Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10635

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150319-1155-2-1029
Νέο έντυπο ΦΠΑ
Προσαρμόστηκε το έντυπο περιοδικής ΦΠΑ βάσει της ΠΟΛ.1049/11.2.2015.
Στο έντυπο πραγματοποιούνται οι εξής αλλαγές:
α) Καταργείται η ετήσια φορολογική περίοδος στον κωδικό «006».
β) Προστίθεται νέος κωδικός «312» στον πίνακα Β΄ του εντύπου με λεκτικό «Κύκλος εργασιών ΦΠΑ».


20150330-1155-2-1141
Δικαιούμενες ημέρες αδείας
Κατά τον υπολογισμό δικαιούμενων ημερών αδείας, λαμβάνονται υπόψη πλέον και οι ημερομηνίες πρόσληψης και αποχώρησης του εργαζομένου.

20150409-1155-2-1250
Νέο έντυπο Ε2 Β΄& Γ΄κατηγορίας
Προσαρμόστηκε το έντυπο Ε2 Β΄& Γ΄κατηγορίας στις τρέχουσες προδιαγραφές.

20150417-1155-2-1308
Νέες συναρτήσεις Μισθοδοσίας
Ενσωματώθηκαν οι συναρτήσεις ΗΜΕΡ_ΕΞ_ΤΑΜ και
ΗΜΕΡ_ΛΞ_ΤΑΜ. Με παράμετρο το CODE του ταμείου, επιστρέφουν το πεδίο FROMDATE και FINALDATE, αντίστοιχα.


20150421-1155-2-1336
Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ - ΑΜΚΑ
Εμφανίζεται πλέον και το πεδίο Α.Μ.Κ.Α. στο πρότυπο ευρετήριο.

20150421-1155-2-1350
Αρχείο Αμοιβών
Η Δημιουργία του αρχείου αμοιβών (CrtPayPrsn) συμπεριλαμβάνει πλέον και τις ειδικές συναλλαγές πελατών.

20150416-1155-2-1290
Φορολογικός μηχανισμός samtec plus
Ενσωματώθηκε ο φορολογικός μηχανισμός τύπου Β samtec plus.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150422-1155-7-1367
Χαρτόσημο Ελευθέρων Επαγγελματιών
Δεν συμπεριλαμβανόταν στο αρχείο αμοιβών το Χαρτόσημο Ελεύθερων επαγγελματιών, παρόλο που υπολογιζόταν σωστά στην αντίστοιχη εργασία.

20150206-1155-1-521
Δικαιώματα Χρηστών
Ενημερώθηκαν οι ονομασίες όλων των εργασιών στον πίνακα <Δικαιώματα Χρηστών> (TJobsSelector).

20150206-1155-1-522
Δικαιώματα Χρηστών
Το search ψάχνει επιπλέον στην εντολή που αντιστοιχεί στην εργασία, που στη συγκεκριμένη περίπτωση περιλαμβάνει το λεκτικό. Για να γίνεται πιο κατανοητό τι αναζητείται, προστέθηκε ως στήλη στο grid των εργασιών και η εντολή ως τελευταία στήλη.

20150207-1156-7-45
Ομάδες Χρηστών-Δικαιώματα
Στη εργασία ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ στο ΤΑΒ Customization, η διαγραφή εργασιών από το grid προκαλούσε την ολοκληρωτική διαγραφή από την εφαρμογή.

20150305-1155-7-862
Ιnherited table
Σώζονται πλέον σωστά οι αλλαγές των διαφόρων ιδιοτήτων-χαρακτηριστικών των inherited table, στο σχεδιασμό custom πινάκων.

20150312-1155-7-963
Σενάριο ροής από εγκαταστάσεις
Εμφανιζόταν σφάλμα "OLE ERROR invalid column name NOTNULL" κατά την δημιουργία παραστατικού πώλησης μέσω κανόνα ροής από εγκαταστάσεις με χρήση του INSTLINES.

20150318-1155-7-1006
Φόρμα με συνάρτηση MonthName
Μετά από χρήση φόρμας πωλήσεων που χρησιμοποιούσε την συνάρτηση MonthName με την Param2 = 2, άλλαζε η γραμματοσειρά του προγράμματος.

20150320-1155-2-1066
Ιστορικό μεταβολών σε γενικές ενέργειες, tasks, κλήσεις, συναντήσεις
Προστέθηκε το ιστορικό μεταβολών στις σχετικές εργασίες σε γενικές ενέργειες, tasks, κλήσεις, συναντήσεις.

20150324-1155-7-1085
Πρόβλημα με Google Calendar Synchonise
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τον συγχρονισμό Google ημερολόγιων με την επιλογή «Από το SoftOne CRM προς το Gmail».

20150326-1155-1-1093
Εισαγωγή παραστατικών από Import - TRNDATE
Στο πεδίο (TRNDATE), διαγράφεται η ώρα ακόμη και αν εισάγεται από import script (εφόσον βέβαια χρησιμοποιείται object του προγράμματος).

20150330-1155-7-1134
Κλείδωμα ημερομηνιών
Επιτρεπόταν η αλλαγή παραστατικών με μηδενική αξία, παρόλο που είχε γίνει κλείδωμα του αντίστοιχου ημερομηνιακού διαστήματος.

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10634

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141231-1155-7-4737
Αξία έκπτωσης σε φόρμα λιανικής
Δόθηκε η δυνατότητα μεταβολής του πεδίου συνόλου "Αξία έκπτωσης", στις φόρμες παραστατικών λιανικής με τύπο φόρμας "φορολογικός εκτυπωτής".

20150316-1155-7-979
Παραγγελίες ελλείψεων/αναγκών
Προστέθηκε το φίλτρο Σαιζόν είδους στην εργασία Παραγγελίες ελλείψεων/αναγκών.

20150402-1155-2-1176
Εργασία κωδικών αμοιβών
Στην αρχική σελίδα προστέθηκε η εργασία "Εργαλεία->Εργασίες->Κωδικοί αμοιβών" για τη δημιουργία νέων κωδικών και τη μεταβολή των παλιών σε συναλλασσόμενους και παραστατικά.

20150407-1155-2-1218
Έντυπο Φ2 - κωδικός 401
Πραγματοποιείται πλέον έλεγχος πιστωτικού υπολοίπου κατά την αποστολή του εντύπου στο taxis, με μήνυμα ''Το πιστωτικό υπόλοιπο της δήλωσης, είναι διαφορετικό από το taxis. Να αντικατασταθεί;''

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150309-1155-7-907
Υπολειμματική αξία σε ABC
Σε κάποιες περιπτώσεις καταχώρισης ABC έμενε υπολειμματική αξία (δεν γινόταν post στις γραμμές).

20150319-1155-1-1053
Υπόλοιπα SN ανά Α.Χ.
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζονταν είδη που είχαν μηδενικό υπόλοιπο, παρόλο που δεν είχε δηλωθεί η αντίστοιχη παράμετρος.

20150330-1156-7-75
Παραγγελίες ελλείψεων
Διορθώθηκε το redirection στα είδη στο πλέγμα "Είδη προς παραγγελία" στην εργασία Παραγγελίες ελλείψεων/αναγκών.

20150402-1155-7-1171
Σχόλιο Εκτύπωσης
Διορθώθηκε η λειτουργικότητα του σχόλιου εκτύπωσης.

20150402-1155-7-1183
Αναγγελία πρόσληψης
Κατά τη δημιουργία αρχείου αναγγελίας πρόσληψης Ε3 δεν ενημερωνόταν στο αρχείο xml το πεδίο αριθμός ταυτότητας με τον αριθμό διαβατηρίου, αν υπήρχε επιλεγμένος τύπος ταυτότητας Διαβατήριο.

20150406-1155-1-1205
JL10 Επιχειρηματικής δραστηριότητας
Στο αρχείο αμοιβών επιχειρηματικής δραστηριότητας συμπληρώνεται πλέον το επίθετο και το όνομα σε διαφορετικά πεδία.

20150408-1155-1-1245
Αρχείο αμοιβών επιχειρηματικής δραστηριότητας
Οι ακαθάριστες αμοιβές στο αρχείο αμοιβών επιχειρηματικής δραστηριότητας που ενημερώνονται από παραστατικά εξόδων λαμβάνουν υπόψιν τους πλέον την καθαρή αξία των παραστατικών.

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10633

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150323-1155-7-1076
Κέντρα Κόστους
Προστέθηκαν πεδία για τα κέντρα κόστους στις γέφυρες παραστατικών αποθήκης.

20150326-1155-2-1095
Φίλτρο για από μεταφοράς υπόλοιπα διάφορα του μηδέν
Στις Καρτέλες και το Αναλυτικό Καθολικό Γενικής Λογιστικής προστέθηκε στο διάλογο φίλτρο ως προς την εμφάνιση μόνο των από μεταφοράς υπολοίπων πλην των μηδενικών αν ο λογ/σμος δεν έχει κινηθεί στη επιλεγμένη χρήση ή περίοδο.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150130-1156-7-32
Μισθοδοσία - Ενημέρωση Δαπανών Μισθοδοσίας Oracle
Σε βάση Oracle εμφανιζόταν σφάλμα
ORA : 00904 "CHARINDEX" invalid identifier στην εργασία "Ενημέρωση Δαπανών Μισθοδοσίας" κατά την εκτέλεση της εργασίας Ενημέρωση από αποτελέσματα μισθοδοσίας.


20150302-1155-7-809
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ - Φεβρουάριος
Κατά τον υπολογισμό του εντύπου Προσωρινή Δήλωση για τον μήνα Φεβρουάριο το πεδίο Ημερολογιακή περίοδος συμπληρωνόταν με την τιμή 01/02 / 28/00 αντί για 28/02 με αποτέλεσμα να μην αποστέλλεται η δήλωση μέσω Taxis.

20150331-1155-1-1145
Βεβαίωση αποδοχών και Oracle
Σε βάσεις Oracle, εμφανιζόταν σφάλμα "ΥΕΑR μη αποδεκτό αναγνωριστικό" κατά την δημιουργία Αρχείου οριστικής Φ.Μ.Υ. - Βεβαιώσεων αποδοχών.

20150331-1155-1-1147
Oracle - Κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ.
Στην Κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ. σε περιβάλλον oracle, στη στήλη κωδικός αποδοχών αποτυπωνόταν η τιμή 0 παρότι στο αρχείο υπάρχουν άλλες τιμές κωδ.αποδοχών.

20150401-1155-7-1156
Κατάσταση τραπεζών
Στην εκτύπωση Κατάσταση τραπεζών χρησιμοποιώντας ως φίλτρο την τράπεζα εμφανιζόταν σφάλμα: "The multi-part identifier B.PRSN could not be bound".