Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010

Έκδοση 311.495.10094

Μεταβολές/Προσθήκες προδιαγραφών
 
20091127-1155-2-1411
Προμήθειες με πωλητή γραμμής
Ο υπολογισμός προμηθειών λαμβάνει υπόψιν τον πωλητή γραμμής παραστατικού.


20100115-1155-2-30 
Στατιστική αξία στη Vies
Εμφανίζεται πλέον η αξία Intrastat παραστατικού και στην εκτύπωση VIES.

Διορθώσεις σφαλμάτων

 
20100118-2165-1-4
Πρόβλημα στον έλεγχο υπολοίπου 
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του ελέγχου υπολοίπου αποθήκης. Είτε η παράμετρος ελέγχου ήταν απαγόρευση είτε ερώτηση, το πρόγραμμα έκανε ερώτηση.


20090818-1155-1-865
Προϋπολογισμοί και copy from buffer
Κατά την αντιγραφή προϋπολογισμού με copy from buffer δεν ενημερώνοταν το grid με την ανάλυση των περιόδων.


20100105-1155-2-6
Λιανική 
Στα παραστατικά λιανικής σε Νέα εγγραφή ο cursor δεν ερχόταν στο πρώτο πεδίο του πλέγματος των γραμμών (που είναι το barcode), παρόλο που στις ρυθμίσεις συστήματος η παράμετρος [Επιλογή 1ης στήλης σε πλέγματα] είχε την ένδειξη [Ναι].Η συμπεριφορά εμφανιζόταν την πρώτη φορά που άνοιγε το κύκλωμα.


20100114-1155-1-22
Κλειδώματα ημερομηνιών εφαρμογής
Δεν λειτουργούσαν οι σειρές εξαίρεσης στα κλειδώματα ημερομηνιών εφαρμογής.


20100115-1155-1-28
Αρνητικός αριθμός παραστατικού
Προστέθηκε έλεγχος, ώστε εάν σε παραστατικό σειράς χωρίς ατυτόματη αρίθμηση δίνεται αρνητικός αριθμός από τον χρήστη, να μηδενίζεται.


20100115-1155-1-31
Ανάλυση ανά συντελεστή Φ.Π.Α
Δεν απεικονιζόταν σωστά η ανάλυση ανά συντελεστή Φ.Π.Α εσόδων - εξόδων όταν υπήρχαν διαφορετικοί συντελεστές Φ.Π.Α στα έσοδα και στα έξοδα.


20100119-1155-1-42
Διαφορά λόγω στρογγυλοποίησης
Κατά την καταχώρηση παραστατικού είσπραξης σε ξένο νόμισμα, με αυτόματη δημιουργία άρθρου λογιστικής, παρατηρήθηκε διαφορά ανάμεσα στην αξία του τοπικού νομίσματος του παραστατικού και του άρθρου λογιστικής.


20100120-1155-1-51
Εξόφληση παραστατικού
Δεν λειτουργούσε σωστά η έμμεση εξόφληση (μέσα από το παραστατικό) όταν η default προβολή είχε τεθεί ως default.


20100121-1155-1-54
Ελεύθερες εκτυπώσεις με crystal report
Δεν λειτουργούσε η εκτύπωση στην οθόνη.


20100121-1155-1-58 

Συμπεριφορά πεδίων που εχουν editor στον database designer 
Όταν υπήρχε editor σε ccc πεδία στον database designer πχ Πεδίο CCCTRDR με editor CUSTOMER και CCCTRDRBRANCH με editor CUSBRANCH(F[TRDR=:MTRLINES.CCCTRDR])  τότε κατά το σχεδιασμό στηλών εμφανιζόταν μήνυμα "duplicate field CCCTRDBRANCH_TRDBRANCH_DISTRICT".

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2010

Έκδοση 311.495.10093

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγρφών
 
20080115-1155-2-52
Ακύρωση παραστατικών
Δεν επιτρέπεται πλέον η ακύρωση (αναίρεση κινήσεων) παραστατικού το οποίο έχει ακυρωθεί με αντιλογισμό.


20091117-1155-2-1286
Υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά/Α.Χ
Αυξήθηκε το μήκος του πεδίου του Α.Χ. σε 20 από 15 στις εκτυπώσεις 'Υπόλοιπα κατά Χρώμα/ΑΧ' και 'Υπόλοιπα κατά χαρακτ. / ΑΧ'.


20100114-1155-2-21
Προσθήκη resolver
Προστέθηκαν οι resolver για τον κωδικό λογιστικής του συνεργάτη στα παραστατικά ειδικών συναλλαγών των συναλλασσόμενων και χρηματικών λογαριασμών.


20100115-1155-2-32
Σταθμοί εργασίας
Όταν ο ίδιος σταθμός είναι καταχωρημένος περισσότερες από μια φορές, τότε η εφαρμογή χρησιμοποιεί και το δίκτυο για τον εντοπισμό του κωδικού του σταθμού εργασίας.
 
Διορθώσεις σφαλμάτων

 
20100113-1155-1-18
XSPELL για Ρουμανια
Η συνάρτηση XSPELL για Ρουμανία δεν επέστρεφε αποτελέσματα για ποσά άνω του 1000.


20100114-1155-1-26
Αυτόματη αποστολή παραστατικού με  e-mail
Δε λειτουργούσε η αυτόματη αποστολή παραστατικού με e-mail.Εμφανιζόταν μήνυμα Access violation.

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

'Εκδοση 311.495.10092

Η αναβάθμιση στην τρέχουσα έκδοση απαιτεί συγχρονισμό βάσης δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες πριν προχωρήσετε σε αναβάθμιση.

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
Η έκδοση 311.495.10092 ενσωματώνει τρεις νέες εργασίες σχετικές με τις αντιστοιχίσεις παραστατικών. Δείτε περισσότερα εδώ.

20091102-1155-2-1196
Αντιγραφή Εταιρείας
Προστέθηκε selector πολλαπλής επιλογής όταν γίνεται αντιγραφή εταιρείας με "Αντιγραφή παραμέτρων" για την επιλογή επιπλέον πινάκων.


20091113-2165-2-78
Μηχανισμοί προειδοποίησης απαγόρευσης
Προστέθηκε δυνατότητα για ερώτηση εκτός από προειδοποίηση / απαγόρευση στους πιστωτικούς ελέγχους και του ελέγχους υπολοίπου αποθήκης.


20091120-2165-2-82
Συμβάσεις (project)
Επέκταση των ειδικών συμβάσεων για την κάλυψη παροχής υλικών σε συγκεκριμένη ποσότητα και τιμή.


20091120-2165-2-83
Σταθμισμένες ημέρες βάσει διακανονισμών
Προστέθηκαν στην ανάλυση διακανονισμού οι δείκτες Ημερών αποπληρωμής και Ημερομηνία αποπληρωμής.


20091210-2165-2-87
Default επιλογή ταμείου
Η default πρόταση ταμείου εκτός από τον χρήστη και το ταμείο που έχει επάνω του, λαμβάνει υπόψιν και το αν το ταμείο ανήκει στο υποκατάστημα του παραστατικού. Αν το ταμείο του χρήστη δεν ανήκει, καθαρίζει το πεδίο SOCASH. Αν το υποκατάστημα έχει μόνο ένα ταμείο, τότε το προτείνει.


20091211-2165-2-88
Καθυστέρηση αποστολής στο μαζικό email
Προστέθηκε οριζόμενος χρόνος καθυστέρησης αποστολής ανάμεσα στα mail που στέλνονται μαζικά (σε δευτερόλεπτα).


20100108-2165-2-1
Μεταβολή στη προηγούμενη χρήση
Προστέθηκε η σχετική παράμετρος στις Ειδικές συναλλαγές πελατών.


20090709-1155-2-783
Update Multilingual
έκδοσης σε client εγκατάσταση
Η αυτόματη ενημέρωση των αρχείων του client από το server υποστηρίζεται πλέον και για τις Multilingual εκδόσεις.


20091001-1155-2-1037
Απαγόρευση αναίρεσης κινήσεων σε μετασχηματισμένο παραστατικό
Η 'Αναίρεση κινησεων' και ο 'Αντιλογισμος', τροποποιήθηκαν, ώστε να λαμβάνουν υπ΄όψιν την παράμετρο 'Διαγραφή μετασχ.'. Αν απαγορεύεται η διαγραφή μετασχηματισμένου παραστατικού, θα απαγορεύεται και η αναίρεση κινήσεων του και ο αντιλογισμός του.


20091111-1155-2-1247
Δικαιώματα Διαχείρισης προκαταβολών - παραγγελιών λιανικής ανά Υποκατάστημα
Προστέθηκε παράμετρος πάνω στο υποκατάστημα 'Μόνο πορκαταβολές υποκ.'. Αν γίνει 'Ναί', στο υποκατάστημα αυτό έρχονται μόνο οι δικές του προκαταβολές.


20091127-1155-2-1352
Εmail χωρίς θέμα
Εμφανίζεται προειδοποίηση κατά την αποστολή e-mail χωρίς θέμα.


20091127-1155-2-1354
Αντίγραφο προσφοράς
Προστέθηκε επιλογή για αντιγραφή προσοφοράς. Η υπάρχουσα προσφορά στη συνέχεια ακυρώνεται. 


20091127-1155-2-1371
Επικεφαλίδα κατάσταση
Η επικεφαλίδα της κατάστασης στην παραμετροποίηση σειράς ενεργειών στα στοιχεία συνέχειας μετονομάστηκε σε "Κατάσταση προηγούμενης".


20091127-1155-2-1421
'Ελεγχος "Εως ημερομηνίας" στα στοιχεία συμφωνιών
Προστέθηκε έλεγχος στην καταχώριση στοιχείων συμφωνιών ώστε να μην επιτρέπεται  στο πεδίο "Από Ημ/νία"  η καταχώρηση μεταγενέστερης ημερομηνίας από την "Έως ημ/νια".


20091130-1155-2-1425
Σειρά Ενδιαφέροντος -Προσφοράς -Παραγγελίας ανά υποκατάστημα
Στις παραμέτρους CRM προστέθηκε grid για τον καθορισμό σειράς για Ενδιαφέρον πελάτη, προσφορά, παραγγελία ανά υποκατάστημα.


20091130-1155-2-1427
Εκτύπωση παραστατικού από ευκαιρία πώλησης
Δόθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης παραστατικού ενδιαφέροντος / προσφοράς που καλείται μέσα από ευκαιρία πώλησης.


20091130-11,55-2-1428
Στατιστικά ενεργειών
Στη στατιστική ενεργειών προστέθηκαν προς επιλογή τα πεδία: 1.'Αριθμός σχ. ενεργειών', εμφανίζει τον αριθμό των ενεργειών του ιστορικού, 2.'Εκκρεμείς σχ. ενέργειες', εμφανίζει τον αριθμό των εκκρεμών ενεργειών του ιστορικού,3.'Εναρξη σχ. ενεργειών', εμφανίζει την μικρότερη ημ. έναρξης των ενεργειών του ιστορικού, 4.'Λήξη σχ. ενεργειών', εμφανίζει τη μεγαλύτερη ημ. λήξης των ενεργειών του ιστορικού.


20091130-1155-2-1435
Πιστωτικοί έλεγχοι 

Προστέθηκε στους πιστωτικούς ελέγχους ο όρος PRVBAL, ο οποίος επιστρέφει το υπόλοιπο του πελάτη πρίν την τρέχουσα συναλλαγή.

20091130-1155-1-1437
Επαναϋπολογισμός τιμών σε παραστατικά που συμμετέχουν και τιμολογιακές πολιτικές
Προστέθηκε σχετική ερώτηση κατά τον επαναϋπολογισμό τιμών σε παραστατικά. Αν η απάντηση είναι θετική, η αρχικοποίηση τιμών / εκπτώσεων γίνεται και για τα είδη με τιμολογιακές πολιτικές.


20091211-1155-2-1480
Μετασχηματισμός παραστατικών
Μεταφέρονται πλέον οι τιμές των πεδίων γραμμών num01, num02, num03,num04


20091215-1155-2-1488
Μετασχηματισμοί αγορών
Η δυνατότητα μετασχηματισμού εμφανίζεται πλέον με δεξί κλικ και στα ευρετήρια παραστατικών αγορών με ανάπτυξη γραμμών αντίστοιχα όπως στην ενότητα των πωλήσεων.


20091221-1155-2-1510
Φιλτράρισμα παραστατικών  Αντιστοίχισης με βάση το υποκατάστημα του πελάτη
Προστέθηκε δυνατότητα φιλτραρίσματος των παραστατικών προς αντιστοίχιση με βάση το υποκατάστημα πελάτη.


20091221-1155-1-1512
Πωλητής σύμβασης στο παραστατικό που δημιουργείται από σύμβαση 
Στο παραστατικό πώλησης που δημιουργείται μέσω σύμβασης προτείνεται ο πωλητής της σύμβασης και όχι ο πωλητής που υπάρχει στα στοιχεία του πελάτη.


20091222-1155-1-1515
Ακύρωση κοστολόγησης παραγωγής
Προστέθηκε δυνατότητα ακύρωσης της κοστολόγησης παραγωγής για τις επιλεγμένες περιόδους (όχι μόνο για την τελευταία περίοδο όπως ίσχυε μέχρι τώρα). Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην ακύρωση ενδιάμεσων περιόδων υπολογισμού καθώς μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα αποτελέσματα.


20091221-1155-2-1510
Φιλτράρισμα παραστατικών αντιστοίχισης με βάση ημερομηνία
Προστέθηκε φίλτρο ημερομηνίας στα φίλτρα της οθόνης αντιστοίχισης παραστατικών


20091224-1155-2-1523
Εκτύπωση εγγραφών αρχείου Εσόδων εξόδων 

Προστέθηκε αντίστοιχη εκτύπωση με αυτή των άρθρων Λογιστικής για τα αποτελέσματα εξαγωγής αρχείου εσόδων-εξόδων.

20091224-1155-0-1527
Νέα συνάρτηση στην ενότητα των αγορών
Προστέθηκε η Function FopenItemValueDoc στην ενότητα των αγορών.

Διόρθωση σφαλμάτων

 
20091218-2165-1-89
Πρόβλημα στην εκτύπωση 'Ποσότητες κατά χαρακτηριστικό'
Στην εκτύπωση 'Ποσότητες κατά χαρακτηριστικό' με έκφραση ανάλυσης δεν λειτουργούσαν τα φίλτρα 'Μόνο αρνητικά', 'Μόνο θετικά'.


20091130-1155-1-1433
Διπλή άρση εκκρεμότητας σε παραγγελία πωλήσεων
Σε παραγγελία πωλήσεων η διπλή άρση εκκρεμότητας από τον browser δεν χαρακτήριζε  το παραστατικό μετασχηματισμένο ενώ το ενημέρωνε τις γραμμές στην αρχικη παραγγελία ως ακυρωμένες.


20091204-1155-2-1453
Μη εμφάνιση πολλαπλών άρθρων από σχετικές εργασίες σε παραστατικό παραγωγής
Κατά την προβολή άρθρων από παραστατικά παραγωγής που δημιουργούν πολλαπλά άρθρα, εμφανιζόταν μόνο το πρώτο.


20091209-1155-2-1468
Στήλες γραμμών
Προστέθηκαν τα πεδία πλασματικής αξίας και ΦΠΑ  στις στήλες των παραστατικών πώλησης.


20091211-1155-1-1479
Θεωρημένο βιβλίο Αποθήκης - Field '' has no dataset
Κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης Θεωρημένου βιβλίου αποθήκης εμφανιζόταν το μήνυμα " Field '' has no dataset".


20091217-1155-1-1503
Σχεδιασμός προβολής σε emails
Κατά τον σχεδιασμό προβολής σε οθόνη e-mail, εμφανιζόταν access violation.


20091221-1155-1-1509
Εκτύπωση συνοπτικά κοστολόγια
Στην εκτύπωση Συνοπτικά κοστολόγια δεν εμφανιζόταν η ενότητα Κοστολογούμενα παραστατικά. 

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

Έκδοση 311.494.10077

Μεταβολές / προσθήκες προδιαγραφών
Νέα κλίμακα ΦΜΥ
Ενσωματώθηκε η νέα κλίμακα φόρου μισθωτών υπηρεσιών στα δεδομένα μισθοδοσίας.


Διόρθωση σφαλμάτων

20091218-1155-1-1506
Δημιουργία εταιρείας
Δεν αποθηκευόταν τα στοιχεία της εταιρείας κατά τη μεταβολή.


20100104-1155-1-2
Εμφάνιση ημερομηνιών και αξιών σε Windows 7
Δεν εμφανίζονται σωστά οι ημερομηνίες και οι αξίες σε WIndows 7 (βάσει ρυθμίσεων συστήματος)


20100108-1155-1-9
Πρόβλημα με Application Server σαν service
Κατά την εισαγωγή, εμφανίζοταν μήνυμα στον client  "Connection closed gracefully".