Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

Έκδοση 5.00.520.11320

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190716-1155-2-2293
HR - Σειρές CRM - υποενότητες σειράς
Εμφανίζεται πλέον και η τιμή "εξοδολόγια" με το HR. Οι ενέργειες εμφανίζονταν ήδη.

20200512-1155-2-1713
Εισφορές που παρακρατήθηκαν-κωδ.ΙΚΑ 18
Αφαιρέθηκαν από τα υπολογιζόμενα πεδία των Αξιών των ασφαλιστικών ταμείων, του ευρετηρίου των εργαζομένων, οι εισφορές που παρακρατήθηκαν για το μισθολογικό στοιχείο 3400 και για όλα τα ΜΣ που έχουν κωδ.ΙΚΑ 18.

20200518-1155-2-1785
Resolver αναστολής εργασίας ανά κέντρο κόστους
Στον σχεδιασμό γέφυρας Γενικής λογιστικής μισθοδοσίας προστέθηκαν resolver αναστολής εργασίας για μισθολογικά στοιχεία ασφαλιστικών ταμείων ανά κέντρο κόστους.

20200518-1155-2-1786
Resolver αναστολής εργασίας
Στον σχεδιασμό γέφυρας Γενικής λογιστικής μισθοδοσίας προστέθηκαν resolver αναστολής εργασίας για μισθολογικά στοιχεία ασφαλιστικών ταμείων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200514-1155-1-1734
Εισφορές στο Λογιστικό άρθρο
Προστέθηκαν στην ομάδα "Μισθολογικά στοιχεία ασφαλιστικών ταμείων" οι resolver αξιών PRVFND11 Εισφορές εργαζομένου (αναστολή εργασίας), PRVFND12 Εισφορές εργοδότη (αναστολή εργασίας)
Μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε αρνητικά για να ενημερωθεί ο λογ/σμός σωστά.


20200519-1155-1-1795
Αρχείο GDATA
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εξαγωγή αρχείου λογιστικής Gdata από το μενού Χρηματοοικονομική Διαχείριση \ Περιοδικές εργασίες \ Λογιστικές \ ενημερώσεις \ Δημιουργία εξωτερικών αρχείων \
Λογιστικής από μισθοδοσία. 

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

Έκδοση 5.00.520.11319

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171127-1155-7-5131
SetIndexVar - Import script
Υλοποιήθηκε στα import script η function "SetIndexVar": με παράμετρο το array και τη θέση ορίζουμε την τιμή του στοιχείου.

20190619-1155-3-1882
Ημερολόγιο Άρθρων
Στο ''Ημερολόγιο άρθρων'' Γενικής & Αναλυτικής λογιστικής, προστέθηκε φίλτρο προσωρινών κινήσεων.

20191125-1155-1-3821
Προσθήκη είδους σε παραστατικό (Retail Pro)
Στον S1 Retail Designer, προστέθηκε στην περιοχή πλέγματος, η ''Εισαγωγή είδους επάνω''.

20200427-1155-2-1508
Prorata - κωδικός 411 σε έσοδα έξοδα
Υπολογίζεται πλέον στο έντυπο περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, στην ενότητα των εσόδων εξόδων, η εξαίρεση δαπανών Prorata ''Μεταβλητή 922''.

20200429-1155-2-1543
Μέγεθος πληκτρολογίου (Retail)
Στις λοιπές παραμέτρους του S1 Retail Designer, προστέθηκε η παράμετρος ''Μέγεθος πληκτρολογίου (1-10), με προτεινόμενη τιμή ''5''.

20200505-1155-2-1583
Login taxisnet
Υλοποιήθηκαν τα login στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων, με βάση τις πρόσφατες αλλαγές.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170508-1155-7-2007
Πώληση υπολοίπου είδους με παρτίδα
Σε παραστατικό πώλησης, με είδη τα οποία παρακολουθούνται σε παρτίδες, σε περίπτωση που γινόταν πώληση ίση με το υπόλοιπο του είδους, εμφανιζόταν μία κενή γραμμή είδους, χωρίς παρτίδα.

20171130-1155-7-5230
Εκτύπωση "Ενηλικιωμένα υπόλοιπα" σε Remote server
Εκτελώντας την εκτύπωση με JOBNAME=Ενηλικιωμένα υπόλοιπα μέσω remote server, τα υπόλοιπα δεν συμφωνούσαν με την εκτύπωση ''Ενηλικιωμένα υπόλοιπα''.

20180910-1155-1-5106
Ταξινόμηση σε ευρετήριο με πεδίο Τζίρου
Δεν γινόταν σωστή ταξινόμηση ως προς τον τζίρο σε ευρετήριο πελατών με ταξινόμηση στην επαγγελματική κατηγορία και στο τζίρο.

20181129-1155-1-6313
Σχεδιαζόμενη εκτύπωση με CusAgedRemain
Σχεδιαζόμενη εκτύπωση που χρησιμοποιούσε τη συνάρτηση ''CusAgedRemain'', δεν εμφάνιζε αποτελέσματα, εφόσον η λειτουργία της ήταν ''SQl εντολή''.

20181218-1155-1-6510
Ομαδικό ημερολόγιο
Κατά την επιλογή ''Ημέρας'' στο Ομαδικό ημερολόγιο, εμφανίζεται πλέον η ημέρα εισαγωγής.

20181227-1155-1-6562
Υπόλοιπα Α.Χ. σε στήλες γραμμών
Κατά τη δημιουργία παραστατικού πώλησης με σενάριο ροής από είδη αποθήκης, δεν ενημερωνόταν το υπόλοιπο του είδους στις γραμμές.

20190206-1155-1-392
Έλεγχος αρίθμησης σε καταχωρημένα παραστατικά
Σε καταχωρημένα παραστατικά, δεν γινόταν έλεγχος αυστηρής αρίθμησης.

20190207-1155-1-421
Τελ.τιμή αγοράς σε φάκελο συνολικό με παρτίδες
Δεν υπολογιζόταν σωστά η τελευταία τιμή αγοράς ειδών, σε περίπτωση που το είδος συμμετείχε σε συνολικό φάκελο κοστολόγησης σε παραπάνω από μία γραμμές.

20190404-1155-1-1095
Επωνυμία εταιρείας σε ευρετήριο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το σχεδιασμό ευρετηρίου, προσθέτοντας τη στήλη ''Επωνυμία'' εταιρείας και επιλέγοντας φίλτρο.

20190417-1155-1-1246
Εκτύπωση Ισοζυγίου Γεν.Λογιστικής σε Oracle
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση Ισοζυγίου λογιστικής σε βάση Oracle.

20191004-1155-1-3120
Είσπραξη σε εξ απογραφής αξιόγραφο
Εξ απογραφής αξιόγραφο του οποίου το πεδίο ''ενημέρωση'' της κίνηση ήταν "Καμία ενέργεια (Αξία υπολοίπου)", εμφάνιζε λάθος ποσό είσπραξης.

20191004-1155-1-3125
Χειρόγραφη ΜΥΦ σε αλλαγή σειράς
Σε παραστατικά ειδικών συναλλαγών, σε περίπτωση αλλαγής σειράς οι οποίες ενημέρωναν διαφορετικό αρχείο ΜΥΦ, τότε ενημερωνόταν λάθος το πεδίο ''Χειρόγραφο'' στο παραστατικό.

20191205-1155-1-3962
AVG σε εκτύπωση
Σε περίπτωση που σε αριθμητικό πεδίο εκτύπωσης, είχε δηλωθεί στα σύνολα ''AVG'', δεν εκτυπωνόταν στα σύνολα, ο μέσος όρος.

20200107-1155-1-25
Υπόλοιπο παρτίδας ΑΧ-Φυσική απογραφή
Προσθέτοντας το ''Υπόλοιπο παρτίδας Α.Χ. στις στήλες γραμμών από την ενότητα της φυσικής απογραφής, δεν εμφανιζόταν η στήλη.

20200207-1155-2-528
Κέντρο κόστους σε ακύρωση ειδικής συναλλαγής
Κατά την ακύρωση παραστατικού ειδικής συναλλαγής, μεταφέρεται πλέον το κέντρο κόστους των γραμμών, στο ακυρωτικό παραστατικό.

20200306-1155-3-941
Ιεραρχία σε επαγγ. κατηγορία πελατών
Δεν εμφανιζόταν ορθά η Ιεραρχία που είχε οριστεί στις επαγγελματικές κατηγορίες πελατών, κατά το άνοιγμα του επιλογέα.

20200309-1155-1-961
Στρογγυλοποίηση εξόδων
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού, το οποίο είχε έξοδα με δεκαδικά, σε περίπτωση αλλαγής του πελάτη στο μετασχηματισμένο παραστατικό, διαγράφονταν τα δεκαδικά του εξόδου.

20200310-1155-1-980
Μορφή ημερομηνιών και ομαδοποίηση ευρετηρίου
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την ομαδοποίηση εγγραφών ευρετηρίου με βάση την ημερομηνία, εμφανίζονταν λάθος δεδομένα ομαδοποίησης.

20200313-1155-1-1048
Ευρετήριο - Copy/Fill Value
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο, κατά το Fill value τιμών, σε editable στήλη.

20200313-1155-1-1053
Ευρετήριο με ανάπτυξη γραμμών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν με ενεργοποιημένη τη ''Μορφή δέντρου Master-detail'' από τις ρυθμίσεις, σε ευρετήριο με ανάπτυξη γραμμών, στο οποίο υπήρχε η στήλη ''Α.Χ'', κατά την προβολή παραστατικού.

20200324-1155-1-1153
Έλεγχος script S1 Designer
Σε περίπτωση που υπάρχει συντακτικό σφάλμα σε script στον S1 Designer, εμφανίζεται πλέον σχετικό μήνυμα, κατά την ''εκτέλεση''.

20200330-1155-1-1205
Εμβάσματα κατά την αντιγραφή από τελευταία
Στα παραστατικά ταμειακών συναλλαγών, καθώς και στα παραστατικά εμβασμάτων, μετά την ''αντιγραφή από τελευταία'' και αλλαγή της αξίας, δεν γινόταν refresh της αξίας, σε περίπτωση αλλαγής tab.

20200402-1155-1-1261
Μαζικός μετασχηματισμός και αυτόματη αρχειοθέτηση
Κατά την ''εκτέλεση'' μαζικού μετασχηματισμού παραστατικών, τα οποία είχαν φόρμα εκτύπωσης με αυτόματη αρχειοθέτηση, δεν εκτυπώνονταν τα παραστατικά.

20200409-1155-1-1349
Καταχώρηση θέσης εργασίας σε στέλεχος
Προσαρμόστηκε η εργασία στις αλλαγές που είχαν γίνει στο σχήμα της θέσης εργασίας.

20200409-1155-1-1365
Μαζική μεταβολή δεδομένων περιόδου
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο προέκυπτε μήνυμα λάθους όταν γινόταν εισαγωγή ημερομηνιών στην εργασία της Μαζικής μεταβολής δεδομένων περιόδου της μισθοδοσίας και συγκεκριμένα στα πεδία Ημέρες αδείας, Ημέρες απουσίας.

20200410-1155-1-1373
Παραγωγή με χαρακτηριστικά και δεκαδικά ποσοτήτων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικό παραγωγής, όπου παραγόμενο και αναλούμενα παρακολουθούνταν σε είδη με χαρακτηριστικά και στις γραμμές των αναλούμενων οι ποσότητες, είχαν δεκαδικά.

20200410-1155-1-1386
Αυτόματη αρχειοθέτηση και εκτύπωση σε PDF
Κατά την εκτύπωση παραστατικού με φόρμα στην οποία είχε επιλεχθεί αυτόματη αρχειοθέτηση, δημιουργούνταν λάθος 2 pdf αρχεία.

20200412-1155-3-1389
Αποσβέσεις παγίου με πιστωτικό
Δεν υπολογίζονταν ορθά οι αποσβέσεις παγίου, σε περίπτωση που υπήρχε πιστωτικό παραστατικό.

20200413-1155-1-1391
Σύνολα σε νέο παράθυρο
Κατά την επιλογή '' Σε νέο παράθυρο'' από ομαδοποιημένο ευρετήριο, δεν ενημερώνονταν τα σύνολα.

20200413-1155-1-1394
Ακύρωση παραστατικού (Retail Pro)
Εφόσον ήταν επιλεγμένη η παράμετρος ''Καταγραφή ακυρώσεων'' στην Ομάδα παραμέτρων σταθμού εργασίας, τότε κατά την ακύρωση παραστατικού στο Retail Pro, το παραστατικό έπαιρνε τιμή ''TO BE APPROVED''.

20200413-1155-1-1396
Μετασχηματισμός παρ/κών Αγορών σε Πωλήσεις
Προστέθηκε το φίλτρο ''Ομαδοποίηση'' κατά τη μεταφορά παραστατικού αγοράς σε πώληση και το αντίστροφο.

20200413-1155-1-1398
Μειώσεις Πωληθέντων Παγίων
Ύστερα από πώληση παγίων και υπολογισμό αποσβέσεων, τα εν λόγω πάγια, άφηναν αναπόσβεστη αξία.

20200414-1155-1-1401
Ευρετήριο σε ASCII
Στο Series UI, κατά την εξαγωγή ευρετηρίου (το οποίο περιείχε τοπικά πεδία) σε ASCII file windows, άφηνε κενούς χαρακτήρες

20200415-1155-1-1420
Υπολογισμός αποσβέσεων ανά μήνα
Δεν υπολογίζονταν αποσβέσεις παγίων που αποκτήθηκαν εντός της χρήσης, σε περίπτωση που ο υπολογισμός γινόταν κατά μήνα.

20200415-1155-1-1423
Set χαρακτήρων αρχείου JL10
Έγινε επαναφορά της επιλογής του set χαρακτήρων (437 ή 928).

20200415-1155-1-1431
Επωνυμία προμηθευτή/έργου(ομάδα εταιρειών)
Σε ομάδες εταιρειών, δεν εμφανιζόταν η επωνυμία προμηθευτή και η περιγραφή έργου, στο ευρετήριο ''Εκκρεμή δελτία αγορών'', σε εταιρεία εκτός της κύριας.

20200421-1155-1-1450
File type 7 (έσοδα/έξοδα - λογιστική)
Κατά το export εγγραφών σε αρχείο Filetype 7, ενημερωνόταν λάθος η ταυτότητα λιανικής.

20200422-1155-1-1460
Παραστατικό παραγωγής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη διαγραφή παραστατικού παραγωγής, το οποίο προήλθε από παραστατικό πώλησης, όπου είχε διαγραφεί το είδος.

20200424-1155-1-1479
Ανενεργά χαρακτηριστικά σε ευρετήριο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ευρετήριο ειδών αποθήκης, έχοντας προσθέσει στήλες με τα ανενεργά χαρακτηριστικά των ειδών.

20200424-1155-1-1484
Μηδενισμός είδους με χαρακτηριστικά
Δεν ενημερωνόταν σωστά η ποσότητα αναλούμενου είδους με χαρακτηριστικά στην εργασία ''Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής'' & ''Ενημέρωση φυσικής απογραφής''.

20200424-1155-1-1487
Παραστατικά πώλησης
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τη νέα εγγραφή παραστατικού, ο κέρσορας δεν ήταν στο πεδίο ''Σειρά''.

20200427-1155-1-1495
Ευρετήρια φακέλων υπηρεσιών
Kατά το σχεδιασμό ευρετηρίου φακέλων υπηρεσιών, είναι διαθέσιμες πλέον οι ενέργειες (Προσθήκη ενότητας CRM > Ενέργειες).

20200427-1155-1-1497
Χαρακτηριστικά Εναλλακτικών κωδικών
Κατά την εισαγωγή νέου είδους, μπορούσαν να επιλεχθούν χαρακτηριστικά στις γραμμές των Εναλλακτικών κωδικών, εφόσον είχε δημιουργηθεί προηγούμενο είδος με χρώμα / μέγεθος και εναλλακτικούς κωδικούς.

20200427-1155-1-1510
Εγκαταστάσεις
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στις εγκαταστάσεις, επιλέγοντας δεξί κλικ στις γραμμές.

20200428-1155-1-1524
Λογιστική κατηγορία στις Υπηρεσίες
Δεν ενημερώνονταν οι λογαριασμοί εσόδων & εξόδων των υπηρεσιών, μετά από επιλογή της λογιστικής κατηγορίας.

20200428-1155-1-1527
Αντιστοίχιση ανεξόφλητων σε ομάδα εταιρειών
Σε Ομάδες εταιρειών, στην εργασία ''Αντιστοίχιση ανεξόφλητων'' εμφανίζονταν τα ανεξόφλητα παραστατικά όλων των εταιρειών.

20200428-1155-1-1528
Έλεγχος ΑΜΚΑ
Έχει αλλάξει το id του κουμπιού Είσοδος στην σελίδα υποβολής (https://apps.ika.gr/). Αντικαταστάθηκε το νέο id στα βήματα υποβολής.

20200429-1155-1-1531
Εκτύπωση παραστατικού
Κατά την εκτύπωση παραστατικού πώλησης, εμφανίζονταν και οι ανενεργές φόρμες.

20200429-1155-1-1532
Εκτύπωση με φόρμα word
Κατά την εκτύπωση παραστατικού, όπου στη σειρά υπήρχε προτεινόμενη φόρμα Word, τότε δεν εμφανιζόταν στην επιλογή φόρμας, ο εκτυπωτής MS-Word.

20200429-1155-1-1538
Εκτύπωση παραστατικού
Κατά την εκτύπωση παραστατικού με 3 αντίγραφα, 3 διαφορετικές φόρμες και τρόπο ''Με ερώτηση (Ναι)'', στον διάλογο εκτύπωσης της 3ης φόρμας, εμφανιζόταν η δεύτερη.

20200430-1155-1-1553
Διαγραφή αντιστοίχισης χωρίς μήνυμα
Η μεταβολή παραστατικού στοιχείων Διακίνησης, τρόπου αποστολής, ΜΥΦ καθώς και πεδίων Intrastat, προκαλούσε διαγραφή των αντιστοιχίσεων.

20200430-1155-1-1555
ΕΦΚ σε πιστωτικό από μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού αγορών, χωρίς ομάδα επιβάρυνσης στον τύπο και είδος με ΕΦΚ, στις γραμμές του μετασχηματισμένου παραστατικού, ενημερωνόταν η στήλη ΕΦΚ.

20200504-1155-1-1571
JavaScript S1P.
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom προβολή πελατών, χρησιμοποιώντας εντολές S1P., μέσω javascript.

20200504-1155-1-1575
Έντυπα - δεκαδικά
Κατά τον υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανιζόταν λάθος πλήθος δεκαδικών αξιών.

20200505-1155-1-1581
Ομαδικό ημερολόγιο
Στο Ομαδικό ημερολόγιο, κατά την επιλογή της ''Ημέρας'', δεν εμφανιζόταν η ημερομηνία.

20200507-1155-1-1634
Φόρμα σετ advanced
Φόρμα εκτύπωσης advanced με ανάλυση συνθετικών του σετ, δεν εκτύπωνε όλη την περιγραφή του είδους.

20200508-1155-1-1660
Advanced JavaScript Editor
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο UI 2008, κατά το άνοιγμα του ''Advanced JavaScript Editor''.

20200508-1155-3-1643
Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. Φ2
Διορθώθηκε σφάλμα (script error) που εμφανιζόταν σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τον υπολογισμός της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.