Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020

Έκδοση 5.00.520.11315

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181129-1155-1-6321
Στοιχεία υπηρεσιών σε στοιχεία ανά εταιρεία
Στις παραμέτρους υπηρεσιών προστέθηκαν τα πεδία "ΦΠΑ σε μεταβολή", "Τιμές σε μεταβολή" με λειτουργικότητα όμοια των αντίστοιχων πεδίων στις παραμέτρους ειδών.

20190711-1155-2-2242
Hints ευρετηρίου
Αυξήθηκε χρόνος εμφάνισης των hint των στηλών ευρετηρίων στα 6 δευτερόλεπτα.

20191120-1155-2-3767
Κατάσταση ελλείψεων/αναγκών ανά ΑΧ
Στην εκτύπωση ''Κατάσταση ελλείψεων / αναγκών'' προστέθηκε φίλτρο ανάλυσης ανά αποθηκευτικό χώρο.

20191220-1155-2-4155
Μαζική μεταφορά σε αγορές ένα προς ένα με παρ/κο πώλησης
Κατά τη μεταφορά παραστατικών πωλήσεων σε αγορές, δόθηκε δυνατότητα ομαδοποίησης ''Συγκεντρωτικά'' ή '' Ένα προς ένα''.

20200128-1155-2-373
Μετασχηματισμός μέσα από το παραστατικό
Προστέθηκε δυνατότητα μετασχηματισμού παραστατικών, μέσω των σχετικών εργασιών.

20200131-1155-2-430
Resolver ΦΠΑ εξόδων (έσοδα-έξοδα)
Προστέθηκαν resolvers στον σχεδιασμό γέφυρας εσόδων εξόδων των ειδικών συναλλαγών, που αφορούν τον τύπο της χρεοπίστωσης (Κανονική, έξοδο, μόνο ΦΠΑ).

20200205-1155-2-485
Ενημέρωση πραγματικών δεδομένων στο budget με Δ.Λ.Π
Οι προϋπολογισμοί λογιστικής, λαμβάνουν πλέον υπόψιν, το φορολογικό τους υπόλοιπο.

20200206-1155-2-518
Φίλτρο ημερομηνιών στις άδειες
Προστέθηκε το φίλτρο Από -Έως Ημ/νια στα tab Άδειες \ Ασθένειες \ Απουσίες που υπάρχει στην προβολή Στελέχη όπως είναι και στο αντίστοιχο tab στην προβολή των εργαζομένων.

20200211-1155-1-568
Παρτίδα στην Προβολή Κινήσεων Ειδών
Σε σχεδιαζόμενη προβολή κινήσεων ειδών, μέσω των εργασιών, δεν εμφανιζόταν η παρτίδα.

20200224-1155-2-741
Αναλυτικό βιβλίο παγίων
Στα Αναλυτικό βιβλίο παγίων και συγκεκριμένα στην ενότητα ''Αναλυτικό βιβλίο κινήσεων'', είναι πλέον διαθέσιμο το υποκατάστημα.

20200226-1155-1-795
Πόρος σε CRM Task
Σε task, μεταφέρεται πλέον ο πόρος και στους συμμετέχοντες.

20200303-1155-2-865
Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών τεκμαρτών
Προστέθηκε το γενικό μισθολογικό στοιχείο 1172 για την παραμετροποίηση της συμπεριφοράς.
Σε περίπτωση ενεργοποίησης της παραμέτρου, τότε διακρίνονται οι αποδοχές με κωδ.ΙΚΑ 10, 11, 14 σε σχέση με τις αποδοχές με κωδ.ΙΚΑ 1 και 8. Οι αποδοχές με κωδ. 1 και 8 συγκρίνονται με τις τεκμαρτές, ενώ για τις υπόλοιπες υπολογίζονται κανονικά εισφορές. Σε αυτή την περίπτωση στην ΑΠΔ εμφανίζονται οι κωδικοί 13 (για τις 1 και 8), 10, 11, 14.


20200303-1155-2-878
Στοιχεία κόστους σε φάκελο υπηρεσιών
Στους φακέλους υπηρεσιών, στη καρτέλα των ανταλλακτικών, προστέθηκαν τα στοιχεία κόστους των ειδών, με δεξί κλικ στις γραμμές.

20200303-1155-2-883
Έκτακτη εργασία Μερικής απασχόλησης
Σε περίπτωση εκ περιτροπής απασχόλησης όπου το ωράριο εργασίας προβλέπει απασχόληση λιγότερες από 5 ημέρες / εβδομάδα, αν ο εργαζόμενος δουλέψει ημέρα που δεν ήταν στις προβλεπόμενες, τότε όλη η εργασία χαρακτηρίζεται ως έκτακτη εργασία μερικής απασχόλησης.

20200306-1155-1-956
Αντιστοιχισθέντα παραστατικά
Στην εκτύπωση ''Αντιστοιχισθέντα παραστατικά'', δεν εμφανιζόταν ολόκληρος ο αριθμός παραστατικού (CMPFINCODE) σε περίπτωση που είχε περισσότερους από 15 χαρακτήρες.

20200310-1155-2-986
Κέντρο κόστους σε γέφυρα ABC αποσβέσεων
Προστέθηκε Resolver Κέντρο κόστους, στις γραμμές ανάλυσης ABC αποσβέσεων παγίων, στις γέφυρες λογιστικής.

20200317-1155-2-1074
ReUpdate ΜΥΦ
Στην εργασία ''Reupdate στοιχείων (εμπορικό) '' προστέθηκαν τα φίλτρα ''κωδικός'' & ''ΑΦΜ'' συναλλασσόμενου.

20200326-1155-2-1167
Εγκρίσεις παραστατικών - απόρριψη
Κατά τη διαδικασία έγκρισης / απόρριψης παραστατικών, σε περίπτωση απόρριψης, το πεδίο παραστατικό ενημερώνεται πλέον με τιμή ''REJECTED''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181220-1155-1-6538
Συμπεριφορά πεδίου Αγοραστής
Κατά τη δημιουργία προμηθευτή με συγχρονισμό από πελάτη, δεν αντιγράφεται πλέον το πεδίο SALESMAN (πωλητής/αγοραστής).

20190125-1155-1-248
Ενημέρωση εξόδων με/χωρίς χρεοπίστωση
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Ενημέρωση εξόδων εμπορικού'', σε περίπτωση που σε παραστατικό υπήρχαν έξοδα συνδεδεμένα και μη συνδεδεμένα με χρεοπίστωση

20190128-1155-1-255
Classic menu σε soft1 interface 2008
Στο classic menu, σε περίπτωση που δοθεί όνομα menu που υπάρχει ήδη, εμφανίζεται πλέον μήνυμα, ''Υπάρχει ήδη object με το ίδιο όνομα! Επιλέξτε διαφορετικό όνομα''.

20190225-1155-1-621
LIFO προτεινόμενη παρτίδα σε μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού, σε περίπτωση που είχε οριστεί στον τρόπο ανάλωσης παρτίδας ''LIFO προτεινόμενη'', δεν συμπληρωνόταν η παρτίδα στις γραμμές.

20190304-1155-1-711
BEFOREDELETE στις γραμμές έργου
Σε custom προβολή δεν λειτουργούσε ο κώδικας javascript στο event BEFOREDELETE.

20190315-1155-1-835
Υπενθυμίσεις ενεργειών
Δεν εμφανίζονταν οι υπενθυμίσεις ενεργειών όταν το πρόγραμμα ήταν Minimise.

20190326-1155-1-937
Νέα ομάδα είδους σε ιεραρχία
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εισαγωγή νέας ομάδας είδους σε Ιεραρχία.

20190327-1155-1-966
Subform - preview custom object
Στη σχεδίαση object στον database designer δεν εμφανίζονταν οι subform στο preview.

20190418-1155-1-1272
@ σε φίλτρα ευρετηρίου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, εφόσον είχε οριστεί στα φίλτρα ευρετηρίου ο χαρακτήρας ''@''.

20190506-1155-1-1410
Ενδιαφέρον σε ευκαιρία πώλησης
Δεν εμφανιζόταν η εκτύπωση παραστατικού, κατά την επιλογή ''Ενδιαφέρον'' από ευκαιρίες πώλησης.

20190509-1155-1-1446
Alert σε πεδίο \ Μηδενισμός τιμής
Κατά τη μεταβολή της περιγραφής είδους, διαγραφόταν η περιγραφή του, όταν εμφανιζόταν απαγορευτικό μήνυμα, μέσω alert.

20190619-1155-1-1891
Ενημέρωση πεδίου PRSNOUT.ADDRESS από gsuits
Για τον συγχρονισμό διευθύνσεων επαφών από Google apps στο Soft1, θα πρέπει στη καρτέλα της επαφής να χαρακτηρίζεται η διεύθυνση (home,work,other) στο πεδίο Label.

20190808-1155-1-2575
Προσθήκη στήλης σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, δεν επιτρεπόταν προσθήκη νέας στήλης, μετά τη τελευταία διαθέσιμη, σε ευρετήριο.

20190822-1155-1-2629
Javascript σε σχεδιασμό
Στο Series 5 UI, κατά το σχεδιασμό εκτύπωσης, δεν αποθηκευόταν java script, στον ορισμό εκτύπωσης.

20190912-1155-3-2815
Εκτέλεση script (JScript) σε SBSL import scripts
Για την εκτέλεση Import Script όπου μέσω javascript γίνεται καθορισμός στα πεδία του Form μέσω του section [SCRIPT], πλέον η SCRIPTLANGUAGE λαμβάνει υπόψιν στο section [OBJPARAMS] για τη script γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί Αν είναι SCRIPTLANGUAGE=1, τότε το script θα είναι Javascript ενώ αν είναι SCRIPTLANGUAGE=0 ή δεν υπάρχει καθόλου, τότε θα θεωρεί ότι είναι VB.

20190917-1155-1-2875
Δικαίωμα στο 'Ιστορικό μεταβολών'
Δεν εφαρμοζόταν το δικαίωμα χρήστη στην εργασία ''Ιστορικό μεταβολών''.

20190920-1155-1-2925
E-mail μέσω B.A.M. με επισύναψη αρχείου
Κατά την δημιουργία ενός βήματος του B.A.M. με αποστολή e-mail, δεν γινόταν επισύναψη αρχείου.

20190923-1155-1-2933
Λανθασμένη ημερομηνία σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, εφόσον δινόταν λανθασμένη ημερομηνία σε άρθρο λογιστικής, με χρήση του πλήκτρου escape συμπληρωνόταν η ημερομηνία του συστήματος.

20190923-1155-1-2937
Αντιγραφή από τελευταία άρθρου λογιστικής
Στο Series 5 UI, κατά την αντιγραφή από τελευταία, άρθρου λογιστικής, ο κέρσορας παραμένει πλέον στο πεδίο σειρά.

20190924-1155-1-2964
Καταγραφή εκτυπώσεων ενεργειών
Δεν εμφανιζόταν με διπλό κλικ η ενέργεια, μέσω των σχετικών εργασιών επιλέγοντας ''Καταγραφή εκτυπώσεων''.

20191022-1155-1-3350
Redirection σε ενεργές εργασίες
Κατά την μετονομασία μίας εργασίας όπου υπήρχε ο χαρακτήρας '&', πατώντας space στο σώμα του e-mail, γινόταν redirection στην εργασία με τη συγκεκριμένη ονομασία, εφόσον τις γενικές ρυθμίσεις ήταν ενεργοποιημένη η ρύθμιση "Redirection σε ενεργές εργασίες".

20191101-1155-1-3508
Μήνυμα απαγόρευσης σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, κατά την εμφάνιση απαγορευτικού μηνύματος, είναι πλέον δυνατή η ακύρωση της εργασίας μέσω του σχετικού button.

20191107-1155-1-3615
Παραστατικά παραγωγής χωρίς τιμή στις α' ύλες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα παραστατικά παραγωγής, κατά τη διαγραφή της τιμής σε υπάρχουσα γραμμή Α' υλών.

20191114-1155-1-3702
Error κατά τον σχεδιασμό alert
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά το σχεδιασμό alert.

20191120-1155-1-3759
Editable στα παραστατικά Αγοράς
Σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο παραστατικών αγορών, έχοντας ορίσει editable το πεδίο Α.Χ, δεν γινόταν η μεταβολή.

20191128-1155-1-3867
Μήνυμα για καταχώρηση σε ακύρωσης custom εργασίας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την ακύρωση custom εργασίας.

20191212-1155-1-4037
Πιστωτικά έκπτωσης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη συμπλήρωση στοιχείων κανόνα πιστωτικών έκπτωσης, με πεδία εφαρμογής Πελάτης, Νομό υποκ/τος πελάτης, Business Unit είδους και Κλιμάκωση κατά καθαρή αξία.

20200123-1155-1-305
ABC σε γραμμές λιανικής
Εφαρμόζεται πλέον η ανάλυση ABC από την ενότητα των λιανικών πωλήσεων.

20200131-1155-1-435
Λογιστικές Κατηγορίες σε στατιστική πωλήσεων
Σε σχεδιαζόμενη εκτύπωση στατιστικής πωλήσεων, έχοντας ορίσει ομαδοποίηση στην περίοδο και στη λογιστική κατηγορία των ειδών, δεν εμφανίζονταν οι λογιστικές κατηγορίες στις στήλες.

20200206-1155-1-517
Μεταβολή εργαζομένου
Εμφανιζόταν μήνυμα λάθος στην μεταβολή εργαζομένου μετά την καταχώρηση της άδειας του από την ενότητα των στελεχών.

20200206-1155-1-521
Remote Server
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' εντολών μέσω Remote Server.

20200210-1155-1-548
Κατάσταση τραπεζών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση <Κατάσταση τραπεζών> του κυκλώματος μισθοδοσίας, όταν στα φίλτρα είχε οριστεί το πεδίο Τρόπος πληρωμής.

20200218-1155-1-658
Χαρακτήρας [ ή ] στα σχόλια των γραμμών
Κατά τη μεταφορά παραστατικού πώλησης σε αγορά, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν μεταφέρονταν όλες οι γραμμές του παραστατικού, εφόσον στις παρατηρήσεις γραμμών υπήρχαν οι χαρακτήρες ''['' & '']''.

20200219-1155-1-684
Έλεγχος στοιχείων ΑΜΚΑ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις κατά την εκτέλεση της εργασίας <Έλεγχος στοιχείων ΑΜΚΑ> της μισθοδοσίας.

20200221-1155-1-731
Χαρακτηρισμός εργασίας Μ.Α
Βελτιώθηκε η λειτουργία χαρακτηρισμού των κινήσεων εργασίας σαν Μερική Απασχόληση.

20200228-1155-1-834
Αυτόματο άνοιγμα κατά την είσοδο
Εφόσον είχε οριστεί σε κάποια εργασία ''Αυτόματο άνοιγμα κατά την είσοδο στην εφαρμογή'', δεν λειτουργούσε στο interface 2008.

20200303-1155-1-863
Εμφάνιση ημερολογίου CRM
Στα ημερολόγια CRM, εφόσον είχε οριστεί χρωματική ζώνη σε κάποιο πεδίο (π.χ. Χαρακτηρισμός), δεν εμφανιζόταν ορθά η κατεύθυνση, όταν είχε δηλωθεί τρόπος εμφάνισης ''Εβδομάδα''.

20200303-1155-1-868
Χρήστης Login στο Retail Pro
Σε εγκαταστάσεις Azure, κατά τη σύνδεση στο Retail pro, δεν προτεινόταν ο τελευταίος login user.

20200306-1155-1-938
Απόκλιση κόστους προδιαγραφής
Δεν αποτυπωνόταν ορθά το ενδεικτικό κόστος, στην εκτύπωση ''Αποκλίσεις κόστους βάσει προδιαγραφών'' .

20200306-1155-1-952
Custom πεδίο σε φίλτρο ευρετηρίου
Στο Series 5 UI, σε σχεδιαζόμενη προβολή, δεν εμφανιζόταν ορθά custom πεδίο τύπου smallint, ως φίλτρο σε ευρετήριο.

20200310-1155-1-988
Ομάδα Εταιριών πεδίο Συνεργάτης trdrs
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, σε σχεδιαζόμενη προβολή αγορών, κατά την επιλογή συνεργάτη.

20200311-1155-1-1000
Γραμμές serial number
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση Serial number, από την ενότητα των αγορών, μέσα από το σχετικό πλέγμα συμπλήρωσης στις γραμμές των ειδών.

20200311-1155-1-1003
Ταχύτητα αναζήτησης στον active browser
Στο Series 5 UI, βελτιστοποιήθηκε η αναζήτηση στον active browser σε ευρετήριο ειδών με εικόνα.

20200311-1155-1-1015
Καταχώρηση Κινήσεων Αξιογράφων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στις Πράξεις χρηματικών λογαριασμών, στις γραμμές, κατά την αναζήτηση αξιογράφου.

20200312-1155-1-1029
Ενημέρωση στοιχείων ΓΓΠΣ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ενημέρωση στοιχείων Γ.Γ.Π.Σ σε λογαριασμούς λογιστικής.

20200317-1155-1-1072
Έσοδα/έξοδα από OutProcess εφαρμογή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση παραστατικού εσόδου ή εξόδου μέσω OutProcess εφαρμογής.

20200318-1155-1-1097
Μέση ηλικία Υπολοίπου
Στην εκτύπωση ''Ενηλικιωμένα υπόλοιπα πελατών'', δεν εμφάνιζε αποτελέσματα το πεδίο ''Μέση ηλικία υπολοίπου''.

20200318-1155-1-1108
Καταχώρηση αδειών
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο δεν αποθηκεύονταν σωστά άδειες στην προβολή εργαζόμενου όταν είχαν οριστεί φίλτρα ημερομηνιακού διαστήματος.

20200319-1155-1-1117
Διαμόρφωση ποσότητας σε μετασχηματισμό
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού το οποίο εμπεριείχε είδη με παρακολούθηση σε χρώμα/μέγεθος, έχοντας επιλέξει τη διαμόρφωση ποσότητας στο μετασχηματισμένο παραστατικό.

20200323-1155-1-1137
SysRequest.ExecuteXScript
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' import script, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση SysRequest.ExecuteXScript.

20200323-1155-1-1140
Ευρετήριο με ανάλυση
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο αγορών με ανάπτυξη γραμμών, έχοντας ενεργοποιημένη τη ρύθμιση ''Μορφή δέντρου Master-Detail''.

20200323-1155-1-1142
Επιλογή υπηρεσίας σε παραστατικό
Σε εταιρεία με προδιαγραφές Κύπρου, δεν μπορούσε να επιλεχθεί υπηρεσία σε παραστατικό.

20200323-1155-1-1148
Μαζική απόρριψη παραστατικών
Κατά την απόρριψη παραστατικού με σενάριο έγκρισης, το πεδίο ''Κατάσταση έγκρισης'' ενημερωνόταν με τιμή ''Εγκεκριμένο''.

20200324-1155-1-1154
Άρθρα λογιστικής σε παραστατικά αποθήκης
Στις σχετικές εργασίες των παραστατικών αποθήκης δεν εμφανιζόταν η σύνδεση με
τα άρθρα λογιστικής.


20200324-1155-1-1157
Πώληση σε αγορά με είδη με χαρακτηριστικά
Δεν ολοκληρωνόταν η μεταφορά παραστατικού πώλησης σε αγορά, σε περίπτωση που υπήρχαν είδη με χρώμα / μέγεθος.

20200326-1155-1-1168
Κάλυψη εκκρεμότητας εντολής παραγωγής
Κατά το μετασχηματισμό φακέλου εντολών παραγωγής σε παραστατικό παραγωγής, δεν ενημερωνόταν το πεδίο QTY1FCOV ''Εκτελεσμένη'' στις γραμμές των Α' υλών.

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020

Έκδοση 5.00.520.11314

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200323-1155-2-1135
Φόρμα εκτύπωσης Βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζόμενου
Προσθήκη νέας φόρμας εκτύπωσης εργαζομένων. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζόμενου για να την μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας. Η φόρμα είναι αρχείο τύπου xxf και έχει κωδικό 1020. Ανατρέξτε στην εργασία [Εισαγωγή από αρχείο xxf] για να την εισάγεται στην εγκατάστασή σας.

20181123-1155-2-6254
Πεδία intrastat σε ευρετήριο ειδικών συναλλαγών
Στο σχεδιασμό ευρετηρίων ειδικών συναλλαγών, είναι πλέον διαθέσιμα τα πεδία που αφορούν τις καταστάσεις Intrastat / Vies.

20190205-1155-1-390
Εκταμίευση ενεχυριασμένων τιμολογίων
Δίνεται πλέον δυνατότητα εκταμίευσης σε ενεχυριασμένο τιμολόγιο, που δεν έχει εκταμιευτεί πλήρως.

20200117-1155-2-191
Απαγόρευση μετασχηματισμού μη εγκεκριμένου παρ/κου
Μη εγκεκριμένο παραστατικό, δεν μπορεί πλέον να μετασχηματιστεί σε άλλο κύκλωμα, π.χ. μη εγκεκριμένο παραστατικό πώλησης, δεν μπορεί να γίνει παραστατικό αγοράς.

20200228-1155-2-837
Ιστορικό μετασχηματισμών
Στο grid του Ιστορικού μετασχηματισμών, προστέθηκαν τα πεδία ''Χρήστης εισαγωγής'', ''Χρήστης τελευταίας μεταβολής'' & ''Χρήστης έγκρισης''.

20200303-1155-2-885
Μετασχηματισμός και σκοπός διακίνησης
Στο διάλογο του μετασχηματισμού, προστέθηκε σχετικό flag ''Διατήρησης του σκοπού διακίνησης''.

20200311-1155-2-1008
Resolver για αξία ΦΠΑ εξόδων γραμμής
Στις λοιπές συναλλαγές, προστέθηκαν οι Resolver εσόδων εξόδων Αξία Φ.Π.Α. γραμμής (Κανονική), Αξία Φ.Π.Α. γραμμής (Έξοδο) & Αξία Φ.Π.Α. γραμμής (Μόνο Φ.Π.Α.).

20200312-1155-2-1025
Παραστατικά από δελτία παραγωγής
Στην εργασία ''Παραστατικά από δελτία'' παραγωγής, προστέθηκε η ημερομηνία δημιουργίας των παραστατικών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181231-1155-1-6590
Πλάτος στηλών default selector ευρετηρίου
Στο Series 5 UI, σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο με πλάτος στήλης μικρότερο των 8 χαρακτήρων γινόταν auto fit / width.

20190926-1155-1-2996
Επιμερισμός αξίας στην Ανάλυση ABC
Προστέθηκε η τιμή ''Ανά διάσταση χωρίς επανυπολογισμό συγκεντρωτικών'', στον τρόπο κατανομής, στις παραμέτρους Activity Based Costing, η οποία αποθηκεύει τις τιμές ABC ακριβώς όπως αυτές είχαν καταχωρηθεί από τον χρήστη.

20191107-1155-1-3614
Κάλυψη εκκρεμοτήτων
Κατά την κάλυψη εκκρεμοτήτων στις γραμμές των ειδών Δελτίου αποστολής, το οποίο έχει προέλθει από 2 διαφορετικές παραγγελίες, με διαφορετικές σειρές και διαφορετικά είδη, δεν γινόταν κάλυψη για το δεύτερο είδος με την ανάλογη σειρά παραγγελίας.

20200120-1155-1-214
Αναλυτικό Ισοζύγιο πελατών
Στην εκτύπωση 'Αναλυτικό ισοζύγιο πελατών'', σε κάποιες περιπτώσεις, έχοντας επιλέξει ''πελάτες που δεν κινήθηκαν στην περίοδο'', εμφανίζονταν πελάτες με μηδενικό υπόλοιπο.

20200206-1155-1-504
Εξοδολόγια
Κατά το σχεδιασμό προβολής στα ''Εξοδολόγια'', δεν εμφανιζόταν το πεδίο ''Εγκεκριμένη'' (ACTLINES.AINT03).

20200206-1155-1-508
Επιλογή εναλλακτικής προδιαγραφής
Σε εγκαταστάσεις Azure, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εισαγωγή εναλλακτικής προδιαγραφής σε παραστατικό παραγωγής.

20200224-1155-1-743
Esc για επιστροφή στα φίλτρα
Η χρήση του πλήκτρου Esc μετά την εκτέλεση ευρετηρίου, προκαλεί την επιστροφή στην οθόνη φίλτρων.

20200227-1155-1-807
Εκτύπωση μη εγκεκριμένου παραστατικού
Δεν εκτυπώνεται πλέον παραστατικό ''TO BΕ APPROVED'' στο οποίο έχει τεθεί ''Απαγόρευση'' στη σειρά.

20200304-1155-1-908
Ποσότητες 2ης μονάδας από πώληση σε αγορά
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν μεταφέρονταν ορθά οι ποσότητες της δεύτερης μονάδας μέτρησης, κατά τη μεταφορά παραστατικού πώλησης, σε παραστατικό αγοράς.

20200304-1155-1-909
Επανυπολογισμός τιμών μετά από αλλαγή σειράς
Δεν γινόταν επανυπολογισμός τιμών, ύστερα από αλλαγή σειράς σε παραστατικό.

20200305-1155-2-924
Πωλήσεις κατ' είδος
Στις ''Πωλήσεις κατ' είδος'', μέσω των σχετικών εργασιών πελατών, προστέθηκαν στα διαθέσιμα πεδία, τα πεδία "Τεχνικός κωδικός", "Κωδικός Barcode" & "Κωδικός εργοστασίου".

20200311-1155-1-1023
Πρότυπα δεδομένα στην Μεταφορά σε αγορά
Κατά την επιλογή πρότυπων δεδομένων στη μεταφορά παραστατικού πώλησης σε αγορά, άλλαζε η ταξινόμηση των γραμμών.

20200312-1155-3-1032
Μεταβολή στην πρώτη χρήση
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εισαγωγή ή μεταβολή παραστατικού στη πρώτη χρήση της εταιρείας.

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020

Έκδοση 5.00.520.11312

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20191129-1155-2-3875
Δημιουργία αρχείου Intrastat
Κατά τη δημιουργία αρχείου Intrastat, σε περίπτωση που η μάζα είναι μικρότερη από 1 , στρογγυλοποιείται πλέον στη πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.

20200124-1155-2-331
Αλλαγή γραμμής σε ABC
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην ανάλυση Activity based costing εφόσον είχε οριστεί τρόπος κατανομής ''ανά διάσταση''.

20200130-1155-2-419
Μεταφορά στοιχείων εργαζομένων με xxf
Κατά την μεταφορά εργαζομένων με xxf μεταφέρονται πλέον και τα στοιχεία από το tab ειδικές άδειες και τα σχετικά έγγραφα από το tab έγγραφα παρατηρήσεις.

20200206-1155-2-503
Retail Pro
Στο Retail Pro, δόθηκε δυνατότητα χρήσης πληκτρολογίου στην οθόνη. Παράδειγμα:
function ON_ITELINES_MTRL()
{
X.OPENKEYBOARD('ITELINES.LINEVAL');
}


20200211-1155-2-566
Μαζική Εισαγωγή τιμής Μισθολογικού στοιχείου γενικής χρήσης
Προστέθηκε νέα δυνατότητα αντιγραφής τιμών μισθολογικών στοιχείων εργαζομένων σε λοιπές εταιρίες της ίδιας βάσης. Η εργασία εκτελείται με δεξί κλικ στον browser μισθολογικών στοιχείων.

20200221-1155-2-736
Τροποποιητική Φ5 και υποβολή στο Taxis
Δόθηκε δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, τροποποιητικών δηλώσεων Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (Φ5) & Ενδοκοινοτικών παραδόσεων (Φ4).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151210-1155-7-3608
Φόρμες Crystal
Δεν μπορούσε να εκτυπωθεί φόρμα Crystal σε Word & Excel.

20160906-1155-7-2901
S1Script
Στο S1Script οι εντολές ''div" & "mod'', εμφανίζονται πλέον με κόκκινο χρώμα.

20181130-1155-1-6326
Αναζήτηση σε selector με = σε Series 5 UI
Κατά την αναζήτηση λογαριασμού λογιστικής σε άρθρο με χρήση του (=), δεν γινόταν ταξινόμηση.

20181205-1155-1-6375
Highlight σε φόρμα advanced
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε φόρμα advanced, κατά το print preview, σε αριθμητικό πεδίο με καθορισμό Highlight.

20181220-1155-1-6529
Subform σε προβολή (παλιό Interface)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom προβολή παραστατικών πωλήσεων, μέσω κώδικα javascript, κατά το άνοιγμα νέου παραθύρου του πελάτη.

20181220-1155-1-6542
Συνοπτική κατάσταση λογιστικής (Αξία ΦΠΑ)
Η εκτύπωση "Συνοπτική κατάσταση λογιστικής προμηθευτών", δεν αποτύπωνε στη στήλη ΦΠΑ τις χρεοπιστώσεις με τύπο ''ΦΠΑ''.

20190205-1155-1-381
Προεπιλεγμένες τιμές σε φίλτρα σε ελεύθερη εκτύπωση advanced
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον σχεδιασμό advanced ελεύθερης εκτύπωσης με default τιμές στα φίλτρα.

20190215-1155-1-521
Εργασία με τύπο "Λοιπά αρχεία"
Στο Series 5 UI, δεν άνοιγε εργασία με τύπο ''Λοιπά αρχεία'', που είχε οριστεί στο menu.

20190517-1155-1-1519
Τύπος Ερωτήσεων σε Ερωτηματολόγιο
Εφόσον σε ερωτήσεις (CRMQSTN) ερωτηματολογίων (CRMQSTNNAIRE) επιλεχθεί τύπος (CRQSTN.QTYPE): πολλαπλή επιλογή τότε εφόσον στις απαντήσεις πελατών (CRMCUSNAIRE) επιλέξουμε ένα set απαντήσεων στην περίπτωση πολλαπλής επιλογής έχουμε την δυνατότητα επιλογής περισότερων της μιας απάντησης στο πεδίο "Απάντηση χρήστη".

20190607-1155-1-1758
Σειρά εμβασμάτων σε δημιουργία αρχείου SEPA
Στην εργασία ''Δημιουργία αρχείου SEPA'', ο κωδικός παραστατικού, φιλτράρεται βάσει ενότητας και σειράς.

20190708-1155-1-2185
Ελεύθερη εκτύπωση advanced
Κατά το σχεδιασμό ελεύθερης εκτύπωσης advanced, σε περίπτωση που δεν είχε γίνει αποθήκευση, αλλά κάποια μεταβολή στα τοπικά πεδία, κατά την ''αποδοχή'' των αλλαγών, χάνονταν οι αλλαγές.

20190715-1155-1-2263
Editable πεδίο Σύμβασης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο συναντήσεων, έχοντας προσθέσει editable τη στήλη σύμβαση.

20190809-1155-2-2584
Συνάρτηση σε pivot
Στο Pivot analysis, προστέθηκε η επιλογή συνάρτησης ''Custom'', μέσω της οποίας επιτρέπεται αλλαγή συνάρτησης σε τοπικά πεδία.

20190903-1155-1-2712
Excel import με Advanced Javascript
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε excel import, με κώδικα στο Advanced Javascript Editor.

20191023-1155-1-3360
Συνέχεια Ενέργειας
Κατά τη συνέχεια ενέργειας, σε περίπτωση που ο εντολέας είναι πλέον ανενεργός, το πεδίο ενημερώνεται με τον login user.

20191025-1155-1-3399
Επιλογή οντότητας παγίου στις πωλήσεις
Στα παραστατικά πώλησης, δεν άνοιγε ο selector επιλογής οντότητας παγίου, σε περίπτωση που δεν υπήρχε κίνηση παγίου στον τύπο.

20191105-1155-1-3548
Κάλυψη εκκρεμοτήτων γραμμής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε μετασχηματισμένο παραστατικό, στην προσθήκη ή αφαίρεση ειδών, κατά την κάλυψη εκκρεμοτήτων γραμμών.

20191106-1155-1-3581
Παραστατικό εξόδων από γέφυρα με είδος και προμηθευτή 39α
Κατά την ενημέρωση παραστατικών εσόδων εξόδων από γέφυρα παραστατικού αγοράς, με προμηθευτή ο οποίος παρακολουθείται σε 39α, δεν ενημερωνόταν ορθά η καθαρή αξία του λογαριασμού, σε περίπτωση που είχε οριστεί διαφορετικός λογαριασμός μέσα στη γέφυρα με resolver ''[Καθαρή αξία γραμμής ειδών άρθρου 39α παρ.5]'' .

20200114-1155-1-113
Υπόλοιπα αδειών (Δεκαδικά στις ημέρες)
Εμφανίζονται πλέον και τα κλάσματα ημερών στις εκτυπώσεις 'Υπόλοιπα αδειών' και 'Βιβλίο αδειών'. Αναγκαία προϋπόθεση, να έχει γίνει παραμετροποίηση των δεκαδικών (By default είναι 0).

20200127-1155-1-367
Retail Pro
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε σε μικτό τρόπο πληρωμής (μετρητά & κάρτα). Στην περίπτωση αυτή, αν μέρος της αξίας δηλωνόταν στα μετρητά και το υπόλοιπο σε κάρτα, το αποτέλεσμα ήταν να ενημερωθεί η κάρτα με ολόκληρο το ποσό.

20200127-1155-1-368
Retail Pro
Στο Retail Pro, σε περίπτωση που γινόταν manual αλλαγή στην αξία των μετρητών ή κατά την προσθήκη κάρτας, δεν γινόταν refresh στην αξία του ανεξόφλητου.

20200131-1155-1-427
Πιστωτικός έλεγχος σε βάση στο Azure
Σε εγκατάσταση Azure δεν εφαρμοζόταν πιστωτικός έλεγχος πελάτη, ο οποίος έλεγχε τον τζίρο προηγούμενης χρήσης.

20200205-1155-1-492
Τρόπος πληρωμής και Business Units
Παραστατικά τα οποία δεν είχαν τρόπο πληρωμής, δεν ενημέρωναν ορθά, το πεδίο BUSUNITS στον πίνακα FINPAYTERMS.

20200210-1155-1-544
Εργαζόμενος σε 2 περιοχές απασχόλησης
ΑΠΔ: Η τιμή της περιοχής απασχόλησης περιόδου (3278) αναζητούταν από τα Μισθ. στοιχεία εργαζομένων (emplval) και όχι από τα Μισθ. στοιχεία περιόδου ανά εργαζόμενο(prdval) όπως θα έπρεπε με αποτέλεσμα να μην υπολογίζονται σωστά οι κωδικοί παραρτήματος

20200217-1155-1-634
Εγκρίσεις ενεργειών Administrator
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το σχεδιασμό ευρετηρίου στις ''Εγκρίσεις ενεργειών administrator''

20200220-1155-1-711
Διασύνδεση magellan με retail pro
Κατά τη διασύνδεση της ζυγαριάς Magellan 8400 με το Retail pro, δεν εμφανιζόταν η ζυγιζόμενη ποσότητα κατά την επιλογή του είδος.

20200221-1155-1-728
Χαρακτηρισμός εργασίας 6ης ημέρας
Δεν λειτουργούσε σωστά ο χαρακτηρισμός της εργασίας για την 6η ημέρα της εβδομαδιαίας απασχόλησης.

20200221-1155-1-737
Προυπολογισμοί λογιστικής
Προϋπολογισμός λογιστικής με περίοδο σύγκρισης ''προηγούμενο έτος'', δεν εμφάνιζε αποτελέσματα, σε περίπτωση που εκτελούνταν οι εργασίες ''ενημέρωση αρχικών δεδομένων'' & ''ενημέρωση πραγματικών δεδομένων'', μέσω των σχετικών εργασιών του προϋπολογισμού.

20200227-1155-1-809
Editable πεδίο Intrastat
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε editable πεδίο intrastat, σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο ειδών αποθήκης.

20200228-1155-1-831
Φόρμες αμοιβών Crystal
Διορθώθηκαν οι crystal φόρμες αμοιβών, ώστε να αντλούν στοιχεία μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα.

20200228-1155-2-832
Ενηλικιωμένα Υπόλοιπα Πελάτη σε ομάδα εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, στην εκτύπωση ''Ενηλικιωμένα Υπόλοιπα Πελατών'' δεν εμφανιζόταν ο πωλητής που είχε οριστεί στα ''Στοιχεία ανά εταιρεία''.

20200304-1155-1-912
Ποσότητα σε μη ζυγιζόμενα είδη
Σε κάποιες περιπτώσεις, στη διασύνδεση του προγράμματος με ζυγούς ICS, κατά την επιλογή του είδους σε παραστατικό, η ποσότητα ενημερωνόταν με την ποσότητα ζύγισης κι όχι με την προτεινόμενη του είδους.