Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11237

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20191021-1155-2-3325
Δικαιώματα σε εκπτώσεις (Retail Pro)
Στο Retail Pro, ζητείται πλέον κωδικός, στην εφαρμογή των εκπτώσεων κι όχι κατά το άνοιγμα των λεπτομερειών της γραμμής.

20191029-1155-2-3420
Retail Pro και Α.Χ. στην γραμμή
Στο Retail pro, προστέθηκε δυνατότητα αλλαγής αποθηκευτικού χώρου, στις γραμμές των ειδών.

20191030-1155-2-3447
Σχεδιασμός ευρετηρίου (Έπαινοι - Ποινές)
Στο default ευρετήριο του κυκλώματος 'Έπαινοι' του HR προστέθηκε ως στήλη η περιγραφή της σειράς έπαινου.

20191105-1155-1-3538
Προγραμματισμός Πληρωμών και ημερ/νία λήξης
Αν το πεδίο "Λήξη" του header είναι γεμάτο, μεταφέρεται στην Ημερ/νία λήξης του grid. Αν είναι κενό δε μεταφέρεται.

20191105-1155-2-3541
Προγραμματισμός πληρωμών
Στην εργασία ''Προγραμματισμός πληρωμών'' προστέθηκε το φίλτρο ''Τρόπος πληρωμής''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190806-1155-1-2552
Προσθήκη στις γραμμές έργου (PRJLINES)
Κατά την εισαγωγή νέας δραστηριότητας σε έργο, δεν γινόταν ορθή ταξινόμηση στις γραμμές.

20190808-1155-1-2578
Ελεύθερη εκτύπωση με excel
Στο Series 5 UI, δεν εμφανίζονταν αποτελέσματα σε ελεύθερη εκτύπωση excel.

20190912-1155-1-2816
Ελεύθερη εκτύπωση fast report
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, στις ελεύθερες εκτυπώσεις με τύπο Εσωτερική advanced.

20190920-1155-1-2909
Soft1 Scheduler
Στο Series 5 UI δεν μπορούσε να ''εκτελεστεί'' ο scheduler.

20191029-1155-1-3430
Γραμμή είδους με SN
Κατά την επιλογή είδους με serial number σε παραστατικό, σε περίπτωση που δεν είχε συμπληρωθεί ποσότητα στη γραμμή, σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα ότι ο κωδικός SN υπάρχει ήδη.

20191031-1155-1-3487
Τιμολογιακές πολιτικές με εγγυοδοσία
Σε περίπτωση που υπήρχε είδος με εγγυοδοσία σε τιμολογιακή πολιτική, εμφάνιζε λανθασμένες γραμμές, στο παραστατικό.

20191101-1155-1-3505
Ενημέρωση ABC
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση ειδικής συναλλαγής με custom προβολή και ανάλυση ABC, με τρόπο κατανομής "Συγκεντρωτικά" ή "Συγκεντρωτικά χωρίς επανυπολογισμό διαστάσεων".

20191106-1155-1-3570
CusOpenOrder με παράμετρο εταιρεία
Διορθώθηκαν οι συναρτήσεις CusOpenOrder, CusSumOpenOrder, CusOpenCntOrder και CusOpenShp καθώς και οι αντίστοιχες των προμηθευτών, ως προς την παράμετρο 'Εταιρεία'.

20191114-1155-1-3694
Υποκ/μα πελάτη εγκατάστασης
Κατά την επιλογή εγκατάστασης σε παραστατικό, δεν ενημερωνόταν το υποκατάστημα του συναλλασσόμενου.

20191114-1155-1-3699
Κατάσταση εισπράξεων-Πληρωμών σε Ομάδα εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, δεν εμφανίζονταν οι συναλλασσόμενοι στις καταστάσεις εισπράξεων & πληρωμών, σε εταιρεία εκτός της κύριας.

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11236

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181019-1155-1-5838
Δικαιώματα σειρών σε ομάδα εταιρειών
Σε ομάδα εταιρειών, χρήστης με ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις εταιρείες, δεν μπορούσε να επιλέξει σειρές με προτεινόμενο υποκατάστημα κατά τη μεταφορά πωλήσεων σε αγορές, εφόσον δεν υπήρχε συμπληρωμένο το σχετικό grid δικαιωμάτων πρόσβασης.

20190109-1155-1-56
Custom πεδίο με πολλαπλή επιλογή (Series 5 UI)
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom προβολή πωλήσεων με editor #UTBL01(F[SODTYPE=51]).

20190424-1155-1-1324
Οικονομικά Στοιχεία Έργου
Δεν εμφανιζόταν η σωστή αξία στα οικονομικά στοιχεία έργων, έχοντας επιλέξει στοιχεία ''Headers παραστατικών (αποκλειστικά)'', σε περίπτωση συμμετοχής έργου σε παραστατικό εμβάσματος.

20190523-1155-1-1590
Εξοδολόγια - Εκκαθάριση
Άλλαξε η σειρά εισαγωγής των πεδίων Εργαζόμενος - Χρήστης. Επιλέγεται πρώτα ο εργαζόμενος όπως και στις ενέργειες εργαζομένων. Με αυτό τον τρόπο ενημερώνεται ο σωστά το πεδίο TRDR του εξοδολογίου.

20190923-1155-1-2940
Εξαίρεση ορίων Α.Χ. ανά εταιρεία
Κατά το συγχρονισμό ειδών μεταξύ εταιρειών, έχοντας επιλέξει εξαίρεση στα όρια αποθηκευτικών χώρων, διαγράφονταν τα όρια στην εταιρεία συγχρονισμού.

20191004-1155-1-3131
password σε ευρετήριο
Σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο το οποίο είχε password, δεν αποθηκευόταν το νέο password, κατά την εξαγωγή του από τον Custom administration.

20191007-1155-1-3146
Εκτύπωση ακυρωτικού (Retail Pro)
Κατά την ακύρωση με αντιλογισμό από το Retail Pro, δεν τυπωνόταν το ακυρωτικό παραστατικό.

20191023-1155-1-3358
Retail Pro - Έκδοση Ζ
Στο S1 Retail Designer για την έκδοση Z του tax agent., θα πρέπει να προστεθεί κουμπί τύπου Command με εντολή ACMD:acZReportSignB.

20191024-1155-1-3389
Ισοζύγιο αποθήκης
Στο ισοζύγιο αποθήκης κατά την επιλογή ''μόνο Α.Χ που συμμετέχουν στην αποτίμηση'' στο φίλτρο ''Συμμετοχή στο κόστος υπολοίπου'', σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν η αξία υπολοίπου.

20191101-1155-1-3492
Επανάληψη ενέργειας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επανάληψη ενέργειας με ετήσια περιοδικότητα.