Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2009

What's new 24.4.09 - 29.4.09

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090305-1155-2-310 Ημερολόγιο CRM
Προστέθηκε δυνατότητα ορισμού χρωματικής ζώνης στο πεδίο ACSTATES των ενεργειών

20090410-1155-2-485 Έντυπο Φ.01.010
Προστέθηκε το έντυπο Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φ-01010

20090428-1155-2-541 Συνάρτηση Μισθοδοσίας
Προστέθηκε συνάρτηση που επιστρέφει την ημερομηνία μεταβολής μισθολογικού στοιχείου εργαζομένων , εντός δοθέντος ημερομηνιακού διαστήματος

20090428-1155-2-542 Συνάρτηση Μισθοδοσίας
Προστέθηκε συνάρτηση που επιστρέφει την τιμή μισθολογικού στοιχείου εργαζομένων , για συγκεκριμένη ημερομηνια

20090227-1155-1-287 Κατάσταση Τραπεζών
Στην εκτύπωση Κατάσταση Τραπεζών, οι επιλογές μισθολογικών στοιχείων "Ποσό προς απόδοση" συμφωνούν με τα ίδια μισθολογικά στοιχεία που υπάρχουν για την επιλογή ποσού στο αρχείο τραπεζών συν τα custom απο τον χρήστη στις παραμέτρους μισθοδοσίας.

Διορθώσεις σφαλμάτων
20090424-1155-1-526 Σχεδιασμος προβολής
Κατά το σχεδιασμό προβολής πελατών το πεδίο 'Συγχρονίζει προμηθευτή' δεν ήταν διαθέσιμο.

20090427-1155-1-530 Παραστατικά αποθήκης
Κατά την ακύρωση με αντιλογισμό παραστατικού αποθήκης εμφανιζόταν μήνυμα 'ITEDOC: DATASET NOT IN INSERT OR EDIT MODE'.

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009

What's new 13.04.09-23.04.09

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090416-1155-2-510 Αποφορολόγηση τιμών λιανικής
Η παράμετρος Τιμή Λιανικής Εμπεριέχει ΦΠΑ περιλαμβάνει νέα τιμή Με ΦΠΑ αποφορολ. Στην περίπτωση αυτή, αποφορολογεί την τιμή λιανικής με βάση το καθεστώς ΦΠΑ του είδους και υπολογίζει το ΦΠΑ με βάση το καθεστώς ΦΠΑ του συναλλασσόμενου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20090306-1155-1-316 Αλλαγή ειδικότητας ΙΚΑ (2050) μέσα στο τρίμηνο υπολογισμου ΑΠΔ
Σε εργαζόμενο που αλλάζει η ειδικοτητα ΙΚΑ (2050) μέσα στο τρίμηνο και σε υπολογισμό αρχείου ΑΠΔ στην στηλη [κωδ. ειδικοτ.], εμφανιζόταν η ειδικότητα με την τελευταία ημερομηνία.

20090318-1155-1-385 Βιβλίο αδειών
Κατά την εκτύπωση του βιβλίου αδειών με επιλογή κωδικών [από - έως], εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος.

20090403-1155-1-454 Εκτύπωση Εκκαθάρισης Φ.Π.Α. Εσόδων-Εξόδων
Όταν υπήρχε κίνηση είδους με 4,5 % ΦΠΑ, η εκτύπωση μόνο ομάδων Εκκαθάρισης ΦΠΑ εμφάνιζε μήνυμα [4,5 is not a valid floating point value].

20090413-1155-1-489 Eιδικότητα ΙΚΑ για αρχείο ΑΠΔ
Σε εργαζόμενο που σε τρίμηνο είχε 2 ειδικότητες, το αρχείο ΑΠΔ εμφάνιζε για όλο το τρίμηνο την ειδικότητα με τη μεγαλύτερη ημερομηνία

20090413-1155-1-491 Αποστολή εγγραφών απο Browser
Κατά την επιλογή εγγραφών από browser και εκτέλεση της έμμεσης εργασίας Αποστολής εγγραφών, εμφανιζόταν access violation.

20090414-1155-1-497 Σχετικά έγγραφα στις Σχετικές εργασίες των Αξιογράφων
Δεν εμφανιζόταν τα Σχετικά έγγραφα στις εργασίες των Αξιογράφων

20090415-1155-1-500 Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων
Σε περίπτωση που σε εταιρεία υπήρχαν υποκαταστήματα με κωδικούς 999 και 9999, τότε κατά την εκτύπωση του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων για το υποκατάστημα εμφανιζόταν σφάλμα [ 9991 is not a valid value for field INDEXFIELDNAME. The allowed range is 32768 to 32767]

20090416-1155-1-513 Πρόβλημα στην εκτύπωση Συνοπτική κατάσταση πωλήσεων
Όταν σε παραστατικά αυτοπαράδοσης υπήρχαν γραμμές ειδών με διαφορετικές κατηγορίες ΦΠΑ, τότε οι αξίες πολλαπλασιαζόταν

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

What's new 8.04.09 - 10.04.09

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20081114-1155-2-1695 Στοιχεία intrastat σε ακύρωση με Αντιλογισμό
Στην ακύρωση παραστατικού με αντιλογισμό, μεταφέρονται και τα στοιχεία Instrastat εφόσον υπάρχουν.

20090407-1155-1-465 Ακάλυπτη αξία σε λιανική
Το πεδίο [Ακάλυπτη Αξία] μετονομάστηκε σε Διαθέσιμη και αποτυπώνει το ποσό της είσπραξης που μπορεί να θεωρηθεί ως προκαταβολή (το σχετικό πεδίο έχει προστεθεί για να υποστηρίξει περιπτώσεις όπου μια είσπραξη μπορεί να καλύψει πολλές προκαταβολές αποδείξεων λιανικής)

Διορθώσεις σφαλμάτων

20090407-1155-1-478 Συναρτήσεις εφαρμογής
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στη λειτουργία των παραμέτρων των συναρτήσεων στην εφαρμογή.

20090324-1155-1-411 Φίλτρο με το τμήμα του πωλητή
Δε λειτουργούσε σωστά το τμήμα των πωλητών/αγοραστών ως φίλτρο σε ευρετήρια παραστατικών.

20090407-1155-1-471 Νέα εγγραφή από photo σε ειδικές συναλλαγές
Κατά τη νέα εγγραφή από photo σε ειδικές συναλλαγές, δεν εμφανιζόταν το πεδίο Λογ/σμός που υπήρχε στις στήλες παραστατικών.

20090407-1155-1-477 Στρογγυλοποίηση συνολικής αξίας εξόδων
Με συγκεκριμένο συνδυασμό τιμών & εκπτώσεων συνόλου σε παραστατικό, προέκυπτε θέμα στρογγυλοποίησης μεταξύ της ανάλυσης εξόδων και της συνολικής αξίας.

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009

What's new 14.3.09 - 7.4.09

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
20090319-1155-2-389 Εκτύπωση του αποτελέσματος από τις Διακινήσεις μεταξύ ΑΧ
Κατά την εκτέλεση της εργασίας από το ευρετήριο αποθήκης για 'Διακινήσεις μεταξύ ΑΧ', εμφανίζεται το αποτέλεσμα σε εκτύπωση με ανάλυση σε Χ/Μ.

20090319-1155-2-391 Καταχώρηση παραστατικών μέσα από έργο / ευκαιρία
Όταν καταχωρείται παραστατικό σε πελάτη από redirection μέσα από έργο / ευκαιρία, μεταφέρεται και το έργο στο παραστατικό.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20081201-1155-1-1788 Εκτύπωση σε Excel σε Soft1 Multilingual
Σε περίπτωση που το System Locale (1ο tab στα Regional Settings) ήταν διαφορετικό από [Ελληνικά], δεν εκτυπωνόταν σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες σε Excel

20090227-1155-1-284 Κατάσταση λογιστικής πωλήσεων -Δελτία αυτοπαράδοσης
Δεν αποτυπωνόταν σωστά οι αξίες των παραστατικών αυτοπαράδοσης με περισσότερες από μια γραμμές ειδών.

20090316-1155-1-376 Αρχείο novabank
Εμφανιζόταν +1 στον counter εργαζομένων

20090319-1155-1-390 Copy from buffer και όρια ασφαλείας ειδών ανά Υποκ και Χ/Μ
Κατά το copy from buffer στο αρχείο ειδών, δεν μεταφερόταν σωστά τα σύνολα των ορίων ασφαλείας που έχουν τεθεί ανά Υποκατάστημα και Χ/Μ.

20090319-1155-1-392 Υπολογισμός Μισθοδοσίας
Δεν υπολογιζόταν κρατήσεις σε περίοδο αποζημίωση αδείας με προγενέστερη ημερομηνία υπολογισμού απο την ημερομηνία υπολογισμού της περιόδου αποζημίωση αδείας.

20090320-1155-1-397 Ασθένεια Ημερομισθίου σε ΑΠΔ
Δεν απεικονιζόταν σωστά στην ΑΠΔ η μισθοδοσία εργαζομένου με ημερομίσθιο / 5-μερη απασχόληση στον οποίο είχε δηλωθεί ημέρα ασθένειας με δεκαδικό αριθμό.

20090326-1155-1-413 Δημιουργία αξιογράφων από παραστατικά είσπραξης
Κατά τη δημιουργία αξιογράφων μέσα από παραστατικά είσπραξης, εμφανιζόταν μήνυμα Softone range error μόλις επιλεγόταν η ζώνη ομαδοποίησης

20090327-1155-1-420 Κστάσταση ελέγχου αγορών-πωλήσεων
Στις εκτυπώσεις ελέγχου Αγορών - Πωλήσεων οι αξίες εμφανίζονται πλέον στο τοπικό νόμισμα και όχι στο νόμισμα συναλλαγής.

20090327-1155-1-421 Εκτύπωση βιβλίου αδειών
Η εκτύπωση του βιβλίου αδειών με φίλτρο κωδικό εργαζομένου δεν λειτουργούσε σε ORACLE.

20090327-1155-1-422 Ενημέρωση επιλεγμένης περιόδου μισθοδοσίας σε ORACLE
Κατά την εκτέλεση των batch jobs της μισθοδοσίας, δεν λειτουργούσε η ενημέρωση του πίνακα SELPAYPRD.

20090330-1155-1-428 Υπόλοιπο σε κινήσεις ειδών
Η έμμεση καρτέλα κινήσεων αποθήκης με επιλογή 'Οριζόμενες ημερομηνίας' εμφάνιζε ως απογραφή την απογραφή της τρέχουσας χρήσης

20090330-1155-1-430 Εργασία δημιουργίας προδιαγραφών απο παραστατικά
Κατά την εκτέλεση της εργασίας δημιουργίας προδιαγραφών από παραστατικά εμφανιζόταν 'Error in autoincrement assigment'

20090401-1155-1-438 Αρχείο ΑΠΔ
Σε εργαζόμενο με ασθένεια 3 + 2 ημέρες στην ΑΠΔ οι εγραφές με κωδικό 8 ασθένεια, εμφανιζόταν σε 2 γραμμές φέρνοντας ως data το αθροισμα αποδοχων ασθενειας και επιδοτησης

20090401-1155-1-442 Δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης (παραστατικά με σύνδεση Εσόδων εξόδων)
Κατά τη δημιουργία πιστωτικών από παραστατικά πωλήσεων με γέφυρα εσόδων - εξόδων, εμφανιζόταν σφάλμα "Module SALDOC : Selector record not found! (Table=ITEM, KeyValue=...)".