Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Έκδοση 4.00.514.10648

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150208-1156-7-46
Πωλήσεις σε Αγορές - Υπόλοιπο είδους
Εμφανίζεται πλέον και το υπόλοιπο του είδους (συνολικά και για το χώρο) στην εργασία μετασχηματισμού παραστατικού πώλησης σε παραστατικό αγοράς.

20150710-1155-7-2324
Παραγόμενα με διαφορετική παρτίδα στην κοστολόγηση
Είναι πλέον δυνατή η κοστολόγηση παραγωγής, που συμμετέχουν παραστατικά με πολλαπλή αναφορά του ίδιου συμπαράγωγου είδους με διαφορετική παρτίδα.

20150721-1155-7-2412
Ταυτόχρονη Απεικόνιση λογιστικών & Εναλλακτικών Αποσβέσεων
Στην εκτύπωση Συγκεντρωτικό βιβλίο εναλλακτικών αποσβέσεων μπορούν να εμφανιστούν ταυτόχρονα και οι αξίες των λογιστικών αποσβέσεων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150630-1155-1-2238
Τιμή προμηθευτή και στήλες γραμμών ανά Χ/Μ
Σε παραστατικό με στήλες γραμμών ανά Χ/Μ εμφανιζόταν σφάλμα όταν είχε δηλωθεί να χρησιμοποιεί τιμή συμφωνίας ανά προμηθευτή.

20150717-1155-1-2393
Γέφυρα εσόδων-εξόδων με ενημέρωση batch
Εμφανιζόταν σφάλμα (Field TRDR not found) στη γέφυρα εσόδων εξόδων από τις Ειδικές συναλλαγές χρηματικών λογαριασμών, όταν η ενημέρωση γινόταν με batch διαδικασία.

20150721-1155-7-2410
Υποχρεώσεις σε δοθείσα ημερ/νία
Στην εκτύπωση των προμηθευτών «Υποχρεώσεις σε δοθείσα ημερ/νια», εμφανίζονταν παραστατικά με ανεξόφλητη αξία (στήλη Ανεξόφλητη), ενώ υπήρχε αντιστοίχιση στο παραστατικό χωρίς ακάλυπτη αξία στον πίνακα των αντιστοιχίσεων.

20150727-1155-2-2452
Πεδίο 511 στο ΦΠΑ εσόδων εξόδων
Συμπληρώνεται πλέον σωστά το πεδίο 511 όταν προκύπτει χρεωστικός ΦΠΑ.

20150824-1155-1-2601
Συνάρτηση Code128
Η συνάρτηση code128 δημιουργούσε λανθασμένο κωδικό ως προς το ψηφίο ελέγχου, όταν αυτό προέκυπτε να είναι μη εκτυπώσιμος χαρακτήρας.

20150824-1155-7-2599
VIES-ενδοκοινοτικές αποκτήσεις
Σε βάσεις Oracle η εκτύπωση VIES-ενδοκοινοτικές αποκτήσεις (REP_VIES) εμφάνιζε σφάλμα: "FVIESTBL: Type mismatch for field ‘TRDR’, expecting: Integer actual: Float".