Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2008

What's new 14/03/08 - 28/03/08

Προσθήκες / Μεταβολές προδιαγραφών

1404
New Spec
Προστέθηκε δυνατότητα στον ορισμό δικαιωμάτων των προβολών ώστε να μπορούν να οριστούν εκτός από την κύρια οθόνη π.χ. στο αρχείο αποθήκης τη [Διαχείριση Αποθήκης] ως Default και τις λοιπές αποθηκευμένες προβολές των σχετικών εργασιών π.χ. Ιστορικών αγορών, Ιστορικών πωλήσεων κ.λ.π. αφού ο χρήστης έχει δικαίωμα customize.

353
New Spec
Συμμετοχή Διακανονισμών στην Ενηλικίωση Υπολοίπου και εφαρμογή αντιστοιχήσεων επί των Διακανονισμών με FIFO.

208
New Spec
Προστέθηκαν νέες οθόνες στο CshControl για την παρακολούθηση κινήσεων ταμειακών μηχανών

309
New Spec
Αλλαγή αρxείου Intrastat ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

376
New Spec
Στην νέα εκτύπωση (έλεγχος κόστους οικοδομής) που αφορά των έλεγχο του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών και το έντυπο Απολογ.κόστος οικοδομής προστέθηκε η στήλη που ενημερώνεται είτε από λογαριασμό εσόδων εξόδων, είτε ο λογαριασμός λογιστικής , είτε το είδος αποθήκης , είτε η χρεοπίστωση.

389
New Spec
Προστέθηκε η στήλη βιβλίου οικοδομών και διορθώθηκε η ομαδοποίηση στην εκτύπωση "Έλεγχος κόστους οικοδομών"

405
New Spec
Προστέθηκε έλεγχος για κλειδωμένες ημερομηνίες στην ημερομηνία δημιουργίας των κινήσεων αντιλογισμού εσωλογιστικής και εμπορικής κοστολόγησης.

420
New Spec
Βελτίωση ταχύτητας στις εκτυπώσεις Ισοζυγιών & Καρτελών Αποθήκης

459
New Spec
Προσθήκη του πεδίου BatchCover στα παραστατικά Αποθήκης, ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη κάλυψη προγενέστερου παραστατικού με την εισαγωγή του από import script.

491
New Spec
Τα γενικά και τοπικά υπολογιζόμενα πεδία δεν υποστηρίζονται στο σχεδιασμό προβολών. Η μεταβολή κρίθηκε απαραίτητη μέχρι να επιλυθούν δυσλειτουργίες στο σχεδιασμό προβολών και τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής. Η δυνατότητα επανασχεδιάζεται και θα υποστηριχθεί στην επόμενη σειρά εκδόσεων της εφαρμογής.


Διορθώσεις σφαλμάτων

10
Bug
Κατά την εργασία Αντιγραφής Λογιστικού Σχεδίου δεν γινόταν μεταφορά των Extra-Ελεύθερων Πεδίων των Λογαριασμών

168
Bug
Διορθώθηκε σφάλμα κατά την μαζική επιλογή εγγραφών σε ευρετήριο και επιλογή 'Σε νέο παράθυρο'. Η εκτέλεση της εργασίας άνοιγε παράθυρο μόνο στο πρώτο είδος.

198
Bug
Επανήλθε η δυνατότητα προβολής της ταμειακής κίνησης με διπλό κλικ σε εγγραφή της Εκτύπωσης Ανάλυσης Αξιογράφων Πελατών

271
Bug
Πρόβλημα στην αποτύπωση αποτελεσμάτων της εκτύπωσης Αποθήκης "Κατάσταση ελλείψεων / αναγκών" όταν επιλέγονται τα φίλτρα "Ανάλυση προμηθευτών", "Δεσμευμένα" & "Αναμενόμενα"

279
Bug
Κάτω από ειδικές συνθήκες, εκτελώντας την εργασία reupdate σε προηγούμενη χρήση, διαγράφονται τα δεδομένα του πίνακα TRDEXTDATA σε όλες τις χρήσεις πλην αυτής στην οποία εκτελείται η εργασία. Προσθήκη απαγόρευσης εκτέλεσης reupdate σε κλειδωμένες χρήσεις.

299
Bug
Λάθος αποτύπωση αποτελεσμάτων στο βιβλίο κοστολογίου οικοδομών εάν υπάρχει εγγραφή (άρθρο) λογιστικής που συμμετέχει παραπάνω από μία φορά ο ίδιος λογαριασμός με διαφορετική κατηγορία δαπάνης

394
Bug
Ατελές convert Τιμολογιακών πολιτικών με κλιμάκωση κατά την αναβάθμιση σε έκδοση 208

311
Bug
Λάθος ενημέρωση αξιών του πίνακα B2 στο έντυπο Φ3 σε εταιρείες με βιβλία Α' κατηγορίας σε περίπτωση που υπήρχαν πιστωτικά παραστατικά εσόδων / εξόδων

325
Bug
Επιλέγοντας Διαγραφή σε εγγραφή Σχεδιασμού Import με αλφαριθμητικό συνδυασμό χαρακτήρων στο όνομα, εμφανιζόταν μήνυμα λάθους

351
Bug
Δε λειτουργούσαν σωστά οι έμμεσες εργασίες που υπάρχουν στο hyperlink του λογαριασμού λογιστικής στα λοιπά στοιχεία των παραστατικών εισπράξεων

388
Bug
Διορθώθηκε σφάλμα στην αποτύπωση των ποσών "Από μεταφορά" στην εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου Λογιστικής όταν υπήρχαν κινήσεις σε χρήση μεταγενέστερη από την Login

384
Bug
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την μεταβολή του πεδίου κατάσταση σε εγγραφές έργων

393
Bug
Διορθώθηκε σφάλμα στην ταξινόμηση ευρετηρίων με τοπικά πεδία

391
Bug
Σε εκτυπώσεις σε Φορολογικούς Εκτυπωτές. με αρχικές ποσότητες-τιμές με πολλά δεκαδικά (>3-2) εμφανίζεται συνολικό ποσό διάφορο του πραγματικού.

429
Bug
Διορθώθηκε η θεωρημένη εκτύπωση <Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων> ώστε να εμφανίζει σύνολα ανά υποκατάστημα στην περίπτωση που υπήρχε εγγραφή εσόδων - εξόδων σε υποκατάστημα αλλά όχι στο κεντρικό και στα φίλτρα της εκτύπωσης επιλέγεται <Κεντρικό>.

427
Bug
Διορθώθηκε σφάλμα στην εργασία Αγορών "Παραγγελίες ελλείψεων/ αναγκών" όπου δεν εμφανίζονταν είδη με ανάλυση χαρακτηριστικών

445
Bug
Όταν εκτελείται η εργασία υπολογισμός αποσβέσεων και συμμετέχουν πάγια που έχουν συμπληρωμένα κέντρα κόστους και ο κωδικός του κέντρου κόστους των παγίων, συμπίπτει με κωδικό κέντρου κόστους άλλης ενότητας πχ Μισθοδοσίας, η Αναλυτική λογιστική ενημερώνεται με τον αντικριζόμενο λογαριασμό της μισθοδοσίας.

463
Bug
Διόρθωση λάθους επιμερισμού αξίας ΦΠΑ σε παραστατικά πωλήσεων με έξοδα ανά είδος

473
Bug
Δεν λειτουργούσε σωστά η ρύθμιση των εκτυπωτών με διαφορετικό print quality (dots per inch), διαφορετικά paper trays κλπ.

472
Bug
Σε εγκαταστάσεις με Μισθοδοσία μέχρι 30 εργαζομένων, δεν εμφανιζόταν το φίλτρο "Τύπος Μισθολογικής Περιόδου" στην πρότυπη εκτύπωση 'Εισφορές Ασφ. Ταμείων'.

476
Bug
Κατά τον μετασχηματισμό και εκτύπωση του παραστατικού, η εφαρμογή αγνοούσε τη ρύθμιση των αντιγράφων εκτύπωσης στη σειρά του παραστατικού που προέκυπτε.

489
Bug
Στην εκτύπωση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών με φίλτρο "Από μεταφοράς υπόλοιπα", εμφανιζόταν error No argument for format '%s'.

490
Bug
Διόρθωση custom προβολής για τις εγκαταστάσεις πρατήριων καυσίμων

Προηγούμενες βελτιώσεις /διορθώσεις

Βελτιώσεις

Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών αρχείων ΑΠΔ ανά μήνα και οικοδομοτεχνικό έργο στο κύκλωμα Μισθοδοσίας – αφορά τεχνικές εταιρείες
Άρση ελέγχου και απαγόρευσης καταχώρησης ακυρωτικού άρθρου οριστικοποιημένης εγγραφής σε ημερομηνία εκτός των ημερομηνιών κλειδώματος της εφαρμογής

Διορθώσεις

Επανήλθε η δυνατότητα εκτύπωσης των ευρετηρίων σε landscape μορφή όπως ίσχυε σε προηγούμενες εκδόσεις ( με βάση τη ρύθμιση εκτυπωτή)
Διορθώθηκαν σφάλματα στρογγυλοποίησης στις ποσότητες κατά το μετασχηματισμό παραστατικών αγορών σε πωλήσεων και αντίστροφα. Συγκεκριμένα:
α) όταν στα στοιχεία της εταιρείας έχει δηλωθεί μικρότερος αριθμός δεκαδικών σε ποσότητες από ότι στα στοιχεία της μονάδας μέτρησης, τότε κατά το μετασχηματισμό παραστατικού πωλήσεων σε αγορών γινόταν στρογγυλοποίηση των ποσοτήτων στα δεκαδικά της εταιρείας
β)όπως και στην περίπτωση α, εφόσον η μονάδα μέτρησης είχε 3 διαστάσεις
Στη στατιστική πωλήσεων όταν γινόταν ομαδοποίηση και εκτύπωση ομάδων σε εκτυπωτή τα σύνολα της πρώτης στήλης εμφανιζόταν κάτω από την πρώτη κατά σειρά στήλη π.χ. «Περιγραφή»
Σε περίπτωση που για την καταχώρηση παραστατικών υπήρχαν custom προβολές με υποχρεωτικά πεδία (required fields) ως default τότε κατά την εκτύπωση παραστατικών που είχαν προκύψει από εργασίες είτε αυτόματης δημιουργίας παραστατικών π.χ. πιστωτικά έκπτωσης, μετασχηματισμοί κλπ είτε με καταχώρηση/μεταβολή του παραστατικού με χρήση άλλης προβολής, δεν ενημερωνόταν το πεδίο «Εκτυπωμένο».
Κατά την εκτέλεση της εργασίας «Δικαιώματα σειρών» εμφανιζόταν μήνυμα "List index out of bounds (-1)"
Πρόβλημα στην εκτύπωση «Οριζόμενα Ημερολόγια Λογιστικής» όταν η εκτέλεση γινόταν με Remote Execution On (εκτέλεση στο server)
Λάθος ενημέρωση αξιών στο νόμισμα του λογαριασμού λογιστικής κατά την καταχώρηση άρθρου όταν η ισοτιμία του άρθρου δεν υπήρχε συμπληρωμένη στα στοιχεία του νομίσματος αλλά συμπληρώνονταν κατά την καταχώρηση
Πρόβλημα με τα exceptions σε EVENTS σε dotNET με τύπο σφάλματος External exception E0434F4D
Ενηλικιωμένα Υπόλοιπα Συναλλασσόμενων
α. Διορθώθηκε θέμα το οποίο δημιουργούσε πρόβλημα στην εκτύπωση «Ενηλικίωσης Υπολοίπων» όταν στην εκτύπωση αυτή γινόταν επιλογή της παραμέτρου «Εφαρμογή Αντιστοιχήσεων». Η διόρθωση αφορά σε DataBase View (VTRDTRN) και απαιτεί εκτέλεση της εργασίας συγχρονισμού βάσης, η οποία ωστόσο στην ειδική αυτή περίπτωση δεν θα προτείνεται αυτόματα κατά την είσοδο στο πρόγραμμα και άρα θα πρέπει να εκτελεστεί με ενέργεια του χειριστή. Κατά συνέπεια, μετά την αναβάθμιση της έκδοσης και κατά την πρώτη είσοδο στην εφαρμογή, θα πρέπει να εκτελεστεί η εργασία Συγχρονισμού Βάσης (επιλογή <Εργασίες Αρχείων – Συγχρονισμός Βάσης>). Μετά το πέρας της εργασίας θα λειτουργήσουν κανονικά όλες οι εκτυπώσεις που βασίζονται στο ανωτέρω DataBase View.