Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10749

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160928-1155-2-3133
Αποσβέσεις αδράνειας
Έγιναν αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού αποσβέσεων αδράνειας βάσει ΠΟΛ.1073_2015 και Ν 4308/2014.
Οι αποσβέσεις αδράνειας εφεξής δεν υπολογίζονται κατά τον υπολογισμό λογιστικών αποσβέσεων και οι φορολογικές αποσβέσεις αδράνειας δεν προστίθενται στις τακτικές φορολογικές αποσβέσεις μετά τη λήξη της περιόδου αδράνειας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160923-1155-7-3081
Έσοδα Έξοδα - Διαφορά στην αξία ΦΠΑ
Όταν είχε οριστεί στις παραμέτρους των εσόδων-εξόδων να γίνεται καταχώριση μηδενικών γραμμών, τότε κατά την μεταβολή παραστατικών εσόδων εξόδων με εισαγωγή αξίας σε λογαριασμό άλλης κατηγορίας ΦΠΑ εμφανιζόταν σφάλμα "Υπάρχει διαφορά στην αξία ΦΠΑ των γραμμών και στην ανάλυση ΦΠΑ".

20160923-1156-7-191
Διαφοράς αξίας σε Έσοδα/Έξοδα
Σε καταχώρηση παραστατικού Εσόδων/Εξόδων εμφανιζόταν σφάλμα [Υπάρχει διαφορά στη συνολική αξία των γραμμών και στην αξία του παραστατικού], χωρίς να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.

20160927-1155-1-3105
Αρχεία ΥΕΚΑ - αυτόματη υποβολή
Η αυτόματη υποβολή εντύπων ΥΕΚΑ (αναγγελία πρόσληψης) ολοκληρώνεται πλέον επιτυχώς.

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10748

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160914-1155-2-2981
Συνάρτηση CusValueDaysOpenDocs
Η τιμή της συνάρτησης CusValueDaysOpenDocs όταν οι εισπράξεις είναι μεγαλύτερες από τις πωλήσεις (έχουμε πληρώσει παραπάνω στον πελάτη από τα τιμολόγια του) γίνεται αρνητική.

20160915-1155-7-2996
Ακύρωση Ενημέρωσης Εσόδων Εξόδων
Προστέθηκε το υποκατάστημα στα φίλτρα της εργασίας "ακύρωση ενημέρωσης εσόδων εξόδων από εμπορική διαχείριση".

20160920-2165-2-23
Στατιστική έργων
Στη στατιστική έργων στη σελίδα των μέσων στην Ανάλυση προστέθηκαν οι στήλες "Ποσότητα υλικών (προϋπ.)", "Ποσότητα υλικών (απολ.)", "Ανθρωποημέρες (προϋπ.)" και "Ανθρωποημέρες (απολ.)". Οι ανθρωποημέρες ισούνται με το πηλίκο Διάρκειας μέσου προς τις ώρες εργασίας του μέσου.
Επιπρόσθετα και στις δύο σελίδες, (Έργα και Μέσα), σε όλα τα λεκτικά των πεδίων προστέθηκαν οι χαρακτηρισμοί "(προϋπ.)" και "(απολ.)", (προϋπολογισμός και απολογισμός δηλ.), για λόγους αποσαφήνισης.

20160921-1155-2-3040
ΤΣΜΕΔΕ
Προσαρμογή της εργασίας υπολογισμού του αρχείου σε αναδρομικούς υπολογισμούς ταμείου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160418-1155-1-1421
Τοπικό πεδίο εταιρείας
Εμφανίζεται πλέον σωστά στο διάλογο των ερωτήσεων το φίλτρο σε τοπικό πεδίο COMPANY.

20160905-1155-1-2885
Εκτύπωση 'Προσφορές'
Στην επιλογή πελάτη στην εκτύπωση 'Προσφορές' (Πωλήσεις-->Προσφορές-->Προσφορές), εμφανιζόταν σφάλμα 'Ole Error: 80040E07. Conversion failed when converting the varchar value 'COMPANY' to data type smallint'.

20160912-1155-1-2949
Πρόβλημα στην φόρτωση url σε εικόνα είδους
Άλλαξε ο τρόπος που χειρίζεται τα url το dropbox. Τα url θα πρέπει να ξανά συνδεθούν με τα είδη καθώς θα παραχθούν νέα. Για να λειτουργήσει πρέπει να κατεβάσετε νέα έκδοση του cloud apps connector που βρίσκεται στα S1 addons.

20160915-1155-1-2999
Λογαριασμοί και μοντέλα ανάλυσης (ACC_ANL_MODEL)
Η εκτύπωση "Λογαριασμοί και μοντέλα ανάλυσης" (ACC_ANL_MODEL) εμφανιζόταν δύο φορές στις εκτυπώσεις της αναλυτικής λογιστικής.

20160919-1155-7-3017
Στατιστικές πωλήσεων
Στις Στατιστικές πωλήσεων
- Ανάλυση Ειδών ανά πελάτη
- Ανάλυση Ειδών ανά υποκατάστημα πελάτη
- Ανάλυση Πελατών ανά είδος,
εάν στα φίλτρα επιλεχθεί το πεδίο Μόνο εκκρεμείς = Ναι, εμφανιζόταν σφάλμα Ole Error: 80040E14. Incorrect syntax near 'N'.


20160921-1155-1-3042
ΤΣΜΕΔΕ
Διόρθωση της εργασίας Δημιουργία αρχείου ΤΣΜΕΔΕ στον υπολογισμό των συνόλων όταν υπάρχουν αρνητικά ποσά στο αρχείο.

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10747

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160802-1155-7-2700
Timeline Έργων-Μη σωστή αποτύπωση στοιχείων πωλήσεων
Γίνεται πλέον σωστά η αποτύπωση στοιχείων πώλησης (παραστατικό πώλησης, περιγραφή σειράς, τύπος σειράς, ώρα καταχώρησης) στο Timeline έργων.

20160914-1155-1-2979
Έλεγχος εσόδων - εξόδων
Η προτεινόμενη μορφή της εκτύπωσης ''Έλεγχος εσόδων - εξόδων''EXP_SX_REP, δεν περιλάμβανε τις ταμειακές εγγραφές.

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10746

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160705-1155-7-2305
Εγγυοδοσία
Σε παραστατικά με παραπάνω από ένα είδη που έχουν και είδη εγγυοδοσίας, η διαγραφή κάποιου από τα κύρια είδη προκαλούσε λανθασμένη διαγραφή των ειδών της εγγυοδοσίας αλλά και των άλλων ειδών.

20160727-1155-7-2627
Αρχείο ΤΕΑΕΑΠΑΕ - πεδίο Contributiontype
Ενημερώνεται πλέον σωστά το πεδίο Contributiontype στη δημιουργία αρχείου ΤΕΑΕΑΠΑΕ.

20160802-1155-1-2701
Οικονομικών στοιχείων έργων
Στην ενημέρωση των οικονομικών στοιχείων των έργων λαμβάνεται πλέον υπόψη και ο header των παραστατικών είσπραξης.

20160805-1155-1-2732
Πρόταση εξυπηρέτησης
Εμφανιζόταν σφάλμα στην πρόταση εξυπηρέτησης, όταν ο πελάτης είχε υποκατάστημα και είχε δηλωθεί ανάλυση σε "Υποκ/τα πελατών".

20160825-1155-7-2800
Ισοζύγιο Υποκαταστημάτων πελατών/προμηθευτών
Στην εκτύπωση "Ισοζύγιο Υποκαταστημάτων πελατών/προμηθευτών" η επιλογή του φίλτρου «Υποκαταστήματα που δεν κινήθηκαν στην περίοδο» επιτρέπει τη σωστή λειτουργία της εκτύπωσης ακόμα και όταν δεν έχει οριστεί κάποιο υποκατάστημα σαν κεντρικό.

20160830-1155-1-2831
Μέγιστη έκπτωση είδους
Λειτουργεί πλέον σωστά η μέγιστη έκπτωση στο είδος σε παραστατικό πώλησης

20160902-1155-1-2870
Έλεγχος άρθρων - Μισθοδοσία
Κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης Έλεγχος άρθρων μισθοδοσίας εμφανιζόταν σφάλμα ''Ole Error: 80040E14. Incorrect syntax near '=' ''

20160902-1155-1-2871
Έλεγχος άρθρων
Στην εκτύπωση Έλεγχος άρθρων λογιστικής εμφανίζεται μήνυμα ''Δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση!'' ενώ υπήρχαν άρθρα προς καταχώρηση.

20160906-1155-1-2892
Unicode αλφαριθμητικό
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη χρήση ιαπωνικών χαρακτήρων σε πεδία unicode αλφαριθμητικών (nvarchar).

20160906-1155-1-2894
Εκτύπωση παραγγελιών
Εμφανιζόταν σφάλμα στην εκτύπωση "Παραγγελίες" όταν δηλωνόταν η επιλογή "αναλυτικά".