Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10937

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170824-1155-2-3626
Τεχνικός κωδικός στο αρχείο είδους
Προστέθηκε στη καρτέλα ''Βασικά στοιχεία'' του είδους, ο Τεχνικός κωδικός.

20170922-1155-2-4067
Ε5 - Επίδοση με εξωδική δήλωση
Προστέθηκαν στο E5 xml αρχείο ερωτήσεις: [Επιδόθηκε με εξώδική δήλωση καθώς και [Ημερομ/νία επίδοσης εξώδικής δήλωσης].

20170922-1155-2-4070
Ε5 (Οικειοθελής αποχώρηση) - Αρχείο Εντύπου(pdf)
Προστέθηκε στο E5 xml δυνατότητα επισύναψης αρχείου pdf είτε οικειοθελής αποχώρησης είτε εξώδικου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170912-1155-7-3853
Ειδικές συναλλαγές χρηματικών λογαριασμών
Εμφανιζόταν σφάλμα "Could not convert variant of type (Null) into type (Integer)" στις ειδικές συναλλαγές χρηματικών λογαριασμών κατά την προσπάθεια εμφάνισης του σχετικού παραστατικού εσόδων που είχε δημιουργήσει η γέφυρα.

20170919-1155-1-3966
Μετασχηματισμός παραστατικού με πολλές γραμμές
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την Αντιγραφή από προηγούμενο ή τον μετασχηματισμό παραστατικού με περισσότερες των 1000 γραμμών.

20170920-1155-1-3975
Ταμειακή ροή / ενηλικιωμένα υπόλοιπα
Στην εργασία ταμειακή ροή και στη σελίδα ενηλικιωμένα υπόλοιπα εμφανίζονταν μόνο τα εκκρεμή αξιόγραφα και όχι τα ενηλικιωμένα υπόλοιπα των συναλλασσομένων βάσει των διακανονισμών τους.

20170921-1155-1-3998
Ετικέτες απο παραστατικά αποθήκης
Εμφανιζόταν σφάλμα "Access violation at address 076FFC3C in module 'FinDoc.bpl'. Read of address 00000000" κατά την εκτύπωση από το ευρετήριο ειδών αποθήκης ετικετών που χρησιμοποιούσαν σαν πίνακα την Ανάλυση χαρακτηριστικών - 2η μορφή.

20170922-1155-1-4038
Ιστορικό πωλήσεων είδους
Σε κάποιες περιπτώσεις, το διπλό κλικ σε γραμμή του ιστορικού πωλήσεων οδηγούσε σε λάθος εγγραφή.

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10935

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140612-1155-1-2382
Ταξινόμηση σε browser με αυτόματη ομαδοποίηση
Λαμβάνεται πλέον υπόψη η αυτόματη ταξινόμηση, που δηλώνεται σε ευρετήρια με αυτόματη ομαδοποίηση.

20150304-1155-2-858
Ακυρωτικό δελτίο - εκκρεμότητες
Τα ακυρωτικά δελτια αποστολής δεν εμφανίζονται πλέον στο ευρετήριο εκκρεμών παραστατικών.

20160728-1155-7-2641
Resync DataSet
Δημιουργήθηκε CallPublished function στο ModuleIntf με την οποία γίνεται Resync το DataSet από την DataBuf.
Η σύνταξη της είναι:
DataSetResync(dataset)


Διορθώσεις σφαλμάτων

20160822-1155-7-2776
Custom πεδία με link
Σε κάποιες περιπτώσεις που δηλώνονταν στις στήλες παραστατικών πεδία συνδεδεμένα με custom πεδία, χάνονταν οι περιγραφές των στηλών.

20170329-1155-7-1381
Φίλτρο Σειράς σε εκτύπωση
Δεν λειτουργούσε σωστά το φίλτρο Σειρά του διαλόγου της εκτύπωσης <Απαιτήσεις εντολών (ανάλυση ημιετοίμων)>

20170607-1155-1-2597
Loyalty
Αν είχε δηλωθεί στον επανυπολογισμό πόντων πίσω όριο ημερών και υπήρχαν πόντοι εξαργύρωσης τότε δεν λαμβάνονταν υπόψιν οι πόντοι που υπήρχαν νωρίτερα από αυτό το χρονικό διάστημα και γινόταν αφαίρεση των πόντων που έμειναν από τους πόντους εξαργύρωσης.

20170719-1155-1-3316
Συγκεντρωτικό Βιβλίο Παγίων
Βελτιώθηκε ο χρόνος εκτέλεσης της εκτύπωσης του Συγκεντρωτικού Βιβλίου Παγίων σε ORACLE.

20170807-1155-7-3546
Αποστολή email 
Σε κάποιες περιπτώσεις σε pc με windows 10 εμφανιζόταν σφάλμα στην αποστολή email από το ευρετήριο πελάτη.

20170906-1155-1-3773
Offline - παρτίδες
Οι παρτίδες συγχρονίζονταν μόνο όταν είχε μεταβληθεί το είδος τους. Έγινε αλλαγή ώστε ο συγχρονισμός να λαμβάνει υπ' όψιν και την ημερομηνία μεταβολής της παρτίδας.

20170915-1155-1-3923
TEΑΥΦΕ - ΤΑΥΦΕ
Εμφανίζονται σωστά στα αρχεία των ΤΕΑΥΦΕ και ΤΑΥΦΕ οι αποδοχές και οι εισφορές με εργαζόμενους στο πλαφόν.

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10934

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140721-1155-2-2912
Φάκελος απεσταλμένων σε e-mail import
Κατά τη δημιουργία φακέλου απεσταλμένων στο e-mail import εφαρμόζεται πλέον το e-mail του παραλήπτη και οχι του αποστολέα.

20170627-1156-7-92
Συνήθης Θέση στα στοιχεία Εναλλακτικών Ειδών
Στην προβολή των εναλλακτικών ειδών στις γραμμές παραστατικού, προστέθηκε σαν στήλη η συνήθης θέση του εναλλακτικού είδους.

20170731-1155-1-3465
Παρασττικά παραγωγής από Δελτία εργασίας
Κατά την αυτόματη δημιουργία Παραστατικού παραγωγής από δελτίο εργασίας ενημερώνεται πλέον ως αποθηκευτικός χώρος παραγωγής αυτός της Εντολής παραγωγής, και όχι της προδιαγραφής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120306-1155-1-253
Βιβλίο Αδειών
Αν είχαν οριστεί πάνω από ένα ημερομηνιακό διάστημα αδείας σε ένα μήνα, στις γραμμές αποδοχών Αδείας εμφανίζεται το σύνολο των αποδοχών όλων των ημερομηνιακών διαστηματων και όχι της συγκεκριμενης γραμμής.

20170320-1155-1-1211
Πωλητής παραγγελίας λιανικής
Δεν ενημερωνόταν ο πωλητής από την παραγγελία κατά την καταχώρηση παραστατικού λιανικής.

20170426-1155-1-1823
Παραστατικά αποσβέσεων παγίων
Εμφανιζόταν σφάλμα "ASDDOC Dataset not in edit or insert mode", όταν μεταβαλλόταν η αξία σε παραστατικά αποσβέσεων.

20170630-1155-1-3020
Ευρετήριο με editable κωδικούς
Σε ευρετήριο με ανάπτυξη που είχε δηλωθεί editable πεδίο κωδικού, δεν ενημερώνονταν οι κωδικοί που εισάγονταν.

20170711-1155-1-3197
Γενική εικόνα Εταιρείας
Στη γενική εικόνα Εταιρείας εμφανίζονταν στς αξίες αποσβέσεων παγίων και ζημιών απο πώληση παγίων, αθροιστικά οι αξίες των φορολογικών και λογιστικών αποσβέσεων.

20170720-1155-1-3328
Τζίρος 2016 και 2017 στο Ευρετήριο πελατών
Εμφανιζόταν σφάλμα "Ole Error: 80040E14. Invalid column name 'FISCPRD'" σε ευρετήριο πελατών που είχαν δηλωθεί τα πεδία Τζίρος 2016 και Τζίρος 2017.

20170824-1155-1-3624
Μαζικός μετασχηματισμός με διαμόρφωση ποσότητας
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εργασία μαζικού μετασχηματισμού πωλήσεων, με ενεργοποιημένη την παράμετρο 'Διαμόρφωση ποσότητας' και χρήση χρακτηριστικών.

20170901-1155-7-3712
Φόρμες εντύπωσης "advanced"
Στις advanced φόρμες εκτύπωσης, αν για κάποιο πεδίο δεν υπάρχει πληροφορία τύπου, τότε θεωρείται string και όχι number.

20170911-1155-1-3833
Αποστολή αποδείξεων μισθοδοσίας
Δεν λειτουργούσε σωστά η αποστολή αποδείξεων μισθοδοσίας με email όταν δηλωνόταν κωδικός πρόσβασης στο αρχείο pdf.

20170911-1155-1-3838
Δημιουργία φακέλου από παρ/κό πώλησης
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την αυτόματη δημιουργία φακέλου υπηρεσιών από παραστατικό ποσοτικής παραλαβής.

20170912-1155-1-3849
Επιλογή ειδών στον φάκελο υπηρεσιών
Αν δεν είχε δηλωθεί εγκατάσταση στο φάκελο υπηρεσιών, δεν μπορούσε να γίνει επιλογή είδους.

20170912-1155-1-3859
Custom editors soaction
Δεν λειτουργούσαν οι custom editor που είχαν δηλωθεί σε προβολές του soaction.

20170912-1155-7-3841
Trace Γενικής Λογιστικής
Εμφανιζόταν σφάλμα List index out of bounds(0), σε κάποιες περιπτώσεις που είχε δηλωθεί trace όλων των πεδίων των λογαριασμών λογιστικής.

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10933

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170630-1155-2-3021
Σετ με συστατικό ορισμένο ως δώρο
Στον ορισμό σετ ειδών, τα είδη εμφανίζονταν πάντα με τύπο "Κανονικό", χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο τύπος που έχει δηλωθεί στα γενικά στοιχεία του είδους.

20170804-1155-2-3532
Υπολογισμός αρχείου Α.Π.Δ. - Περίοδος υποβολής
Στην εργασία [Υπολογισμός αρχείου Α.Π.Δ.] στο πεδίο Περίοδος υπολογισμού προτείνεται πλέον αυτόματα ως περίοδος ο προηγούμενος μήνας της login ημερομηνίας και όχι το Τρίμηνο.

20170804-1155-2-3533
Προσωρινή δήλωση μισθοδοσίας - Περίοδος
Κατά την επιλογή περιόδου στο έντυπο της μισθοδοσίας [Προσωρινή δήλωση] εμφανίζονται πρώτα οι μήνες και μετά τα εξάμηνα και τα δίμηνα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170703-1155-1-3056
Φάκελοι υπηρεσιών
Δεν φιλτράρονταν σωστά τα είδη της εγκατάστασης που είχε συνδεθεί με φάκελο υπηρεσιών.

20170710-1155-1-3187
Α.Χ. υποκαταστήματος σειράς παραγωγής
Δεν εμφανίζονται οι σωστοί αποθηκευτικοί χώροι που είχαν δηλωθεί στο υποκατάστημα της σειράς κατά το σχεδιασμό σειρών παραστατικών παραγωγής.

20170712-1155-1-3230
Αντιγραφή παραστατικών παραγωγής
Διορθώθηκε δυσλειτουργία που αφορούσε τη δημιουργία διπλών γραμμών σε παραστατικά παραγωγής που προέρχονταν από copy from buffer.

20170720-1155-7-3338
Υπολογισμός προμηθειών
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζονταν λανθασμένα αποτελέσματα στον υπολογισμό προμηθειών πωλητών βάσει εισπράξεων-εξόφληση επιταγών.

20170725-1155-1-3393
Λάθος αποτύπωση νομίσματος στον πίνακα διακανονισμών.
Δεν ενημερωνόταν σωστά το νόμισμα των αντιστοιχίσεων στις περιπτώσεις συναλλασσομένων με τρόπο αντιστοίχισης 'Σε νόμισμα συναλλαγής' και default τρόπο πληρωμής (με διακανονισμό).

20170725-1155-7-3386
Εμπορική κατηγορία υπηρεσίας
Στα ευρετήρια υπηρεσιών γίνεται πλέον σωστή αναζήτηση με βάση την εμπορική κατηγορία υπηρεσιών.

20170810-1155-1-3580
Οικονομικά στοιχεία χρηματικού λογαριασμού
Η επιλογή άλλης οικονομικής χρήσης στα οικονομικά στοιχεία χρηματικών λογαριασμών προκαλούσε σφάλμα.