Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008

What's new 25/11/08 - 28/11/08

Προσθήκες / μεταβολές προδιαγραφών

1766
Αριθμός μητρώου εργαζομένου επικουρικών ταμείων
Εμφανίζεται μύνημα σφάλματος στην περίπτωση που σε κάποιον εργαζόμενο υπάρχουν διαφορετικά μητρώα

1263
Απεικόνιση στην Intrastat των επιστροφών.
1.Μεταβολή στον τρόπο ενημέρωσης των καταστάσεων αφίξεων & αποστολών και συγκεκριμέν

α:Κατάσταση αφίξεων από
a. Παραστατικά αγορών (SOSOURCE 1251) με συμπεριφορά
i.101 – Δελτίο παραλάβής, ii. 102-Τιμολόγιο Αγοράς, iii. 103 - Δελτίο – Τιμολόγιο Αγοράς
b. Παραστατικά πωλήσεων (SOSOURCE 1351) με συμπεριφορά
i. 151 – Πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, ii. 152-Πιστωτικό τιμολόγιο, iii. 154-Δελτίο Επιστροφής

Kατάσταση αποστολών από:
c. Παραστατικά πωλήσεων (SOSOURCE 1351) με συμπεριφορά i. 101 – Δελτίο αποστολής, ii. 102-Τιμολόγιο Πώλησης, iii. 103-Δελτίο – Τιμολόγιο Πώλησηςd. Παραστατικά αγορών (SOSOURCE 1251) με συμπεριφορά i. 151 – Πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, ii. 152-Πιστωτικό τιμολόγιο, iii. 154-Δελτίο Επιστροφής

2. Τα ακυρωμένα παραστατικών αγορών – πωλήσεων και τα ακυρωτικά τους δεν λαμβάνονται υπ’όψιν κατά τον υπολογισμό της κατάστασης INTRASTAT


Διορθώσεις σφαλμάτων
1773
Πρόβλημα σε αποσβέσεις παγίων με 100% συντελεστή απόσβεσης
Διορθώθηκε πρόβλημα συμπεριφοράς αποσβέσεων σε πάγιο με πιστωτικό έκπτωσης που αποσβένονται στη χρήση (100%).

1775
Αλλαγή της ταξινόμησης των κινήσεων των οντοτήτων στα αναλυτικά βιβλία
Βελτιώθηκε η ταξινόμηση κινήσεων στα αναλυτικά βιβλία παγίων

1747
Landscape εκτυπώσεις
Δε λειτουργούσε η εκτύπωση σε landscape μορφή

1757
Είδος με serial number σε παραστατικά λιανικής
Υπήρχε πρόβλημα στην προβολή για την επιλογή Serial Number είδους σε γραμμές παραστατικών λιανικής

1753
Προυπολογισμοί λογιστικής με διάσταση ομάδας λογ/σμού 2
Στα στοιχεία προϋπολογισμών λογιατικής με διάσταση [Ομάδα λογ/σμού 2] εμφανιζόταν η κατηγορία.

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2008

What’s new 17/11/08-24/11/08

Προσθήκες / Μεταβολές Προδιαγραφών

1711 Εισαγωγή δεδομένων από XXF αρχείο με Import Script

Δημιουργήθηκε κλήση συνάρτησης σε Import Script που επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων από XXF αρχείο.

Διορθώσεις σφαλμάτων

1728 Default barcode εκτυπωτής

Σε περίπτωση που σε κάποιο σταθμό εργασίας είχε ορισθεί ως default κάποιος barcode printer, τότε η εκτύπωση σε άλλο εκτυπωτή του συστήματος γινόταν με τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή barcode.

1705 Υπολογισμός αρχείου ΑΠΔ

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωνόταν φίλτρα εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας ΑΠΔ, εμφανίζοταν σφάλμα "Format '%'' invalid or incompatible with argument" και δε γινόταν ο υπολογισμός.

1712 Μήνυμα λάθους αν στον τρόπο ανάλωσης των παρτίδων τεθεί Fifo προτεινόμενη

Εάν σε τύπο παραστατικού είχε τεθεί ο συνδυασμός [FIFO προτεινόμενη] και πρόταση βάσει πλασματικού ή διαθέσιμου υπολοίπου > 0, τότε κατά την επιλογή είδους στις γραμμές παραστατικού εμφανιζόταν μήνυμα "Column MTRLOT.COMPANY is invalid in the having clause because it is not contained in either an aggregate function or the GROUP BY clause"

1735 Επιλογή πωλητή στις Ειδικές συναλλαγές χρηματικών λογαριασμών

Στις γραμμές Ειδικών συναλλαγών Χρηματικών Λογαριασμών δεν ήταν δυνατή η επιλογή πωλητή.

1716 Ανάλυση ABC και ΦΠΑ χειρόγραφης σειράς ειδικών συναλλαγών προμηθευτών

Εάν σε παραστατικό ειδικών συναλλαγών μεταβληθεί η αξία ΦΠΑ του παραστατικού και στη συνέχει επιλεγεί Ανάλυση ABC στη γραμμή, τότε η αξία ΦΠΑ επαναϋπολογίζεται

1645 Ενδοδιακινήσεις serial number

Επανασχεδιάστηκαν οι εκτυπώσεις Καρτέλας & Ημερολογίου SN ώστε να αποτυπώνονται σωστά οι κινήσεις ενδοδιακίνησης με Serial Number.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν υπάρχει σχεδιασμός εκτύπωσης που χρησιμοποιεί τον αποθηκευτικό χώρο της προηγούμενης εκτύπωσης (ΑΧ από το header του παραστατικού) πιθανόν να χρειαστεί προσαρμογή (είναι πλέον διαθέσιμος ο ΑΧ γραμμής)

1742 Έλεγχος μοναδικότητας σε Serial numbers

Σε περίπτωση που είχε επιλεγεί [Μοναδικό SN σε είδος], ο έλεγχος εφαρμοζόταν σε όλες τις εταιρείες της βάσης.

1745 Επιβαρύνσεις χωρίς συμπληρωμένη κατηγορία ΦΠΑ

Εάν σε τύπο παραστατικού υπήρχε επιβάρυνση χωρίς συμπληρωμένη κατηγορία ΦΠΑ, τότε κατά την επιλογή της σειράς εμφανιζόταν μήνυμα "Δε βρέθηκε το ποσοστό ΦΠΑ" και δεν επιτρεπόταν η καταχώρηση.