Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10727

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160413-1155-2-1362
Κωδικοί SEPA ανά εταιρεία
Είναι δυνατή πλέον η καταχώριση των πεδίων [Κωδικός εντολέα (SEPA)] και [Κωδικός Χρεωπιστώσεων (SEPA)] στην τράπεζα ανά εταιρεία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160330-1155-7-1162
Ταμειακή μηχανή SAM4S ER-420EJ
Διορθώθηκαν σφάλματα διακοπής επικοινωνίας και καθυστερήσεων.

20160412-1155-1-1328
Φορολογικές αποσβέσεις σε Ε.Λ.Π. & Δ.Λ.Π. - Καταστροφή ή πώληση παγίου
Όταν υπήρχε καταστροφή ή πώληση παγίου τότε η εργασία [Φορολογικές αποσβέσεις σε Ε.Λ.Π. & Δ.Λ.Π.] δεν έγραφε αξία μειώσεων κτήσης.

20160413-1155-7-1355
Αρχείο Ταμείου ΤΕΑΠΕΠ - Μορφή ημερομηνίας
Στα αρχεία 3 και 4 κατά την δημιουργία αρχείου ΤΕΑΠΕΠ το format των ημερομηνιών είναι πλέον της μορφής 2016-02.

20160413-1155-7-1360
Αρχείο ταμείου ΤΕΑΠΕΠ - πεδία αρχείου 3
Στο αρχείο 3 του ταμείου ΤΕΑΠΕΠ το πεδίο 14 είναι οι εισφορές εργαζομένου και το πεδίο 15 σχόλια.

20160414-1155-7-1384
Οικονομικές Αναφορές - Εκτυπώσεις Dashboard
Εμφανιζόταν σφάλμα στην εκτύπωση σε excel των dashboard των οικονομικών αναφορών της γενικής λογιστικής.

20160415-1155-1-1402
Καρτέλα καρτών bonus
Εμφανιζόταν σφάλμα στην καρτέλα καρτών bonus, όταν είχε δηλωθεί στα φίλτρα και άλλη εταιρεία.

20160415-1155-1-1417
Υπολογιζόμενα πεδία ληξιπρόθεσμων αξιογράφων
Υπολογίζεται πλέον σωστά το πεδίο ληξιπρόθεσμα αξιόγραφα συναλλασσομένου σε ευρετήριο και εκτυπώσεις.

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10726

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150423-1156-7-97
Πεδία Κωδικών σε Υπηρεσίες
Είναι πλέον διαθέσιμα, τα πεδία Barcode και Εργοστασίου στις υπηρεσίες και στις χρεωπιστώσεις.

20150427-1155-2-1401
Καταχώρηση ενέργειας - Παρατηρήσεις
Προστέθηκε πεδίο παρατηρήσεων στην φόρμα καταχώρησης ενέργειας στο δεξί κλικ από ευρετήριο πελατών.

20160310-1155-2-873
Μετασχηματισμός γραμμών σε εντολή παραγωγής από Πωλήσεις
Δόθηκε η δυνατότητα μετασχηματισμού γραμμών παραστατικών πωλήσεων σε εντολές παραγωγής.

20160316-1155-7-952
Script Editor
Δόθηκαν νέες δυνατότητες:
1.X. και control+space εμφανίζει τη λίστα με τα X Functions.
2. γράφοντας ένα όνομα και μετά τελεία και μετά control+space, δεν θεωρεί πλέον ότι είναι dataset αλλά φέρνει κάποιες default javascript functions.
3. Όταν η μεταβλητή ορίζεται με την X.CREATEOBJ και την X.CREATEOBJFORM την καταλαβαίνει ως Module.
4. Όταν η μεταβλητή ορίζεται με την obj.FINDTABLE την καταλαβαίνει ως Dataset.
5. Όταν γράφουμε ένα script (πχ. σε μια προβολή) οι πίνακες που έχει το συγκεκριμένο object αναγνωρίζονται αυτομάτωςς ως dataset.
6. Στο autocomplete εκτός από τις functions του dataset έρχονται και τα πεδία του πίνακα.


20160413-1155-2-1367
ΦΠΑ δαπανών περιοδικής δήλωσης
Δεν αποτυπωνόταν η σωστή αξία ΦΠΑ των δαπανών (3817), σε περίπτωση που είχε αλλαχθεί manual σε παραστατικό.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150422-1155-1-1365
Παραγωγή - κωδικός παρτίδας
Δεν λειτουργούσε σωστά το πεδίο κωδικός παρτίδας στις στήλες γραμμών των δελτίων ανάλωσης.

20150518-1155-7-1622
Διακανονισμός
Εμφανίζονται πλέον καθαρά όλα τα στοιχεία διακανονισμών στις ειδικές συναλλαγές πελατών και προμηθευτών.

20150930-1155-7-2934
Caption πεδίου στους Φακέλους υπηρεσιών
Αν στο σχεδιασμό οθόνης των Φακέλων υπηρεσιών δηλωνόταν το πεδίο «Ναι/Όχι» (SRVCARD.BOOL01) στην οθόνη, γινόταν αλλαγή στο caption του και δηλωνόταν και στις γραμμές ενεργειών το πεδίο SOACTION.BOOL01, τότε το πρόγραμμα εμφάνιζε το ίδιο caption και στο πεδίο SOACTION.BOOL01.

20160310-1156-7-49
Import πελατών από excel με office 2016
Λειτουργεί πλέον σωστά η λειτουργία import από excel για office 2016.

20160324-1155-1-1081
Παραστατικά εσόδων εξόδων
Δεν λειτουργούσε σωστά η εναλλαγή μεταξύ οθόνης καταχώρησης και ευρετηρίου στα παραστατικά εσόδων-εξόδων.

20160401-1155-7-1199
Ενδοδιακίνηση και διαγραφή 2ου Υποκατ/τος
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν σωστά ο έλεγχος συμπλήρωσης υποκαταστημάτων σε παραστατικά ενδοδιακίνησης.

20160405-1155-1-1256
Πρόταση παραγγελίας σε φάκελο υπηρεσιών
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργούσε σωστά η εργασία <πρόταση παραγγελίας> στις γραμμές του φακέλου υπηρεσιών.

20160405-1155-7-1246
Ιστορικό μεταβολών πελάτη στη σήμανση εργασιών
Λειτουργεί πλέον σωστά το ιστορικό μεταβολών πελάτη, όταν κληθεί ο πελάτης μέσα από τον έλεγχο εργασιών.

20160406-1155-7-1263
Εγγυοδοσία
Όταν το είδος είχε βασική μονάδα μέτρησης κιβώτιο και δεύτερη τεμάχια (φιάλες), δεν λειτουργούσε σωστά η εγγυοδοσία στα τεμάχια (φιάλες).
20160406-1155-7-1267
Έσοδα-Έξοδα
Εμφανίζονται πλέον σωστά τα αξιακά ποσά συνόλων στην καταχώρηση παραστατικών εσόδων-εξόδων.

20160408-1155-7-1296
FitemOrdered - FitemReserved
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφάνιζαν αποτέλεσμα οι συναρτήσεις FitemOrdered και FitemReserved.

20160408-1155-7-1310
Έλεγχος υπολοίπου set
Παρουσιαζόταν λανθασμένο μήνυμα από τον έλεγχο υπολοίπου κατά την καταχώρηση παραστατικού πωλήσεων με δημιουργία παραστατικού σύνθεσης.

20160411-1155-1-1322
Έντυπο ΦΠΑ - Κωδικός 332
Στα έντυπα του ΦΠΑ (Β & Γ κατηγορίας) στον κωδικό 332 αναφερόταν λανθασμένα ότι πραγματοποιείται πράξη 302 x 6.5 %, ενώ η πράξη που γίνεται είναι 302 x 6 %.

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10725

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160330-1155-2-1164
Φόρμα λιανικής
Σε φόρμα εκτύπωσης λιανικής είναι πλέον διαθέσιμα τα πεδίο SALDOC.DINVDATA και SALDOC.ELINEDATA και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από φορολογικό νέου τύπου α για το αρχείο e.txt.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160328-1155-1-1108
GLREPORTS.AUV
Το αρχείο GLREPORTS.AUV ενημερώνει και στην περίπτωση που έχει την ίδια ημερομηνία / ώρα, με αυτό της τελευταίας ενημέρωσης.

20160329-1155-7-1133
Τρέχοντα υπόλοιπα
Στην εκτύπωση αποθήκης "Τρέχοντα Υπόλοιπα" με επιλογή "Ανάλυσης σε ΑΧ" δεν εμφανιζόταν το όνομα του ΑΧ αλλά μια αύξουσα αρίθμηση.

20160330-1155-1-1147
Αυτόματη αρχειοθέτηση - Azure
Σε Azure, κατά την αποθήκευση τιμολογίου σε pdf με αυτόματη αρχειοθέτηση, γινόταν διπλή αποθήκευση(μία με το κανονικό όνομα και μία με το όνομα του προσωρινού αρχείου).

20160331-1155-1-1172
ΜΣΚΚ σε επαναλαμβανόμενη εγγραφή
Σε εταιρία β' κατηγορίας που είχε στις παραμέτρους ομαδοποίηση ΜΣΚΚ,
εμφάνιζε πίνακα ανάλυσης ΜΣΚΚ, σε καταχώρηση παραστατικού εξόδων με επαναλαμβανόμενη ομοειδή εγγραφή, στο 2ο παραστατικό.

20160331-1155-1-1192
Κωδικός Αμοιβής Έσοδα Έξοδα
Σε εγκατάσταση με έσοδα έξοδα δεν εμφανιζόταν το πεδίο κωδικός αμοιβής στον προμηθευτή.

20160404-1155-1-1223
Υπόλοιπο στο ημερολόγιο
Εμφανιζόταν σφάλμα στο ομαδικό ή προσωπικό ημερολόγιο, όταν στην παραμετροποίηση CRM entries, στις λεπτομέρειες της χρωματικής ζώνης είχε δηλωθεί σαν πεδίο το υπόλοιπο του πελάτη.

20160404-1155-7-1210
Αναγνώριση σύνταξης
Λειτουργεί σωστά και στα S1Script η αναγνώριση και σήμανση του συντακτικού της γλώσσας.

20160404-1155-7-1228
Κατάσταση αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων
Εμφανίζονται πλέον σωστά τα δεκαδικά αξιών, στην κατάσταση αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων στα έσοδα έξοδα.