Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11434

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210630-1155-2-3322
Αλλαγές για έκδοση 1.0.3 myDATA
1. Προστέθηκε νέο πεδίο (fuelInvoice – ένδειξη παραστατικού καυσίμων) (έγκυρο μόνο για παρόχους)
2. Προστέθηκαν οι κατηγορίες αιτιών εξαίρεσης Φ.Π.Α
3. Προστέθηκαν οι κατηγορίες παρακρατούμενων φόρων
4. Προστέθηκαν οι κατηγορίες λοιπών φόρων
5. Προστέθηκαν οι κατηγορίες χαρτοσήμου
6. Προστέθηκαν οι κατηγορίες τελών

20200929-1155-2-3691
Εξοδολόγια/ Timeline
Στα Εξοδολόγια προστέθηκε το Timeline μέσω των σχετικών εργασιών.

20210222-1155-2-928
MRP με ημερομηνία φόρτωσης
Στις παραμέτρους της παραγωγής, προστέθηκε η ημερομηνία προγραμματισμού MRP, που δέχεται τις τιμές 'Ημερομηνία παράδοσης' ή 'Ημερομηνία φόρτωσης.

20210304-1155-2-1143
Κείμενο ενημερώσεων σε RichText
Στο module των ενημερώσεων, το κείμενο (πεδίο REMARKS) υποστηρίζει RichText για να μπορούμε να βάζουμε hyperlinks, εντονα γράμματα πλάγια κλπ.
Επίσης, είναι διαθέσιμη η function GetHTMLFromField που επιστρέφει τα δεδομένα του πεδίου και
είναι published στο Object SOHRANNOUNCE.
Δεν απαιτείται καμμία παράμετρος αλλά πρέπει να γίνει locate στο object με το SOACTION.


20210412-1155-2-1862
Αρχείο για χρηματικά εντάλματα πληρωμής
Πραγματοποιείται ο έλεγχος ορθότητας του αρχείου χρησιμοποιώντας το psp-2.3-forXep.xsd

20210427-1155-2-2200
Χρωματική ζώνη ανά σειρά - Myworkplace
Στις παραμέτρους στελεχών στη σελίδα του myworkplace προστέθηκε το πεδίο CLRVLS2 (Χρωματική ζώνη (ανά σειρά)).
Στη σελίδα του myworkplace μεταφέρθηκε (και εκεί) και το πεδίο Χρωματική ζώνη που υπήρχε ήδη και υπονοείται ότι είναι ανά ωράριο για τη σειρά εργασίας.


20210507-1155-2-2330
Υπολογισμός αναδρομικών τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης
Προστέθηκε η δυνατότητα κατά τον υπολογισμό αναδρομικών τα οποία αφορούν πάνω από 1 έτη τα ποσά τρέχοντος έτους να απεικονίζονται σε μισθολογικό στοιχείο (3045 - Αναδρομικές αποδοχές προηγ.μηνών ιδίου έτους) ενώ τα ποσά αναδρομικών των προηγούμενων χρήσεων να απεικονίζονται σε ξεχωριστό μισθολογικό στοιχείο (3031 - Αναδρομικές αποδοχές προηγουμένων ετών)

20210517-1155-2-2476
"Αναλυτική περιγραφή" σε απάντηση
Προστέθηκε το πεδίο "Αναλυτική περιγραφή" στις γραμμές του σετ απαντήσεων.

20210519-1155-2-2519
Εκτυπώσεις Αποθήκης/ Πλάτος πεδίων
Στις Εκτυπώσεις Αποθήκης, 'Καρτέλες ειδών','Τρέχοντα υπόλοιπα', 'Βιβλίο απογραφών ανά Α.Χ.' & 'Βιβλίο απογραφών', επιλέγοντας την 'Ανάλυση χαρακτηριστικών' εμφανίζεται και το πλάτος πεδίων.

20210524-1155-2-2591
Παρτίδες στις γραμμές Δελτίων ανάλωσης
Προστέθηκε η 'Επιλογή παρτίδων' στο δεξί κλικ των γραμμών Δελτίων ανάλωσης.

20210524-1155-2-2594
Νέο έντυπο E3
Είναι διαθέσιμο το νέο έντυπο Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (E3). Για την ενημέρωση των νέων μεταβλητών θα πρέπει να 'εκτελέσετε' την εργασία 'Ενημέρωση μεταβλητών' και να τις συνδέσετε με τους αντίστοιχους λογαριασμούς.

20210524-1155-2-2599
Καταγραφή εκτυπώσεων εργαζομένων
Στην Καταγραφή εκτυπώσεων εργαζομένων [SOHRPRINTFORMLOG], είναι πλέον διαθέσιμα τα πεδία:
1) Χρήση [WHOUSE]
2) Περίοδος [LDSTATUS]
3) Είδος εκτύπωσης [PRJCLEAD]
4) Φόρμα [SOISO1]


20210525-1155-2-2611
Γραμμογράφηση file type 7
Υλοποιήθηκε η γραμμογράφηση για το File type 14 εσόδων εξόδων & Γενικής λογιστικής, μέσω XML αρχείων.

20210525-1155-2-2678
Άδειες εργαζόμενου [Από μεταφορά]
Προστέθηκε η ένδειξη [Από μεταφορά] στην υποκαρτέλα Άδειες του εργαζόμενου, ώστε να μπορεί α χρήστης να ελέγχει τις εγγραφές που εξαντλούν το δικαίωμα από προηγούμενες χρήσεις.
Επίσης στην συνάρτηση ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ, προστέθηκε μια ακόμα παράμετρος ώστε να επιστρέφει τις άδειες που έχουν την ένδειξη [Από μεταφορά].


20210527-1155-2-2650
Συγκεντρωτικό Βιβλίο Παγίων
Aντικαταστάθηκε από drop box το παλιό flag 'Συμμετοχή πωληθέντων παγίων'. Οι επιλογές είναι τρεις (3):
OXI.
OXI ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ.
ΝΑΙ.
Επιπρόσθετα διορθώθηκε δυσλειτουργία κατά την οποία εφόσον είχε επιλεγεί να ΜΗΝ συμμετέχουν στην εκτύπωση τα πωληθέντα πάγια και ταυτόχρονα είχε επιλεγεί το flag 'Αναλυτικά', εμφανιζόταν η detail band και για τα πωληθέντα.


20210528-1155-2-2704
Υποκ/μα στις αντιστοιχίσεις
Προστέθηκε το υποκατάστημα των Παραστατικών στην εργασία 'Αντιστοίχιση ανεξόφλητων' συναλλασσόμενων στα Παραστατικά κάλυψης & δημιουργίας απαιτήσεων.

20210531-1155-2-2745
Λύση σχέσης εργασίας
Προστέθηκε η δυνατότητα στην εργασία Υπολογισμός λύσης σχέσης εργασίας να επιλέγει ο χρήστης ξεχωριστή μισθολογική περίοδο για την Αποζημίωση αδείας και αντίστοιχα ξεχωριστή μισθολογική περίοδο για την Αποζημίωση απόλυσης. Σε αντίθετη περίπτωση υπολογίζονται στην κανονική περίοδο του μήνα αποχώρησης.

20210531-1155-2-2748
myDATA - Ειδική διαχείριση 39α
Τα Παραστατικά με ειδική διαχείριση 39α, ενημερώνονται πλέον με τύπο χαρακτηρισμού 2102003 Ε3_102_003 Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (άρθρου 39α) & VAT_366 - Λοιπές πράξεις λήπτη.

20210601-1155-2-2756
Φορολογικός αριθμός και σειρά στο αρχείο gdata.xml
Ενημερώνεται ορθά πλέον ο φορολογικός αριθμός κι η φορολογική σειρά στις εργασίες Εξαγωγής κινήσεων (GData) Γενικής λογιστικής & εσόδων εξόδων.

20210601-1155-2-2773
Draft Entries - Timeline
Στην ενότητα 'Υποψήφιοι και Draft Entries' προστέθηκε το Timeline μέσω των σχετικών εργασιών.

20210602-1155-2-2794
Φάκελος εντολών παραγωγής από πωλήσεις
Δόθηκε δυνατότητα κατά τη μεταφορά παραστατικού πώλησης σε Φάκελο εντολής παραγωγής, η δημιουργία του φακέλου χωρίς προδιαγραφή στις γραμμές των ειδών.

20210603-1155-2-2814
Συμβάσεις σε προμηθευτές
Στις σχετικές εργασίες των προμηθευτών & Χρηματικών λογαριασμών, εμφανίζονται πλέον οι συμβάσεις τους.

20210604-1155-1-2845
Υποχρεώσεις σε δοθείσα ημερ/νία
Στην εκτύπωση ''Υποχρεώσεις σε δοθείσα ημερομηνία'' προστέθηκαν ο κωδικός & η περιγραφή του έργου.

20210604-1155-2-2836
Κωδικός στους κύκλους σεμιναρίων
Προστέθηκε η στήλη κωδικός [CODE] στους κύκλους σεμιναρίων [SEMCYCLE].

20210604-1155-2-2849
Timeline στο C.R.M.
Στο timeline των ενεργειών εμφανίζεται πλέον η ημερομηνία και η ώρα έναρξης της ενέργειας.

20210604-1155-2-2856
POS - Ingenico
Υλοποίηση νέων τερματικών πληρωμών POS για την Εθνική τράπεζα και συγκεκριμένα των μοντέλων:
1. Ingenico ICT220
2. Ingenico Desk3200
3. Ingenico Desk3500


20210604-1155-2-2857
POS Six Payments
Υλοποίηση νέων τερματικών πληρωμών POS για την τράπεζα Κύπρου και συγκεκριμένα των μοντέλων:
PAX S800, PAX Q80, PAX Q30, PAX S920


20210604-1155-2-2862
Αιτήματα εργαζομένων
Προστέθηκαν τα πεδία Χρονόμετρο [STOPWATCH] και Διάρκεια [DURATION] στα Αιτήματα εργαζομένων [SOPRSNREQ] και είναι διαθέσιμα στο σχεδιασμό ευρετηρίου. Επίσης προστέθηκε το "χρονόμετρο" στο interface στη σελίδα "Λοιπά στοιχεία".

20210607-1155-2-2873
File type 9
Δόθηκε δυνατότητα κατά την εξαγωγή file type 9 αρχείου, να γίνεται χρήση του Default πελάτη λιανικής.

20210608-1155-2-2923
Γέφυρες παγίων
Προστέθηκε στις γέφυρες Παραστατικών αποσβέσεων παγίων, το Business Unit των οντοτήτων.

20210610-1155-2-2966
Χάρτης εγκαταστάσεων
Δόθηκε δυνατότητα 'Εμφάνισης σε χάρτη' των εγκαταστάσεων, βάσει γεωγραφικού σημείου.

20210611-1155-1-3016
Παράθυρο υπενθυμίσεων σε ελαχιστοποίηση
Κατά την επιλογή των υπενθυμίσεων και ελαχιστοποίηση του παραθύρου, δεν ήταν δυνατή η επεξεργασία στο πρόγραμμα.

20210614-1155-2-3028
Ε12 Απογραφική αναγγελία οικοδομοτεχνικών έργων
Βελτιστοποιήθηκε στο έντυπο Ε12 Απογραφική αναγγελία απασχολούμενου προσωπικού σε οικοδομοτεχνικά έργα, η απεικόνιση των εργαζομένων οι οποίοι στην ανάλυση ημερών/φάσης έχουν ημέρες εργασίας για το επιλεγμένο έργο τον επιλεγμένο μήνα/μισθολογική περίοδο με τις αντίστοιχες ημέρες αλλά και όσων συμμετέχουν στο έργο βάση μισθολογικού στοιχείου για περιπτώσεις που δεν συμπληρώνεται η ανάλυση στην καρτέλα του εργαζόμενου.

20210615-1155-2-3059
Μισθολογικό στοιχείο για εργαζόμενους Ιδιωτικού ή Δημοσίου
Προστέθηκε κριτήριο στην εργασία Υπολογισμός αρχείου Α.Π.Δ για το αν θα συμπεριληφθούν και οι εργαζόμενοι δημόσιου τομέα για τις περιπτώσεις όπου ο υπολογισμός κρατήσεων γίνεται με τα ποσοστά ασφάλισης δημοσίου τομέα αλλά το αρχείο της Α.Π.Δ θα πρέπει να αποσταλεί σαν κοινή επιχείρηση με 3ψηφιο τύπο αποδοχών.

20210616-1155-2-3066
Ταξινόμηση σε προβολή πελατών
Στις ''Πωλήσεις κατ' είδος'' μέσω των σχετικών εργασιών πελατών, δεν γινόταν ορθό order των ειδών.

20210616-1155-2-3087
Εκκρεμότητα εγγραφών - myDATA Live
Δόθηκε δυνατότητα στο myDATA Live, εμφάνισης των εγγραφών 'Όλες', 'Μόνο με εκκρεμότητα' & 'Χωρίς εκκρεμότητα'.

20210622-1155-2-3161
Ανεξόφλητα παραστατικά - εμφάνιση ενηλικίωσης
Στις εκτυπώσεις ''Ανεξόφλητα παραστατικά'' και ''Ανεξόφλητα παραστατικά ανά B.U.'' των συναλλασσόμενων, προστέθηκε το φίλτρο ''Εμφάνιση'' όπου δέχεται τις τιμές ''Από αρχαιότερο σε νεότερο'' ή ''Από νεότερο σε αρχαιότερο''.

20210623-1155-2-3184
Retail pro - πληρωμές προμηθευτών
Στο Retail pro, δεν συμπληρωνόταν ο προμηθευτής που είχε οριστεί σε custom προβολή στο default value του πεδίου TRDR στις πληρωμές.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210209-1155-1-665
Επιστροφή παγίου
Σε περίπτωση επιστροφής παγίου, δεν άνοιγε ορθά ο selector ''Συναλλαγή link'' στις γραμμές των παραστατικών παγίων, για τη σύνδεση του πιστωτικού με το αρχικό παραστατικό.

20210311-1155-1-1265
S1QView.exe
Δεν ήταν δυνατή η ''εκτέλεση'' Qlikview σε windows 7 64-bit.

20210316-1155-1-1298
Τέλος Πλαστικής Σακούλας
Δεν εφαρμοζόταν η τιμολογιακή πολιτική που είχε οριστεί σε είδος με τύπο 'Τέλος πλαστικής σακούλας'.

20210322-1155-1-1430
Κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ.
Βελτιστοποιήθηκε η εκτύπωση Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ ως προς την απεικόνιση των Μελών ή/και Διαχειριστών ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ.

20210428-1155-1-2214
Κατάσταση Αναστολής Σύμβασης για Δώρο Πάσχα 2021
Βελτιστοποιήθηκε η εκτύπωση Κατάσταση αναστολής σύμβασης εργασίας όσον αφορά την απεικόνιση των αποδοχών Δώρου Πάσχα αναστολής 2021.

20210506-1155-1-2304
Custom Object / Πίνακας whousebin
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση ετικέτας σε custom object.

20210513-1155-1-2439
Δωροεπιταγή σε επιστροφή λιανικής
Κατά το μετασχηματισμό λιανικής πώλησης σε Παραστατικό επιστροφής, δεν προτείνεται πλέον δωροεπιταγή.

20210517-1155-1-2473
Απαντήσεις αξιολογήσεων στελεχών
Διορθώθηκε η αντιγραφή από προηγούμενο στις απαντήσεις αξιολογήσεων στελεχών.

20210519-1155-1-2526
Εκτέλεση του Soft1Sales.qvw
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε βάση Oracle κατά την ενημέρωση της Ανάλυσης πωλήσεων (Qlik vies). Για την ορθή ενημέρωση, πρέπει να γίνει εκ νέου ενημέρωση των qlikview αρχείων, μέσω των add-ons.

20210525-1155-1-2640
Ανάλυση εισφορών με τύπο ταμείου 998
Τα ταμεία 998 κάνουν μια γραμμή με insmode4. Εάν έχουν συμπληρωμένο το CALCELM τότε αυτό θα ενημερώσει το RLCALCELM στη γραμμή με insmode4.

20210531-1155-1-2730
Γενικές ενέργειες σαν σχετική εργασία πελάτη
Δεν εμφανίζονταν ορθά αποτελέσματα, σε custom προβολή ενεργειών, μέσω των σχετικών εργασιών πελατών.

20210531-1155-3-2746
Σύνδεση εγγραφών - εγγυοδοσία
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά τη σύνδεση εγγραφών myDATA σε περίπτωση που η κατηγορία χαρακτηρισμού ήταν 2.95 ή 1.95 και δεν υπήρχε τύπος χαρακτηρισμού.

20210601-1155-1-2767
Έλεγχος υπολοίπου-παρτίδας-θέσης
Δεν γινόταν ορθά ο έλεγχος αποθέματος στις γραμμές παραστατικού, ανά θέση αποθήκευσης και παρτίδα.

20210601-1155-1-2769
Διάταξη απαλλαγής σε λογιστική κατηγορία
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώριση νέου συναλλασσόμενου στον οποίο είχε συμπληρωθεί λογιστική κατηγορία με διάταξη απαλλαγής.

20210602-1155-1-2788
Συνέχεια ενέργειας σε άλλη ενότητα
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την αλλαγή ενότητας (Πελάτη-Προμηθευτή) στη συνέχεια ενέργειας.

20210602-1155-1-2793
Custom προβολή στο RetailPro
Στο Retail pro, δεν γινόταν ορθά η ανάθεση τιμής σε custom προβολή.

20210603-1155-1-2804
Ευρετήριο άρθρων λογιστικής
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν αποθηκευόταν το δικαίωμα 'Set as default' χρήστη σε ευρετήριο.

20210604-1155-1-2838
Προδιαγραφές Sum Πεδίου στο Grid
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή σε excel, custom προβολής Προδιαγραφών, έχοντας ορίσει στις ιδιότητες του grid στο Fields with Totals το QTY2.

20210604-1155-1-2843
Αναζήτηση ζυγιζόμενου είδους
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν στα Δελτία ανάλωσης, κατά την αναζήτηση είδους με κωδικό ανεύρεσης.

20210608-1155-1-2925
Διαχείριση ΑΠΔ Δημοσίου
Βελτιστοποιήθηκε η εμφάνιση της εργασίας Διαχείριση Α.Π.Δ Δημοσίου για συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

20210609-1155-1-2936
Έσοδα - Έξοδα/ Παρακράτηση φόρου (File Type7)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή file type 7 αρχείου εσόδων εξόδων σε Παραστατικά με έξοδα 'Κρατήσεις ελευθέριων επαγγελμάτων'.

20210609-1155-1-2937
Εκτύπωση παραστατικού σε email
Κατά την εκτύπωση Παραστατικού, δεν εμφανίζονταν σε κάποιες περιπτώσεις οι ρυθμίσεις Email.

20210610-1155-1-2958
Στήλες γραμμών στη λιανική
Δεν αποθηκεύονταν ορθά οι στήλες γραμμών υπηρεσιών σε Παραστατικά λιανικής.

20210610-1155-1-2970
Πρότυπα Δεδομένα σε υπολογισμό τιμών κόστους
Κατά την επιλογή αποθηκευμένου πρότυπου δεδομένου στην εργασία 'Υπολογισμός τιμών κόστους', δεν συμπληρώνονταν ορθά όλες οι τιμές, βάσει πρότυπου.

20210610-1155-1-2973
Εκτυπωτές
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανιζόταν ολόκληρη η περιγραφή του εκτυπωτή, κατά τη μαζική εκτύπωση Παραστατικών.

20210610-1155-1-2979
Δημιουργία εντύπου Ε5
Βελτιστοποιήθηκε ο υπολογισμός του Ε5 - Αναγγελία Οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού.

20210611-1155-1-2999
Μεταφορά έργου γραμμών σε μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού στο οποίο υπήρχε έργο στο header και όχι στις γραμμές κι έχοντας επιλέξει τη ''Μεταφορά στοιχείων έργου'' στο διάλογο του μετασχηματισμού, μεταφέρονται πλέον οι τιμές όπως ήταν στο αρχικό παραστατικό.

20210614-1155-1-3045
Τελευταία τιμή αγοράς στα οικονομικά στοιχεία
Δεν ενημερωνόταν ορθά η τελευταία τιμή αγοράς, στα οικονομικά στοιχεία του είδους.

20210616-1155-1-3075
Διαγραφή Παραστατικού με ΜΑΡΚ
Κατά τη διαγραφή Παραστατικού το οποίο έχει M.A.R.K, εμφανίζεται πλέον απαγορευτικό μήνυμα 'Προσοχή! Η εγγραφή έχει αποσταλεί στην ΑΑΔΕ. Δεν μπορεί να διαγραφεί!'.

20210616-1155-1-3077
ΦΠΑ επιβάρυνσης σε παραστατικό μηδενικής αξίας
Δεν υπολογιζόταν ορθά το ΦΠΑ της επιβάρυνσης (Έξοδο) σε περίπτωση που τα είδη στις γραμμές δεν είχαν αξία και η επιβάρυνση ακολουθούσε το ΦΠΑ της γραμμής.

20210618-1155-1-3134
Λύση σχέσης εργασίας
Βελτιστοποιήθηκε στην εργασία Υπολογισμός λύσης σχέσης εργασίας η πρόταση ημερών εργασίας του μήνα αποχώρησης καθώς και ο υπολογισμός ημερών ΔΧ κατά την αποχώρηση είτε με ημερολογιακό είτε με ασφαλιστικό υπολογισμό.

20210622-1155-1-3148
Γενική λογιστική/ Resolvers εξόδων
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε γέφυρα Παραστατικών με Γενική λογιστική, έχοντας ορίσει resolvers εξόδων.

20210623-1155-1-3170
Πρότυπο κόστος είδους
Κατά την προσθήκη τιμής στο πεδίο ''Πρότυπο κόστος'' είδους και εφόσον εμφανιζόταν το μήνυμα ''Υπάρχουν καταχωρημένες τιμές σε κάποιες περιόδους. Να αλλαχθούν;'' στην επιλογή ''ΝΑΙ'' δεν άλλαζαν οι τιμές για όλες τις περιόδους.

20210624-1155-1-3202
Υπολογισμός ΑΠΔ - oracle
Βελτιστοποιήθηκε ο υπολογισμός αρχείου Α.Π.Δ για τις εγκαταστάσεις Oracle.

20210624-1155-1-3220
Αρχείο πληρωμών SEPA - 2008 UI
Εμφανίζεται πλέον σωστά η Αιτιολογία στην εργασία Δημιουργία αρχείου πληρωμών SEPA για χρήστες του UI Έκδοση 2008.

20210625-1155-1-3238
Αρχείο ΦΜΥ - Oracle
Βελτιστοποιήθηκε ο υπολογισμός αρχείου Φ.Μ.Υ σε εγκαταστάσεις Oracle.

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11433

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210122-1155-2-340
Παραστατικό ετικετών γραμμών/ Δοτή ποσότητα
Στην εργασία δημιουργίας Παραστατικού ετικετών γραμμών, προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής δοτής ποσότητας.

20210421-1155-2-2068
Κατάλογος εταιρείας [MyWorkPlace]
Στις παραμέτρους MyWorkPlace (Παράμετροι στελεχών), προστέθηκε η επιλογή για ευρετήριο στελεχών με την ονομασία 'Κατάλογος εταιρείας'.

20210421-1155-2-2076
Επανεκκίνηση βήματος B.A.M.
Δόθηκε δυνατότητα επανεκκίνησης ενός βήματος B.A.M, το οποίο είχε αποτύχει.

20210427-1155-2-2191
Σειρά αιτήματος μεταβολής
Προστέθηκε στις παραμέτρους στελεχών στη σελίδα MyWorkPlace το πεδίο "Σειρά αιτήματος μεταβολής".

20210506-1155-2-2290
Dashboard [DSBHRCUSNAIRE]
Στο dashboard [DSBHRCUSNAIRE], το μοντέλο δεν είναι πλέον υποχρεωτικό και ο κύκλος είναι πολλαπλής επιλογής.

20210506-1155-2-2291
Εκτύπωση αδειών
Εμφανίζει μόνο τα στελέχη που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας.

20210510-1155-2-2360
"Έγκριση" στις άδειες
Το πεδίο "Έγκριση" [LDSTATUS] στις άδειες [SOPRSNLEAVE], είναι πλέον διαθέσιμο στα ευρετήρια.

20210518-1155-2-2493
Ερώτημα δημιουργίας εναλλακτικών
Στις παραμέτρους αποθήκης, στην Αυτόματη παραγωγή ΕΑΝ, προστέθηκαν οι επιλογές: 'Όχι', 'Ναι (με επιβεβαίωση)', 'Ναι (χωρίς επιβεβαίωση)'.

20210518-1155-2-2495
Αντιγραφή παραγγελίας
Δόθηκε δυνατότητα αντιγραφής παραγγελίας, στις ευκαιρίες πώλησης.

20210520-1155-2-2546
Extra πεδία ειδών στις γραμμές προδιαγραφών
Δόθηκε δυνατότητα προσθήκης των extra πεδίων (MTREXTRA) στις προδιαγραφές παραγωγής, μέσω σχεδιασμού προβολής.

20210520-1155-2-2549
Αιτιολογία στο Ιστορικό πωλήσεων
Στο ιστορικό αγορών & πωλήσεων των ειδών, προστέθηκαν στο πλέγμα η Αιτιολογία & Αιτιολογία 2.

20210520-1155-2-2550
Εκκρεμείς παραγγελίες αγορών και πωλήσεων
Στις εκκρεμείς παραγγελίες αγορών & πωλήσεων μέσω των σχετικών εργασιών ειδών, δόθηκε δυνατότητα εμφάνισης του υποκαταστήματος συναλλασσόμενου με προσθήκη στήλης στο πλέγμα.

20210524-1155-2-2575
Νέο έντυπο 'Κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης'
Είναι διαθέσιμο το νέο έντυπο 'Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης'. Για την ενημέρωση των νέων μεταβλητών θα πρέπει να 'εκτελέσετε' την εργασία 'Ενημέρωση μεταβλητών' και να τις συνδέσετε με τους αντίστοιχους λογαριασμούς.

20210524-1155-2-2585
Συναρτήσεις FItemCDim...
Στις συναρτήσεις FItemCDimOpn, FItemCDimImp, FItemCDimExp, FItemCDimRem, FItemCDimSal, FItemCDimPur, FItemCDimRestMode, FItemCDimOrdered, FItemCDimReserved, FItemCDimOtherRest, FItemCDimBalImp, FItemCDimBalExp, FItemCDimSumBalImp, FItemCDimSumBalExp προστέθηκε στο τέλος προαιρετική παράμετρος που εφόσον έχει τιμή 1 δηλώνει ότι αντί για το LINENUM του πίνακα CDIMLINES θα χρησιμοποιηθεί το πεδίο CDIMLINES. Αυτό θα διευκολύνει τη χρήση τους ως SQL εντολών σε ευρετήρια.

20210526-1155-1-2631
Εγγραφές myData σε ομάδα εταιρειών
Σε εγκαταστάσεις με ομάδες εταιρειών, στο ευρετήριο 'Εγγραφές' Ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA, εμφανίζονταν οι εγγραφές όλων των εταιρειών.

20210528-1155-2-2712
Αναζήτηση παραστατικού με FINDOC - Retail pro
Στο Retail Pro, δόθηκε δυνατότητα αναζήτησης παραστατικού με το πεδίο ''Συναλλαγή'' Findoc.

20210531-1155-2-2738
Παράμετροι MyWorkplace - Ευρετήριο Παρουσιολογίου
Προστέθηκε πεδίο στις Παραμέτρους MyWorkplace για την επιλογή ευρετηρίου Παρουσιολογίου. (ευρετήρια της Στατιστικής ενεργειών)

20210601-1155-1-2758
Αυτόματη ανάλυση σε επεξεργασία
Προστέθηκε στον διάλογο της επεξεργασίας παραστατικού (PROCESSDLG) η παράμετρος 'Ανάλυση Set βάσει τύπου' με προεπιλεγμένη τιμή 0. Όταν έχει επιλεγεί η παράμετρος αυτή και εφόσον είναι επιλεγμένη και η παράμετρος 'Αυτ.ανάλυση Set ειδών' στον τύπο του παραστατικού , τότε γίνεται ανάλυση του set στο τελικό παραστατικό που θα δημιουργηθεί, αλλιώς έρχεται στις γραμμές το set όπως είναι στο αρχικό παραστατικό. Επιπλέον, για να γίνει η ανάλυση του set πρέπει στον διάλογο της επεξεργασίας στη συμπύκνωση γραμμών να υπάρχει η επιλογή 'Καμία'.

20210601-1155-7-2772
Έξοδα με καθεστώς ΦΠΑ παραστατικού
Στις επιβαρύνσεις προστέθηκε το πεδίο ''Ακολουθεί καθεστώς ΦΠΑ''. Σε περίπτωση αλλαγής καθεστώτος ΦΠΑ παραστατικού π.χ. από κανονικό σε μειωμένο, θα ακολουθήσει και το έξοδο.

20210604-1155-2-2839
Κωδικοί αποδοχών ΕΦΚΑ
Ενημέρωση οι κωδικοί αποδοχών ΕΦΚΑ για Δώρο Πασχα Αναστολής και Συνεργασίας 2021.

20210608-1155-2-2911
ΑΠΔ - WAGECODE 123
Στα διαθέσιμα πεδία του ευρετηρίου ΑΠΔ για ημέρες ασφάλισης, αποδοχές, εισφορές και καταβληθείσες εισφορές λαμβάνεται πλέον υπόψη και ο WAGECODE 123 για Αναστολή Δώρου Πάσχα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210326-1155-1-1513
Ποσότητες ανά ΑΧ (Αναλυτικά Στοιχεία Είδους)
Το πεδίο ποσότητα πωλήσεων χρήσης από τα αναλυτικά στοιχείων ειδών μέσω σχεδιασμό ευρετηρίου, δεν εμφάνιζε ορθά αποτελέσματα.

20210415-1155-1-1934
Επιλογή ημερομηνιακού διαστήματος
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν ορθή επιλογή ημερομηνιακού διαστήματος στα φίλτρα.

20210415-1155-1-1944
Κινήσεις πελατών Γ/Λ
Οι κινήσεις πελατών Γ/Λ μέσω των σχετικών εργασιών, εμφανίζονται μόνο όταν η κατηγορία βιβλίων της εταιρείας είναι Γ'.

20210423-1155-1-2129
Καταχώρηση προσφοράς παγίου
Διορθώθηκε σφάλμα στην καταχώριση προσφοράς παγίου, όταν είχε δηλωθεί ότι τα πάγια είναι "Ένα προς ένα με οντότητα".

20210505-1155-1-2278
Εκτύπωση παραστατικού
Εφόσον δεν έχει οριστεί εκτυπωτής στη σειρά παραστατικού ή στο σταθμό εργασίας, εμφανίζεται σαν προτεινόμενος ο default εκτυπωτής των windows κατά την εκτύπωση παραστατικού.

20210512-1155-1-2403
Έκπτωση1 στο μετασχηματισμό Αγορών
Κατά το μετασχηματισμό Παραστατικού όπου στη Διατήρηση τιμών είχε επιλεχθεί η τιμή 'Όχι', στο μετασχηματισμένο Παραστατικό συμπληρωνόταν στις γραμμές η έκπτωση του είδους.

20210513-1155-1-2440
Λανθασμένος υπολογισμός αδείας
Διορθώθηκε σφάλμα στη μεταβολή εγκεκριμένης άδειας εργαζόμενου που ήταν 1 ημέρα μικρότερη από το δικαίωμά του.

20210513-1155-1-2446
Υπόλοιπο στα οικονομικά στοιχεία ποσοτήτων
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν άνοιγε το hyperlink του είδους με παρακολούθηση σε χρώμα / μέγεθος από τα οικονομικά στοιχεία / στοιχεία ποσοτήτων / Υπόλοιπο.

20210517-1155-1-2465
Απεικόνιση του Οργανογράμματος
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν όταν στελέχη που ανήκαν σε διαφορετικές οργανωτικές μονάδες είχαν τον ίδιο κωδικό θέσης εργασίας.

20210517-1155-1-2471
Προϋπολογισμοί Πωλήσεων
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά τον σχεδιασμό ευρετηρίου στους Προϋπολογισμούς πωλήσεων.

20210517-1155-1-2477
BAM email body με Τούρκικους χαρακτήρες
Στο Body ενός βήματος BAM, δεν αποθηκεύονταν ορθά κάποιοι Τούρκικοι χαρακτήρες.

20210518-1155-1-2491
Καρτέλα χρεοπιστώσεων
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν επιλέγοντας κινήσεις χρεοπιστώσεων.

20210518-1155-1-2496
Σκοπός διακίνησης σε παραγγελία από προσφορά
Στις ευκαιρίες πώλησης, δεν μεταφερόταν ο σκοπός διακίνησης κατά τη δημιουργία παραγγελίας από προσφορά.

20210520-1155-1-2544
Προβολή με ποχρεωτικό πεδίο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στις ευκαιρίες πώλησης κατά την επιλογή εγγραφής, σε περίπτωση που στην προβολή είχε οριστεί υποχρεωτικό πεδίο.

20210520-1155-1-2547
Τιμολογιακή πολιτική σε είδη εγγυοδοσίας
Δεν εφαρμοζόταν ορθά τιμολογιακή πολιτική όπου η εφαρμογή της ήταν μόνο σε είδη με εγγυοδοσία.

20210520-1155-1-2552
Διαβίβαση ακυρωμένης σύνοψης
Σε περίπτωση που η εγγραφή myDATA είχε δημιουργηθεί από άρθρο λογιστικής και γινόταν ακύρωση αρχικού παραστατικού (εμπορικού), τότε δεν πραγματοποιούνταν ορθός χαρακτηρισμός της εγγραφής myDATA.

20210521-1155-1-2555
Υπόλοιπο παρτίδων από μεταφορά
Δεν εμφανιζόταν ορθά το από μεταφοράς υπόλοιπο παρτίδων, μέσω των σχετικών εργασιών / κινήσεις ειδών.

20210521-1155-1-2572
Ποσότητα 2 στο συγκεντρωτικό ισοζύγιο κινήσεων αποθήκης
Διορθώθηκε η τιμή της ποσότητας 2 απογραφής στο συγκεντρωτικό ισοζύγιο κινήσεων αποθήκης.

20210524-1155-1-2592
Εξαγωγή κινήσεων Γ.Λ. - Σύνολα Ανά Ημέρα
''Εκτελώντας'' την εργασία ''Εξαγωγή κινήσεων Γ.Λ. (GData.xml)'' δεν δημιουργούνταν ορθά το παραγόμενο XML αρχείο, σε περίπτωση που είχε οριστεί ''Σύνολα ανά ημέρα'' σε γέφυρα.

20210526-1155-1-2624
Εργασία Παραγγελίες Ελλείψεων - Quick Views
Στο Series 5 UI, δεν ενημερωνόταν ορθά το Quick Views στις Παραγγελίες ελλείψεων, στην καρτέλα 'Είδη προς παραγγελία', κατά την αλλαγή γραμμής ειδών.

20210526-1155-1-2638
Καθορισμός δικαιωμάτων στο κουμπί Αλλαγή σειράς
Στο S1 Retail Designer δεν εφαρμόζονταν ορθά τα δικαιώματα στο button αλλαγή σειράς.

20210527-1155-1-2677
Αποστολή email χωρίς θέμα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αποστολή email χωρίς θέμα.

20210531-1155-1-2750
Αντιστοίχιση ανεξόφλητων
Δεν γινόταν ορθή αντιστοίχιση παραστατικών (Κάλυψη-Δημιουργία), στην εργασία ''Αντιστοίχιση ανεξόφλητων, μέσω των σχετικών εργασιών συναλλασσόμενων.

20210531-1155-1-2744
Υπολογισμός λύσης σχέσης εργασίας
Σε εγκατάσταση client-server εμφανιζόταν σφάλμα στην εργασία υπολογισμός λύσης σχέσης εργασίας.

20210608-1155-1-2932
ΑΠΔ - απεικόνιση εισφορών
Διορθώθηκε η απεικόνιση εισφορών στην ΑΠΔ για ΔΠ 2021 με Αναστολή, Αναστολή και Συνεργασία και πρόγραμμα 100.000 νέων θέσεων εργασίας.