίες από-έως 20/7 κατά τον υπολογισμό ελέγχεται το πλαφόν και δεν ξεπερνούν οι εισφορές το πλαφόν.

20210920-1155-3-4382
Αλλαγή εταιρείας
Διορθώθηκε θέμα που εμφανίζονταν στο relogin με πολλαπλές εναλλαγές γλώσσας και εταιρείας.

20211122-1155-1-5521
Απεικόνιση ιδιότητας - ΕΡΓΑΝΗ
1.Στις παραμέτρους εταιρειών στα
Πρόσωπα ---> Λογιστής προστέθηκε το πεδίο της Ιδιότητας όπως υπάρχει και στο tab των Εκπροσώπων Εταιρίας.
2.Έγινε η διόρθωση στα ΕΝΥΤΠΑ της ΕΡΓΑΝΗ:
α)Ε3
β)Ε6 Χωρίς Προειδοποίηση
γ)Ε6 Με Προειδοποίηση
Πλέον σε όλα τα έντυπα εμφανίζεται η ιδιότητα του Νομίμου Εκπροσώπου και του Λογιστή.
3.Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής της "πρόσκλησης" από drop down λίστα η οποία ενημερώνει το αντίστοιχο πεδίο του εντύπου.

20211222-1155-1-6151
Όνομα μισθολογικής περιόδου
Στην προβολή αποτελεσμάτων επιλέγοντας φίλτρο στο επάνω μέρος δείχνει πλέον ορθά το ονομα της μισθολογικής περιόδου

20220224-1155-1-1102
Καταχώρηση εργαζόμενου
Πλέον κατά την μεταβολή πεδίου σταθερού στοιχείου του εργαζόμενου κατά την καταχώρηση γίνεται update του συγκεκριμένου μόνο πεδίου και δεν εμφανίζεται καθυστέρηση.

20220310-1155-1-1405
Διόρθωση έγκρισης αίτησης αδείας
Εάν ο φορέας έγκρισης είναι "Προϊστάμενος (Οργανόγραμμα)" ή "Ιεραρχία" τότε:
1) Δεν συμμετέχει στην έγκριση το στέλεχος που αιτείται την άδεια, ακόμη και εάν προκύπτει από το οργανόγραμμα
2) Εάν δεν έχει προκύψει από τη διαδικασία στέλεχος έγκρισης, τότε συνεχίζει η διαδικασία ψηλότερα στο οργανόγραμμα μέχρι να βρεθεί κάποιος προϊστάμενος.


20220324-1155-1-1756
Intrastat με υποκατάστημα συν\νου
Διορθώθηκε θέμα με την εξαγωγή αρχείου Intrastat, όταν το υποκ/μα της συναλλαγής είχε χώρα διαφορετική από την χώρα του προμηθευτή.

20220405-1155-1-1961
Κινήσεις Πελατών/ Προμηθευτών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή του φίλτρου ''Μόνο κεντρικό'' στις κινήσεις των συναλλασσόμενων,.

20220406-1155-1-2004
Ασυμφωνία ισοζυγίου
Προστέθηκε το flag 'Ανά Α.Χ.' στις εκτυπώσεις 'Ισοζύγιο αποθήκης', 'Βιβλίο αποθήκης', 'Μηνιαία κατάσταση αποθήκης' και 'Αναλυτικό ισοζύγιο' το οποίο αφορά τον υπολογισμό αξίας υπολοίπου με την τιμή κόστους. Όταν είναι επιλεγμένο, ο υπολογισμός αξίας υπολοίπου με βάση την τιμή κόστους γίνεται όπως γινόταν αρχικά, ανά Α.Χ., ενώ όταν δεν είναι επιλεγμένο, ο υπολογισμός της αξίας γίνεται σε επίπεδο είδους και όχι Α.Χ., δηλαδή η συνολική ποσότητα όλων των χώρων επί την τιμή κόστους. Αυτή η προσθήκη έγινε καθώς προκύπτουν διαφορετικά δεκαδικά κατά την στρογγυλοποίηση των αξιών ανά Α.Χ. και τη στρογγυλοποίηση της αξίας στο σύνολο με αποτέλεσμα να χάνεται ένα δεκαδικό.

20220406-1155-1-2032
Έντυπο Ε11.1
Στο Ε11.1 εμφανίζονται πλέον οι ημέρες που ειναι δηλωμένες στο αρχείο εργαζομένων στην καρτέλα Άδειες ακόμη κι αν είναι αργίες ή Σαββατοκύριακα.

20220407-1155-1-2089
template στα email
Διορθώθηκε θέμα με την αποθήκευση πρότυπου template στα email, όπου δεν αποθηκεύονταν το body.

20220408-1155-1-2143
Ενεχυρίαση Τιμολογίων
Διορθώθηκε θέμα με το φιλτράρισμα των συμβάσεων στον selector στην εργασία Εξόφληση τιμολογίων από την ενότητα Ενεχυρίαση τιμολογίων.

20220411-1155-1-2175
Αρχείο ΤΕΑΥΕΤ
Προστέθηκε flag στην δημιουργία του xml το οποίο δίνει την δυνατότητα ομαδοποίησης με βάση το ΑΦΜ ώστε να έρχεται ένας εργαζόμενος με όλες τις γραμμές στο αρχείο xml.

20220411-1155-1-2182
Πολυεταιρικό & Στελέχη
Διορθώθηκε θέμα με τη συμπλήρωση τμήματος σε στέλεχος σε εταιρείας ομάδας.

20220411-1155-1-2185
Θέμα με ευκαιρία πώλησης και ομάδες εταιρειών
Στις ευκαιρίες πώλησης, σε εταιρεία ομάδας, αν υπάρχει καταχωρημένο παραστατικό προσφοράς, τότε επιλέγοντας το κουμπί "Σε παραγγελία", θα φορτωθεί η σειρά βάσει παραμετροποίησης της εταιρείας του παραστατικού και στην εταιρεία του παραστατικού. Διαφορετικά, θα φορτωθεί βάσει login εταιρείας και στην login εταιρεία.

20220411-1155-1-2196
Ομάδες εταιρειών - κατηγορίες Mydata
Δεν εμφανίζονταν όλες οι κατηγορίες myDATA ειδών, σε εγκαταστάσεις με ομάδες εταιρειών, στα στοιχεία ανά εταιρεία.

20220411-1155-1-2197
Ομάδες εταιρειών υπηρεσίες - mydata
Δεν εμφανίζονταν όλες οι κατηγορίες myDATA υπηρεσιών, σε εγκαταστάσεις με ομάδες εταιρειών, στα στοιχεία ανά εταιρεία.

20220411-1155-1-2200
Ενέργειες Συμμετεχόντων & Πολυεταιρικό
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανίζονταν στην επιλογή εγγραφών CRM απο συμμετέχοντες σε εταιρεία ομάδας.

20220412-1155-1-2218
Παραστατικού σύνθεσης από δελτίο ανάλωσης με μεταφορά παρτίδας
Πλέον εάν δοθεί κωδικός νέας παρτίδας σε παραστατικό αποθήκης που δημιουργεί παραστατικό σύνθεσης, γίνεται η ανάθεσή της στο παραστατικό σύνθεσης που δημιουργείται.

20220412-1155-1-2223
Υποκαταστήματα στο Retail
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανίζονταν στην επιλογή υποκ/μος πελάτη απο το Retail Pro, σε εταιρεία ομάδας.

20220413-1155-1-2248
Στέλεχος HR έγκριση
Εμφανίζονται πλέον σωστά τα στελέχη HR στους παραμέτρους Myworkplace στο πεδίο "Στέλεχος HR έγκριση". Γίνεται έλεγχος των ημερομηνιών με βάση την ημερομηνία login.

20220413-1155-1-2250
Μήνυμα σφάλματος κατά την δημιουργία εντύπου Ε3
Κατά την δημιουργία του εντύπου Ε3, πατώντας υπολογισμός και συμπληρώνοντας τα στοιχεία του εργαζόμενου, και πατώντας αποδοχή εμφανιζόταν το μήνυμα σφάλματος Ole Error: 80040E14. Invalid column name 'SOSMALLINT3'.

20220419-1155-1-2476
ΑΠΔ - επιδότηση μητρότητας
Στην ΑΠΔ σε εργαζόμενη με το νέο πρόγραμμα επιδότησης μητρότητας δεν απεικονιζόταν το ποσό επιδότησης στην στήλη του εργοδότη. Ενημερώνεται εκτός του ΜΣ 3337 και το ΜΣ 3338 το οποίο δεν αλλοιώνει τα οικονομικά αποτελέσματα (λόγω της ενημέρωσης του αθροιστή 53).

20220420-1155-1-2481
"Έλεγχος συνημμένου" στους τύπους αδειών
Δεν άλλαζε το πεδίο "Έλεγχος συνημμένου" στους τύπους αδειών, όταν υπήρχαν εγγραφές της συγκεκριμένης άδειας.

20220420-1155-1-2498
Mydata - 14.2 αγορές ΤΧ από τα έξοδα
Διορθώθηκε θέμα με τη δημιουργία της εγγραφής myDATA απο παραστατικά εξόδων (Β' κατηγορίας) που αφορούσε συναλλαγή αγοράς ΤΧ.

20220420-1155-3-2507
Διαβίβαση μηδενικών γραμμών
Διορθώθηκε θέμα με την διαβίβαση φόρου διαμονής όταν η παράμετρος "διαβίβαση μηδενικών γραμμών" είχε την τιμή Όχι.

20220427-1155-1-2564
Νέο Γενικό Μισθολογικό Στοιχείο
Σε δημιουργία νέου Γενικού μισθολογικού στοιχείου συμπληρώνοντας τιμή Μισθολογικού στοιχείου, ημερομηνία αναφοράς και ισχύος και πατώντας καταχώρηση εμφανιζόταν σφάλμα: "Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο Μισθολογικό στοιχείο".

20220428-1155-1-2584
Παραστατικό ετικετών γραμμών
Διορθώθηκε θέμα με τη συμπλήρωση δοτής ποσότητας σε είδη με χαρακτηριστικά, στην εργασία παραγωγής παραστατικού ετικετών από ευρετήριο ειδών με ανάλυση ανά εναλλακτικό κωδικό.

20220428-1155-1-2590
Εγγραφές mydata από άρθρα λογιστικής
Διορθώθηκε θέμα με τον επαναυπολογισμό myDATA από τα άρθρα λογιστικής, όταν η εγγραφή myDATA δημιουργούνταν από τα άρθρα λογιστικής, ακυρώνονταν το παραστατικό του εμπορικού και εκτελούνταν επαναυπολογισμός myDATA στα άρθρα λογιστικής.

20220429-1155-1-2604
Λειτουργία params.cfg σε onpremise
Διορθώθηκε θέμα με παράμετρο που αφορούσε το αρχείο σύνδεσης, σε on premise εγκατάσταση.

20220429-1155-1-2623
PDF- αποθήκευση στη βάση
Διορθώθηκε θέμα με την αποθήκευση αρχείου PDF στη βάση.

20220503-1155-1-2632
Retail Pro: Designer
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αλλαγή χρώματος στη Περιοχή pick του S1 Retail Designer.

20220504-1155-1-2658
Προσφορά σε παραγγελία
Διορθώθηκε θέμα με την μεταφορά προσφοράς σε παραγγελία από τις ευκαιρίες πώλησης, όταν οι σειρές προσφοράς/παραγγελίας είχαν διαφορετικούς προτεινόμενους ΑΧ.

20220504-1155-1-2662
Αρχείο λοιπών ταμείων
Πλέον δεν εμφανίζεται πεδίο με όνομα Τρόπος πληρωμής και η αποθήκευση του αρχείου ολοκληρώνεται επιτυχώς.

20220504-1155-1-2664
Φάκελοι Υπηρεσιών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την προβολή καταχωρημένου φακέλου υπηρεσιών.

20220504-1155-1-2673
Αντιγραφή - επικόλληση σε βήμα BAM
Διορθώθηκε θέμα στην αντιγραφή και επικόλληση βήματος BAM.

20220505-1155-1-2694
Μετασχηματισμός παραστατικού
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών, έχοντας επιλέξει στη διαδικασία ''Μαζικά'', στην εκτύπωση παραστατικών συμπληρώνεται πλέον ο προτεινόμενος εκτυπωτής του σταθμού εργασίας.

20220505-1155-1-2700
Μισθοδοσία
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν μήνυμα λάθους κατά την αυτόματη εισαγωγή δεδομένων ή τον υπολογισμό μισθοδοσίας.

20220506-1155-1-2725
CRM - Ενεργοποίηση καταχώρησης σε email
Διορθώθηκε θέμα με την ενεργοποίηση του κουμπιού της καταχώρισης στα email.

20220506-1155-1-2738
Grid index out of range
Στο 2008 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αλλαγή γραμμής ή καταχώρηση άρθρου λογιστικής.