Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10521

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140522-1155-2-2071
Αρχείο ΕΤΕΑ - ΤΕΑΥΝΤΠ
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα δημιουργίας αρχείου εισφορών για το ταμείο ΤΕΑΥΝΤΠ.

20140609-1155-2-2309
Υπηρεσία από ειδικές συναλλαγές σε Vies
Τα έξοδα που αφορούν υπηρεσίες και έχουν εισαχθεί μέσω ειδικών συναλλαγών εμφανίζονται πλέον στη στήλη των υπηρεσιών στην εκτύπωση VIES. Χρειάζεται να δηλωθεί στη σχετική χρεοπίστωση, ότι αφορά υπηρεσίες.

20140618-1155-2-2463
Έλεγχος ΑΦΜ
Ο χαρακτήρας # γίνεται πλέον αποδεκτός στην εισαγωγή κωδικού ελέγχου ΑΦΜ.

20140619-1155-7-2466
Παραγωγή με Υποπροϊόντα
Δόθηκε η δυνατότητα να μην συμμετέχουν τα έξοδα (κοστολογικών στοιχείων) των παραστατικών παραγωγής στον υπολογισμό αξίας παραγωγής των υποπροϊόντων.

20140625-1155-2-2542
Κωδικός 514 Περιοδικής ΦΠΑ
Ο κωδικός 514 της Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για τα Έσοδα-Έξοδα δεν προκύπτει πλέον από υπολογισμό.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140514-1155-1-1957
Ελληνικά σε file type 2
Σε εγκαταστάσεις azure, κατά την εξαγωγή ενημέρωσης λογιστικής σε αρχείο με file type 2 δεν εμφανίζονταν σωστά τα Ελληνικά.

20140602-1155-1-2213
Έντυπο Φ.01.024
Δεν ενημερώνονταν τα πεδία F018, F021.

20140602-1155-1-2214
Έντυπο απόδοσης τελών χαρτοσήμου
Δεν ενημερωνόταν το πεδίο F006.

20140612-1155-7-2376
ΑΔΠ και επιδότηση ΟΑΕΔ με έκτακτες αποδοχές
Στο αρχείο ΑΠΔ εμφανιζόταν ολόκληρο το ποσοστό επιδότησης εισφορών στις τακτικές αποδοχές και όχι ανά γραμμή αποδοχών και έτσι εμφανιζόταν σφάλμα κατά την υποβολή της ΑΠΔ.

20140617-1155-7-2432
login σε ondemand
Αποθηκεύονται πλέον τα στοιχεία του τελευταίου χρήστη (username) στο login σε ondemand και προτείνονται σε επόμενη εισαγωγή στο πρόγραμμα.

20140618-1155-1-2456
Λήψη ισοτιμιών
Κατά την λήψη ισοτιμιών ελέγχεται η εγκυρότητα των διεθνών κωδικών των νομισμάτων και εμφανίζονται σχετικές προειδοποιήσεις.

20140623-1155-1-2512
Πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων Φ5
Σε κάποιες περιπτώσεις γινόταν λάθος υπολογισμοί αξιών στο έντυπο Φ5.

Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10520

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130207-1155-2-649
Ε178 Απόδοση παρακρατούμενου φόρου
Ενσωματώθηκε το έντυπο λογιστικής Ε178 - Απόδοση παρακρατούμενου φόρου.

20130322-1155-2-1319
'Εντυπο απόδοσης τελών χαρτοσήμου
Ενσωματώθηκε το έντυπο απόδοσης τελών χαρτοσήμου.

20130322-1155-2-1325
Φ01-024 Έντυπο απόδοσης φόρου τόκων
Ενσωματώθηκε το έντυπο Φ01-024 Απόδοσης φόρου τόκων.

20130322-1155-2-1326
Φ01-019 Έντυπο Παρακρατηθέντος φόρου εργολάβων-αντιπροσώπων
Ενσωματώθηκε το έντυπο Φ01-019 Έντυπο Παρακρατηθέντος φόρου εργολάβων-αντιπροσώπων.

20130322-1155-2-1328
E558 Απόδοση φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός τόκων
Ενσωματώθηκε το έντυπο E558-Απόδοση φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός τόκων.

20130322-1155-2-1330
E286 Έντυπο φόρου αποζημίωσης
Ενσωματώθηκε το έντυπο E286 - Έντυπο φόρου αποζημίωσης.

20140530-1155-2-2201
Χαρακτηρισμός στο ιστορικό ενεργειών
Προστέθηκε ο "χαρακτηρισμός" στο ιστορικό ενεργειών.

20140609-1155-2-2310
Εντυπα Φ4 και Φ5
Στα έντυπα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων Φ4 και Φ5, συμμετέχουν πλέον και κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από λοιπές συναλλαγές.

20140612-1155-7-2375
Ενημέρωση στοιχείων από ΓΓΠΣ
Ενημερώνεται πλέον η ΔΟΥ και πόλη, μετά από άντληση στοιχείων από την ΓΓΠΣ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140612-1155-1-2379
Ειδικές Συναλλαγές - Intrastat
Σε ειδικές συναλλαγές που συμμετείχε χρεοπίστωση με τύπο ''έξοδο'', δεν ήταν σωστός ο υπολογισμός της αξίας Intrastat (διπλασιαζόταν).

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10519

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140512-1155-2-1915
Λήψη ισοτιμιών
Προστέθηκε το κουμπί "Λήψη ισοτιμιών" το οποίο εμφανίζεται και εκτελείται μόνο όταν το νόμισμα αναφοράς είναι EUR ή RON. Για την εκτέλεση απαιτείται να έχουν συμπληρωθεί σωστά οι διεθνείς κωδικοί των νομισμάτων και του νομίσματος αναφοράς.

20140610-2165-2-22
Προσθήκη SMS provider - Bulker
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα αποστολής SMS μέσω του παρόχου BULKER.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140604-1155-1-2268
Υποβολή αρχείου ΜΥΦ
Τα πεδία username και password του taxis που είναι απαραίτητα για την υποβολή του αρχείου ΜΥΦ, εμφανίζονται και σε εγκαταστάσεις χωρίς module λογιστικής ή εσόδων-εξόδων.

20140604-1155-7-2247
Αυτόματη δρομολόγηση με mailserver
Κατά την αυτόματη δρομολόγηση σε email μέσω φόρμας εκτύπωσης, η εφαρμογή χρησιμοποιούσε για το πεδίο From την τιμή του username αντί του σωστού Outgoing-Mail Address.

20140611-1155-1-2338
Αρχείο ΕΤΕΑ ΤΕΑΥΕΚ
Σε περίπτωση δημιουργίας αρχείου ΤΕΑΥΕΚ για την περίοδο δώρου Πάσχα δεν εξάγονταν σωστά οι ημέρες ασφάλισης και τα πεδία κρατήσεων εργαζομένου και εργοδότη.

Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10518

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131014-1155-7-3680
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα ανά υποκατάστημα πελάτη
Προστέθηκε 8η παράμετρος (προαιρετική) στη συνάρτηση cusagedremain, ώστε τα υπόλοιπα των πελατών να ενηλικιώνονται ανά υποκατάστημα.

20140319-1155-2-1148
Μεταβίβαση αξιόγραφου με υπόλοιπο (διαφορετικό της αρχικής αξίας)
Προστέθηκε νέα παράμετρος κινήσεων αξιογράφων "Καμία ενέργεια (Αξία υπολοίπου)", ώστε να προτείνεται το τρέχον υπόλοιπο. Η υπάρχουσα επιλογή "Καμία ενέργεια" μετονομάστηκε σε "Καμία ενέργεια (Αρχική αξία)".

20140516-1155-2-2009
Επανέναρξη λειτουργίας διαδικτυακής Υπηρεσίας (web service) για ΑΦΜ
Ενσωματώθηκε η κλήση της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) «Βασικά στοιχεία για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα, με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα public)». Χρειάζεται να συμπληρωθούν το όνομα και ο κωδικός στις γενικές παραμέτρους εταιρείας. Ισχύουν οι προϋποθέσεις που θέτει η Γ.Γ.Π.Σ., βλέπε ttp://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_0095.html

20140527-1155-2-2139
Αντιστοίχιση παραστατικών ανά υποκατάστημα παραστατικού
Στο διάλογο αντιστοίχισης μέσα από τα παραστατικά, προτείνεται πλέον το υποκατάστημα του συναλλασσομένου. Αρκεί να έχει δηλωθεί η σχετική παράμετρος στις Γενικές παραμέτρους εταιρείας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140415-1155-7-1633
Υπολογιζόμενα πεδία σε σχεδιασμό προβολής
Δεν λειτουργούσαν σωστά κατά την εισαγωγή νέας εγγραφής οι προβολές που είχαν σχεδιαστεί να εμφανίζουν υπολογιζόμενα πεδία.

20140522-1155-1-2078
Αρχείο εισφορών ΤΕΑΧ
Στο αρχείο εισφορών ΤΕΑΧ για δώρο Πάσχα δεν εμφανιζόταν γραμμή συνόλων.

20140528-1155-7-2155
Ανενεργές σειρές στις καρτέλες πελατών
Σε χρήστες με περιορισμένα δικαιώματα στις σειρές παραστατικών, δεν ενημερώνονταν οι περιγραφές των ανενεργών σειρών στις καρτέλες.

20140529-1155-7-2181
Ενοποίηση αρχείων ΜΥΦ
Σε περίπτωση ενοποίησης αρχείων ΜΥΦ που περιείχαν και τους 4 τύπους εμφανιζόταν σφάλμα "Variant or safe array index out of bounds".

20140530-1155-1-2195
Ενοποίηση & Μεταβολή Αρχείων ΜΥΦ
Όταν γινόταν ενοποίηση μόνο Εσόδων και εξόδων, το προκύπτον αρχείο είχε ανοιχτό
το tag groupedCashRegisters  ενώ στα note είχε 1 & 2 και όχι normal & credit.

20140604-1155-1-2258
Aρχείο τεαυεκ
Έγιναν διορθώσεις στη γραμμογράφηση του αρχείου ΤΕΑΥΕΚ.