Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Έκδοση 312.504.10230

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100429-1155-1-472
Αριθμός Στατιστικής υπηρεσίας_BGBULSTAT
Δεν λειτουργούσε ο έλεγχος μοναδικότητας/εγκυρότητας στον Αριθμός Στατιστικής υπηρεσίας_BGBULSTAT.

20110518-1155-1-603
Εισαγωγή ASCII αρχείου ΚΕΠΥΟ
Κάτω από συνθήκες κατά την εισαγωγή αρχείου ΚΕΠΥΟ χωρίς να έχουν προηγηθεί μεταβολές, η εργασία δεν ολοκληρωνόταν με μήνυμα: Σφάλμα! Ανεπιτυχής εισαγωγή στοιχείων.

20110520-1155-1-615
Παραστατικό πωλήσεων σε παραστατικό Αγορών
Όταν στις γραμμές στηλών, του παραστατικού πώλησης συμμετείχε σαν στήλη το πεδίο Παρατηρήσεις (Comments1), και συγκεκριμένα όταν υπήρχε ο χαρακτήρας '(' σε αυτό, τότε, κατα τον μετασχηματισμό σε παραστατικό Αγορών και επιλέγοντας 'Στην Οθόνη', εμφανιζόταν το μήνυμα '.CRTQANAL:' is not a valid integer value for field FINDOCS'.

20110524-1155-1-623
Button σε προβολή με X.QUICKVIEW
Δεν λειτουργούσε η X.QUICKVIEW που είχε ορισθεί σε button προβολής.

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Έκδοση 312.504.10229

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110128-1155-2-102
Παράμετροι Λογιστικής
Στις Γενικές παραμέτρους της λογιστικής, οι αντισυμβαλλόμενοι συναλλαγματικών διαφορών δεν εμφανίζονται στις Ελληνικές εγκαταστάσεις.

20110516-1155-2-590
Πρόταση προδιαγραφής από τις εντολές παραγωγής.
Στο ευρετηρίο εντολών εμφανιζόταν με δεξί κλικ η τελευταία και όχι η κύρια προδιαγραφή του είδους ως προτεινόμενη.

20110516-2165-2-149
DATASET function ISNULL
Η DATASET function ISNULL χρησιμοποιεί πλέον ως παράμετρο το όνομα του πεδίου και όχι το ID.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110510-1155-1-559
Εμβάσματα και συναλλαγή σε τρίτο νόμισμα
Εμφανιζόταν λάθος αξία σε νόμισμα προμηθευτή στα εμβάσματα με τρίτο νόμισμα (διαφορετικό από αυτό του λογαριασμού/τοπικό).

20110511-1155-1-572
Τιμές κατά προμηθευτή
Σε συγκεκριμένα serial number εγκαταστάσεων δεν εμφανιζόταν το grid Στοιχεία ανά προμηθευτή μετά από αναβάθμιση σε εκδόσεις της σειράς 312.

20110511-1155-1-573
Εγκρίσεις και Πιστωτικός έλεγχος πελατών
Δεν λειτουργούσαν σωστά οι εγκρίσεις των πιστωτικών ελέγχων σε περιβάλλον client/server.

20110512-1155-1-577
Οριστική Δήλωση
Δεν εμφανιζόταν το σχήμα όταν η ημερομηνία [Εως] είχε τιμή διαφορετική από 31/12.

20110512-1155-1-581
Aξία έκπτωσης πωλήσεων
Υπήρχε πρόβλημα στην καταχώρηση της κίνησης είδους για τα παρ. λιανικής που στον τύπο τους είχαν Λιανική=[Με ΦΠΑ, αποφορ] -μεταφερόταν λανθασμένα η έκπτωση στην κίνηση. Η διόρθωση για τα παλαιότερα απαιτεί update του παραστατικού.

20110516-1155-1-589
Φίλτρα σε ελεύθερη εκτύπωση crystal report
Δεν λειτουργούσαν σωστά τα φίλτρα σε ελεύθερες εκτυπώσεις τύπου crystal report.

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Έκδοση 312.504.10228

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110505-2165-2-37
Σχεδιασμός στηλών παραστατικών αποθήκης

Στο σχεδιασμό στηλών των παραστατικών αποθήκης είναι πλέον διαθέσιμα τα πεδία ομάδα και εμπορική κατηγορία μέσα από το είδος.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101221-1155-1-1523
Αλλαγή εταιρείας από status bar
Κατά την εναλλαγή εταιρείας ή ημερομηνίας από το status bar (περισσότερες από μια φορές), έκλεινε η εφαρμογή.

20110111-1155-1-32
Status bar - Αλλαγή εταιρείας
Εφόσον δεν υπήρχε χρήση ανοιγμένη σε εταιρεία και η αλλαγή εταιρείας γινόταν από το status bar τότε, έκλεινε η εφαρμογή χωρίς να εμφανίσει σχετικό μήνυμα.

Ισοζύγιο λογιστικής
Δεν αποτυπωνόταν τα δεδομένα στις στήλες των πινάκων (Extra στοιχεία λογαριασμών) στην εκτύπωση.
20110511-1155-1-562

Εκτύπωση Ανεξόφλητα Παραστατικά
Εάν στα φίλτρα είχαν επιλεγεί ανάλυση αξιογράφων και ζώνη ομαδοποίησης εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος.

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Έκδοση 312.504.10226

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110504-1155-2-535
Έντυπα Λογιστικής
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Φ.01.010 του έτους 2011.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110404-1155-1-430
Qlik view σε oracle
Δεν λειτουργούσε η ενημέρωση σε βάσεις oracle.

20110420-1155-1-499
Συνοπτική μισθοδοτική κατασταση
Στη στήλη αποδοχές αδείας εμφανιζόταν και οι μικτές αποδοχές.

20110429-1155-7-520
Qlik view πωλήσεων
Δεν γινόταν σωστά η ταξινόμηση των μηνών κατά την εφαρμογή του σχετικού φίλτρου.

20110502-1155-1-525
Qlikview Ανάλυση πωλήσεων
Αλλαγή σεναρίου qlikview Ανάλυση πωλήσεων ώστε να καταγράφει γραμμές (παραστατικών) για είδη - υπηρεσίες χωρίς υπολογισμό τιμών κόστους.

20110502-2165-1-34
Υπολογισμός αποσβέσεων
Κατά τον υπολογισμό των αποσβέσεων δε λαμβάνονταν υπόψιν υπό συνθήκες τα δεκαδικά τιμών της εταιρίας.

20110504-1155-1-533
Οικονομικά στοιχεία συναλλασσομένων
Δεν γινόταν σωστά ο υπολογισμός ανοιχτού υπολοίπου στα οικονομικά στοιχεία συναλλασσομένων.