Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11407

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190109-1155-2-54
Ημερολόγια - Εβδομάδα
Στα ημερολόγια, προστέθηκε η επιλογή ''Εβδομάδα (εμφ.οριζόντια)''.

20190902-1155-2-2701
Μέγεθος πεδίου MTRSUPNAME
Το πεδίο ''Περιγραφή είδους'' στις τιμές αγοράς κατά προμηθευτή, αυξήθηκε σε 128 χαρακτήρες.

20191007-1155-2-3154
Ακύρωση με αντιλογισμό (Retail Pro)
Στο Retail Pro, κατά την ''Ακύρωση με αντιλογισμό'' παραστατικού, εμφανίζεται στην οθόνη το ακυρωτικό παραστατικό.

20191017-1155-1-3300
Ενημέρωση τιμών Χ/Λ
Οι τιμές του πεδίου "Ενημέρωση τιμών Χ/Λ" στις παραμέτρους αποθήκης, διαμορφώθηκαν ως εξής:
0-"Καμία"
1-"Από χονδρική σε λιανική άνευ προηγούμενης τιμής"
2-"Από λιανική σε χονδρική άνευ προηγούμενης τιμής"
3-"Αμφίδρομη άνευ προηγούμενων τιμών"
4-"Από χονδρική σε λιανική πάντα"
5-"Από λιανική σε χονδρική πάντα"
6-"Αμφίδρομη πάντα"
Οι τιμές 0,1,2,3 έχουν τη λειτουργικότητα των μέχρι πρότινος τιμών 0,1,2,3, ("Καμία", "Από χονδρική σε λιανική", "Από λιανική σε χονδρική" και "Αμφίδρομη" αντίστοιχα), δηλαδή αλλάζουν τις τιμές εφόσον βρουν μηδενική τιμή. Αν η τιμή που πάει να αλλαχτεί είναι διαφορετική του μηδενός, τότε δεν αλλάζει, παραμένει ίδια. Οι τιμές 4,5,6 αλλάζουν τις τιμές πάντα, ανεξάρτητα δηλαδή του αν η τιμή που πάει να αλλαχτεί είναι μηδενική ή όχι.


20191025-1155-1-3411
Εγγυήσεις
Στους τύπους παραστατικών αγορών, πωλήσεων & φακέλων υπηρεσιών στο πεδίο "Ενημέρωση εγγύησης", οι επιλογές έγιναν: "Όχι", "Ναι (χωρίς διαγραφή σε μεταβολή)" & "Ναι (με διαγραφή σε μεταβολή)". Επιλέγοντας "Ναι (χωρίς διαγραφή σε μεταβολή)" κατά τη μεταβολή serial number σε καταχωρημένο παραστατικό, δημιουργείται καινούρια εγγύηση κι η παλιά δε διαγράφεται, παραμένει αλλά αποσυνδέεται από το παραστατικό. Επιλέγοντας "Ναι (με διαγραφή σε μεταβολή)" κατά τη μεταβολή serial number σε καταχωρημένο παραστατικό, δημιουργείται καινούρια εγγύηση κι η παλιά διαγράφεται.

20200407-1155-2-1313
Εκτύπωση Ετικετών (retail pro)
Στο Retail Pro, δόθηκε δυνατότητα εκτύπωσης ετικετών, μέσω των λειτουργιών του S1 Retail Designer.

20200619-1155-2-2360
Ποσότητα γραμμών - Παραστατικό Σύνθεσης
Στα παραστατικά σύνθεσης, τα πεδία "Συν.ποσ.1" & "Συν.ποσ.2" γεμίζουν πλέον με το άθροισμα των αντίστοιχων ποσοτήτων των γραμμών.
(Απαιτείται να προστεθούν τα πεδία στη προβολή)


20200716-1155-1-2825
Χαρακτηριστικά ανταλλακτικών
Κατά τη δημιουργία παραστατικού ανταλλακτικών από φάκελο υπηρεσιών, δεν ήταν δυνατή η συμπλήρωση χαρακτηριστικών στις γραμμές των ειδών.

20200717-1155-2-2844
Έλεγχος υπολοίπου με έγκριση
Σε παραστατικό με σενάριο έγκρισης, δεν πραγματοποιούνταν ο έλεγχος υπολοίπου αποθέματος.

20200722-1155-2-2901
Υπολογισμός Τιμών Ρευστοποίησης
Στην εργασία ''Υπολογισμός τιμών ρευστοποίησης'', προστέθηκαν τα φίλτρα ''Λογιστική κατηγορία'', ''Εμπορική κατηγορία'' & ''Ομάδα''.

20200724-1155-2-2964
Ανενεργά Χαρακτηριστικά
Προστέθηκε φίλτρο "Ανενεργά χαρακτηριστικά" στις παρακάτω εκτυπώσεις, το οποίο προσθέτει στον πίνακα Ανάλυσης Χαρακτηριστικών και τα ανενεργά χαρακτηριστικά:
Πωλήσεις: Εκκρεμή παραστατικά, Παραγγελίες, Παραγγελίες κατ'είδος, Παραγγελίες κατά πελάτη, Πωλήσεις κατά πελάτη, Πωλήσεις κατά υποκατάστημα πελάτη, Πωλήσεις κατ'είδος, Ανάλυση ειδών ανά πελάτη, Ανάλυση ειδών ανά υποκατάστημα πελάτη & Ανάλυση πελατών ανά είδος.
Αγορές: Εκκρεμή παραστατικά, Παραγγελίες, Παραγγελίες κατ'είδος, Παραγγελίες κατά προμηθευτή, Αγορές κατά προμηθευτή, Αγορές κατ'είδος, Ανάλυση προμηθευτών ανά είδος & Ανάλυση ειδών ανά προμηθευτή.
Το φίλτρο λειτουργεί σε συνδυασμό με το φίλτρο "Ανάλυση χαρακτηριστικών", δηλαδή τα "Ανενεργά χαρακτηριστικά" μπορούν να γίνουν "Ναι" μόνο εφόσον κι η "Ανάλυση χαρακτηριστικών" είναι "Ναι".


20200805-1155-1-3067
Τελευταία Τιμή Πώλησης Πελάτη - Υπηρεσία
Σε παραστατικά παροχής υπηρεσιών, δεν προτεινόταν η ''Τελευταία τιμή πώλησης πελάτη'' στις υπηρεσίες.

20200910-1155-2-3398
Υποχρεώσεις σε δοθείσα ημερομηνία
Στην εκτύπωση συναλλασσόμενων ''Υποχρεώσεις σε δοθείσα ημερομηνία'', προστέθηκαν φίλτρα επιλογής Σειρών & Τύπων.

20200916-1155-2-3483
Έγκριση παραστατικού
Προστέθηκε η εργασία ''Έγκριση παραστατικού'' στις σχετικές εργασίες.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20191009-1155-1-3188
Παρτίδα - Τιμή Αγοράς
Η Τιμή Αγοράς της παρτίδας ενημερώνεται πλέον βάσει της παραμέτρου Αποθήκης "Τελ.τιμή αγοράς".

20200612-1155-1-2217
Μήνυμα διαγραφής αντιστοιχίσεων
Κατά την αλλαγή της αξίας ταμειακού παραστατικού, το οποίο έχει αντιστοιχιστεί, εμφανίζεται πλέον μήνυμα ''ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαγράφηκαν οι προηγούμενες αντιστοιχίσεις του παραστατικού''.

20200715-1155-1-2783
Retail Pro: Προηγούμενη απόδειξη & ακύρωση με αντιλογισμό
Στο Retail Pro, σε ομάδες εταιρειών, τα κουμπιά ''Προηγούμενη απόδειξη'' & ''Ακύρωση με αντιλογισμό'' εμφάνιζαν τα παραστατικά όλων των εταιρειών.

20200730-1155-1-3024
Ποσότητες χαρακτηριστικών 'Προς Παραγωγή'
Κατά τη δημιουργία παραστατικού παραγωγής από φάκελο εντολής, ο οποίος περιείχε είδη με χρώμα/μέγεθος, δεν γινόταν ορθή ανάλυση των χαρακτηριστικών ''Προς παραγωγή''.

20200805-1155-1-3075
Παραστατικό λιανικής με μηδενική αξία
Σε κάποιες περιπτώσεις, παραστατικό λιανικής με μηδενική αξία αποθήκευε λάθος δεκαδικά στο SUMAMNT.

20200805-1155-1-3078
Σφάλμα μετάβασης σε offline
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το άνοιγμα object, σε περίπτωση που χανόταν η σύνδεση με την on line βάση.

20200806-1155-1-3082
Διακεκομμένα διαστήματα αναστολής στον ίδιο μήνα
Σε ΑΠΔ εργαζόμενου με διακεκομμένα διαστήματα αναστολής μέσα στον μήνα ο τύπος αποδοχών 18 στην ΑΠΔ εμφανιζόταν σε μια γραμμή και όχι αναλυτικά βάσει των διαστημάτων αναστολής. Με τον τρόπο αυτό δεν εμφανίζονταν αναλυτικά τα διαστήματα από- έως ημ/νία που αφορούν την αναστολή.

20200828-1155-1-3219
Τμήμα εργαζομένου σε ομάδα εταιρειών
Σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών, δεν μπορούσε να συμπληρωθεί το πεδίο Τμήμα στα Λοιπά στοιχεία του εργαζομένου σε εργαζόμενο σε εταιρεία διαφορετική της κύριας.

20200828-1155-1-3220
Υποκατάστημα εργαζομένου σε ομάδα εταιρειών
Σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών, δεν μπορούσε να συμπληρωθεί το πεδίο Υποκατάστημα στα Λοιπά στοιχεία του εργαζομένου σε εργαζόμενο σε εταιρεία διαφορετική της κύριας.

20200828-1155-1-3221
Business unit εργαζομένου σε ομάδα εταιρειών
Σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών, δεν μπορούσε να συμπληρωθεί το πεδίο Business unit στα Λοιπά στοιχεία του εργαζομένου σε εργαζόμενο σε εταιρεία διαφορετική της κύριας.

20200831-1155-3-3237
Ιστορικό μετασχηματισμών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, στο Ιστορικό μετασχηματισμών παραστατικών.

20200904-1155-1-3293
Ενημέρωση Στοιχείων ΓΓΠΣ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ενημέρωση στοιχείων ΓΓΠΣ συναλλασσόμενου, με ταυτόχρονη δημιουργία υποκαταστήματος, σε περίπτωση που το επάγγελμα είχε περισσότερους από 64 χαρακτήρες.

20200907-1155-1-3330
Ενημέρωση δαπανών εμπορικού με Κέντρα Κόστους
Σε κάποιες περιπτώσεις μισθολογικών στοιχείων (όπως η επιδότηση εργοδοτικής εισφοράς και η κράτηση των κατασκηνώσεων), εμφανιζόταν πρόβλημα στην ενημέρωση των δαπανών μισθοδοσίας σε Κέντρα κόστους.

20200908-1155-1-3339
Μπάρα εξέλιξης εκτύπωσης
Σε περίπτωση που δεν ήταν ενεργοποιημένη η ''Χρήση εσωτερικού υπολογιστικού φύλλου" στις παραμέτρους των χρηστών, δεν εμφανιζόταν η μπάρα εξέλιξης της εκτύπωσης.

20200908-1155-1-3347
Αναζήτηση Active browser
Στο Series 5 UI, δεν γινόταν αναζήτηση μέσω Active browser, σε ευρετήρια με ομαδοποίηση.

20200908-1155-1-3352
Ενημέρωση λογιστικής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ενημέρωση λογιστικής από την εμπορική διαχείριση.

20200909-1155-1-3353
Ημερολόγια CRM
Δεν εμφανιζόταν ορθά η διάρκεια ενέργειας στα ημερολόγια.

20200909-1155-1-3354
Αλλαγή γραμματοσειράς
Τα ημερολογιακά διαστήματα καθώς και οι περιγραφές (ειδών & συναλλασσόμενων) σε φόρμες εκτύπωσης, εμφανίζονταν με πεζούς χαρακτήρες.

20200909-1155-1-3362
Ενημέρωση MyDATA απο λογιστική
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ενημέρωση δαπανών MyData από τη λογιστική.

20200909-1155-1-3365
Έντυπο Ε6
Όταν ο πελάτης στο Μενού Παραμέτρων-> HR & Μισθοδοσία -> Παράμετροι στο πίνακα Μισθολογικά Στοιχεία είχε ορίσει ένα custom Μισθολογικό Στοιχείο στο πεδίο Αποδοχών αρχείου εργαζομένων, το πεδίο αυτό δεν ενημέρωνε το f_apodoxes στο έντυπο ΥΕΚΑ Ε6.xp.xml.

20200909-1155-1-3367
Εμβασματα πελατών \ filetype9
Κατά την εξαγωγή αρχείου Filetype 9 από την ενότητα των εμβασμάτων, δεν ενημερωνόταν ο συναλλασσόμενος της γραμμής, αλλά ο χρηματικός λογαριασμός του header.

20200909-1155-1-3370
Προσθήκη λογαριασμού σε άρθρο
Στο 2008 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη προσθήκη λογαριασμού λογιστικής σε άρθρο.

20200909-1155-1-3375
Πεδίο Ταμείο σε παραστατικό Εξόφλησης
Δεν εμφανιζόταν το σωστό ταμείο σε παραστατικό είσπραξης, το οποίο είχε δημιουργηθεί έμμεσα από παραστατικό πώλησης, στο οποίο είχε αλλαχθεί το ταμείο, μέσω custom προβολής.

20200909-1155-1-3376
Υπόλοιπα ανά Α.Χ. (Retail Pro)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο Retail Pro, κατά την επιλογή είδους στα φίλτρα, στην εκτύπωση "Υπόλοιπα ανά Α.Χ.".

20200910-1155-1-3386
Πρότυπο κόστος στα είδη
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη συμπλήρωση ''Πρότυπου κόστους'' στα είδη αποθήκης.

20200910-1155-1-3388
Προεπιλεγμένο κείμενο πεδίων
Δεν εμφανιζόταν ορθά η ημερομηνία των παραστατικών από τις κινήσεις συναλλασσόμενων, σε περίπτωση που ήταν ενεργοποιημένη η παράμετρος ''Προεπιλεγμένο κείμενο πεδίων'' από τις ρυθμίσεις.

20200911-1155-1-3416
Κατάσταση φακέλων εντολών
Δεν εμφανιζόταν ορθά ή ποσότητα ετοίμου στην εκτύπωση "Κατάσταση φακέλων εντολών", ύστερα από μετασχηματισμό Φακέλου εντολής σε παραστατικό παραγωγής.

20200914-1155-1-3430
Ταμειακό άρθρο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επαναλαμβανόμενη καταχώρηση ταμειακού άρθρου στη Γενική λογιστική.

20200914-1155-1-3449
Καταχώρηση από πρότυπο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε άρθρο λογιστικής, κατά την επιλογή ''Καταχώρηση από πρότυπο''.

20200915-1155-1-3453
Εκτυπωτής στον μαζικό μετασχηματισμό
Δεν εμφανιζόταν ο πρώτος διαθέσιμος εκτυπωτής, κατά το μαζικό μετασχηματισμό παραστατικών.

20200915-1155-1-3460
Σφάλμα login
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την είσοδο στην εφαρμογή από το 2008 UI, επιλέγοντας ''Επιστροφή'' στα στοιχεία του χρήστη.

20200916-1155-1-3489
ABC Costing γεφυρα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη καταχώρηση νέας γέφυρας ABC, έχοντας ορίσει στις παραμέτρους τη διάσταση ''24''.

20200916-1155-1-3493
Εντολή παραγωγής σε παραστατικό παραγωγής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά το μετασχηματισμό Φακέλου εντολής σε παραστατικό παραγωγής.

20200917-1155-1-3499
ΜΜ2 στα Τρέχοντα υπόλοιπα
Δεν εμφανιζόταν ορθά το υπόλοιπο είδους στην ΜΜ2 στην εκτύπωση ''Τρέχοντα υπόλοιπα'', σε περίπτωση που είχε αμφίδρομη σχέση και 0 δεκαδικά στη ΜΜ2, ύστερα από ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής'' και'Ενημέρωση.

20200918-1155-1-3535
Παραστατικό παραγωγής (υπεργολαβία)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία παραστατικού παραγωγής (υπεργολαβία) από παραστατικό αγοράς.

20200921-1155-1-3564
Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ'', σε βάση με Unicode πεδία.

20200922-1155-1-3578
Unicode πεδία
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη καταχώρηση παραστατικού, σε βάση με Unicode πεδία.

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11406

 Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών


20190507-1155-1-1417
Αλλαγή τιμών πώλησης από μια εταιρεία σε άλλη
Δόθηκε η δυνατότητα για πολυεταιρική ενημέρωση των τιμών πώλησης είτε από το ευρετήριο είτε από την ανεξάρτητη εργασία. Προϋπόθεση για τη λειτουργία της εργασίας είναι τα είδη να έχουν κοινή κωδικοποίηση.

20190725-1155-1-2426
Αλλαγή γραμματοσειράς (retail pro)
Στο retail pro δόθηκε δυνατότητα αλλαγής της γραμματοσειράς, μέσω του S1 Retail Designer.

20191016-1155-2-3292
Χαρακτήρες Body σε HTTP Request
Αυξήθηκε το πλήθος των χαρακτήρων που μπορούμε να εισάγουμε στο πεδίο Body της εργασίας του BAM HTTP Request (Memo).

20200224-1155-2-744
Επανέκδοση με Αντιλογισμό (Retail Pro)
Στις λειτουργίες του S1 Retail Designer, προστέθηκε η εργασία "Επανέκδοση με Αντιλογισμό".

20200504-1155-2-1572
Είσπραξη από πελάτη (Retail Pro)
Στο Retail Pro, δόθηκε δυνατότητα είσπραξης / πληρωμής και με πιστωτική κάρτα.

20200617-1155-2-2301
Εξαγωγή ευρετηρίου (Retail Pro)
Στο Retail pro δόθηκε δυνατότητα εξαγωγής ευρετηρίου.

20200701-1155-2-2546
Μισθοδοτική κατάσταση
Στη μισθοδοτική κατάσταση εμφανίζονται πλέον αναλυτικά οι αποδοχές αναστολής και οι ασφαλιστικές κρατήσεις που αντιστοιχούν σε αυτές (τύπος αποδοχών 18).

20200707-1155-2-2658
Ημερολόγιο εργασίας
Προστέθηκαν δύο νέα φίλτρα στο ημερολόγιο εργασίας. Το ένα πρόκειται για διάστημα από-έως και φιλτράρει με βάση των κωδικό των εργαζομένων. Το δεύτερο πρόκειται για πεδίο multi select στο οποίο φορτώνονται όλοι οι εργαζόμενοι ή οι εργαζόμενοι που έχουν επιλεγεί από τον browser. Μπορεί να φιλτράρει το σύνολο των εργαζομένων παρουσιάζοντας μόνο τους επιλεγμένους. Με κάθε αλλαγή στα υπόλοιπα φίλτρα το πεδίο αυτό ενημερώνεται αντιστοίχως. Το πεδίο μπορεί να υποστηρίξει κείμενο μήκους 4000 χαρακτήρων.

20200721-1155-2-2891
ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΗ-Α
Η υποβολή πηγαίνει στις ομαδικές υποβολές του ΥΕΚΑ αλλά δεν επιλέγει από την λίστα καθώς δεν έχει προστεθεί ακόμα η επιλογή.

20200728-1155-2-2988
Υποχρεωτική χρήσης SN
Στα παραστατικά τα οποία υπάρχει Τύπος SN: προσφορά/Παραγγελία, δεν πραγματοποιείται έλεγχος υποχρεωτικής χρήσης SN είδους.

20200901-1155-1-3250
Απόδοσης Παρακρατούμενου Φόρου από Κινητές Αξίες
Στο έντυπο ''Απόδοσης Παρακρατούμενου Φόρου από Κινητές Αξίες'', οι συντελεστές φόρου στα πεδία 002 και 003 άλλαξαν σε 5%.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200107-1155-1-33
Μαζική Μεταβολή Δεδομένων Περιόδου
Στο series 5 UI στην μαζική μεταβολή δεδομένων περιόδου όταν γινόταν copy από excel και paste from clipboard έκανε paste σε προηγούμενη στήλη από αυτή που είχε επιλεχθεί.

20200629-1155-1-2502
Αποσβέσεις ΕΛΠ με πώληση
Δεν υπολογίζονταν ορθά οι λογιστικές αποσβέσεις παγίων, ύστερα από πώληση.

20200703-1155-1-2595
Remote execution
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εγκαταστάσεις Azure, επιλέγοντας remote execution σε εκτύπωση.

20200723-1155-1-2930
Αντιγραφή σε γραμμές παγίων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''αντιγραφή από τελευταία'' σε παραστατικά παγίων, σε series 5 UI.

20200724-1155-1-2959
Ανενεργό είδος (Retail Pro)
Στο Retail Pro μπορούσε να καταχωρηθεί ανενεργό είδος.

20200728-1155-1-2982
Εμπορική κατηγορία χρεοπίστωσης στην στατιστική αποθήκης
Στη στατιστική αποθήκης, έχοντας προσθέσει στα φίλτρα το ''Τύπο υλικών'' & την ''Εμπορική κατηγορία'', η τελευταία, δεν εμφάνιζε τις κατηγορίες των χρεοπιστώσεων.

20200730-1155-1-3027
Μείωση εργοδοτικής εισφοράς λόγω εγκυμοσύνης
Σε περίπτωση εργαζόμενης με μείωση ασφαλ. κρατήσεων 50% λόγω μητρότητας δεν γινόταν σωστά το σπάσιμο του ποσού της μείωσης εργοδοτικής εισφοράς στην ΑΠΔ.

20200730-1155-1-3028
Υπόλοιπα από μεταφορά σε έργα
Το φίλτρο ''Από μεταφορά υπόλοιπα'' στις ερωτήσεις των κινήσεων Έργων, συνέχιζε κι εμφάνιζε τα υπόλοιπα, σε περίπτωση απενεργοποίησης.

20200731-1155-1-3035
ASCII Import with CodePage
Προστέθηκαν στο S1Script οι συναρτήσεις CreateTextCodepage & OpenTextCodepage που δέχονται ως δεύτερο όρισμα το codepage του αρχείου. Οι συναρτήσεις CreateText και OpenText μένουν ως έχουν για λόγους συμβατότητας με τα παλαιότερα script.

20200812-1155-1-3121
Στήλες γραμμών με υποχρεωτικά πεδία
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν γινόταν ορθή ανανέωση των στηλών γραμμών στα παραστατικά, ύστερα από αλλαγή σειράς.

20200820-1155-1-3153
Ευρετήριο με editable πεδίο
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ευρετήριο με editable πεδίο, έχοντας ενεργοποιήσει τη ''Μορφή δέντρου Master-detail'' στις παραμέτρους.

20200821-1155-1-3159
BAM αποστολή email με ελληνικούς χαρακτήρες
Κατά την αποστολή email με σενάριο BAM από την ενότητα των tasks, οι χαρακτήρες δεν εμφανίζονταν ορθά, τόσο στο subject όσο και στο body.

20200824-1155-1-3177
Ευρετήριο με CUSTOM=0
Στο UI έκδοσης 2008, έχοντας ορίσει την εντολή CUSTOM=0 σε κάποιο object, ήταν δυνατή η προσθήκη / αφαίρεση στήλης, καθώς και ο σχεδιασμός.

20200824-1155-1-3182
Αρχείο file type 7
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εισαγωγή αρχείου File type 7.

20200825-1155-1-3189
Αυτόματη δημιουργία λογαριασμού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή λογιστικής κατηγορίας πελάτη, στη δημιουργία νέου πελάτη με ταυτόχρονη δημιουργία λογαριασμού λογιστικής.

20200826-1155-1-3194
Φίλτρα ευρετηρίου σε αρχείο excel
Σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο, δεν εκτυπώνονταν σε excel τα φίλτρα πεδίου με editor.

20200831-1155-1-3232
Ενημέρωση φυσικής απογραφής με χρώμα μέγεθος
Η εργασία «Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής» δεν συμπεριλάμβανε είδη με θετικές & αρνητικές ποσότητες απογραφής (χωρίς κίνηση περιόδου) και υπόλοιπο είδους 0.

20200831-1155-1-3233
Διαθέσιμα serial numbers
Επιλέγοντας ''Διαθέσιμα Serial numbers'' μέσω των εργασιών του είδους, δεν εμφανίζονταν τα παραστατικά στο grid, σε περίπτωση που κάποιο serial number, είχε περισσότερους από 20 χαρακτήρες.

20200903-1155-1-3277
Access violation error
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom προβολή.

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11405

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181022-1155-2-5855
Μονάδα μέτρησης intrastat
Το πεδίο Μονάδα μέτρησης ''INTMTRUNIT'' στον πίνακα intrastat, δεν είναι πλέον υποχρεωτικό.

20181112-1155-2-6104
Ακυρωμένη εντολή παραγωγής
Στους φακέλους εντολών παραγωγής, δόθηκε δυνατότητα ''Αναίρεσης κινήσεων'', ώστε να γίνεται ακυρωμένη η εντολή.

20190805-1155-1-2541
Ειδικές πιστωτών - Αξίες ΜΥΦ
Κατά την αλλαγή συναλλασσόμενου σε παραστατικό ειδικής συναλλαγής, ο οποίος είχε διαφορετική τιμή στο πεδίο ''Υπόχρεος στοιχείων ΜΥΦ'', επιλεγόταν το flag ''Χειρόγραφο'' στα λοιπά στοιχεία.

20191107-1155-2-3612
Προέλευση υπολογισμού μισθοδοσίας ΕΙΔΟΣ_ΥΠΟΛ
Η συνάρτηση μετονομάστηκε σε ΕΙΔΟΣ_ΥΠΟΛ και έχει τιμές:
0 - Κανονικός υπολογισμός
1 - Υπολογισμός προβλέψεων
2 - Υπολογισμός μικτών από καθαρά
3 - Υπολογισμός καθαρών (από μεταβολή)
4 - Δοκιμαστικός υπολογισμός (από μεταβολή)
5 - Δοκιμαστικός υπολογισμός (από εργαζόμενο)


20200110-1155-2-80
Επέκταση μισθολογικών στοιχείων περιόδου (8000-9000)
Όπου υπήρχαν διαθέσιμα τα μισθολογικά στοιχεία 7000-8000 είναι διαθέσιμα και τα 8000-9000.
Επιπλέον και στις φόρμουλες των ασφαλιστικών ταμείων.


20200228-1155-2-856
Άδειες - Object για Actlines (SOPRSNLEAVE_WEB)
Δημιουργία Object για τις γραμμές του SOPRSNLEAVE ώστε να μπορεί να γίνεται καταχώρηση με web κλήση(MyWorkplace). Το αντικείμενο είναι το SOPRSNLEAVE_WEB.

20200228-1155-2-860
Άδειες - Ημερομηνία λήξης αδείας
Στις Άδειες, προστέθηκε το πεδίο "Διάρκεια". Επιλέγοντας την ημ/νία Έναρξης της άδειας και δηλώνοντας στο πεδίο "Διάρκεια" τις επιθυμητές ημέρες, υπολογίζεται αυτόματα η ημερομηνία λήξης αδείας. 

20200306-1155-2-951
Έλεγχος υπολοίπου στον τύπο αδειών
Προστέθηκε πεδίο "Έλεγχος υπολοίπου" στον τύπο αδείας [LEAVETYPE] με τιμές :
1. Κανένας έλεγχος
2. Προειδοποίηση
3. Απαγόρευση


20200310-1155-2-979
"COMMENTS" στις εγκρίσεις αδειών
Στις Άδειες, προστέθηκε το πεδίο "COMMENTS" στις γραμμές των Στοιχείων έγκρισης.

20200331-1155-2-1237
Προσθήκη παραμέτρων HR
Προστέθηκε νέα υποενότητα [Αιτήματα εργαζομένων] στην παραμετροποίηση των σειρών.

20200401-1155-2-1241
Ήχος Σφάλματος
Σε περίπτωση που στον S1 Retail Designer δεν επιλεχθεί από τις λοιπές παραμέτρους κάποιος ήχος σφάλματος, δεν ακούγεται πλέον ήχος κατά την επιλογή enter σε ευρετήριο ή πληκτρολόγιο στο retail pro.

20200407-1155-2-1320
Αιτιολογίες αιτημάτων στις παραμέτρους του HR
Στο πεδίο "Αιτιολογία αίτησης" προτείνονται οι αιτιολογίες μισθοδοσίας που έχουν δηλωθεί στις παραμέτρους στελεχών.
Στο πεδίο "Απάντηση HR" προτείνονται όλες οι αιτιολογίες μισθοδοσίας.


20200414-1155-2-1400
Προσθήκη λειτουργίας [Ελάχιστος χρόνος μεταξύ αίτησης και έναρξης]
Προστέθηκαν τρία πεδία στον τύπο άδειας:
1) Έλεγχος χρονικού περιορισμού (Κανένας έλεγχος, Προειδοποίηση, Απαγόρευση)
2) Τρόπος ελέγχου (Από την έναρξη της άδειας (ελάχιστες ημέρες), Από την αρχή του μήνα έναρξης της άδειας (ελάχιστες ημέρες), Από την αρχή του προηγούμενου μήνα έναρξης της άδειας (μέγιστες ημέρες))
3) Ημέρες


20200421-1155-2-1446
Ε2 Φορολογικού 2019
Ενσωματώθηκε το έντυπο Ε2 ''Αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας Φορολογικού έτους 2019''.

20200429-1155-2-1545
ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών έργων
Προσαρμόστηκε η ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων στις τρέχουσες απαιτήσεις.

20200511-1155-7-1675
Νέο έντυπο νομικών προσώπων (Ν) Φορολογικού έτους 2019
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο ''Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος Νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων''.

20200608-1155-2-2133
Ευρετήριο Αδειών
Στο ευρετήριο αδειών, προστέθηκε σαν στήλη το πεδίο "Κωδικός" (SOACTIONCODE) και σαν φίλτρα το πεδίο "Τύπος αδείας" και το πεδίο "Σειρά".

20200616-1155-2-2273
Έναρξη - λήξη δημοσίευσης
Προστέθηκαν πεδία για την έναρξη - λήξη δημοσίευσης στις ενημερώσεις εργαζομένων.

20200701-1155-2-2547
Εμφάνιση εργαζομένων στο οργανόγραμμα
Άλλαξε η εμφάνιση του οργανογράμματος. Κάτω από την περιγραφή της θέσης εμφανίζονται όλοι οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε αυτή τη θέση.

20200709-1155-1-2706
Μήνυμα taxis κατά την υποβολή εντύπου Ε
Πραγματοποιείται πλέον έλεγχος κατά την διάρκεια της υποβολής του εντύπου Ε3, συμφωνίας των κωδικών 023 & 500.

20200709-1155-2-2687
Εμπορική κατηγορία είδους
Αυξήθηκε σε 128 χαρακτήρες, το πεδίο ITECATEGORY.NAME, περιγραφή εμπορικής κατηγορίας.

20200720-1155-2-2858
Resolvers Γενικής λογιστικής σε παραστατικά παγίων 39α
Στις γέφυρες σύνδεσης παραστατικών παγίων με Γενική λογιστική, προστέθηκαν οι ακολουθοι resolvers διαχείρισης 39α:
Αποσβενόμενη οντότητα και Φ.Π.Α. προ εφαρμογής άρθρου 39α παρ.5, Αξία γραμμής παγίων άρθρου 39α παρ.5, Αξία έκπτωσης 1 παγίων άρθρου 39α παρ.5, Αξία έκπτωσης 2 παγίων άρθρου 39α παρ.5, Αξία έκπτωσης 3 παγίων άρθρου 39α παρ.5, Καθαρή αξία γραμμής παγίων άρθρου 39α παρ.5, Αξία Φ.Π.Α. γραμμής παγίων άρθρου 39α παρ.5, Αξία εξόδων γραμμής παγίων άρθρου 39α παρ.5, Αξία Φ.Π.Α. παγίων προ εφαρμογής άρθρου 39α παρ.5.


20200730-1155-2-3020
Συνάρτηση μισθοδοσίας ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ_ΣΥΝ
Προστέθηκε η συνάρτηση
ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ_ΣΥΝ
Ημέρες Συνεργασία (Αδ-Ασθ-Απ) (κωδ. στοιχείου/αθροιστή,από ημερ/νία,έως ημερ/νία, Βάσει τιμής καταχώρησης, Είδος (1=Στοιχείου ,2=Αθροιστή)


20200730-1155-2-3022
Πρόταση ωρών εργασίας κατά την επιλογή ωραρίου
Με την χρήση της παραμέτρου [NOCHANGE=1] κατά την αλλαγή ωραρίου οι ώρες εργασίας ενημερώνονται μόνο εάν δεν υπάρχει προηγούμενη εγγραφή.

20200831-1155-2-3239
Προσφορές
Στην εκτύπωση Προσφορές [OFFER_STM] προστέθηκε το φίλτρο ''Εταιρείες'' (Αφορά ομάδες εταιρειών).

20200901-1155-2-3241
Αλλαγή ημέρας (Retail Pro)
Κατά την αλλαγή ημερομηνίας των windows, εμφανίζεται πλέον σχετικό μήνυμα στο Retail pro.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140818-1155-7-3183
Σειρές Πωλήσεων
Κατά την "αντιγραφή από τελευταία" σειράς λιανικής, δεν ενημερωνόταν ορθά το πεδίο ενότητα.

20161215-1156-7-247
Ενημέρωση Τελευταίας Τιμής Αγοράς
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση παραστατικού σύνθεσης, όταν υπήρχε το ίδιο είδος σε header & detail, λόγω διαφορετικής παρτίδας και στη κίνηση αποθήκης η ενημέρωση τιμών, είχε ''Τελευταία τιμή αγοράς''.

20170120-1156-7-8
Διαγραφή Πελάτη (Συναλλασσόμενου)
Σε περίπτωση που συμμετέχει πελάτης σε παραστατικό, στα πεδία ''Παραγγελία από'', ''Αποστολή σε'' & ''Τιμολογείται ο'', δεν επιτρέπεται πλέον η διαγραφή του.

20171208-1155-7-5370
Crystal Report και Αυτόματη αρχειοθέτηση
Φόρμα εκτύπωσης ''Crystal'' με αυτόματη αρχειοθέτηση δεν δημιουργούσε το όνομα του αρχείου που είχε οριστεί στο formula for file name.

20180104-1155-1-100
Ζώνες Ομαδοποίησης σε ευρετήριο
Δεν εμφανίζονται πλέον οι ανενεργές ζώνες, κατά την ομαδοποίηση λίστας.

20190125-1155-7-243
Κατάσταση εισφορών ασφαλιστικών ταμείων
Προστέθηκε η εκτύπωση:
Κατάσταση εισφορών ασφαλιστικών ταμείων (ανά εργαζόμενο).


20191105-1155-1-3556
Ίδιος κωδικός παρτίδας σε πολλές γραμμές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικό αγοράς, κατά την δημιουργία - επιλογή παρτίδων, σε περίπτωση που η παρτίδα είχε ανάλυση σε περισσότερες από 1 γραμμές.

20191219-1155-1-4137
Χρήστης εισαγωγής στο B.A.M.
Οι ενέργειες που ενημερώνουν τα σενάρια B.A.M, πλέον ''εκτελούνται'' μόνο από τον Web χρήστη.

20200204-1155-1-474
Υποκατάστημα άρθρου σε κινήσεις λογ/σμών λογιστικής
Κατά το σχεδιασμό προβολής "Κινήσεις Φορολογικής Βάσης" στην ενότητα της Γενικής λογιστικής, δεν εμφανιζόταν το υποκατάστημα των κινήσεων.

20200227-1155-1-820
Έναρξη παγίων σε ομάδα εταιρειών
Εκτελώντας την εργασία ''Έναρξη παγίων'' σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, σε περίπτωση που υπήρχε ίδιος κωδικός υποκαταστήματος και στη κύρια εταιρεία και ήταν ανενεργός, δεν ενημερώνονταν ορθά οι αξίες κτήσης.

20200303-1155-1-882
Δικαιώματα κανονικής άδειας κατά το 2ο έτος
Όλα τα δικαιώματα καταχωρούνται στη login ημερομηνία. Η ημ/νία δικαιώματος είναι άλλο πεδίο πλέον (DUEDATE).
Στον browser προστέθηκε η ημ/νία δικαιώματος και το πλήθος των ημερών άδειας.
Στις οδηγίες (html τμήμα) αναφέρεται ότι τα προηγούμενα δικαιώματα διαγράφονται και διαγράφονται.


20200512-1155-1-1701
Τιμή πεδίου "Στέλεχος HR(αιτήματα)"
Στην ενότητα αιτημάτων, στο πεδίο "Στέλεχος HR(αιτήματα)" μπορεί να αλλάξει η default τιμή από το σχεδιασμό προβολής.

20200527-1155-1-1960
Επανυπολογισμός μισθοδοσίας για συγκεκριμένο μισθολογικό στοιχείο
Η επιλογή των μισθολογικών στοιχείων ενεργοποιείται από το πεδίο του επανυπολογισμού.

20200604-1155-1-2098
Άρθρο λογιστικής με μηδενικές αξίες \ ΜΥΦ
Το πλήθος πλέον ενημερώνεται όπως στην γενική λογιστική (GSISMD >0 από συναλλασόμενο (Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ) και GSISPACKAGES>0 από σειρά (Αρχείο υποβολής ΜΥΦ) και GSISFLG >0 (Από κινήσεις))

20200609-1155-1-2148
Τιμ.κατηγορίες πελατών ανά υποκατάστημα
Δεν συμπληρωνόταν η τιμή της τιμολογιακής κατηγορίας είδους σε παραστατικό, σε περίπτωση που είχε οριστεί σε υποκατάστημα πελάτη.

20200610-1155-1-2178
Επιμερισμός bonus σε ΚΚ
Δεν γινόταν σωστός επιμερισμός bonus σε ΚΚ, κατά τον υπολογισμό με την διαδικασία από καθαρά σε μικτά σε ξεχωριστή περίοδο.

20200617-1155-1-2307
Αντιγραφή τύπων αδειών
Δεν μπορούσε να γίνει αντιγραφή στους τύπους αδειών.

20200624-1155-1-2423
Scanner Magellan
Δεν σκανάρονταν τα είδη στο Retail pro, χρησιμοποιώντας το scanner Magellan datalogic 3300 HSI.

20200714-1155-1-2765
Επανυπολογισμός σε παραστατικό με μηδενικές αξίες
Κατά τον ''Επανυπολογισμό'' παραστατικού, μέσω των εργασιών, δεν ενημερωνόταν ορθά η ανάλυση Φ.Π.Α, σε περίπτωση που υπήρχαν στις γραμμές, είδη με διαφορετικό Φ.Π.Α.

20200714-1155-7-2775
Δελτία ανάλωσης
Στα δελτία ανάλωσης, προστέθηκαν στις διαθέσιμες στήλες, τα πεδία ''Εντολή παραγωγής'' & ''Γραμμές εντολών''.

20200715-1155-1-2793
Παραστατικό αγοράς με SN σε πώληση
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη μεταφορά παραστατικού αγοράς σε πώληση ειδών με serial numbers, σε περίπτωση που δεν μεταφέρονταν όλα τα SN τη πρώτη φορά.

20200716-1155-1-2815
Αποσβέσεις καταστραφέντων παγίων
Δεν υπολογίζονταν ορθά αποσβέσεις παγίων ύστερα από καταστροφή.

20200717-1155-1-2835
Offline σε retail pro
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την είσοδο στο Retail Pro, ύστερα από συγχρονισμό Offline βάσης.

20200717-1155-1-2846
Υπολογισμός intrastat σε τριγωνικές συναλλαγές
Δεν πραγματοποιούνταν υπολογισμός Intrastat, σε περίπτωση που είχε συμπληρωθεί συναλλασσόμενος στο πεδίο ''Αποστολή από'' στην καρτέλα ''Παράδοση/διακίνηση'' παραστατικού.

20200720-1155-1-2866
Επιδότηση εργοδοτικής εισφοράς ΑΠΔ Ιουνίου
Δεν γινόταν σωστά ο επιμερισμός σε bonus, ασθένεια κλπ της επιδότησης εργοδοτικής εισφοράς για την ΑΠΔ Ιουνίου.

20200722-1155-1-2900
Υποβολή ΦΜΥ
Έγινε αλλαγή για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αργής υποβολής.

20200724-1155-1-2960
Σχεδιασμός Alert
Κατά τον σχεδιασμό alert με περισσότερες από μία συνθήκες, δεν εμφανιζόταν η περιγραφή της συνθήκης, στην αλλαγή της γραμμής.

20200730-1155-1-3008
Μη ενεργές οντότητες
Στην εκτύπωση ''Μη ενεργές οντότητες'' παγίων, εμφανίζονταν όλες οι οντότητες.

20200730-1155-1-3017
Μετασχηματισμός σε φάκελο εντολής
Δεν ενημερωνόταν το πεδίο "Μετασχηματισμός" (PRDORDDOC.FULLYTRANSF) στους φακέλους εντολών, όταν ο φάκελος είχε μετασχηματιστεί σε εντολή ή παραστατικό παραγωγής.

20200731-1155-1-3036
Φωτογραφία σε υπόδειγμα
Δεν αποθηκευόταν σε υπόδειγμα email, φωτογραφία από κοινόχρηστο φάκελο.

20200731-1155-1-3046
Ενημέρωση πίνακα EMPLOYEE
Σε import εργαζομένων που δηλώνονταν στοιχεία μόνο στον PRSN και όχι στον EMPLOYEE, ο τελευταίος δεν μπορούσε να ενημερωθεί εκ των υστέρων.

20200805-1155-1-3072
Duplicates not allowed κατά την είσοδο στο Retail pro
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την είσοδο στο Retail Pro, σε περίπτωση που είχε δηλωθεί στην ομάδα παραμέτρων σταθμού εργασίας, στον πίνακα ομάδων, εγγραφή με κωδικό και σύντμηση 0.

20200805-1155-1-3076
Αναζήτηση είδους Retail
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, στον Retail Pro, κατά την αναζήτηση είδους.

20200807-1155-1-3087
Αποθήκευση ευρετηρίου
Χρήστης χωρίς δικαίωμα σχεδιασμού ευρετηρίων, μπορούσε να κάνει με δεξί κλικ / αποθήκευση τις στήλες ευρετηρίου και να αλλάξει το μήκος τους.

20200820-1155-1-3152
Ticket με SLA
Σε περίπτωση συμπλήρωσης ενός SLA σε Service ticket (σε δεύτερο χρόνο - ύστερα από την καταχώρηση του Ticket), η παρακολούθηση του δεν ξεκινούσε.

20200820-1155-1-3155
Απεικόνιση στο αρχείο ΑΠΔ
Εργαζόμενος παρουσίαζε στην απεικόνιση της ΑΠΔ ποσό μείωσης εργοδοτικής εισφοράς ενώ δεν θα έπρεπε χωρίς όμως να αλλοιώνει τα ποσά των κρατήσεων. Μετέφερε εσφαλμένα το ποσό επιδότησης εργοδοτικής εισφοράς από εργαζόμενο που έχει επιδότηση εργοδοτικής εισφοράς σε άλλον εργαζόμενο ο οποίος δεν είχε.

20200821-1155-1-3162
Συνάρτηση ROUND
Σε φόρμα εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση ''Round'', δεν γινόταν ορθή στρογγυλοποίηση σε όλες τις γραμμές του παραστατικού.

20200825-1155-1-3192
Ληξιάριο αξιογράφων
Στην εκτύπωση ''Ληξιάριο αξιογράφων'' δεν γινόταν ταξινόμηση με την ημερομηνία λήξης των αξιογράφων.

20200831-1155-1-3230
Default προβολή σε χρήστη
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανίζονταν χρήστες με περισσότερες από μία default προβολές.

20200831-1155-1-3236
Ενημέρωση Αναλυτικής λογιστικής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ενημέρωση Αναλυτικής λογιστικής από την εμπορική διαχείριση.

20200901-1155-1-3245
Ενημέρωση λογιστικής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ενημέρωση λογιστικής από εμπορική διαχείριση, σε παραστατικά που δεν ήταν συμπληρωμένα τα πεδία ''Φορολογικός αριθμός'' & ''φορολογική σειρά''.

20200901-1155-1-3249
Εκτύπωση παραστατικού
Όταν σε σειρά παραστατικού έχει δηλωθεί εκτυπωτής ο οποίος δεν υπάρχει στα windows, προτείνεται πλέον ο default των windows.

20200902-1155-1-3263
Πραγματικό μικτό κέρδος(χρήσης)
Κατά το σχεδιασμό ευρετηρίου πελατών, έχοντας προσθέσει το πεδίο ''Πραγματικό μικτό κέρδος (χρήσης), SoRealGrProfit '', δεν εμφάνιζε αποτελέσματα.

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11404

 Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών


20200827-1155-2-3209
Preview εκτυπώσεων φορμών
Υλοποιήθηκε δυνατότητα preview εκτυπώσεων φορμών παραστατικών (και λοιπων objects).
  • Για τις εσωτερικές φόρμες το preview γίνεται μέσω αυτόματης εξαγωγής σε PDF. 
  • Για τις φόρμες advance το preview γίνεται μέσω του fast reports previewer.
Φόρμες παραστατικών που πιθανόν να εκτυπωθούν απο το preview της φόρμας εκτύπωσης, δεν ενημερώνουν το πεδίο 'Εκτυπωμένο' του παραστατικού και δεν ενεργοποιούν καμία παρελκόμενη διαδικασία των εκτυπώσεων π.χ σήμανση παραστατικού, events εκτύπωσης κ.λπ

20200827-1155-7-3206
Soft1 myDATA - διαβίβασης δεδομένων στη πλατφόρμα myDATA (Α. 1138/2020)
Υλοποίηση της υποχρέωσης διαβίβασης δεδομένων στη πλατφόρμα myDATA, βάσει των εν ισχύ τεχνικών προδιαγραφών της Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με την κοινή απόφαση Α. 1138/2020 του Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε

20200827-1155-7-3207
Σχεδιασμός εκτυπώσεων και ευρετηρίων - Fast Reports
Υλοποίηση δυνατότητας μορφοποίησης δεδομένων, preview, και εκτύπωσης μέσω Fast reports για τους browsers και τα reports του Soft1.