Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11239

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180510-1155-2-2928
Server monitor - ταξινόμηση στηλών
Στον Server Monitor, δόθηκε δυνατότητα ταξινόμησης των στηλών.

20181205-1155-2-6374
Παραμετροποίηση server monitor σε διαφορετικά ports
Δόθηκε δυνατότητα παραμετροποίησης του Server Monitor σε περισσότερα ports, μέσω του SrvMonitor.cfg.

20190523-1155-2-1579
Server monitor
Στον Softone Server Monitor, προστέθηκαν το serial number της εγκατάστασης και το όνομα της βάσης.

20191106-1155-2-3586
[Αριθμός πρωτοκόλλου] και [Ημερομηνία υποβολής] στο Ε4
Έχουν προστεθεί τα πεδία [Αριθμός πρωτοκόλλου] και [Ημερομηνία υποβολής] στην περιοχή απασχόλησης του Ε4. Δόθηκε δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσής τους από τον ΥΕΚΑ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20191111-1155-1-3641
Πεδίο MTRDOC.SOSIGNB
Κατά την εκτύπωση παραστατικού με φορολογικό μηχανισμό τύπου Β, από σταθμό εργασίας που δεν είχε επικοινωνία με τον φορολογικό, διαγραφόταν η τιμή του πεδίου ''Τελευταία ψηφιακή υπογραφή Β'' MTRDOC.SOSIGNB.

20191127-1155-1-3843
Επανάληψη ενέργειας Ώρα εκτέλεσης (Local)
Κατά την επανάληψη ενέργειας από την ενότητα των συναντήσεων, η ώρα έναρξης στις επόμενες συναντήσεις ήταν διαφορετική από την οριζόμενη.

20191128-1155-1-3861
Σχετικά έγγραφα
Δεν γινόταν σωστή αποθήκευση αρχείου στα σχετικά έγγραφα, όταν γινόταν μεταβολή του pathname ή της ονομασίας του αρχείου.

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11238

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190220-1155-1-577
Αναλυτικό ισοζύγιο ανά Α.Χ.
Στην εκτύπωση ''Αναλυτικό ισοζύγιο ανά Α.Χ.'' εμφανίζονταν είδη με μηδενικό υπόλοιπο σε αποθηκευτικούς χώρους. Πλέον, εάν δεν έχουν επιλεχθεί τα σχετικά φίλτρα, εμφανίζονται υπόλοιπα μόνο στους χώρους που υπάρχει υπόλοιπο.

20191113-1155-2-3670
Συνάρτηση για έλεγχο ΑΜΚΑ
Δημιουργήθηκε νέα συνάρτηση στο κύκλωμα των Στελεχών Έλεγχος ορθότητας Α.Μ.Κ.Α'.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20191023-1155-1-3373
Εισαγωγή εργαζομένου
Κατά την εισαγωγή εργαζομένου που έχει συμπληρωθεί το φύλλο υπολογισμού εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος.

20191115-1155-1-3712
Παρτίδες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην επιλογή επόμενης/προηγούμενης εγγραφής κινήσεων παρτίδων.

20191118-1155-1-3744
Επανάληψη ενέργειας από Συναντήσεις
Κατά την επανάληψη ενέργειας σε καταχωρημένη συνάντηση, δεν δημιουργούνταν επόμενες.

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11237

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20191021-1155-2-3325
Δικαιώματα σε εκπτώσεις (Retail Pro)
Στο Retail Pro, ζητείται πλέον κωδικός, στην εφαρμογή των εκπτώσεων κι όχι κατά το άνοιγμα των λεπτομερειών της γραμμής.

20191029-1155-2-3420
Retail Pro και Α.Χ. στην γραμμή
Στο Retail pro, προστέθηκε δυνατότητα αλλαγής αποθηκευτικού χώρου, στις γραμμές των ειδών.

20191030-1155-2-3447
Σχεδιασμός ευρετηρίου (Έπαινοι - Ποινές)
Στο default ευρετήριο του κυκλώματος 'Έπαινοι' του HR προστέθηκε ως στήλη η περιγραφή της σειράς έπαινου.

20191105-1155-1-3538
Προγραμματισμός Πληρωμών και ημερ/νία λήξης
Αν το πεδίο "Λήξη" του header είναι γεμάτο, μεταφέρεται στην Ημερ/νία λήξης του grid. Αν είναι κενό δε μεταφέρεται.

20191105-1155-2-3541
Προγραμματισμός πληρωμών
Στην εργασία ''Προγραμματισμός πληρωμών'' προστέθηκε το φίλτρο ''Τρόπος πληρωμής''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190806-1155-1-2552
Προσθήκη στις γραμμές έργου (PRJLINES)
Κατά την εισαγωγή νέας δραστηριότητας σε έργο, δεν γινόταν ορθή ταξινόμηση στις γραμμές.

20190808-1155-1-2578
Ελεύθερη εκτύπωση με excel
Στο Series 5 UI, δεν εμφανίζονταν αποτελέσματα σε ελεύθερη εκτύπωση excel.

20190912-1155-1-2816
Ελεύθερη εκτύπωση fast report
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, στις ελεύθερες εκτυπώσεις με τύπο Εσωτερική advanced.

20190920-1155-1-2909
Soft1 Scheduler
Στο Series 5 UI δεν μπορούσε να ''εκτελεστεί'' ο scheduler.

20191029-1155-1-3430
Γραμμή είδους με SN
Κατά την επιλογή είδους με serial number σε παραστατικό, σε περίπτωση που δεν είχε συμπληρωθεί ποσότητα στη γραμμή, σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα ότι ο κωδικός SN υπάρχει ήδη.

20191031-1155-1-3487
Τιμολογιακές πολιτικές με εγγυοδοσία
Σε περίπτωση που υπήρχε είδος με εγγυοδοσία σε τιμολογιακή πολιτική, εμφάνιζε λανθασμένες γραμμές, στο παραστατικό.

20191101-1155-1-3505
Ενημέρωση ABC
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση ειδικής συναλλαγής με custom προβολή και ανάλυση ABC, με τρόπο κατανομής "Συγκεντρωτικά" ή "Συγκεντρωτικά χωρίς επανυπολογισμό διαστάσεων".

20191106-1155-1-3570
CusOpenOrder με παράμετρο εταιρεία
Διορθώθηκαν οι συναρτήσεις CusOpenOrder, CusSumOpenOrder, CusOpenCntOrder και CusOpenShp καθώς και οι αντίστοιχες των προμηθευτών, ως προς την παράμετρο 'Εταιρεία'.

20191114-1155-1-3694
Υποκ/μα πελάτη εγκατάστασης
Κατά την επιλογή εγκατάστασης σε παραστατικό, δεν ενημερωνόταν το υποκατάστημα του συναλλασσόμενου.

20191114-1155-1-3699
Κατάσταση εισπράξεων-Πληρωμών σε Ομάδα εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, δεν εμφανίζονταν οι συναλλασσόμενοι στις καταστάσεις εισπράξεων & πληρωμών, σε εταιρεία εκτός της κύριας.

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11236

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181019-1155-1-5838
Δικαιώματα σειρών σε ομάδα εταιρειών
Σε ομάδα εταιρειών, χρήστης με ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις εταιρείες, δεν μπορούσε να επιλέξει σειρές με προτεινόμενο υποκατάστημα κατά τη μεταφορά πωλήσεων σε αγορές, εφόσον δεν υπήρχε συμπληρωμένο το σχετικό grid δικαιωμάτων πρόσβασης.

20190109-1155-1-56
Custom πεδίο με πολλαπλή επιλογή (Series 5 UI)
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom προβολή πωλήσεων με editor #UTBL01(F[SODTYPE=51]).

20190424-1155-1-1324
Οικονομικά Στοιχεία Έργου
Δεν εμφανιζόταν η σωστή αξία στα οικονομικά στοιχεία έργων, έχοντας επιλέξει στοιχεία ''Headers παραστατικών (αποκλειστικά)'', σε περίπτωση συμμετοχής έργου σε παραστατικό εμβάσματος.

20190523-1155-1-1590
Εξοδολόγια - Εκκαθάριση
Άλλαξε η σειρά εισαγωγής των πεδίων Εργαζόμενος - Χρήστης. Επιλέγεται πρώτα ο εργαζόμενος όπως και στις ενέργειες εργαζομένων. Με αυτό τον τρόπο ενημερώνεται ο σωστά το πεδίο TRDR του εξοδολογίου.

20190923-1155-1-2940
Εξαίρεση ορίων Α.Χ. ανά εταιρεία
Κατά το συγχρονισμό ειδών μεταξύ εταιρειών, έχοντας επιλέξει εξαίρεση στα όρια αποθηκευτικών χώρων, διαγράφονταν τα όρια στην εταιρεία συγχρονισμού.

20191004-1155-1-3131
password σε ευρετήριο
Σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο το οποίο είχε password, δεν αποθηκευόταν το νέο password, κατά την εξαγωγή του από τον Custom administration.

20191007-1155-1-3146
Εκτύπωση ακυρωτικού (Retail Pro)
Κατά την ακύρωση με αντιλογισμό από το Retail Pro, δεν τυπωνόταν το ακυρωτικό παραστατικό.

20191023-1155-1-3358
Retail Pro - Έκδοση Ζ
Στο S1 Retail Designer για την έκδοση Z του tax agent., θα πρέπει να προστεθεί κουμπί τύπου Command με εντολή ACMD:acZReportSignB.

20191024-1155-1-3389
Ισοζύγιο αποθήκης
Στο ισοζύγιο αποθήκης κατά την επιλογή ''μόνο Α.Χ που συμμετέχουν στην αποτίμηση'' στο φίλτρο ''Συμμετοχή στο κόστος υπολοίπου'', σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν η αξία υπολοίπου.

20191101-1155-1-3492
Επανάληψη ενέργειας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επανάληψη ενέργειας με ετήσια περιοδικότητα.

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11235

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170303-1155-7-935
Αναλυτικό Βιβλίο Παγίων ΕΛΠ & ΔΛΠ
Προστέθηκε το ''Βιβλίο λογιστικών κινήσεων'' μέσω των εργασιών παγίων.

20180706-1155-2-4333
Δόσεις σε εισπράξεις σε Edps
Στις εισπράξεις, προστέθηκαν οι δόσεις πιστωτικών καρτών.

20191010-1155-2-3227
Ενημέρωση δαπανών εμπορικού με επιδότηση νέων έως 25 ετών
Εμφανίζονται όλες οι επιπλέον εργοδοτικές εισφορές όπως περιγράφονται στον τύπο ταμείου.
Εάν κάποια από αυτές ενημερώνει τον αθροιστή 54 αντιστρέφεται το πρόσημό της.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20160923-1155-1-3076
Έναρξη Λογιστικής - Λογαριασμός που δεν κινείται
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας Λογιστικές εγγραφές έναρξης, δεν γινόταν έλεγχος κινούμενου αντισυμβαλλόμενου λογαριασμού.

20171221-1155-7-5630
Έλεγχος λήξης στα σετ ειδών
Σε περίπτωση που είχε τεθεί στις παραμέτρους της αποθήκης, στον έλεγχο λήξης Group set η τιμή ''Απαγόρευση'', δεν γινόταν έλεγχος λήξης του set στα παραστατικά σύνθεσης.

20190308-1155-1-767
Δεκαδικά τιμών κόστους σε βιβλίο αποθήκης
Σε σχεδιαζόμενο βιβλίο αποθήκης, στα πεδία ''MPRICE & MPRICEP'' δεν αποθηκεύονταν τα δεκαδικά.

20190422-1155-1-1300
Πρότυπα δεδομένα εκτυπώσεων
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή αποθηκευμένων πρότυπων δεδομένων σε εκτυπώσεις.

20190509-1155-1-1440
Σενάρια μεταφοράς
Στο Series 5 UI, στα Σενάρια μεταφοράς δεν ήταν δυνατή η επιλογή σειρών.

20190514-1155-1-1477
Διάρκεια ε ευρετήριο συμβάσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ευρετήριο συμβάσεων, έχοντας προσθέσει το πεδίο ''Διάρκεια'' κι έχοντας ενεργοποιήσει τη παράμετρο ''Μορφή δέντρου Master-Detail''.

20190624-1155-1-1943
Ανηγμένη τιμή\Τιμή προμηθευτή\Έκπτωση
Σε περίπτωση που στις παραμέτρους αποθήκης, έχει οριστεί ''Τελευταία τιμή αγοράς= Ανηγμένη τιμή'', τότε για να εμφανιστεί η τελευταία τιμή αγοράς του είδους στον συγκεκριμένο προμηθευτή με την έκπτωση, θα πρέπει στον τύπο του παραστατικού αγοράς, στο πεδίο ''Χρησιμοποιεί τιμή'', να τεθεί η ''Τιμή συμφωνίας προμηθευτή''.

20190927-1155-1-3016
S1 Designer-Create Fields
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν επιλέγοντας ''Create Fields'' σε View table στον S1 Designer.

20191002-1155-1-3084
Φόρμα excel από ευρετήριο πελατών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση φόρμας excel σε e-mail.

20191004-1155-1-3112
Ιστορικό ενεργειών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, στο Ιστορικό ενεργειών.

20191015-1155-1-3269
Ημερολόγιο SN
Στην εκτύπωση ''Ημερολόγιο serial numbers'', το φίλτρο κωδικός S/N αυξήθηκε σε 50 χαρακτήρες.

20191016-1155-1-3289
Λογιστική κατηγορία σε ομάδες εταιρειών
Σε Ομάδες εταιρειών, στα στοιχεία ανά εταιρεία των ειδών, κατά την επιλογή λογιστικής κατηγορίας, δεν ενημερώνονταν οι λογαριασμοί εσόδων εξόδων.

20191023-1155-1-3372
Παραστατικά Σύνθεσης
Πλέον στα παραστατικά σύνθεσης τα πεδία "Συν.ποσ.1" και "Συν.ποσ.2", (MTRDOC.QTY1 και MTRDOC.QTY2), δεν υπολογίζονται βάσει του αθροίσματος των αντίστοιχων ποσοτήτων των γραμμών αλλά κατά την καταχώριση γεμίζουν με τις αντίστοιχες ποσότητες του header, (HEADERLINE.QTY1 και HEADERLINE.QTY2).

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11234

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190925-1155-2-2992
Ανάλυση ασφαλιστικών εισφορών Συνταξιοδοτικού
1. Προσθήκη νέου πεδίου στα μισθ/κά στοιχεία περιόδου για τον ορισμό των ταμείων με τύπο [998 - Ομαδική ιδιωτική ασφάλιση].
2. Όταν το ασφαλιστικό ταμείο έχει τύπο [998 - Ομαδική ιδιωτική ασφάλιση] (fundtype = 998) η ανάλυση των εισφορών ανά μισθολογικό στοιχείο θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για τα μισθολογικά στοιχεία με τα οποία σχετίζεται βάση του νέου πεδίου.


20190926-1155-2-3002
Επισύναψη αρχείου σε e-mail
Δόθηκε δυνατότητα επισύναψης αρχείων στο object SOEMAIL, μέσω javascript κώδικα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190117-1155-7-131
Βιβλίο Αδειών (στήλη αποδοχές αδείας)
Διορθώθηκε σφάλμα στην εκτύπωση αδειών μισθοδοσίας κατά το οποίο αποτυπωνόταν λάθος αξία αποδοχών αδείας σε περίπτωση καταχώρησης δύο διαφορετικών ημερομηνιών στην ίδια περίοδο.

20190916-1155-1-2845
Ενδιαφέρον σε ευκαιρίες πώλησης
Σε περίπτωση που χρήστης καταχωρούσε από ευκαιρία πώλησης παραστατικό ενδιαφέροντος με σειρά η οποία δεν υπήρχε στο grid ''Παράμετροι ανά χρήστη'', τότε κατά την αποθήκευση της ευκαιρίας το ενδιαφέρον δεν εμφανιζόταν.

20190925-1155-1-2975
ΑΠΔ - Κωδ. αποδοχών 14 - ημερομίσθιος εργαζόμενος
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανιζόταν το σφάλμα "το Ημερομίσθιο του εργαζομένου είναι μεγαλύτερο από τις αποδοχές" σε κωδικό αποδοχών 14 για την υπερεργασία.

20191002-1155-1-3075
Υπολογισμός ΑΠΔ - Οικειοθελής παροχή στο Επιδ. Αδείας
Διορθώθηκε σφάλμα στον υπολογισμό της ΑΠΔ κατά το οποίο αποτύπωνε λάθος αξίες στην περίπτωση επιδόματος αδείας.

20191003-1155-1-3096
Διαγραφή Παραστατικών με ταξινόμηση
Εφόσον είχε γίνει ταξινόμηση σε ευρετήριο παραστατικών Φυσική Απογραφής/Πωλήσεων/Αγορών, δεν γινόταν διαγραφή, όλων των επιλεγμένων παραστατικών.

20191003-1155-1-3109
Διαθέσιμα Serial Number
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα ''Διαθέσιμα Serial Numbers'' των ειδών, μέσω των εργασιών.

20191007-1155-1-3141
Δημιουργία κωδικών ΕΑΝ
Κατά την ''Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ'', το linenum ενημερωνόταν με τιμή ''1'' σε όλες τις γραμμές.

20191007-1155-1-3144
EDPS σε πολυεταιρικό
Δεν μπορούσε να επιλεχθεί πιστωτική κάρτα σε λιανική πώληση με EDPS σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας.

20191011-1155-1-3249
Κλήσεις Υπηρεσιών
Δεν εμφανιζόταν το ευρετήριο αναζήτησης κατά την επιλογή ειδών ή υπηρεσιών σε κλήσεις υπηρεσιών.

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11233

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190613-1155-2-1832
Προγραμματισμός πληρωμών
Στην εργασία ''Προγραμματισμός πληρωμών'', κατά την έκδοση των παραστατικών, δόθηκε δυνατότητα οι γραμμές αξιογράφων που αφορούν τον ίδιο προμηθευτή και την ίδια ημερομηνία λήξης, να δημιουργούν είσπραξη με ένα αξιόγραφο με το συνολικό ποσό.

20190701-1155-2-2081
Οργανόγραμμα με βάση τις Θέσεις εργασίας
Νέο οργανόγραμμα με βάση την οργανωτική μονάδα και την ανάλυση των θέσεων ανά οργανωτική μονάδα.
Η απεικόνιση είναι κάθετη και γραφική.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20170920-1155-1-3994
Έλεγχος υπολοίπου
Κατά τη δημιουργία παραστατικού παραγωγής από εντολή, δεν ενεργοποιούνταν οι έλεγχοι αποθέματος.

20190214-1155-1-493
Outlook Connector
Χρησιμοποιώντας τον Outlook Connector, σε κάποιες περιπτώσεις, χάνονταν τα στοιχεία σύνδεσης των χρηστών.

20190902-1155-1-2707
Αυτόματη Σύνθεση Ειδών
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν διαγραφόταν το παραστατικό σύνθεσης που είχε δημιουργηθεί από παραστατικό πώλησης, κατά τη διαγραφή γραμμής είδους.

20190916-1155-1-2851
Επανάληψη ενέργειας
Κατά την επανάληψη ενέργειας με ετήσια περιοδικότητα, δεν δημιουργούνταν εγγραφές σε περίπτωση που δεν είχε δημιουργηθεί χρήση.

20190916-1155-1-2858
Cusbrbalance σε ευρετήριο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom ευρετήριο, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση CusBrBalance ως SQL εντολή.

20191004-1155-1-3123
Χρήμα χρόνος σε προμηθευτές
Διορθώθηκε σφάλμα στον υπολογισμό του πλέγματος Πρόταση διακανονισμού στα οικονομικά στοιχεία και την σελίδα χρήμα χρόνος των προμηθευτών.

20191009-1155-1-3208
Οικονομικά στοιχεία χρηματικών λογαριασμών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα οικονομικά στοιχεία χρηματικών λογαριασμών.

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11232

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190613-1155-2-1830
Προγραμματισμός πληρωμών
Στην εργασία ''Προγραμματισμός πληρωμών'', στο grid, εμφανίζεται πλέον η ημερομηνία λήξης των αξιογράφων που έχουν οριστεί στους διακανονισμούς.

20190626-1155-2-2002
Συγκεντρωτικό βιβλίο κινήσεων
Το ''Συγκεντρωτικό βιβλίο κινήσεων'' στα από μεταφοράς υπόλοιπα, αποτυπώνονται πλέον τα υπόλοιπα της απογραφής (Εισαγωγές-Εξαγωγές).

20190924-1155-2-2962
Έμμεση προβολή ενεργειών πελάτη
Προστέθηκε το πεδίο παρατηρήσεις (SOACTION.REMARKS) στις ενέργειες συναλλασσόμενων.

20190925-1155-2-2988
Ενημέρωση ορίων ασφαλείας - πλήθος μηνών
Στην εργασία ''Ενημέρωση ορίων ασφαλείας'', στο πεδίο "πλήθος μηνών" μπορεί πλέον να εισαχθεί δεκαδικός αριθμός.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161027-1155-7-3529
Έλεγχος ορθότητας ΑΦΜ
Σε περίπτωση που είχε δημιουργηθεί σειρά Λιανικής πώλησης, όπου ήταν πρώτη στη λίστα και είχε απαγόρευση στον έλεγχο ΑΦΜ, τότε εμφανιζόταν απαγορευτικό μήνυμα "Πρόβλημα στον έλεγχο ορθότητας του Α.Φ.Μ.".

20170201-1155-7-440
Παρατήρηση
Η αναζήτηση λογαριασμών λογιστικής στις ειδικές συναλλαγές, γινόταν με βάση το id της εγγραφής και όχι με βάση τον κωδικό.

20190904-1155-1-2731
Λιανική εναλλακτικού
Σε τύπο λιανικής πώλησης που χρησιμοποιεί τιμή ''Λιανική εναλλακτικού'', σε κάποιες περιπτώσεις πρόσθετε εκ νέου το ΦΠΑ στις γραμμές του παραστατικού, ενώ η τιμή ήταν με ΦΠΑ.

20190905-1155-1-2748
Editor με @
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το σχεδιασμό προβολής όταν ο editor είχε ''@''.

20190913-1155-1-2838
Διαγραφή παραστατικού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά τη διαγραφή παραστατικού με πολλές γραμμές, το οποίο είχε προέλθει από μετασχηματισμό.

20190917-1155-1-2872
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα
Στην εκτύπωση ''Ενηλικιωμένα υπόλοιπα'', δεν αποτυπωνόταν ορθά, κίνηση πελάτη με διακανονισμό και ζώνη ενηλικίωσης σε ημέρες.

20190918-1155-1-2880
ΑΠΔ-οικειοθελής παροχή εργοδότη
Όταν υπήρχαν δύο μισθολογικά στοιχεία με κωδικό ΑΠΔ 7, δεν εμφανίζονταν συνολικά στο αρχείο της ΑΠΔ.

20190919-1155-1-2889
Πρόταση εξυπηρέτησης πελατών
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών'' σε είδη με χρώμα μέγεθος, στο τελικό παραστατικό, σε κάποιες περιπτώσεις, αθροίζονταν λανθασμένες ποσότητες ειδών.

20190919-1155-1-2894
Σετ ειδών και υπηρεσιών
Κατά την ''αντιγραφή από τελευταία Set είδους & υπηρεσίας, μεταφερόταν και ο κωδικός.

20190924-1155-1-2973
Αποσβέσεις παγίων
Σε ομάδες εταιρειών, δεν υπολογίζονταν ορθά αποσβέσεις παγίων, σε εταιρεία εκτός της κύριας, με θερινή χρήση.

20190930-1155-1-3056
Κλήσεις υπηρεσιών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον σχεδιασμό προβολής κλήσεων υπηρεσιών.

20191002-1155-7-3073
Έλεγχος ΑΦΜ
Δεν πραγματοποιούνταν έλεγχος ΑΦΜ σε εταιρεία με προδιαγραφές Ρουμανίας

20191003-1155-1-3100
Συμβάσεις
Κατά την επιλογή σύμβασης στο header του παραστατικού, ενημερώνονται πλέον και οι γραμμές.

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11231

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181221-1155-2-6548
Καρτέλες συναλλασσόμενων
Στις καρτέλες συναλλασσόμενων είναι διαθέσιμο πλέον το πεδίο Συναλλαγή (FINDOC).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181119-1155-1-6188
Αντιγραφή σε άλλες εταιρείες σε Azure
Σε εγκαταστάσεις Azure, η εργασία ''Αντιγραφή σε άλλες εταιρείες'', δεν πραγματοποιούσε αντιγραφή σε δεύτερη εταιρεία.

20190415-1155-1-1209
Συναλλασσόμενος με Απαλλαγή ΦΠΑ
Κατά την καταχώρηση παραστατικών εσόδων ή εξόδων με συναλλασσόμενο ο οποίος απαλλασσόταν του ΦΠΑ, δεν ενημερωνόταν η ανάλυση ΦΠΑ του παραστατικού.

20190912-1155-1-2817
Μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου σε Φ2
Σε κάποιες περιπτώσεις, μεταφερόταν το πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενης περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στη νέα, ενώ δεν υπήρχε.

20190919-1155-1-2903
Εικόνα Ενεργειών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, στην ''Εικόνα ενεργειών'' κατά την επιλογή συναλλασσόμενου.

20190920-1155-3-2926
Αναζήτηση κατά την πληκτρολόγηση
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν αναζήτηση κατά την πληκτρολόγηση, ενώ υπήρχαν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις αναζήτησης.

20190923-1155-1-2931
Πρότυπο κόστος /Υπολογισμός
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την καταχώρηση κόστους, στο πρότυπο κόστος των ειδών.

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11230

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181114-1155-2-6139
Ιστορικό αγορών/πωλήσεων
Στο ''Ιστορικό αγορών & πωλήσεων'' ειδών, προστέθηκαν φίλτρα και στήλες που αφορούν το υποκατάστημα και τον αποθηκευτικό χώρο.

20180613-1155-7-3735
Dataset.GetXML (συνάρτηση javascript)
Προστέθηκε νέα παράμετρος στην Dataset.GetXML:
function ON_SALDOC_TRDR()
{
X.WARNING(ITELINES.GetXML(false, false));
}
Η δεύτερη παράμετρος καθορίζει αν θα περιλαμβάνονται tags για πεδία με τιμή null.

Διορθώσεις σφαλμάτων


20190621-1155-1-1940
Αρχείο ΤΕΑΥΕΤ
Κατά την δημιουργία του αρχείου μισθοδοσίας ΤΕΑΥΕΤ εξάγεται και το πεδίο Αρ.Διαβατηρίου και ο Αριθμός Ταυτότητας του εργαζόμενου, ανεξάρτητα αν είναι συμπληρωμένα και τα 2.

20190627-1155-1-2019
Επιδότηση εργοδοτικής εισφοράς νέων
Στην εκτύπωση μισθοδοσίας <<Εισφορές Ασφαλιστικών Ταμείων>> προστέθηκε νέα στήλη με την αξία του μισθολογικού στοιχείου 3180 Επιδότηση εργοδοτικής εισφοράς για νέους <25.

20190808-1155-1-2573
Κλείσιμο φακέλου εισαγωγών τελωνειακής αποθήκης
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ενημερωνόταν στο παραστατικό αποθήκης η τελωνειακή παρτίδα, όταν αυτό προερχόταν από φάκελο κοστολόγησης.

20190828-1155-1-2658
Στατιστική Αποθήκης
Στη στατιστική αποθήκης προστέθηκαν στους τύπους υλικών οι τιμές ''52 (υπηρεσίες), 53 (χρεοπιστώσεις), 54 (πάγια)'', καθώς και στις ενότητες ''1253,1353,1453,1553,1653 (ειδικές συναλλαγές), 1154 (παραστατικά παγίων), 1352 (Φάκελος υπηρεσιών)''.

20190913-1155-1-2829
Στοιχεία αποστολής ΜΥΦ
Στα ''Στοιχεία αποστολής (Εμπορικό-Εσόδων-Εξόδων)'' δεν φιλτράρονταν ορθά, τα στοιχεία ''Συγκεντρωτική ταμειακών μηχανών'' & ''Συγκεντρωτική λοιπών δαπανών''.

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11229

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190212-1155-2-453
Τμήμα στους προϋπολογισμούς
Στις διαστάσεις των προϋπολογισμών προστέθηκε το ''Τμήμα''.

20190417-1155-2-1252
Ημερολόγιο αργιών
Το ημερολόγιο αργιών δηλώνεται στην περιοχή απασχόλησης του εργαζόμενου (ΜΣ2008) και λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό ημερών αδείας.

20190701-1155-2-2080
Εταιρείες και Συγχρονισμοί / Πίνακας MTRBRNLIMITS
Προστέθηκε στις παραμέτρους αποθήκης, ενότητα "Εταιρείες και Συγχρονισμοί", η εξαίρεση ''Όρια Α.Χ''.

20190717-1155-2-2305
Sepa file για την Bank of America
Προστέθηκε γραμμογράφηση Sepa file για την Bank of America.

20190730-1155-2-2490
Φόρμες ενεργειών εργαζομένων
Δημιουργήθηκε νέο object για Φόρμες εκτύπωσης ενεργειών εργαζομένων.

20190826-1155-3-2644
Ενημέρωση Λογιστικής από Μισθοδοσία
Στην εργασία ενημέρωσης λογιστικής απο μισθοδοσία, το φίλτρο από κωδικό έως κωδικό στελέχους άλλαξε πλήθος χαρακτήρων σε 255 απο 30 που ήταν πριν.

20190902-1155-2-2703
Σήμανση εργασιών σε παραστατικά αγορών
Στη Σήμανση εργασιών, προστέθηκε ο πίνακας ''Γραμμές υλικών'', στα παραστατικά αγορών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160901-1155-7-2858
Εισαγωγή προσώπου σε υποκ/μα πελάτη
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή προσώπου σε υποκατάστημα συναλλασσόμενου.

20170322-1155-1-1260
Εικόνα Εταιρείας
Στην εικόνα εταιρείας, δεν ενημερωνόταν το ''Κόστος παραγωγής''.

20171122-1155-7-5069
Ληξιπρόθεσμα αξιόγραφα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή του hyperlink ''Ληξιπρόθεσμα αξιόγραφα'', στα οικονομικά στοιχεία πελατών, σε περίπτωση που είχε οριστεί μορφή ημερομηνίας, διαφορετικής της System default.

20190206-1155-1-396
Ενηλικίωση Υπολοίπων
Δεν εμφανίζονταν οι τίτλοι των πεδίων, κατά την εκτύπωση ευρετηρίου σε excel, ''Ενηλικίωση υπολοίπων'' πελατών.

20190326-1155-1-931
Κατάσταση ελέγχου πωλήσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εναλλαγή ''Πρότυπων δεδομένων'' στην Κατάσταση ελέγχου πωλήσεων.

20190328-1155-1-985
Remote Systems - Interface 2008
Στις εργασίες Off line, δεν εμφανίζονταν οι παράμετροι της Off line εγκατάστασης.

20190611-1155-1-1794
Εξαγωγή λογιστικού άρθρου σε αρχείο
Δεν εμφανίζονταν οι ερωτήσεις της εργασίας [Εξαγωγή λογιστικού άρθρου σε αρχείο] στο δεξι κλικ του ευρετηρίου εργαζομένων.

20190725-1155-1-2425
CusFirstDateOpenDoc
Διορθώθηκε η συνάρτηση CusFirstDateOpenDoc ώστε να λειτουργεί σωστά και σαν SQL εντολή.

20190801-1155-1-2510
Τιμολογιακές πολιτικές Series 5 UI
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αλλαγή γραμμής σε παραστατικά με τιμολογιακή πολιτική δώρου.

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11228

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181130-1155-2-6334
ICS elegant net
Πιστοποιήθηκε ως φορολογικός εκτυπωτής η ταμειακή μηχανή Ics Elegant net.

20190515-1155-1-1480
SQLDateTime
Προστέθηκε η συνάρτηση SQLDateTime που επιστρέφει ημερομηνία και ώρα.

20190620-1155-2-1910
Αρχείο Sepa
Στην εργασία ''Δημιουργία αρχείου SEPA'', προστέθηκε ο ''Τρόπος εμφάνισης χρεώσεων'' όπου δέχεται τιμές (Αδιάφορο, Συγκεντρωτικά & Αναλυτικά).

20190709-1155-2-2197
Τιμή στη σήμανση εργασιών
Προστέθηκε στη σήμανση εργασιών των παραστατικών πωλήσεων, το πεδίο ''Τιμή" από τις γραμμές υλικών.

20190726-1155-2-2444
Ιστορικό μεταβολών στα set ειδών
Προστέθηκε το ''Ιστορικό μεταβολών'' στα Set ειδών, μέσω των εργασιών.

20190801-1155-2-2505
Κάλυψη εκκρεμοτήτων παρτίδων με διαφορετική παρτίδα
Δόθηκε δυνατότητα κάλυψης εκκρεμοτήτων σε επίπεδο παρτίδων, με διαφορετική παρτίδα του ίδιου είδους.

20190809-1155-2-2593
Απαιτήσεις παραγγελιών
Στην εκτύπωση ''Απαιτήσεις παραγγελιών (αναλυτικά)'' προστέθηκε στα φίλτρα η ομάδα των ειδών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170601-1156-7-81
Γενική Λογιστική - Ελεγχος ΑΦΜ
Σε λογαριασμό λογιστικής που είχε τεθεί ''Όχι'' στην ''Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ'', δεν γινόταν έλεγχος ΑΦΜ.

20180314-1155-1-1725
Μισθοδοτική και κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ
Διορθώθηκε σφάλμα στις εκτυπώσεις μισθοδοσίας 'μισθοδοτική κατάσταση', 'κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ' που προέκυπτε στις θυγατρικές εταιρείες σε σχήμα ομάδων εταιρειών.

20180629-1155-1-4160
Ε4 τροποποιητική ωραρίου
Τροποποιήθηκε το αρχείο Ε4 Κατάστασης εργαζομένων (συμπληρωματικής ωραρίου), για την περίπτωση που στο ωράριο έχουμε ενεργοποιημένη την επιλογή 'Αποστολή σε PDF'.

20190321-1155-1-906
Ευρετήριο αξιογράφων
Δεν λειτουργούσε σωστά η επιλογή ποσού σε ευρετήριο αξιογράφων.

20190404-1155-1-1105
Συμπληρωματική ΑΠΔ
Διορθώθηκε σφάλμα κατα τον υπολογισμό ΑΠΔ στην περίπτωση υπολογισμού συμπληρωματικής.

20190417-1155-2-1260
Caption s1 designer σε μεταφορά με cst
Δεν μεταφερόταν η περιγραφή του σχεδιασμού του S1 Designer κατά την εξαγωγή / εισαγωγή ενός αρχείου cst σε άλλη βάση.

20190603-1155-1-1664
Αυτόματη Καταχώρηση Επαφών - Office 365
Δεν λειτουργούσε ορθά η αυτόματη καταχώρηση επαφών από το soft1 σε office 365.

20190613-1155-1-1830
Loyalty Schemes - Ιεραρχίες
Δεν υπολογίζονταν πόντοι στο παραστατικό όταν στα Δεδομένα Πολιτικών έχει δηλωθεί το ανώτερο επίπεδο ιεραρχίας.

20190620-1155-1-1900
Τροποποίηση Ε5.XML
Τροποποιήθηκε το Ε5 αρχείο μισθοδοσίας σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ΥΕΚΑ.

20190624-1155-1-1953
Μέλη-Διαχειριστές ΙΚΕ και αρχείο JL10
Πλέον υπολογίζονται και οι αμοιβές των μελών - διαχειριστών ΙΚΕ στο μηνιαίο αρχείο JL10 με τύπο αποδοχών 5.

20190625-1155-1-1966
Παραστατικό προέλευσης (FINCODE) γραμμής
Δεν λειτουργούσε σωστά το hyperlink για τη στήλη παραστατικού προέλευσης (FINCODE) στις γραμμές των παραστατικών.

20190626-1155-1-2003
Αρχείο ΥΕΚΑ Ε9 Μήνυμα σφάλματος
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο προέκυπτε μήνυμα λάθους στην δημιουργία αρχείου xml E9 στο κύκλωμα μισθοδοσίας.

20190710-1155-1-2210
Προεπιλογές σε Series 5 UI
Κατά τη προσθήκη σε προεπιλογή, εγγραφών από ευρετήριο, δεν εμφανίζονταν όλες οι αποθηκευμένες προεπιλογές.

20190711-1155-1-2235
Εκτύπωση προγράμματος εργασίας (Α.Μ.Ε)
Στην εκτύπωση Πρόγραμμα εργασίας (Μενού εργασιών -μισθοδοσία- Διαχείριση ενεργειών -πρόγραμμα εργασίας) στα στοιχεία εταιρείας στο πεδίο Α.Μ.Ε. εκτυπώνεται από τα στοιχεία Εταιρείας - Μητρώο - το πεδίο Μητρώο ΙΚΑ (COMPANY.IKAM) αντί του Αριθμού Μητρώου (COMPANY.NUMBERM).

20190715-1155-1-2258
Πίνακας ΣΤ εντύπου Ε3
Ο πίνακας ΣΤ του εντύπου Ε3, ενημερώνεται εφόσον η νομική μορφή της εταιρείας, είναι ''Ατομική επιχείρηση''.

20190715-1155-1-2268
Υπολογισμός διαφοράς δαπανών
Στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ, δεν εμφανίζονταν ορθά οι τιμές ναι/όχι, στο πεδίο υπολογισμός διαφοράς δαπανών.

20190717-1155-1-2320
Έντυπο Ε3
Κατά την Ενημέρωση σελίδας Taxis του εντύπου Ε3, δεν ενημερώνονταν οι κωδικοί 009,010,049,050.

20190717-1155-1-2323
Έντυπο Ε3
Στο έντυπο Ε3, δεν μεταφερόταν το υπόλοιπο του κωδικού 319, στον 320.

20190718-1155-1-2339
Ισοζύγιο Εσόδων στα Έργα
Δεν λειτουργούσε η επιλογή 'Συμμετοχή Φ.Π.Α.' στην εκτύπωση ''Ισοζύγιο εσόδων'' από την ενότητα των έργων.

20190719-1155-1-2351
Έργα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις κατά την επιλογή Έργου σε ομάδες εταιρειών.

20190723-1155-1-2384
File Type 10 από client
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή Filetype 10, επιλέγοντας ''Μεταφορά στον client''.

20190725-1155-1-2414
Reupdate συναλλασσομένων σε ομάδες εταιριών
Σε ομάδες εταιρειών, κατά το reupdate συναλλασσομένων (πελατών - προμηθευτών κλπ) σε εταιρεία εκτός της κύριας δεν λειτουργούσε σωστά το φίλτρο συναλλασσομένων.

20190730-1155-1-2481
Καθεστώς ΦΠΑ σε Υποκαταστήματα Εταιρίας
Προστέθηκε στα Υποκ/τα Εταιρείας το πεδίο Καθεστώς ΦΠΑ.

20190731-1155-1-2497
Εγκαταστάσεις
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την προσθήκη είδους στις γραμμές των εγκαταστάσεων.

20190805-1155-1-2544
Συμπληρωματική ΑΠΔ - Μήνυμα σφάλματος
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο προέκυπτε μήνυμα <Δεν υπάρχει το πεδίο "Στοιχείο εργαζόμενου"> κατά τον υπολογισμό συμπληρωματικής ΑΠΔ στο κύκλωμα μισθοδοσίας.

20190829-1155-1-2673
Ισοζύγιο Παρτίδων
Στην εκτύπωση ''Ισοζύγιο παρτίδων'', η στήλη ''Αξία υπολοίπου'' εμφάνιζε την αξία απογραφής, σε περίπτωση που είχε δοθεί στα φίλτρα ημερολογιακό διάστημα.

20190830-1155-1-2682
Δημιουργία Συμπληρωματικής ΑΠΔ
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο στην δημιουργία Αναλυτικής περιοδικής δήλωσης του κυκλώματος μισθοδοσίας, με τύπο δήλωσης Συμπληρωματική εμφανιζόταν μήνυμα
"Δεν μπορεί να γίνει Καταχώριση Νέας Εγγραφής.Δεν υπάρχει το πεδίο "Στοιχείο εργαζόμενου".

20190830-1155-1-2689
Πρόταση παραγγελίας σε φάκελο υπηρεσιών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στους φακέλους υπηρεσιών, κατά την επιλογή ''Πρόταση παραγγελίας'' μέσω των εργασιών.

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11226

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150507-1155-7-1477
Προειδοποίηση είδους
Η προειδοποίηση είδους εφαρμόζεται πλέον με παράμετρο και στις αγορές και στις πωλήσεις.

20190225-1155-3-623
Αυτοματοποιημένη αποστολή report σε e-mail
Δόθηκε δυνατότητα μέσω BAM να πραγματοποιείται αυτόματη αποστολή ενός report σε διεύθυνση email από cloud εγκατάσταση χωρίς να απαιτείται να είναι ανοιχτή κάποια συσκευή.

20190306-1155-2-741
Μετατροπή της UTC ώρας σε local
Στον χρονικό προσδιορισμό ορίζεται πλέον Local η ώρα εκτέλεσης.

20190423-1155-1-1320
Συναλλαγματικές διαφορές σε ενηλικιωμένα υπόλοιπα
Εξαίρεση συμμετοχής συναλλαγματικών διαφορών όταν ο συν/νος έχει ίδιο νόμισμα με το τοπικό ή αντιστοιχίσεις σε νόμισμα συναλλαγής.

20190603-1155-2-1675
Μήνυμα επανυπολογισμού τιμών σε αλλαγή σειράς
Κατά την εργασία επανέκδοσης παραστατικού με αντιλογισμό, δεν εμφανίζεται πλέον το μήνυμα επανυπολογισμού τιμών και εκπτώσεων στην επιλογή σειράς.

20190703-1155-2-2104
Ενέργειες προσώπων (SOPRN) - πεδίο SOACTIONS
Προστέθηκαν στις Ενέργειες προσώπων στις εργασίες οι επιλογές 1)Ιστορικό ενέργειας, 2)Timeline , 3)Συνέχεια ενέργειας ,4 )Επανάληψη ενέργειας, 5) Σχετικά έγγραφα , 6)Προηγούμενο βήμα , 7) Ιστορικό μεταβολών .

20190703-1155-2-2105
Στελέχη - Ημερολόγιο εργασίας
Προστέθηκε στα Στελέχη στο δεξί κλικ του ευρετηρίου το Ημερολόγιο εργασίας.

20190710-1155-2-2217
Σχετικά έγγραφα σε εξοδολόγια
Προστέθηκαν τα ''Σχετικά έγγραφα'' στα εξοδολόγια.

20190711-1155-2-2239
Ιστορικό μεταβολών στις εγκαταστάσεις
Προστέθηκε το ''Ιστορικό μεταβολών'' στις εγκαταστάσεις.

20190717-1155-2-2310
Διάσταση Προυπολογισμού
Στις Διαστάσεις Προυπολογισμού Πωλήσεων,Αγορών προστέθηκε η επιλογή Εμπορική κατηγορία Υπηρεσίας.

20190717-1155-7-2308
Γέφυρα εσόδων εξόδων-πεδία εγγυοδοσίας
Είναι πλέον διαθέσιμοι οι resolver που αφορούν τα πεδία εγγυοδοσίας σε γέφυρες εσόδων-εξόδων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160926-1155-7-3086
Στατιστική πωλήσεων στο scheduler
Κατά την επιλογή εκτύπωσης Στατιστικής πωλήσεων σε Scheduler στο OBJECT εμφάνιζε SALSTATS αντί VSALSTATS.

20181113-1155-1-6122
Εμφάνιση μηνυμάτων σε popup
Στο Series 5 UI, σε εγκαταστάσεις Azure, δεν ήταν ενεργή η παράμετρος '' Ενεργοποίηση scheduler/μηνυμάτων''.

20190410-1155-1-1165
Ευρετήρια σε νέο UI
Στο Series 5 UI, σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο, όπου στις στήλες υπήρχε 2 φορές το ίδιο πεδίο με διαφορετική μορφή, δεν γινόταν σωστή εμφάνιση κατά την ''εκτέλεση'.'

20190419-1155-1-1298
Παραστατικά σύνθεσης-Αντιγραφή
Αν γινόταν αντιγραφή από προηγούμενο (copy from buffer) σε παραστατικό σύνθεσης που είχε ΑΧ,
δεν ενημερωνόταν ο σωστός ΑΧ.


20190422-1155-1-1308
Πεδίο MTRLINES.VAT_VAT_PERCNT
Σε εσωτερική φόρμα το πεδίο MTRLINES.VAT_VAT_PERCNT, εκτύπωνε την περιγραφή και όχι το ποσοστό του ΦΠΑ από τον πίνακα VAT.

20190425-1155-1-1358
Πιστωτικά έκπτωσης ανά υποκατάστημα
Δεν λειτουργούσε σωστά ο υπολογισμός πιστωτικών έκπτωσης ανά υποκατάστημα, όταν δηλωνόταν περίοδος διαφορετική της τρέχουσας.

20190517-1155-1-1513
Μερικός μετασχηματισμός μετά από επανακαταχώρηση
Σε περίπτωση μεταβολής παραστατικού, το οποίο είχε θετικές και αρνητικές ποσότητες στις γραμμές, άλλαζε η κατάσταση του μετασχηματισμού, σε ''Μερικώς''.

20190522-1155-1-1573
Παραστατικά με χρώμα μέγεθος
Βελτιώθηκε η ταχύτητα εμφάνισης παραστατικού με πολλές γραμμές με χρώμα μέγεθος δηλωμένο σε πεδία της γραμμής και όχι σε matrix.

20190605-1155-1-1714
Caption extra πεδίων
Κατά το σχεδιασμό ευρετηρίου, τα captions των extra πεδίων, δεν εμφανίζονταν με τα ονόματα που είχαν δοθεί στις παραμέτρους.

20190606-1155-1-1750
Ισοζύγιο παρτίδων
Στο ισοζύγιο παρτίδων δεν λειτουργούσε σωστά το φίλτρο του ΑΧ όταν γινόταν επιλογή ημερομηνιακού διαστήματος.

20190627-1155-1-2030
Υποκ/μα πελατών σε όμιλο εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, δεν αποθηκεύονταν τα στοιχεία ανά εταιρεία, στα υποκαταστήματα συναλλασσόμενων.

20190704-1155-1-2116
Ευρετήριο εργαζομένων σε ομάδα εταιρειών
Δεν λειτουργούσε σωστά η προσθήκη στήλης από τα στοιχεία πρόσληψης στο ευρετήριο εργαζομένων σε ομάδα εταιρειών.

20190704-1155-1-2122
Υποκαταστήματα πελατών σε ομάδα εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικό, κατά την επιλογή υποκαταστήματος πελάτη, που δεν άνηκε στην συγκεκριμένη εταιρεία.

20190705-1155-1-2130
Πρόταση παρτίδων FIFO Αυτόματη - ομάδες εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε παραστατικό με τρόπο ανάλωσης παρτίδων ''FIFO (αυτόματη)'' και έλεγχο πλασματικού υπολοίπου >0, συμπληρωνόταν η παρτίδα στις γραμμές, χωρίς να έχει υπόλοιπο στην συγκεκριμένη εταιρεία.

20190708-1155-1-2180
Αλλαγή πελάτη σε λιανική με εξόφληση
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την αλλαγή πελάτη & τρόπου πληρωμής σε παραστατικό λιανικής πώλησης, δεν γινόταν αλλαγή του πελάτη στη είσπραξη.

20190709-1155-1-2201
SAMSUNG SAM4S NR320 - εκτύπωση τρόπου πληρωμής
Η ταμειακή SAM4S NR-320, εγκατεστημένη ως φορολογικός εκτυπωτής, κατά την εκτύπωση παραστατικού με πιστωτική κάρτα, εκτύπωνε μετρητά.

20190709-1155-1-2204
Αντικατάσταση απόδειξης
Αναπροσαρμόστηκε η προβολή της αντικατάστασης απόδειξης, ώστε να είναι ευδιάκριτη και σε ανάλυση οθόνης 1366*768.

20190711-1155-1-2229
Ενημέρωση λογιστικής από μισθοδοσία σε ομάδα εταιρειών
Δεν λειτουργούσε σωστά η ενημέρωση λογιστικής από μισθοδοσία σε διαφορετική από την κύρια εταιρεία, όταν υπήρχε φίλτρο υποκαταστήματος.

20190711-1155-1-2241
Υποβολή Φ2
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργούσε σωστά η "Ενημέρωση Σελίδας Taxis" κατά την υποβολή του εντύπου Φ2 (από τη Γενική Λογιστική).

20190715-1155-1-2265
Έντυπο Ε3
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον επιμερισμό των δαπανών, στο έντυπο Ε3.

20190715-1155-1-2266
Ομάδα εταιρειών - ChangeFiscPrdPeriod
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, στην εκτύπωση ''Υπόλοιπα ανά ΑΧ'', ενώ είχε προηγηθεί διόρθωση λογιστικών χρήσεων, στη κύρια.

20190715-1155-1-2277
Πάγια και Ομάδα εταιρειών
Στην εκτύπωση Συγκεντρωτικό βιβλίο οντοτήτων δεν εμφανιζόταν η κίνηση παγίου που είχε καταχωριστεί με αγορά σε εταιρεία ομάδας που δεν ήταν η κύρια εταιρεία.

20190717-1155-1-2301
Reupdate Ειδών σε όμιλο εταιρειών
Σε Reupdate Ειδών σε εταιρεία εκτός της κύριας δεν μπορούσε να γίνει επιλογή ειδών.

20190717-1155-1-2315
Popup προβολή εγγραφών και περιοδική δήλωση ΦΠΑ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη νέα εγγραφή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, έχοντας επιλεγμένη τη παράμετρο "Popup προβολή εγγραφών".

20190718-1155-1-2340
Ενημέρωση ABC στη λογιστική
Στην εργασία "Ενημέρωση διαστάσεων ABC στη λογιστική" δεν χρησιμοποιούνταν η κίνηση που είχε δηλωθεί στο λογαριασμό αλλά ο τύπος κίνησης του παραστατικού.

20190723-1155-1-2381
ΑΧ στις Κινήσεις ειδών
Σε κάποιες περιπτώσεις, στην προβολή 'Κινήσεις ειδών' από τις σχετικές εργασίες του είδους δεν εμφανιζόταν ο ΑΧ της γραμμής.

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11225

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190315-1155-2-844
Εκτύπωση Υπόλοιπων Αδειών
Στην εκτύπωση Υπόλοιπα Αδειών (EMPL_LEAVE_DAYS) το πεδίο Υπ.πρ.έτους ενημερώνεται από το μισθολογικό στοιχείο περιόδου 3053 με την τελευταία υπολογισμένη τιμή στην τρέχουσα χρήση (και όχι με το ΜΣ 3052 της προηγούμενης χρήσης).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170525-1155-7-2348
FastReport: Εκτύπωση ετικέτας διαφορετική από την σχεδίαση
Σε φόρμες εκτύπωσης ''Ετικέτα Advanced'' πραγματοποιήθηκε βελτίωση κατά την εκτύπωση, έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψιν και τις στήλες που έχουν δηλωθεί σε επίπεδο Data Band.

20181004-1155-1-5556
Πιστωτικά έκπτωσης και χρώμα μέγεθος
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη μεταβολή παραστατικού, που είχε δημιουργηθεί από την εργασία πιστωτικών έκπτωσης με είδη που παρακολουθούνταν σε χρώμα - μέγεθος

20181231-1155-1-6582
Στατιστικές-Φίλτρο Εμπορ. Κατηγορία Υλικών
Στις στατιστικές αγορών και πωλήσεων δεν εμφανίζονται προς επιλογή οι εμπορικές κατηγορίες των Χρεοπιστώσεων, καθώς δεν κινούνται στις ενότητες αυτές. Διορθώθηκε σε Στατιστική Αποθήκης, Στατιστική πωλήσεων, Στατιστική Αγορών, Στατιστική χρεοπιστώσεων και Στατιστική Υπηρεσιών. Στα αντίστοιχα πεδία δηλ. εμπορικής κατηγορίας, λογιστικής κατηγορίας, ομάδας, μοντέλου και μάρκας είδους φορτώνονται οι σωστές τιμές βάσει Ενότητας (SODTYPE).

20190130-1155-1-310
Εκτύπωση Πελατών καρτέλες ομίλων
Στην εκτύπωση ''Καρτέλες ομίλων'' πελατών, δεν εμφανιζόταν το από μεταφοράς υπόλοιπο.

20190218-1155-1-529
Στοιχεία ανά ΑΧ - Προβολή
Κατά την αλλαγή χρήσης, στα ''Στοιχεία ανά Α.Χ.'' των ειδών, δεν ενημερωνόταν το grid των αποθηκευτικών χώρων.

20190222-1155-1-614
Παραστατικό παραγωγής από δελτίο αγοράς
Κατά τη δημιουργία παραστατικού παραγωγής (Υπεργολαβία) από αγορές, το παραστατικό δεν λάμβανε υπόψιν τη σειρά στα ''Ειδικά στοιχεία'' του παραστατικού αγοράς.

20190515-1155-1-1482
Error σε είδη με δεκαδικά σε Citizen Fiscal
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, σε φορολογικό εκτυπωτή Citizen Fiscal, κατά την εκτύπωση παραστατικού, όπου τα είδη παρακολουθούνταν σε 3 δεκαδικά ποσοτήτων & αξιών.

20190606-1155-1-1736
Αλλαγή σειράς με απαγόρευση στον έλεγχο ΑΦΜ
Κατά την αλλαγή σειράς σε παραστατικό πώλησης, η οποία πραγματοποιούσε έλεγχο ΑΦΜ, δεν ενημερωνόταν το υποκατάστημα του παραστατικού.

20190606-1155-1-1741
Καταχώρηση ειδών και υπηρεσιών σε παραστατικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την καταχώρηση παραστατικού πώλησης, με είδη και υπηρεσίες.

20190607-1155-1-1768
Ενδιαφέρον στις ευκαιρίες πώλησης
Σε κάποιες περιπτώσεις κατά την καταχώρηση ενδιαφέροντος σε ευκαιρία πώλησης, χρήστες με διαφορετικές σειρές, δεν μπορούσαν να δουν αυτήν την κίνηση.

20190612-1155-1-1817
Εκτύπωση βιβλίου αδειών για εργαζόμενους με ανανέωση σύμβασης
Στην εκτύπωση του Βιβλίου Αδειών , σε περιπτώσεις εργαζομένων που έχουν στα στοιχεία πρόσληψης τους ανανέωση ή μετατροπή σύμβασης έρχεται στη στήλη <Ημερομηνία Πρόσληψης> η ημερομηνία της πρώτης πρόσληψης τους.

20190620-1155-1-1899
Ε3 - κωδικός 523
Στο έντυπο Ε3, δεν ενημερώνονταν τα σύνολα του πίνακα Δ', κατά τον υπολογισμό.

20190621-1155-1-1933
E3 - Προσωρινή αποθήκευση / Υποβολή
Κατά την ενημέρωση σελίδας taxis του εντύπου Ε3, δεν γινόταν προσωρινή αποθήκευση.

20190625-1155-1-1975
Intrastat και υπερδωδεκάμηνη χρήση
Σε περίπτωση θερινής χρήσης, κατά τη δημιουργία αρχείου αφίξεων & αποστολών Intrastat, δεν ενημερωνόταν σωστά η περίοδος και το έτος, στο παραγόμενο αρχείο.

20190626-1155-1-2004
Μορφή ημερομηνίας
Θέτοντας μορφή ημερομηνιών ''Τρι 23/09/2003'' στις ρυθμίσεις της εφαρμογής, δεν μπορούσε να οριστεί ημερομηνία ''έως'' σε ευρετήριο με οριζόμενες ημερομηνίες.

20190628-1155-1-2039
Παραστατικό με τιμή κόστους εντός Τελωνειακής αποθήκης
Σε παραστατικό Αποθήκης που χρησιμοποιεί τιμή κόστους εντός Τελωνειακής αποθήκης, επιλέγοντας τελωνειακή παρτίδα στις γραμμές, δεν ενημερωνόταν η τιμή κόστους.

20190628-1155-1-2055
Πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων Φ4
Στο έντυπο ''Ενδοκοινοτικές παραδόσεις Φ4'', ο κωδικός 001 αρμόδιας ΔΟΥ, δεν ενημερωνόταν με το σωστό κωδικό.

Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11224

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190401-1155-2-1021
Ελάχιστο όριο ασφαλείας
Στην εργασία ''Ενημέρωση ορίων ασφαλείας'', προστέθηκε παράμετρος για το πλήθος των μηνών, που αφορά το όριο ασφαλείας, όταν γίνεται υπολογισμός βάσει πωλήσεων.

20190606-1155-2-1745
Συγκριτική εικόνα πωλήσεων \ Κωδικός εργοστασίου
Ο Κωδ.Εργοστασίου (CODE2) του είδους προστέθηκε στα πρόσθετα πεδία στα dashboards "Εικόνα χρήσης" και "Συγκριτική εικόνα" σε πωλήσεις κι αγορές.

20190612-1155-2-1813
Αύξηση μεγέθους πεδίου "Αποδέκτης" στα alerts
Στον σχεδιασμό των EDA-ALERT, το πεδίο "Αποδέκτης" έχει πλέον όριο τους 100 χαρακτήρες από 70 που ήταν παλαιότερα.

20190619-1155-2-1883
Αντικατάσταση Απόδειξης
Προστέθηκε το button ''Αντικατάστασης Απόδειξης'' στην προβολή των πρατηρίων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181008-1155-7-5635
Έργα - Διάγραμμα Gantt
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την προσθήκη Διάρκειας (ΑΩ) σε διάγραμμα Gantt έργων.

20190423-1155-3-1322
Γέφυρες σε cloud / ομάδες εταιρειών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εγκαταστάσεις Azure, ύστερα από δημιουργία νέας γέφυρας σύνδεσης με λογιστικές ενότητες.

20190502-1155-1-1376
Επιλογή περιόδου μισθοδοσίας
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιριών, έχοντας κάνει Login σε μη κύρια εταιρία, η εργασία Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων της μισθοδοσίας δεν ολοκληρωνόταν.

20190503-1155-1-1384
Αρχείο ΤΕΑΥΕΤ
Στην πρώτη γραμμή του αρχείου ΤΕΑΥΕΤ εμφανίζεται πλέον η συμβολοσειρά "<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>".

20190503-1155-1-1398
Παραγγελίες ελλείψεων με χαρακτηριστικά
Στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' από το κύκλωμα των αγορών, στην καρτέλα ''Είδη προς παραγγελία'', δεν γινόταν ανάλυση των ποσοτήτων, σε περίπτωση παρακολούθησης ειδών με ένα χαρακτηριστικό.

20190530-1155-1-1640
Εναλλαγή εταιρείας
Σε χρήστη που είχαν οριστεί δικαιώματα εισόδου σε συγκεκριμένες εταιρείες και υποκαταστήματα, σε κάποιες περιπτώσεις κατά την εναλλαγή εταιρείας δεν εμφανιζόταν η λίστα με τα υποκαταστήματα.

20190603-1155-1-1679
Απαιτήσεις αναλώσεων ανά παραγόμενο
Στην εκτύπωση ''Απαιτήσεις αναλώσεων ανά παραγόμενο'' δεν ενημερωνόταν η στήλη Υπόλοιπο της α ύλης.

20190604-1155-1-1693
Συγκεντρωτικό βιβλίο παραγωγής κοστολογίου
Στην εκτύπωση ''Συγκεντρωτικό βιβλίο παραγωγής κοστολογίου'' δεν εμφανίζονταν όλα τα στοιχεία των παραγόμενων.

20190605-1155-1-1726
Συγκεντρωτικό βιβλίο παραγωγής κοστολογίου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλου πλήθους παραγόμενων ειδών στο ''Συγκεντρωτικό βιβλίο παραγωγής κοστολογίου''.

20190619-1155-1-1895
Υπολογισμός συναλλαγματικών διαφορών
Σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών, σε εταιρεία που δεν είναι κύρια, δεν μπορούσε να γίνει επιλογή προμηθευτή στην διαδικασία υπολογισμού συναλλαγματικών διαφορών βάσει αντιστοιχίσεων. Αντίστοιχα διορθώθηκε και στις εργασίες "Ακύρωση συναλλαγματικών διαφορών πελατών" και "Αντιλογισμός συναλλαγματικών διαφορών αποτίμησης πελατών".

20190620-1155-1-1918
Ειδικές συναλλαγές χρηματικών λογαριασμών εξωτερικού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη καταχώρηση παραστατικού ειδικών συναλλαγών χρηματικών λογαριασμών, όπου ο χρηματικός λογαριασμός είχε χώρα εξωτερικού.

20190627-1155-1-2013
Αριθμός και Σειρά απόδειξης
Τα πεδία ''αριθμός απόδειξης'' & ''σειρά απόδειξης'' αφαιρέθηκαν από τα διαθέσιμα προς επιλογή. Προτείνεται η χρήση του πεδίου "Στοιχεία σήμανσης πρατηρίων" (MTRDOC.RECEIPTCARD) όπου ο αρ. απόδειξης είναι μετά το 3ο # και η σειρά (αν υπάρχει) μετά το 4ο #.