Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10941

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170505-1155-2-1988
Δυναμικό Caption σε πεδία ευρετηρίων (πχ. :X.SYS.FISCPRD)
Δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας τοπικών πεδίων που θα εμφανίζουν δυναμικό caption (Λεκτικό) βάσει υπολογισμού που θα εισάγεται σε τοπικό πεδίο.

20170704-1155-7-3096
Grid ανάλυσης Χ/Μ
Προστέθηκε και στα παραστατικά αποθήκης η δυνατότητα εμφάνισης διαθεσιμότητας ανά χαρακτηριστικό στην καταχώριση γραμμών ειδών.

20170825-1155-2-3634
Advanced φόρμες-Ταξινόμηση χαρακτηριστικών
Στην οθόνη τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται με βάση τον αριθμό γραμμής τους. Προσθέσαμε στο dataset VQAFORM1 και αυτή την πληροφορία. Αν το DB Cross-Tab σχεδιαστεί με ταξινόμηση με βάση τον αριθμό γραμμής, η μορφή του θα είναι παρόμοια με αυτή που εμφανίζεται στην οθόνη του παραστατικού.

20171009-1155-7-4307
S1Script
Η μεταβολή του κωδικού σε ήδη καταχωρημένο S1Script, προκαλούσε εισαγωγή νέας εγγραφής.

20171024-1155-2-4593
Προσθήκη ελέγχου στην εργασία [Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας]
Με την έκδοση 400.516.... και για τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν το module Μισθοδοσίας και έχουν εργαζόμενους που ανήκουν σε ασφαλιστικά ταμεία εκτός Ε.Φ.Κ.Α. είναι απαραίτητη η εκτέλεση της εργασίας [Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας] πριν την παραγωγή οποιουδήποτε μηχανογραφημένου αρχείου. Η εργασία είναι διαθέσιμη στο menu επιλογών --> Παράμετροι --> Μισθοδοσία --> Παράμετροι υπολογισμού.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150810-1155-1-2572
Στατιστική αποθήκης
Στη στατιστική αποθήκης εμφανίζονται πλέον και οι γραμμές των ειδικών συναλλαγών.

20170213-1155-7-600
Όγκος στις Αγορές κατ' είδος
Σε κάποιες εγκαταστάσεις δεν ήταν διαθέσιμο το πεδίο 'Όγκος' στην εκτύπωση "Αγορές κατά είδος".

20170406-1155-7-1510
Δημιουργία λογαριασμού
Αν είχε δηλωθεί «Δημιουργία Λογαριασμού» στις γενικές παραμέτρους των συναλλασσομένων, δεν εφαρμοζόταν η μορφή κωδικού λογαριασμού λογιστικής.

20170703-1155-7-3054
Υπολογισμός ΦΠΑ γραμμής με έξοδα (φόρος ανακύκλωσης)
Σε κάποιες περιπτώσεις παραστατικών με έξοδο που υπολογίζεται με διαφορετικό συντελεστή ανά είδος, εμφανίζονταν διαφορές στον ΦΠΑ που υπολογιζόταν ανά γραμμή.

20170724-1155-1-3374
Λιανική από προκαταβολή/παραγγελία
Κατά την επιλογή παραστατικού λιανικής από προκαταβολή/παραγγελία που περιείχε είδος με χρώμα-μέγεθος, εμφανιζόταν μήνυμα κατά την καταχώριση: ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ανάλυση χαρακτηριστικών και τη συνολική ποσότητα στη γραμμή 9999999.

20170727-1156-7-116
Πωλήσεις κατά Υποκ/μα πελάτη
Όταν δηλωνόταν υποκατάστημα πελάτη και ανάλυση χαρακτηριστικών στις πωλήσεις ανά υποκ/μα πελάτη, εκτυπωνόταν το σύνολο των ποσοτήτων και όχι του συγκεκριμένου υποκαταστήματος πελάτη.

20171016-1155-1-4439
Δημιουργία αρχείου Αφίξεων/Αποστολών
Προστέθηκε η ερώτηση [Βάσει Ημερομηνίας Παραστατικού], αντίστοιχα με τις Εκτυπώσεις Αφίξεων/Αποστολών.

20171017-1156-7-151
SupOpenOrder και CusOpenOrder
Λειτουργούν πλέον σωστά οι συναρτήσεις SupOpenOrder και CusOpenOrder.

20171018-1155-7-4495
CusSumOpenShp και CusOpenShp
Λειτουργούν πλέον σωστά οι συναρτήσεις CusSumOpenShp και CusOpenShp.

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10940

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170214-1155-7-635
Εκκρεμότητες
Βελτιώθηκε η ταχύτητα αναζήτησης εκκρεμοτήτων ειδών στα παραστατικά.

20170622-1155-2-2904
Xad με προδιαγραφές Κύπρου
Ενσωματώθηκαν στα addon αρχεία, xad με φορολογικές προδιαγραφές Κύπρου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170608-1155-7-2637
Αυστηρή σχέση ΜΜ
Κατά τη σύνθεση είδους με αυτόματη δημιουργία παραστατικού σύνθεσης από παραστατικό πώλησης. δεν υπολογιζόταν σωστά η ποσόστητα στην πρώτη μονάδα μέτρησης παρόλο που ήταν δηλωμένη αυστηρή σχέση μεταξύ των μονάδων μέτρησής του.

20170728-1155-7-3460
Ανακατεύθυνση διαστάσεων στις κινήσεις ABC
Η ανακατεύθυνση σε οποιαδήποτε οριζόμενη διάσταση στο ευρετήριο κινήσεων ABC, οδηγούσε στα στοιχεία της πρώτης διάστασης.

20170811-1155-1-3583
Database explorer
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την προσπάθεια εκτύπωσης από τον database explorer όταν δεν υπήρχαν αποτελέσματα.

20171004-1155-1-4243
Εξαγωγή αρχείου file type 3
Δεν ήταν σωστή η γραμμογράφηση του αρχείου κατά την εξαγωγή αρχείου λογιστικής file type 3.

20171011-1155-7-4370
Ευρετήριο πελατών με στήλη Εκκρεμείς Παραγγελίες
Δεν λειτουργούσε σωστά η χρήση του πεδίου Εκκρεμείς παραγγελίες (SoCusOpenOrder) σαν στήλη στο ευρετήριο πελατών.

20171012-1155-7-4397
Ανακατεύθυνση σε σειρά
Στο σχεδιασμό σειρών, αποτύχαινε η ανακατεύθυνση στη σειρά ίδιας αρίθμησης.

20171013-1155-1-4418
Τοπικό πεδίο κειμένου σε advanced φόρμα
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη χρήση τοπικού πεδίου με λειτουργία|: SQL εντολή και είδος πεδίου: κείμενο σε advanced φόρμα.

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10939

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170921-1155-7-4023
Πιστωτικά με θετικό πρόσημο στα οικονομικά παγίων
Αν έχει καταχωρηθεί πιστωτικό παγίων στα οικονομικά στοιχεία στο tab στοιχεία ένταξης παγίου, η αξία εμφανίζεται πλέον με αρνητική τιμή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140730-1155-7-3048
Μαζική εκτύπωση σε email
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν τυπώνονταν σωστά οι εικόνες background των παραστατικών κατά τη μαζική εκτύπωση σε email.

20170828-1155-1-3643
Τελευταία τιμή πώλησης σε ξένο νόμισμα
Η τελευταία τιμή πώλησης σε ξένο νόμισμα εφαρμοζόταν με εκ νέου υπολογισμό της ισοτιμίας.

20170905-1155-7-3753
Μαζική αποστολή email
Έγινε αλλαγή ώστε να είναι σωστότερη η διαχείριση των exceptions. Καταγράφεται το λάθος για τον συγκεκριμένο πελάτη και η διαδικασία συνεχίζει. Να ληφθεί υπ' όψιν ότι για υπηρεσίες όπως το gmail η αποστολή μαζικού email. μπορεί να διακοπεί και από την ίδια την υπηρεσία. Γι' αυτό προτείνουμε την εισαγωγή μικρής χρονικής καθυστέρησης ανάμεσα στα email.

20170919-1155-1-3963
Προγραμματισμός πληρωμών
Στην εργασία Προγραμματισμός πληρωμών (εμβάσματα) αν υπήρχαν εγγραφές μόνο για ανεξόφλητα προμηθευτών (οι γραμμές των ανεξόφλητων πιστωτών ήταν κενές) εμφανζόταν σφάλμα: Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο 'Συναλλασσόμενος'.

20171005-1155-1-4264
Ιστορικό πωλήσεων
Κατά την αρχικοποίηση της εργασίας, γίνονταν πολλές άσκοπες προσβάσεις στη βάση δεδομένων.

20171006-1155-1-4286
Alert που στέλνει email
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν αποστέλλονταν email που ενεργοποιούνταν από alert.

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10938

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170427-1155-7-1840
Καρτέλες με ανάλυση αξιογράφων
Στο διάλογο της εκτύπωσης προμηθευτών "καρτέλες με ανάλυση αξιογράφων" είναι δυνατή πλέον η επιλογή τύπου συμψηφισμού προμηθευτών πελατών.

20170804-1155-7-3538
Εκτύπωση αφίξεων - Χώρα υποκαταστήματος προμηθευτή
Στην εκτύπωση intrastat αφίξεων λαμβάνεται πλέον υπόψη η χώρα του υποκαταστήματος του προμηθευτή.

20170927-1155-2-4125
Editor prjlines
Ενημερώθηκαν οι editor των πεδίων "Πρόσωπο,Μέσο,Ανταγωνιστής" των εικονικών πινάκων PRJLINES στο object PRJC.

20171003-1155-2-4224
Πεδίο "Αγοραστής" σε πιστωτές
Είναι πλέον διαθέσιμη και στους πιστωτές η δήλωση του πεδίου "Αγοραστής".

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140707-1155-7-2736
Υποκατάστημα συναλλασσόμενου στις συναντήσεις
Λειτουργεί πλέον σωστά η αναδρομή (hyperliink) στο υποκατάστημα του συναλλασσόμενου στην προβολή των συναντήσεων.

20170522-1155-7-2275
Χρώμα μέγεθος με Σετ και Μετασχηματισμό
Λειτουργεί πλέον σωστά η ανάλυση σε χαρακτηριστικά σε μετασχηματισμού παραστατικού με αυτόματη ανάλυση σετ που έχει δηλωμένα χαρακτηριστικά.

20170816-1155-7-3591
Δικαιαώματα σειρών
Στην εργασία δικαιώματα σειρών, δεν αποθηκεύονταν οι μεταβολές στα δικαιώματα των σειρών.

20170918-1155-7-3940
Default Browsers
Σε κάποιες περιπτώσεις συνδυασμών δικαιωμάτων χρηστών δεν εμφανίζονταν τα default ευρετήρια του προγράμματος.

20170921-1155-1-4010
Α.Χ. υπ/ματος σειράς
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν είχε σωστή συμπεριφορά η επιλογή αποθηκευτικού χώρου υποκαταστήματος στο σχεδιασμό σειρών αγορών και πωλήσεων.

20170928-1155-7-4141
Ταμείο ΤΕΑΕΑΠΑΕ - Πλαφόν
Πλέον το πλαφόν του ταμείου ΤΕΑΕΑΠΑΕ για τους παλαιούς ασφαλισμένους υπολογίζεται σε μηνιαία βάση.

20170929-1155-1-4156
Φορολογικός μηχανισμός
Επειδή η κάθετος (/) χρησιμοποιείται στο πρωτόκολλο επικοινωνίας του μηχανισμού, αντικαθιστάται πλέον αυτόματα με το κενό αν εμφανιστεί στην σύντμηση.