Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Εκδοση 312.509.10357

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120717-1155-7-1519
Ημερολόγιο Εργασίας (Azure)
Εμφανίζονταν σφάλμα κατά τη μετακίνηση (σε διαφορετική ημερομηνία) ενέργειας εργαζομένων πάνω στο ημερολόγιο εργασίας.

20120724-1155-7-1597
Από μεταφορά υπόλοιπα σε πολυεταιρική εκτύπωση της καρτέλας χρηματικών λογαριασμών.
Σε πολυεταιρική εκτύπωση της καρτέλας χρηματικών λογαριασμών, εμφανίζονταν τα από μεταφορά υπόλοιπα μόνο της πρώτης εταιρίας και όχι όσων είχαν επιλεγεί.

20120726-1155-7-1631
Error κατά την εκτύπωση φόρμας Crystal.
Εμφανίζονταν σφάλμα κατά την εκτύπωσης φόρμας crystal σε περιβάλλον windows 7.

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

Εκδοση 312.509.10356

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120706-1155-2-1433
Εντυπα Μητρώου - ΚΒΣ
Ενσωματώθηκαν όλα τα έντυπα μητρώου (Μ) και τα έντυπα Κ.Β.Σ (Β) και ανανεώθηκαν τα ήδη υπάρχοντα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120606-1155-1-1110
Κατάσταση Λίστας Δώρου
Αν δύο λίστες δώρου είχαν την ίδια ημερομηνία ανοίγματος και μέσα από την λίστα δώρου (σε client/server περιβάλλον), επιλέγαμε "κατάσταση λίστας δώρου" η εκτύπωση δεν έφερνε μόνο την επιλεγμένη λιστα αλλά όλες.

20120706-1155-1-1426
Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής στοιχείων Μ1
Αναβάθμιση του εντύπου Μ1 ώστε να πραγματοποιείται υπολογισμός.

20120719-1155-7-1538
Έσοδα-Έξοδα, Λογαριασμοί, Κινήσεις λογ/σμου
Στις κινήσεις από σχετικές εργασίες λογ/μών Εσόδων εμφανιζόταν αξία μόνο για την πρώτη κίνηση του λογ/μού

20120720-1155-1-1564
Τοπικά υπολογιζόμενα πεδία
Στην ανάλυση πελατών ανά είδος στην δημιουργία
νέου τοπικού πεδίου στις γραμμές ειδών με λειτουργία υπολογισμός γραμμής και τύπο υπολογισμού δεν επέστρεφε τιμή.


20120720-1155-1-1568
Παραγγελίες σε Απόδειξη λιανικής
Κατά την καταχώρηση απόδειξης λιανικής στην οποία έχουν επιλεγεί από της σχετικές εργασίες δύο παραγγελίες, παρουσιαζόταν μήνυμα λάθους, incorrect syntax near ";"

20120720-1155-7-1575
Εξαγωγή αρχείου λογιστικής
Στην εξαγωγή αρχείου λογιστικής στο Azure δεν εμφανίζονταν σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες.

20120723-1155-1-1579
Πιστωτικοί έλεγχοι
Σε πιστωτικό έλεγχο με λογιστικό υπόλοιπο και εκκρεμή δελία αποστολής αν ο πελάτης δεν είχε εκκρεμή δελτία εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος
"could not convert variant of type null into type (double)"


20120723-1155-1-1587
CusAvgBalDays σε καρτέλα πελάτη
Αν στις καρτέλες πελατών είχαμε τοπικό πεδίο με τη συνάρτηση CusAvgBalDays, εμφανίζονταν αποτέλεσμα μόνο για τον πρώτο πελάτη.

20120723-1155-1-1589
Popup φόρμα σε grid.
Σε περίπτωση δημιουργίας νέας φόρμας σε προβολή και στην φόρμα τοποθετήσουμε μία νέα περιοχή με 2 πεδία και ορίσουμε την νέα φόρμα ως popup στο grid της προβολής τότε εξαφανίζονταν τα πεδία του grid και της φόρμας από τις ιδιότητες.

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

Εκδοση 312.509.10355

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120312-1155-2-281
Σενάριο ροής με φίλτρο
Σε κανόνα ροής με φίλτρο, όπου επιλέγονται εγγραφές που δεν γίνονται αποδεκτές από το φίλτρο εμφανίζεται μήνυμα και δεν διακόπτεται η εργασία με σφάλμα.

20120314-1155-1-289
Ηλεκτρονική αποστολή τροποποιητικών δηλώσεων
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής τροποποιητικών δηλώσεων.

20120713-1155-2-1497
'Εντυπο Φ1
Προσθήκη επεξήγησης κωδικών στην εκκαθαριστική δήλωση.

20120713-1155-2-1498
'Εντυπο Φ2
Προσθήκη επεξήγησης κωδικών στην περιοδική δήλωση.

20120713-2165-2-63
Βελτίωση ταχύτητας σε εκτυπώσεις Λογιστικής
Βελτιώθηκε η ταχύτητα εκτέλεσης των εκτυπώσεων Λογιστικής: Καρτέλες, Αναλυτικό καθολικό, Γενικό Καθολικό.

20120716-1155-2-1509
Εκτύπωση αποδεικτικού αποστολής ΑΠΔ
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης αποδεικτικού μετά την αποστολή της ΑΠΔ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120507-1155-1-773
Δρομολόγηση στα παραστατικά
Κατά την επιλογή 'Δρομολόγηση', με δεξί κλικ επί του browser των παραστατικών, εμφανιζόταν τo email του συναλλασσόμενου στη 'Διεύθυνση προορισμού' με αποτέλεσμα να μην υπολογίζεται η διαδρομή.

20120712-1155-1-1491
Από μεταφοράς υπόλοιπα σε καρτέλα πελάτη
Σε περίπτωση αφαίρεσης των από μεταφοράς υπολοίπων στην προβολή 'Κινήσεις πελατών' χάνονταν οι αξίες χρεώσεων-πιστώσεων.

20120713-1155-1-1495
Οικονομικά στοιχεία αποθήκης
Παρουσιαζόταν μεγάλη καθυστέρηση στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων κατά την επιλογή οικονομικών στοιχείων ειδών.

20120716-1155-7-1506
Πράσινα πεδία σε προβολή
Αν είχες φέρει σε προβολή κάποιο απο τα πράσινα πεδία (σε Πελάτες,Προμηθευτές,Είδη) πχ SoFNetTurnover, και διάλεγες την προβολή, εμφανιζόταν μήνυμα λάθους.

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Εκδοση 312.509.10354

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120221-1155-2-204
Φόρμες εκτύπωσης - Δημιουργία pdf file με password
Στα pdf που δημιουργεί το πρόγραμμα μπορεί να προστεθεί password (UserPassword, OwnerPassword στον πίνακα TEMPLATES).

20120508-1155-2-794
Κατάσταση λίστας δώρου
Προσθήκη της αξίας γραμμής των παραστατικών πώλησης λιανικής στην κατάσταση λίστας δώρου ώστε να προκύπτει το υπόλοιπο της λίστας δώρου αξιακά.

20120508-2165-2-51
Σύμβαση στη στατιστική πωλήσεων
Στην στατιστική πωλήσεων προστέθηκε σύνδεσμος στη σύμβαση του παραστατικού.

20120524-1155-7-992
Ταχύτητα εκτυπώσεων
Βελτίωση στο χρόνο εκτέλεσης της εκτύπωσης: Πωλήσεις->Στατιστική Ανά Είδος.

20120604-1155-2-1086
Προσθήκη φίλτρων στην Κατάσταση λίστας δώρου
Βελτίωση της εκτύπωσης λίστας δώρου με προσθήκη φίλτρων την Σειρά και Τύπο των παραστατικών πώλησης λιανικής και την σειρά και τύπο των ταμειακών παραστατικών.
Επίσης αποτύπωση των παραστατικών λιανικής σε δύο τμήματα (band). Ενα με τα παραστατικά λιανικής που ο πελάτης είναι ο κάτοχος λίστας δώρου και μια δεύτερη με παραστατικά τρίτων (με υποσύνολα).


20120628-1155-2-1334
Βελτίωση ταχύτητας στο Βιβλίο αποθήκης
Βελτιώθηκε η ταχύτητα εκτέλεσης του Βιβλίου αποθήκης.

20120710-1155-2-1457
Φπα σε πώληση δωροεπιταγής.
Σε περίπτωση πώλησης δωροεπιταγής (όταν λειτουργεί η δωροεπιταγή σαν κουπόνι) το ΦΠΑ της γραμμής ενημερώνεται από το είδος.

20120711-2165-2-62
Βελτίωση ταχύτητας σε εκτυπώσεις Λογιστικής
Βελτιώθηκε η ταχύτητα εκτέλεσης των εκτυπώσεων Λογιστικής: Καρτέλες, Αναλυτικό καθολικό, Γενικό Καθολικό

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120502-1155-7-733
Επανενημέρωση πόντων loyalty
Στην επανενημέρωση πόντων loyalty, δεν ενημέρωνε ή διπλασίαζε τους πόντους.

20120507-1155-7-782
Υπόλοιπο ειδών ανα Χ/Μ.
Σε έμμεση κλήση των υπολοίπων ανα Χ/Μ ανά εταιρεία από τη γραμμή του παραστατικού πώλησης εμφανιζόταν μήνυμα "Ole error: 80040E14. Incorrect syntax near ‘=’".

20120604-1155-7-1081
Διαγραφή παραστατικού λιανικής
Σε διαγραφή παραστατικού λιανικής, εμφανιζόταν μήνυμα Operation Failed.

20120608-1155-7-1134
Λίστα Δώρου
Σε εγκατασταση client/server oταν εκτυπωνόταν λίστα δώρου χρησιμοποιώντας το button μέσα απο την προβολή καταχώρισης
της λίστας δωρου, εμφανιζόταν μηνυμα "In exec report. Dataset base is active point 13".


20120613-1155-1-1183
Φίλτρο είσπραξης στην λίστα δωρου
Στην κατάσταση λίστας δώρων δεν λαμβάνονταν υπόψιν τα φίλτρα που έχουν σχέση με τις εισπράξεις (Σειρές, Τύποι Παρ. Εισπραξης).

20120621-1155-7-1255
Λάθος τίτλος στα παραστατικά αγοράς στην ενότητα <Διεθνείς Συναλλαγές>
Στην ενότητα <Διεθνείς Συναλλαγές> σε παραστατικό αγοράς εμφάνιζε τίτλο <αξία σε νόμισμα πελάτη> αντί για <προμηθευτή>.

20120625-1155-1-1278
Λάθος ποσό μετά από 'Αντιγραφή απο τελευταία'
Μετά από καταχώριση παραστατικού Λιανικής με πληρωμή με πιστωτική κάρτα και 'Αντιγραφή από τελευταία', εμφανιζόταν να έχει διπλασιαστεί το ποσό των μετρητών.

20120629-1155-1-1361
Αγοράς παγίου με 0% ΦΠΑ
Σε καταχώρηση παραστατικού αγοράς παγίου, όταν ο προμηθευτής απαλλάσσεται του ΦΠΑ, εμφανίζόταν το μήνυμα "Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο αξία ΦΠΑ".

20120702-1155-1-1370
Βεβαίωση κερδών στα έσοδα έξοδα
Σε νέα εγγραφή εσόδων εξόδων,στο έντυπο <Βεβαίωση Κερδών> εμφάνιζε μήνυμα σφάλματος 'access violation ...' .

20120702-1155-7-1364
Πόντοι σε ανενεργή κάρτα bonus
Σε απόδειξη λιανικής αν είχε επιλεχθεί κάρτα bonus η οποία δεν είναι ενεργή,
εμφανιζόταν σχετικό μήνυμα αλλά η εφαρμογή επέτρεπε την επιλογή της κάρτας με αποτέλεσμα να υπολογίζονται πόντοι.

20120703-1155-1-1388
Μέτρηση πόντων Loyalty
Υπολόγιζε πόντους και για είδη που δεν συμμετέχουν σε διατύπωση πολιτικης, αν η πρώτη γραμμή του παραστατικού είχε είδος που συμμετέχει στην διατύπωση πολιτικής.

20120705-1155-1-1416
Eμπορική κατηγορία στο Βιβλίο αποθήκης
Δεν λειτουργούσε ως φίλτρο η εμπορική κατηγορία είδους στην εκτύπωση βιβλίου αποθήκης.

20120710-1155-7-1465
Δικαιώματα σειρών
Κατα την μεταβολή στοιχείων της σειράς παραστατικού χάνονταν τα δικαιώματα χρηστών.

20120711-1155-1-1470
field SOBOOLEAN3 can not be modifed
Σε επιλογή "καρτέλες" με δεξί κλικ στα οικονομικα στοιχεία ειδών-->στοιχεια περιόδων-->εισαγωγες-εξαγωγές εμφανιζόταν μήνυμα
field SOBOOLEAN3 can not be modifed.


20120711-1155-1-1471
Υπόδειγμα σε παραστατικά εσόδων/εξόδων.
Σε παραστατικό εσόδων ή εξόδων σε περίπτωση που είχε επιλεγεί σειρά χωρίς ορισμένο υπόδειγμα εμφανιζόταν σφάλμα "Can not perform this operation on a closed dataset."

20120712-1155-1-1484
Ενηλικιωμένα Υπόλοιπα
Στα ενηλικιωμένα υπόλοιπα πελατών εμφανιζόταν λάθος η ανάλυση σε χρονικές περιόδους.

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

Εκδοση 312.509.10353

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090323-1155-2-405
Εκτυπώσεις λογαριασμών ανα Ημερολογιακό διάστημα
Στις εκτυπώσεις Λογαριασμών Εσόδων Εξόδων ανά περίοδο προστέθηκε φίλτρο το Ημερομηνιακό διάστημα.

20101104-1155-2-1322
Αυτόματη επιλογή εκτυπωτή σε Εκτύπωση
Προστέθηκε νέα συνάρτηση:
ΕxecuteReport(ObjectName, ListName, Filters,Όνομα αρχείου ή όνομα εκτυπωτή)
Παράδειγμα:
ExecuteReport('SALDOC', '', 'SALDOC.TRNDATE=11/05/2011&SALDOC.TRNDATE_TO=23/05/2011&SALDOC.FPRMS=&SALDOC.TRDR=&SALDOC.FINCODE=', '928');


20110202-1155-2-128
Εγγραφές ανοίγματος για λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα
Γίνοναι πλέον εγγραφές ανοίγματος ανά νόμισμα για το λογαριασμό που μεταφέρεται.

20110218-1155-2-224
Δυνατότητα ομαδοποίησης στο βιβλίο απογραφών
Προστέθηκε η δυνατότητα ομαδοποίησης ανά συντελεστή ΦΠΑ στο βιβλίο απογραφών.

20110608-1155-2-682
Κατάσταση Αδειών (νέα εκτύπωση)
Προστέθηκε η εκτύπωση Υπόλοιπα αδειών στην μισθοδοσία.

20110930-1155-2-993
Εκτύπωση Καρτέλας του serial number
Προστέθηκε εκτύπωση Καρτέλας του serial number.

20111020-1155-7-1121
Query Time out expired στην εκκαθάριση Φ.Π.Α
Βελτιώθηκε σημαντικά η ταχύτητα εκτέλεσης της εκτύπωσης 'Εκκαθάριση ΦΠΑ' στα Έσοδα-Έξοδα. Σε μεγάλες βάσεις, εμφανιζόταν Ole error: Query Time out expired.

20111124-1155-2-1264
Μεταφορά αιτιολογίας γραμμής από σετ στο παραστατικό σύνθεσης
Κατά την επιλογή του σετ στα παραστατικά της σύνθεσης, μεταφέρεται στο itelines και η αιτιολογία γραμμών του σετ δηλ. το SPCLINES.COMMENTS.

20111215-1155-2-1360
Φίλτρο στο Ισοζύγιο/Αναλυτικό πελατών/προμηθευτών
Προσθήκη επιπλέον φίλτρου στις εκτυπώσεις Ισοζυγίου πελατών/προμηθευτών και Αναλυτικού ισοζυγίου πελατών/προμηθευτών. Mε την επιλογή του φίλτρου εμφανίζονται μόνο οι συναλλασσόμενοι που έχουν κινηθεί στην χρήση/περίοδο ή έχουν υπόλοιπο.

20120102-1155-1-3
Αναλυτικό ισοζύγιο λογιστικής σε Azure
Βελτιώθηκε η ταχύτητα εκτέλεσης του Αναλυτικού ισοζύγιου λογιστικής σε Azure.

20120116-1155-2-52
10 κωδικοί ζυγιστικών
Οι κωδικοί των ζυγιστικών barcode αυξήθηκαν σε 10.

20120123-1155-2-89
Τράπεζες και SWIFT κωδικός
Προστέθηκε ο κωδικός SWIFT στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

20120125-1155-2-95
Ενημέρωση της αιτιολογίας του παραστατικού κλεισίματος με τον κωδικό του φακέλου
Ο κωδικός παραστατικού του φακέλου εισαγωγών συμπληρώνεται και στην αιτιολογία του παραστατικού κλεισίματος και των γραμμών.

20120210-1155-2-173
Κατάσταση ωραρίου ανά κατάστημα (βαρδιολόγιο).
Προστέθηκε Κατάσταση ωραρίου ανά κατάστημα (βαρδιολόγιο).

20120217-1155-2-187
Διαγράμματα και pivot σε αποθήκη και προδιαγραφές
Προστέθηκαν διαγράμματα και pivot στα oικονομικά στοιχεία αποθήκης και προδιαγραφών.

20120217-1155-2-188
Διαγράμματα και pivot σε Συναλλασσόμενους και χρηματικούς λογαριασμούς
Προστέθηκαν διαγράμματα και pivot στα oικονομικά στοιχεία Συναλλασσομένων και χρηματικών λογαριασμών.

20120221-1155-2-201
Κινήσεις αξιογραφων
Σε αξιόγραφο, όταν ο κάτοχος είναι τρίτος τότε τα πεδία "Όνομα" και "Διεύθυνση" θα παραμένουν ενεργά.

20120221-1155-2-204
Φόρμες εκτύπωσης - Δημιουργία pdf file με password
Στα pdf που δημιουργεί το πρόγραμμα μπορεί να προστεθεί password.

20120221-1155-2-205
Αναλυτικό ισοζύγιο ανα ΑΧ
Στο αναλυτικό ισοζύγιο ανα ΑΧ εμφανίζονται πλέον σύνολα όλων τω αποθηκευτικών χώρων.

20120222-1155-2-214
Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
Παρακολούθηση Φορολογικών αναμορφώσεων.

20120223-1155-2-217
Συμφωνία Περιοδικών Δηλώσεων με Εκκαθαριστική ΦΠΑ
Δυνατότητα Συμφωνίας Περιοδικών Δηλώσεων με Εκκαθαριστική ΦΠΑ για Β' και Γ’ κατηγορίας βιβλία μέσα από το έντυπο της Εκκαθαριστικής δήλωσης.

20120224-2165-2-15
Βαρδιολόγιο. HR, παρουσιολόγιο
Εκτός από την διασύνδεση του με την μισθοδοσία

20120228-1155-2-233
Αποσβέσεις παγίων
Αν έχει επιλεγεί υπολογισμός παγίων ανά μήνα, αποσβένει πλέον τα πάγια μέχρι την ημέρα πώλησης / καταστροφής του παγίου, όπως ορίζει ο νόμος και όχι σε δεκαπενθήμερα.

20120302-2165-2-16
Αυτόματη αποστολή αρχείου ΑΠΔ
Είναι δυνατή πλέον η αυτόματη αποστολή αρχείου ΑΠΔ μέσα από την εφαρμογή.

20120302-2165-2-17
Νέο Cash flow
Νέο Cash flow ενσωματωμένο στο πρόγραμμα.

20120306-1155-2-260
Παραγωγή κωδικών εαν --COUNTRY.EANCODE
Tο πεδίο COUNTRY.EANCODE που βρίσκεται στο πεδίο χώρα προέλευσης στο αρχείο ειδών δέχεται μέχρι 9 ψηφία, όσα και το πρόθεμα στην εργασία παραγωγής κωδικών ean.
20120308-1155-2-264
Loyalty - εκτύπωση ανάλυσης πόντων - καρτέλα πόντων
Προστέθηκε η εκτύπωση 'Καρτέλα καρτών Bonus'

20120308-1155-2-268
Διαγράμματα και pivot σε οικονομικά στοιχεία
Εισαγωγή διαγραμμάτων σε οικονομικά στοιχεία έργων, υπηρεσιών και χρεωπιστώσεων.

20120309-2165-2-20
"Συνοπτική κατάσταση επιλογής ειδών" και "Συνοπτική κατάσταση προσφορών ειδών"
Βελτιώθηκε η ταχύτητα εκτέλεσης στα εκτυπωτικά "Συνοπτική κατάσταση επιλογής ειδών" και "Συνοπτική κατάσταση προσφορών ειδών".

20120312-1155-2-280
Συγκεντρωτικό ισοζύγιο πελατών
Στην εκτύπωση ‘Πελατών συγκεντρωτικό ισοζύγιο’ (Συναλλασσόμενοι – Όμιλοι εταιριών) όταν επιλεγόταν «Αναλυτικά ανά ιδιότητα», τότε εμφανίζόταν μια συγκεντρωτική γραμμή ανά Α.Φ.Μ.

20120313-1155-2-285
Συμπαράγωγα και βιβλίο παραγωγής κοστολογίου
Στο Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου προστέθηκε και η αξία/κόστος των συμπαραγώγων.

20120313-1155-2-286
Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
Συμπληρώνεται αυτόματα το έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης σύμφωνα με το Αρθρο 31 ΚΦΕ.

20120316-1155-2-316
Προσθήκη Resolver σε ανοικτά παραστατικά
Προστέθηκε resolver στα ανοικτά παραστατικά για το υποκατάστημα του πιστωτή στις γραμμές του παραστατικού.

20120319-1155-2-340
Οριστική ημερομηνία ανά ΣΣΕ.
Προστέθηκε στις παραμέτρους Μισθοδοσίας η οριακή ημερομηνία ανά ΣΣΕ.

20120319-1155-7-341
Βελτίωση ταχύτητας του αναλυτικού ισοζυγίου αποθήκης
Βελτιώθηκε η ταχύτητα εκτέλεσης του αναλυτικού ισοζυγίου αποθήκης.

20120319-2165-2-21
Όμοιες γραμμές παραστατικού
Στους τύπους των παραστατικών στην παράμετρο για τις όμοιες γραμμές προστέθηκε επιπλέον επιλογή με 'Μεταφορά στο ίδιο'. Όταν είναι επιλεγμένη η συγκεκριμένη τιμή, σε καταχώρηση γραμμής παραστατικού με είδος που ήδη υπάρχει μεταφέρει αυτόματα στην γραμμή αυτού του είδους πριν καταχωρηθεί ποσότητα.

20120323-1155-2-397
Διαγράμματα και pivot σε λογαριασμούς λογιστικής
Εισαγωγή διαγραμμάτων και pivot στα oικονομικά στοιχεία λογαριασμών λογιστικής.

20120427-1155-2-718
Αρχείο Μισθοδοσίας Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου
Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας Αρχείου Μισθοδοσίας Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου.

20120430-1155-7-725
Βιβλίο αποθήκης και κόστος ΑΧ
Όταν υπάρχει ΑΧ που δε συμμετέχει στον υπολογισμό κόστους τότε στο βιβλίο αποθήκης το υπόλοιπό του δεν συμμετέχει στον υπολογισμό του κόστους υπολοίπου.

20120503-1155-2-750
Τελευταία ημερομηνία και αξία πληρωμής στον προμηθευτή.
Προστέθηκαν συναρτήσεις όπου επιστρέφουν την τελευταία ημερομηνία και αξία πληρωμής στον προμηθευτή.

20120504-1155-2-763
Φόρμες εκτύπωσης - προηγούμενο υπόλοιπο στο νόμισμα του συναλλασσόμενου
Στις φόρμες εκτύπωσης προστέθηκε πεδίο για το προηγούμενο υπόλοιπο στο νόμισμα του συναλλασσομένου.

20120511-1155-2-859
Στατιστική εισπράξεων-πληρωμών
Προστέθηκε στο menu Χρηματοοικονομικά - Ταμεία - χρημ.λογαριασμοί, η στατιστική εισπράξεων και η στατιστική πληρωμών.

20120516-1155-7-902
Καρτέλες έργων
Στις καρτέλες των έργων εμφανίζονται και οι κινήσεις από τις ειδικές χρηματικών λογαριασμών

20120521-1155-2-940
Φίλτρο μονάδας στις 'Παραγγελίες κατ'είδος' & 'Παραγγελίες κατά Πελάτη'
Στις εκτυπώσεις 'Παραγγελίες κατ'είδος' & 'Παραγγελίες κατά Πελάτη' προστέθηκε φίλτρο 'Μονάδα Μέτρησης'->Κύρια ή Δεύτερη.

20120523-1155-2-970
Βιβλίο αποθήκευσης
Στην εκτύπωση Βιβλίο αποθήκευσης προστέθηκαν οι στήλες Καθαρή αξία, και Φ.Π.Α.

20120531-1155-1-1057
Γέφυρα απόσβεσης παγίου
Σε γέφυρα απόσβεσης παγίου, με πολλαπλά άρθρα, γίνεται σωστά η απεικόνιση από τις σχετικές εργασίες.

20120601-1155-2-1077
Κινήσεις αξιογραφων
Προστέθηκε νέα εκτύπωση καρτέλας αξιογράφων (Ληξιάριο).

20120607-1155-7-1111
Ενημέρωση τιμών πώλησης από Φάκελο κοστολόγησης
Προστέθηκε στις Σχετικές εργασίες του φακέλου κοστολόγησης η εργασία «Ενημέρωση τιμών πώλησης».

20120613-2165-2-58
Ταχύτητα υπολογισμού Αριθμοδεικτών
Βελτιώθηκε σημαντικά η ταχύτητα υπολογισμού Αριθμοδεικτών συναλλασσομένων και αποθήκης.

20120614-1155-2-1190
Μηνιαία κατάσταση αποθήκης και κόστος ΑΧ
Όταν υπάρχει ΑΧ που δε συμμετέχει στον υπολογισμό κόστους τότε στην μηνιαία κατάσταση αποθήκης, το υπόλοιπό του δεν συμμετέχει στον υπολογισμό του κόστους υπολοίπου.

20120618-1155-2-1215
Δυνατότητα μεταφοράς ανεκτέλεστων σε ακυρωμένα (όχι στην αρχική ποσότητα)
Προστέθηκε νέα παράμετρος στην Αποθήκη όπου ορίζεται αν η Ανεκτέλεστη ποσότητα θα μεταφέρεται στξν Ποσ.1 όπως τώρα ή στην ακυρωμένη.

20120618-1155-2-1221
Φίλτρο ΑΦΜ στην εκτυπωση πελατών συγκ. ισοζύγιο
Στην εκτύπωση Πελατών συγκ. ισοζύγιο (Συναλλασόμενοι-Όμιλοι εταιρειών) προστέθηκε ως φίλτρο η εξαίρεση συναλλασομένων με κενο ΑΦΜ.

20120627-1155-2-1323
'Λογ/μός' & 'Λογ/μός 2' στα πάγια
Στις στήλες γραμμών αγορών, στο tab 'Πάγια', ενεργοποιήθηκαν τα πεδία 'Λογ/μός' & 'Λογ/μός 2'.

20120704-2165-2-59
DashBoards πωλήσεων
Δημιουργία DashBoards Πωλήσεων (Χρήσης και συγκριτικό χρήσεων)

20120704-2165-2-60
DashBoards Αγορών
Δημιουργία DashBoards Αγορών (χρήσης και συγκριτικό χρήσεων)

20120704-2165-2-61
DashBoard αποθήκης
Δημιουργία DashBoards αποθήκης (συγκριτικό χρήσεων)

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100716-1155-1-920
Read only option
Χανόταν η ρύθμιση read-only σε πεδία κατά τον σχεδιασμό οθόνης, μετά από σχεδιασμό τοπικού πεδίου.

20111026-1155-1-1148
Πολλά δεκαδικά στο excel
Η εκτύπωση στο excel καρτέλας λογαριασμού λογιστικής εμφάνιζε σε κάποιες γραμμές πολλά δεκαδικά.

20111118-1155-1-1236
Χρήστες και tab Customization
Στη δημιουργία νέου χρήστη, εμφανίζόταν 'Access violation' κατά την επιλογή του Tab 'Customizations'

20120119-1155-1-73
Ημερομηνία και Ωρα λήξης
Οταν έσβηνε η ημερομηνία λήξης δεν έσβηνε και η αντίστοιχη ώρα.

20120126-1155-1-103
'Υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά/Α.Χ.'
Εφόσον είχε δηλωθεί στον τύπο του χρώματος ως τίτλος χα/κου "Κωδ. - Περιγραφή" στην εκτύπωση ''Υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά/Α.Χ.'' εμφανιζόταν ως τίτλος χαρακτηριστικού ΑΧ.

20120202-1155-1-142
Grid και Linked πεδία σε προβολή
Σε σχεδιασμό προβολής, χάνονταν τα Linked πεδία (έμμεσες αναφορές) σε μεταβολές του grid που είχαν κληθεί.

20120223-1155-1-216
Δικαιώματα Χρηστών
Δυνατότητα χρήστη να μπορεί από καρτέλα πελάτη (εκτύπωση), να ανοίγει με διπλό κλικ το παραστατικό.

20120306-1155-1-257
Φίλτρο ομάδας στις ''Παραγγελίες ελλείψεων''
Κατά την εκτέλεση της εργασίας ''Παραγγελίες ελλείψεων'' δεν λειτουργούσε το φίλτρο ομάδα.

20120312-1155-1-276
Κινήσεις Παγίων
Σε παραστατικό αύξησης - μείωσης αξίας κτήσης παγίου , ζητούσε συναλλασσόμενο και δεν μπορούσε να καταχωρηθεί εγγραφή με γέφυρα σε έσοδα έξοδα.

20120312-1155-1-278
Μετασχηματισμός παραστατικού παγίου
Σε μετασχηματισμό αγοράς (μόνο ποσότητα) σε αγορά μόνο (αξία) εμφανιζόταν μήνυμα 'FPRMS: AUTOSPCGPS not found΄

20120315-1155-1-304
Αναλυτική Λογιστική - Μη αντιγραφή παραμέτρων
Σε πλήρη αντιγραφή εταιρείας και αντιγραφή λογιστικού σχεδίου δεν ενημερώνονταν οι παράμετροι της Αναλυτικής λογιστικής.

20120315-1155-7-309
Κανόνας ροής με άνοιγμα οθόνης
Αν σε έναν κανόνα ροής με εμφάνιση στην οθόνη της τελικής οντότητας, η οποία είχε υποχρεωτικά πεδία που δεν γέμιζαν αυτόματα από τον κανόνα, τότε διακοπτόταν η ροή με μήνυμα ότι δεν έχουν συμπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία. Διορθώθηκε, ώστε να συνεχίζεται η ροή.

20120319-1155-1-344
Παραστατικό εξόδου σε ειδική συναλλαγή προμηθευτή
Στις ειδικές συναλλαγές προμηθευτή δεν εμφανιζόταν από τις σχετικές εργασίες το παραστατικό εξόδου που έχει δημιουργηθεί.

20120319-1155-1-345
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα αποθήκης
Υπολόγιζε την ηλικία του αποθέματος απογραφής με βάση την ημερομηνία έναρξης της χρήσης και όχι την ημερομηνία αγοράς, και δεν ανάλωνε με πωλήσεις από το απόθεμα απογραφής όταν έχει γίνει αγορά πριν την εξάντληση του αποθέματος απογραφής.

20120327-1155-1-419
Εxtra πεδια στην εκτυπωση 'υπολοιπα ανα αχ'
Αν στα φιλτρα της εκτύπωσης 'υπολοιπα ανα αχ' επιλεγόταν ένα πεδίο απο τα extra του ειδους εμφανιζόταν μήνυμα οτι δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση.

20120328-1155-1-433
Κλειδώματα ημερομηνιών
Δεν εφαρμόζονταν τα κλειδώματα ημερομηνιών όταν είχαν τεθεί στην ενότητα της Λιανικής .

20120420-1155-1-631
Στην οριζόντια ανάλυση των browser δεν μας δινει πλέον προς επιλογή ολα τα διαθέσιμα πεδία του browser
Στην οριζόντια ανάλυση των browser δεν έδινε προς επιλογή όλα τα διαθέσιμα πεδία του browser (πχ τον πωλητή του παραστατικού). Εδινε
προς επιλογή μόνο τα cache πινακάκια του browser.


20120502-1155-7-737
Loyalty - ακύρωση παραστατικού λιανικής με κάρτα
Στην ακύρωση με αντιλογισμό παραστατικού λιανικής με κάρτα bonus δεν μεταφερόταν η κάρτα στο ακυρωτικό και δεν ακυρωνόταν η δωροεπιταγή (το παραστατικό παράδοσης δωροεπιταγής αυτόματα)

20120502-1155-7-738
Loyalty - αντιγραφή παραστατικού
Κατά την αντιγραφή παραστατικού λιανικής δεν αντιγραφόταν η κάρτα bonus.

20120507-1155-1-777
Συμβάσεις
Η εκ νέου εκτέλεση δημιουργούσε νέο παραστατικό πώλησης, ενώ υπήρχε ήδη.

20120509-1155-1-812
Φόρμα word με εικόνα ενότητας
Οταν σε ένα είδος γινόταν καθαρισμός (διαγραφή) της εικόνας, τότε η φόρμα που το καλούσε δεν εκτυπωνόταν.

20120516-1155-1-901
'Ανεξόξλητο' και ακυρωμένα-ακυρωτικά
Στο ευρετήριο παραστατικών πωλήσεων το υπολογιζόμενο πεδίο 'Ανεξόξλητο' εμφάνιζε ανεξόφλητα τα ακυρωμένα και τα ακυρωτικά παραστατικά.

20120530-1155-1-1048
Βιβλίο εσόδων εξόδων
Εάν στο Βιβλίο εσόδων εξόδων, είχαν προστεθεί οι στήλες αριθμός, σειρά, και συναλλασσόμενος, δεν αποτύπωναν δεδομένα.

20120605-1155-1-1097
Αποτύπωση υπολοίπου ανενεργών χρωμάτων στην καρτέλα του είδους
Αποτυπώνεται το υπόλοιπο ανά χαρακτηριστικό και στην περίπτωση που ένα χαρακτηριστικό τεθεί ανενεργό, αλλά το είδος έχει υπόλοιπο σ' αυτό.

20120607-1155-1-1114
Εισαγωγή - μεταβολή είδους σε άλλη εταιρία
Εάν είχε επιλεχθεί Εισαγωγή - μεταβολή είδους σε άλλη εταιρία, μεταφερόταν και το σετ του είδους.
20120618-1155-1-1219
Mη κινηθέντα ειδη ανά πελάτη
Στην εκτυπωση Πωλήσεις->Στατιστικές->Μη κινηθεντα ειδη ανά πελάτη δεν λειτουργούσαν σωστά τα φίλτρα: έφερνε όλα τα ειδη.

20120629-1155-1-1350
Πεδίο ενημέρωση λογιστικής σε εμβασματα πιστωτων
Προστέθηκε το πεδίο ενημέρωση λογιστικής στο ευρετήριο των εμβασμάτων πιστωτών.

20120629-1155-1-1353
Αντιστοίχιση Εσοδα-εξοδα στα παγια
Σε παραστατικά παγιων και παραστατικά αποσβέσεων προστέθηκε στο ευρετηριο το πεδίο αντιστοίχιση εσ-εξ.

20120703-1155-7-1380
Αλλαγή γραμμής και υπολογισμός Intrastat
Αν σε παραστατικό πωλήσεων είχε δηλωθεί είδος και ποσότητα και τιμή στην γραμμή, και δεν γινόταν αλλαγή γραμμής και στην συνέχεια γινόταν υπολογισμός Intrastat, το παραστατικό εμφάνιζε ασυμφωνίες γραμμών και συνόλων.

20120704-1155-1-1406
Συγχρονισμός offline βάσης
Κατά τον συγχρονισμό της offline βάσης (αυτόματα ή με επιλογή του χρήστη) εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος για άνοιγμα της com port του φορολογικού εκτυπωτή ΑΔΗΜΕ.

20120706-1155-1-1427
X.PLAY στην οθόνη της λιανικής
Αν σε μια οθόνη λιανικής γινόταν κλήση της function X.PLAY για να παράγει έναν ηχο όταν επιλέγεται το ειδος, μόλις επιλεγόταν το πρώτο είδος ,ακουγόταν ο ήχος και παραμόρφωνε ολόκληρη την οθόνη.

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Εκδοση 312.508.10334

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120627-1155-2-1321
Προυπολογιστικό - Απολογιστικό κόστος οικοδομής
Στα έντυπα Προυπολογιστικό - Απολογιστικό κόστος οικοδομής εμφανίζεται ο αύξων αριθμός της ιδιοκτησίας.

20120627-1155-2-1322
Προυπολογιστικό - Απολογιστικό κόστος οικοδομής
Στα έντυπα Προυπολογιστικό - Απολογιστικό κόστος οικοδομής, η στήλη ''παρακολουθήματα'' κάνει αναδίπλωση.

20120629-1155-2-1355
Εντυπο Ε3
Στο έντυπο Ε3 στα Β' κατηγορίας, εάν το 145 είναι μεγαλύτερο του 571, τότε η διαφορά τους αποτυπώνεται στο 346 + ή - τα υπόλοιπα πεδία του πίνακα Ζ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120702-1155-1-1372
Καθυστερήσεις συγχρονισμού off line
Κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού της offline βάσης της τοπικής εγκατάστασης παρατηρούνταν μεγάλες καθυστερήσεις.