Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020

Έκδοση 5.00.520.11329

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200626-1155-2-2480
Αρχείο ΤΕΑΕΑΠΑΕ για διάστημα αναστολής συμβάσεων
Δόθηκε η δυνατότητα εξαγωγής αρχείου για το ΤΕΑΕΑΠΑΕ με κωδικό 1 και κωδικό 23 για το διάστημα όπου οι εργαζόμενοι τελούν σε αναστολή. Χρειάζεται να προστεθούν στα μισθολογικά στοιχεία 3400 , 3427 να οι κωδικοί μηχανογράφησης : 3400 -> ΤΕΑΕΑΠΑΕ 18 και
3427 -> ΤΕΑΕΑΠΑΕ -18

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200409-1155-1-1362
XML εντύπων Ε5,Ε6,Ε7
Στον εργαζόμενο στη σελίδα ‘Στοιχεία πρόσληψης, υπολογισμού’ προστέθηκε το πεδίο Συμβατική ημερομηνία λήξης. Σε περίπτωση που δεν είναι συμπληρωμένο η ημερομηνία που έρχεται στο E7 είναι η τελευταία ημερομηνία αποχώρησης. Το πεδίο αυτό λαμβάνεται επίσης υπόψιν στο Ε5 και αντιπροσωπεύει το πεδίο ‘f_orismenou_ews’ . Οι ημερομηνίες πρόσληψης διορθώθηκαν σε όλα τα xml (E5,E6 ΜΠ, Ε6 ΧΠ, Ε7).

20200723-1155-1-2936
Δημιουργία αρχείου Β΄ Φάσης Συνεργασίας
Για να επικυρωθεί το xml στην στήλη τράπεζας πρέπει να έρχεται ο κωδικός τράπεζας ο οποίος ερχόταν εσφαλμένα από τον κωδικό της καταχώρησης. Ο κωδικός αυτός δεν υπάρχει σαν πεδίο στο Softone οπότε τον εξάγουμε πλέον από το IBAN του εργαζόμενου.