Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Έκδοση 4.00.516.10922

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20101129-1155-2-1420
Μαζική καταχώρηση άδειας στο αρχείο εργαζομένων
Δόθηκε η δυνατότητα μαζικής καταχώρησης κανονικής άδειας στο αρχείο εργαζομένων, με δεξί κλικ στο ευρετήριο.

20111012-1155-2-1078
Λογιστική Κατηγορία ειδών
Η αλλαγή της λογιστικής κατηγορίας στα είδη προκαλεί ενημέρωση των λογαριασμών λογιστικής και εσόδων-εξόδων

20150108-1155-2-50
Νέα εκτύπωση ελέγχου ασφαλιστικών στοιχείων
Προστέθηκε νέα εκτύπωση [Έλεγχος ασφαλιστικών στοιχείων]. Επίσης είναι διαθέσιμη στο ευρετήριο εργαζομένων με δεξί κλικ.

20170510-1155-2-2063
Dashboard αξιολογήσεων Σεμιναρίων
Προστέθηκε το Dashboard αξιολογήσεων Σεμιναρίων.

20170519-1155-2-2248
Αρχείο λογιστικής
Ενημερώνεται πλέον η αιτιολογία του παραστατικού στα δεδομένα του εξωτερικού αρχείου file type 7 που εξάγεται από το πρόγραμμα για λογιστική και έσοδα έξοδα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150225-1155-7-743
Σχεδιασμός ευρετηρίου
Αν σε σχεδιασμό ευρετηρίου είχε δηλωθεί στην Ομαδοποίηση, Αυτόματη εκτέλεση και Αυτόματο φιλτράρισμα χωρίς να έχουν επιλεγεί πεδία ομαδοποίησης χάνονταν τα ονόματα των πεδίων. Αν δηλώνονταν εκ των υστέρων, εμφανιζόταν σφάλμα.

20170201-1155-7-442
Επεξεργασία παραστατικού
Μεταφέρονται πλέον σωστά τα πεδία "Αριθμός 1-4" κατά την επεξεργασία παραστατικών (όταν δηλωθεί: καμία συμπύκνωση).

20170331-1155-7-1438
Επεξεργασία Παραστατικού και συμπύκνωση γραμμών
Δεν λειτουργούσε σωστά η επεξεργασία παραστατικών όταν είχε δηλωθεί να μην γίνεται καμία συμπύκνωση.

20170410-1155-1-1583
Ευρετήριο ABC
Εμφανιζόταν σφάλμα σε ευρετήριο κινήσεων activity based costing, όταν δηλωνόταν οριζόντια ανάλυση με στοιχείο διάστασης την αξία των κινήσεων.

20170424-1155-1-1780
VIES-ενδοκοινοτικές αποκτήσεων
Η εκτύπωση "VIES - ενδοκοινοτικές αποκτήσεων" ενημερώνεται από την χώρα (όταν έχει συμπληρωθεί) του υποκαταστήματος του προμηθευτή.

20170502-1155-1-1918
Έλεγχος ΑΦΜ
Δεν γινόταν έλεγχος ΑΦΜ προμηθευτών, παρόλο που είχε δηλωθεί η σχετική επιλογή στον τύπο.

20170503-1155-7-1948
Κάλυψη εκκρεμοτήτων
Εμφανιζόταν μήνυμα <ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ανάλυση χαρακτηριστικών και τη συνολική ποσότητα στη γραμμή 9999999>, όταν γινόταν κάλυψη εκκρεμοτήτων και κάποιο είδος είχε δηλωμένο μόνο το το 2ο χαρακτηριστικό και είχε δηλωθεί στο παραστατικό να έχει ανάλυση Χ/Μ σε στήλες.

20170512-1155-1-2124
HR-Διόρθωση ελέγχου διαθεσιμότητας θέσεων εργασίας
Κατά την καταχώρηση θέσης εργασίας στα στελέχη, εφαρμόζεται έλεγχος μόνο για PRSN που είναι ενεργά (isactive=1).

20170515-1155-7-2128
Μητρώο Παγίων
Η εκτύπωση Συγκεντρωτικό Βιβλίο Παγίων (ΚΒΣ ή ΕΛΠ) εμφάνιζε στα σύνολα τις αποσβέσεις όλης της χρήσης ανεξαρτήτως της οριακής ημερομηνίας που είχε δηλωθεί στα φίλτρα.

20170517-1155-7-2173
QlikView Reload from Task Scheduler
Δεν λειτουργούσε η ανανέωση (ReLoad) των αρχείων QlikView μέσω Task Scheduler των Windows.

20170518-1155-7-2198
Έντυπο Ν - 521
Το πεδίο 521 (σελίδα 1) συμπληρώνεται πλέον αυτόματα.

20170518-1155-7-2200
Έντυπο Ν - Κατανομή
Ο υπολογισμός στην κατανομή των κερδών στον πίνακα 1 (σελίδα 3) των νομικών προσώπων δεν γινόταν σωστά βάσει του ποσοστού που είχε οριστεί.

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Έκδοση 4.00.516.10921

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170503-1155-2-1952
Fast Report - λεκτικό string list
Έγινε αλλαγή, ώστε τα πεδία που έχουν editor string να εμφανίζουν στη φόρμα κατά την εκτύπωση τους το αντίστοιχο λεκτικό.
Για να αλλάξει η συμπεριφορά σε ήδη υπάρχουσα φόρμα θα πρέπει το πεδίο που μας ενδιαφέρει να διαγραφεί και να επανεπιλεγεί.


20170504-1155-2-1958
Κέντρου Κόστους στις στήλες γραμμών
Δόθηκε η δυνατότητα δήλωσης του πεδίου του «Κέντρου Κόστους» (COSTCNTR) στις στήλες γραμμών παγίων των παραστατικών πωλήσεων / αγορών.

20170504-1155-2-1965
Ενημέρωση ισοτιμιών
Δόθηκε η δυνατότητα αντιστροφής των ισοτιμιών σε σχέση με το νόμισμα αναφοράς στην εργασία ενημέρωσης ισοτιμιών.

20170509-1155-2-2042
Συνάρτηση μισθοδοσίας ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ και ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ2
Τροποποιήθηκαν κατάλληλα οι συναρτήσεις μισθοδοσίας ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ και ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ2, ώστε να δέχονται ως παράμετρο Αθροιστή και να επιστρέφουν τις αξίες των μισθολογικών στοιχείων που ανήκουν στον Αθροιστή παράμετρο.

20170509-1155-2-2056
Σχόλια sam 4s
Δόθηκε η δυνατότητα εισαγωγής σχολίων στην μηχανή sam 4s.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170421-1155-1-1753
Ερωτηματολόγια Softone
Στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου δεν εμφανιζόταν το σωστό set απαντήσεων.

20170428-1156-7-64
CRM
Εμφανιζόταν σφάλμα "Selector Record Not Found" όταν γινόταν απάντηση σε email που ο δηλωμένος συναλλασσόμενος ήταν προμηθευτής.

20170428-1156-7-65
CRM
Κατά το email import απεσταλμένων, ενημερώνεται πλέον το πεδίο συναλλασσόμενος από τη διεύθυνση email που αναγράφεται στο προς.

20170504-1155-1-1964
Κ.Α.Δ εταιρείας
Σε κάποιες εγκαταστάσεις δεν εμφανιζόταν ο Κ.Α.Δ taxis στα στοιχεία της εταιρείας.

20170509-1155-1-2044
Έντυπο φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων
Στο Έντυπο φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων για έσοδα-έξοδα με ημερομηνία 2016 εμφανίζει πλέον στο φόρο κερδών Χ 100%.

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Έκδοση 4.00.516.10920

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170110-1156-7-5
Μεταφορά πεδίου κατά το μετασχηματισμό
Μεταφέρονται πλέον οι τιμές των πεδίων packcode1 & packcode2 κατά το μετασχηματισμό παραστατικών πωλήσεων.

20170411-1155-7-1605
Elio web
Βελτιώθηκε η ταχύτητα έκδοσης απόδειξης σε Elio web.

20170413-1155-2-1648
QlikView
Αναβάθμιση του QlikView (QlikOcx.ocx) σε έκδοση 11.20.

20170425-1155-7-1796
Δένδρο άρθρων
Αναλύεται πλέον το πεδίο δέντρο άρθρων (ACNEDIT) στο σχεδιασμό εκτύπωσης των οριζόμενων ημερολογίων της γενικής λογιστικής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170220-1155-7-717
Default τιμή λογαριασμού αξιογράφου
Σε καταχώρηση νέου αξιογράφου από είσπραξη ή πληρωμή το πεδίο λογαριασμός του αξιογράφου συμπληρωνόταν με την τιμή 1 και όχι αυτή που είχε οριστεί στον τύπο του.

20170424-1155-7-1776
Φορολογικά στοιχεία χρήσης παγίων
Δεν εμφανίζονταν σωστές τιμές στην τρέχουσα αξία απογραφής και στην τρέχουσα αξία χρήσης στην εκτύπωση των παγίων 'Φορολογικά στοιχεία χρήσης'.

20170425-1155-7-1800
Crystal Reports
Δεν λειτουργούσε σωστά η ανάγνωση στοιχείων από αρχείο excel σε σχεδιασμό crystal report στις ελεύθερες εκτυπώσεις.

20170426-1155-1-1825
Εκκρεμή αξιόγραφα σε ομάδα εταιριών
Σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών, δεν λειτουργούσε σωστά η έμμεση προβολή από πελάτη των εκκρεμών αξιογράφων.

20170426-1155-1-1828
Κατάσταση δελτίων εργασίας
Στην εκτύπωση 'Κατάσταση δελτίων εργασίας', στην ενότητα της παραγωγής, δεν λειτουργούσε σωστά το φίλτρο του ημερομηνιακού διαστήματος.

20170426-1155-1-1839
Αλλαγή συναλλασσομένου σε έμβασμα
Κατά τη μεταβολή πελάτη γραμμής εμβάσματος, εμφανιζόταν μήνυμα 'BFNCUSDOC: Dataset not in edit or insert mode'.

20170426-1155-7-1821
Νέα επαφή πελάτη
Αν μέσα από παραστατικά (π.χ. κλήση) γινόταν εισαγωγή νέας εγγραφή στις επαφές του πελάτη, και στη συνέχεια ανάθεσή της στο παραστατικό εμφανιζόταν σφάλμα και δεν συνδεόταν η επαφή με τον πελάτη.

20170426-1155-7-1833
Λογιστικές εγγραφές κλεισίματος χρήσης
Εμφανιζόταν σφάλμα Query Time out expired στις Λογιστικές εγγραφές κλεισίματος χρήσης.

20170427-1155-1-1848
Προγραμματισμός πληρωμών σε εταιρεία ομίλου
Κατά την εκτέλεση του προγραμματισμού πληρωμών σε εταιρεία ομίλου (όχι την κεντρική) δεν αποτυπώνονταν στοιχεία προς πληρωμή.

20170502-1155-1-1904
Μαζικός μηδενισμός δεδομένων περιόδων
Κατά την εκτέλεση της εργασίας [Μαζικός μηδενισμός δεδομένων περιόδων] εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος '' Η εφαρμογή χρησιμοποιεί ακατάλληλο τύπο τιμής για την τρέχουσα λειτουργία''.