Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Έκδοση 310.482.10013

Διορθώσεις σφαλμάτων

20090917-1155-1-959 Εκτύπωση από client με server σαν service
Δεν λειτουργούσαν οι εκτυπώσεις από client με remote execution όταν ο server τρέχει σαν service

20090917-2165-1-58 Ποσοτικές εκκρεμότητες
Στην εκτύπωση "Ποσοτικές εκκρεμότητες", στην περίπτωση που υπήρχε έκφραση που περιλαμβάνει το υπόλοιπο του είδους, δεν εκτυπωνόταν οι Α.Χ. στους οποίους υπήρχε υπόλοιπο χωρίς να υπάρχει εκκρεμότητα.

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009

Έκδοση 310.482.10012

Διόρθωση σφάλματος

20090911-1155-1-940 Μήνυμα access violation με χρήση του copy from buffer στο αρχείο ειδών

Διορθώθηκε σφάλμα που προκαλούσε την εμφάνιση μηνύματος access violation κατά την αντιγραφή από τελευταία (copy from buffer) στα είδη αποθήκης.

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2009

Έκδοση 310.482.10011

Μεταβολές/Προσθήκες προδιαγραφών

20090907-1155-2-912 Import κινήσεων πελατών με επιταγές (αξιόγραφα)
Προστέθηκε δυνατότητα import κινήσεων πελατών (εισπράξεις) με επιταγές (το αξιόγραφο δημιουργείται κατά το import)

20090901-1155-2-901 Resolver για καθαρή αξία intrastat και αξία ΦΠΑ σε εγγυήσεις και δώρα
Προστέθηκε resolver για την καθαρή αξία intrastat και την αξία ΦΠΑ Intrastat σε γραμμές με είδη εγγύησης και δώρα.

20090706-1155-1-776 Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ μεγάλου μεγέθους
Επιτρέπεται πλέον η παραγωγή κωδικών ΕΑΝ με μέγεθος μεγαλύτερο από 15 χαρακτήρες

Διορθώσεις σφαλμάτων

20090910-1155-1-934 Reupdate Κ.Ε.Π.Υ.Ο
Δεν λειτουργούσε σωστά η εργασία reupdate ΚΕΠΥΟ για παραστατικά ειδικών συναλλαγών με χρεοπιστώσεις τύπου έξοδα που συμμετέχουν ΚΕΠΥΟ. Συγκεκριμένα, ενώ με την καταχώριση του παραστατικού ενημερώνοταν η αξία ΚΕΠΥΟ, η εκτέλεση της εργασίας τη μηδένιζε.

20090218-1155-1-216 Σχετικές εργασίες σε εξόφληση παραστατικών
Αποκαταστάθηκε η εμφάνιση Σχετικών εργασιών σε παραστατικό εξόφλησης που καλείται μέσα από παραστατικό αγορών - πωλήσεων. Έχει προστεθεί σχετικό hyperlink στο κάτω μέρος της οθόνης.

20090311-1155-2-359 Διορθωση του qlickview Χρόνοι αποπληρωμών
Διορθώθηκε η ενημέρωση του qlikview "Χρόνοι αποπληρωμής' ώστε να λειτουργεί σε Oracle.

20090907-1155-1-914 Copy from buffer παραστατικών
Με copy from buffer παραστατικών γινόταν αντιγραφή του πεδίου sosignb στον mtrdoc

20090909-1155-1-928 ΑΠΔ σε εργαζόμενο με εποχική απασχόληση
Σε εργαζόμενο με εποχική απασχόληση όταν σε κανονική περίοδο υπολογιζόταν Αποζημίωση Αδείας (με κρατήσεις), η ΑΠΔ εμφάνιζε λάθος αποτελέσματα

20090903-1155-1-906 Καρτέλα αποθήκης με ανάλυση σε Χρώμα - Μέγεθος
Εάν η ποσότητα είχε δεκαδικά, δεν εμφνιζόταν στην ανάλυση σε χρώμα - μέγεθος

20090909-1155-1-932 Διαφορά στην ποσότητα της γραμμής των είδών (χρώμα / μέγεθος)
Εάν κάποιο είδος είχε υπόλοιπο χωρίς εκρεμότητα τότε δε γινόταν ο υπολογισμός πλασματικού υπολοίπου στην ανάλυση ποσοτήτων στα στοιχεία γραμμής

20090902-1155-1-903 Μηνύματα κατά την τιμολόγηση από διαφορετικά tabs
Με δυο ανοιγμένα tabs τιμολόγησης (παραστατικά πωλήσεων), στο ένα σειρά δελτίου αποστολής και στο άλλο τιμολόγιο με ελεγχο αξίας, σε εναλλαγή μεταξύ των δυο και επανακαταχωρήσεις εμφανιζόταν μήνυμα που αφορά έλεγχο του άλλου tab

20090819-1155-1-867 Σφάλμα κατά την επιλογή serial number σε παραστατικά αποσύνθεσης.
Οταν στις παραμέτρους αποθήκης ήταν ενημερωμένη η παράμετρος "μόνο επιλογή sn σε εξαγωγή" και το συντιθέμενο είδος είχε μόνο ένα SN διαθέσιμο προς εξαγωγή, τότε σε παραστατικά αποσύνθεσης κατά την επιλογή SN στο header εμφανιζόταν μήνημα "το serial number δεν είναι διαθέσιμο".

20090804-1155-1-853 Τιμή εξόδου στο είδος
Εάν στο πεδίο τιμή εξόδου στο είδος γινόταν εισαγωγή αξίας πχ 0,00003 τότε στο πεδίο εμφανιζόταν 3E-5

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Έκδοση 310.482.10010

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090831-1155-2-896 Ανάγνωση αρχείων και φακέλων μέσω Import Script

Προσθήκη σχετικών συναρτήσεων. Αναλυτική τεκμηρίωση υπάρχει στο Developers network.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20090901-2165-1-50 Resize σε DLL Forms

Σε φόρμες που υλοποιούνται με DLL εκτελείται πλέον σωστά το resize event

20090901-2165-1-50 Close-Destroy event σε DLL Forms
Σε φόρμες DLL υλοποιείται σωστά το event close και destroy

20090901-2165-1-50 Wait σε Printform κλήση από DLL
Κατά την κλήση της Printform μέσα από DLL , η εφαρμογή παρέμενε αδρανής μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

20090902-2165-1-55 Μετασχηματισμός παραστατικού αγοράς σε πώλησης
Η σειρά ταξινόμησης στοιχείων κατά το μετασχηματισμό παραστατικού αγοράς σε πώλησης άλλαξε σε, mtrlines.findoc, mtrlines.sodtype, mtrlines.linenum

20090817-1155-1-864 Δικαιώματα χρηστών -Παιχνίδια
Tα παιχνίδια που βρίσκονται στο μενού επιλογές συστήματος ήταν διαθέσιμα για όλους τους (non administrator) χρήστες ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της σχετικής παραμέτρου (Δικαιώματα Παιχνίδια = Οχι)

20090826-1155-1-881 Ανάλυση πωλήσεων - Ανάλυση Αγορών
Διορθώθηκαν τα σενάρια Soft1Sales.qvw Soft1Purchases.qvw ώστε να εκτελούνται σωστά σε βάσεις Oracel. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Τα αρχεία είναι OnDemand και ΔΕΝ συμμετέχουν στο live update. Θα πρέπει να γίνει manual αντικατάσταση.

20090831-1155-1-894 Κλήση εργασίας AcnBatchTemplateGL μέσω Import Script
Όταν καλούνταν η εργασία AcnBatchTemplateGL (ενημέρωση λογιστικής από παραστατικά) μέσω Import Script εμφανιζόταν μήνυμα λάθους "ACNDIALOG: DataSet not in Edit or Insert Mode."

20090902-1155-1-905 KΕΠΥΟ Λογιστικής
Κατά τον υπολογισμού αρχείου ΚΕΠΥΟ από λογιστική, εμφανιζόταν SQL error