Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10461

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130724-1156-7-506
Ελλιπής περιγραφή είδους στην εκτύπωση εκκρεμή παραστατικά
Αυξήθηκε σε μήκος το πεδίο "Περιγραφή είδους"
στην εκτύπωση "εκκρεμή παραστατικά"


20130725-1155-1-2902
Υπολογισμός βαθμίδων κοστολόγησης και σε ανενεργές προδιαγραφές.
Κατά την εκτέλεση της εργασίας βαθμίδων κοστολόγησης προστέθηκε διάλογος για την συμμετοχή των ανενεργών προδιαγραφών στις βαθμίδες.

20130725-1155-1-2916
Εκκρεμείς παραγγελίες/Σχετικές εργασίες πελάτη
Εμφανίζεται η σωστή σειρά ανά κύκλωμα στις εκκρεμείς παραγγελίες του πελάτη από σχετικές εργασίες.

20130730-1156-7-510
Πρόβλημα Αντιγραφής Παραστατικού Σύνθεσης
Διόρθωση σφάλματος κατά την αντιγραφή παραστατικών σύνθεσης.

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10460

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130605-1156-7-416
Τριγωνικές Συναλλαγές
Αν σε παραστατικό γίνονταν αλλαγή ή διαγραφή συναλλασμένου από τις τριγωνικές συναλλαγές του παραστατικού, τότε δεν διαγράφονταν και το δηλωμένο υποκατάστημα αλλά παρέμενε το υποκατάστημα του αρχικού συναλλασσόμενου.

20130613-1155-1-2283
Λάθος στην Ενηλικίωση Αξιογράφων με ζώνη ενηλικίωσης.
Διόρθωση της αποτύπωσης του ποσού στα διαστήματα της ζώνης ενηλικίωσης στην εκτύπωση ενηλικιώση αξιογράφων.

20130710-1156-7-470
Καταγραφή Εκτυπώσεων
Δεν γίνονταν επιλογή στην καταγραφή εκτυπώσεων.

20130710-1156-7-471
Δημιουργία-Εισαγωγή πινάκων από XDT
Εμφάνιζε σφάλμα κατά τη δημιουργία πινάκων βάσης

20130711-1156-7-473
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΕΛΑΤΗ
Εάν υπήρχαν κοινοί κωδικοί σειρών μεταξύ των κυκλωμάτων, τότε στην εκτύπωση "Εκκρεμείς παραγγελίες" που εμφανίζεται μέσα από τις σχετικές εργασίες πελάτη, το αποτέλεσμα ήταν λανθασμένο.

20130718-1155-1-2810
Δεν εκτελείται η κατασταση ελεγχου ΦΜΥ
Διόρθωση σφάλματος στην εκτύπωση [Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ], σε περίπτωση που είχε επιλεγεί τύπος περιόδου

20130718-1155-1-2813
υποβολή ορστικής ΦΜΥ Ε7
Δεν ολοκληρώνονταν αυτόματα η υποβολή οριστικής Ε7, στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος ήταν λογιστής λογιστικού γραφείου.

20130719-1155-7-2829
Συνάρτηση SPELL
Δεν εμφανίζονταν σωστά οι χαρακτήρες με χρήση της συνάρτησης spell σε multilang εκδόσεις.

20130722-1155-1-2843
Σφάλμα "Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο νόμισμα" κατά την επιλογή του πίνακα Ισοτιμιών
Εάν υπήρχαν ανενεργά νομίσματα, τότε κατά την επιλογή του πίνακα ισοτιμιών εμφάνιζε σφάλμα "δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο νόμισμα"

20130722-1155-7-2847
FileExists με χρήση wildcard
Υλοποίση συνάρτησης FileExists με δυνατότητα εύρεσης πολλαπλών αρχείων (με χρήση wildcard) σε imporst script.

20130723-1155-7-2863
Αναλυτικό καθολικό
Στην εκτύπωση Αναλυτικό Καθολικό Γενικής λογιστικής υπό συνθήκες εμφάνιζε αρνητικό σύνολο περιόδου.

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10459

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130418-1155-2-1650
Πιστωτικά έκπτωσης σε VIES
Τα παραστατικά με συμπεριφορά τύπου 152 (πιστωτικά τιμολόγια έκπτωσης) υπολογίζονται πλέον μόνο στην εκτύπωση VIES και όχι στην εκτύπωση intrastat.

20130711-1155-7-2718
Μισθοδοσία: Καταχώρηση άδειας από δικαστήριο
Προστέθηκε νέο μισθολογικό στοιχείο για την καταχώρηση των Ημερών αδειας λόγω ανωτέρας βίας (με αποδοχές)

20130717-1155-2-2794
Αρχείο Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ και Ανείσπρακτες αποδοχές εργαζομένων
Προσαρμογή του αρχείου JL10 (Οριστική δήλωση ΦΜΥ) στις οδηγίες της Γ.Γ.Π.Σ, σχετικά με τον διαχωρισμό των ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών.
Για την υποβολή του αρχείου, σε κάθε μισθοδοσία των εργαζομένων καταχωρείται πλέον αυτόματα η πληροφορία του Έτους είσπραξης. Σε περίπτωση που το έτος είσπραξης είναι διαφορετικό από το έτος  υπολογισμού, αυτό θα πρέπει να δηλωθεί στην [Μεταβολή δεδομένων περιόδου], στο μισθολογικό στοιχείο 3373. Για τις ήδη υπολογισμένες μισθοδοσίες του έτους 2013 ή προηγουμένων ετών, θα πρέπει να εκτελεστεί η εργασία [Ενημέρωση έτους είσπραξης]

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130501-1155-1-1822
Οnline Υπολογισμός τιμών
Στον υπολογισμό τιμών από παραστατικό αγορών, εμφανιζόταν το παρακάτω πρόβλημα: στην πρώτη επιλογή της εργασίας 'Ενημέρωση τιμών πώλησης΄ εμφανίζονταν τα είδη με διαφορετική σειρά από αυτήν που καταχωρήθηκαν στο παραστατικό. Στην επόμενη επιλογή εμφανίζονταν με την σωστή σειρά και στην μεθεπόμενη με λάθος σειρά πάλι.

20130624-1155-7-2443
'Έλεγχος αποθέματος Ανα Χαρακτηριστικό
Εμφανιζόταν σφάλμα 'Invalid pointer operation' κατά την καταχώριση παραστατικού όταν:
1)στον τύπο του παραστατικού είχε δηλωθεί 'Ανά χαρακτηριστικό΄στους ειδικούς ελέγχους αποθέματος, 2) η έκφραση ελέγχου του αποθέματος περιλάμβανε τα δεσμευμένα από παραγγελίες πωλήσεων.


20130627-1155-1-2488
Τρέχουσες ποσότητες οντοτήτων
Στην εκτύπωση παγίων 'Τρέχουσες ποσότητες οντοτήτων' δεν λειτουργούσε το φίλτρο για τις μηδενικές ποσότητες.

20130627-1155-1-2495
Πρόγραμμα εργασίας σε περίπτωση επαναπρόσληψης εργαζόμενου
Σε περίπτωση επαναπρόσληψης εργαζόμενου, τότε η εκτύπωση [Πρόγραμμα εργασίας], εμφάνιζε 2 εγγραφές για τον εργαζόμενο

20130701-1155-1-2542
Παρατηρήσεις στην Καρτέλα του Εργαζόμενου
Προστέθηκε ερώτηση στην Κατάσταση εργαζομένων για το αν θα γίνουν export σε xml οι παρατηρήσεις των εργαζομένων. 

20130703-1155-1-2589
Soft 150 - ''σχέση με κύρια''
Σε soft 150, δεν εμφανιζόταν το πεδίο ''σχέση με κύρια'' για την μονάδα μέτρησης πώλησης στην προβολή ειδών.

20130703-1155-1-2597
Import script σε custfindoc
Σε import script που εισάγουν εγγραφές στο object custfindoc εμφανιζόταν σφάλμα μη αναγνώρισης του τύπου του παραστατικού.

20130708-1155-1-2658
Δημιουργία πινάκων βάσης
Εμφανιζόταν σφάλμα access violation κατά τη δημιουργία πινάκων βάσης.

20130709-1155-1-2680
Εργασίες windows scheduler σε windows 8
Δεν ολοκληρώνονταν σωστά οι εργασίες που δηλώνονταν στον windows scheduler των windows 8.

20130711-1155-1-2720
Import ascii 437
Σε Import από αρχείο ascii, όταν δηλωνόταν κωδικοποίηση 437, δεν αναγνωρίζονταν τα ελληνικά.

20130711-1155-1-2721
Υπολογισμός αρχείου ΤΣΜΕΔΕ
Κατά τον υπολογισμό του αρχείου ΤΣΜΕΔΕ σε βάση oracle εμφανιζόταν σφάλμα:
Feature not implemented.


20130715-1155-7-2741
Username και password για taxis
Σε εγκαταστάσεις με μισθοδοσία, στα φορολογικά στοιχεία εταιρείας δεν εμφανίζονταν τα πεδία
username password για το taxis για την υποβολή του εντύπου Ε7. Επίσης δεν εμφανιζόταν το tab εκπροσώπων εταιρείας.

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10458

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130703-1155-2-2582
Παράμετρος επιλογής του τρόπου αποτύπωσης των ευρετηρίων σε pivots
Προστέθηκε επιλογή (δεξί κλικ στο header του pivot) στο popup menu για τον τρόπο εμφάνισης του Pivot grid.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130605-1155-2-2177
Αντιγραφή υποκαταστήματος πελάτη
Σε παραστατικό πώλησης, που είχε επιλεχθεί στο tab παράδοση - διακίνηση ''παραγγελία από'' και υποκατάστημα πελάτη, και μετά είχε γίνει copy from buffer και διαγραφεί ο πελάτης από το ''παραγγελία από'', δεν έσβηνε το υποκατάστημα .

20130705-1155-7-2629
Καταχώρηση παραγγελίας
Εμφανιζόταν μήνυμα invalid argument κατά την καταχώρηση παραγγελίας.

20130705-1155-7-2635
Μορφή κωδικών
Στην εφαρμογή μορφής κωδικών (γενικές παραμέτρους) για αλφαριθμητικούς χαρακτήρες δεν αναγνωρίζονταν σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες.

20130708-1155-7-2645
Εκκρεμείς παραγγελίες
Στην καρτέλα πελάτη - εκκρεμείς παραγγελίες, είχε λάθος αξία το πεδίο "Εκκρεμής συν.αξία".

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10457

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130702-1155-7-2559
Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ και [3358-Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ] , [3366-Ειδική εισφορά 2% κατά ανεργίας]
Στην οριστική Δήλωση ΦΜΥ, στην στήλη Σύνολο κρατήσεων δεν αθροίζονταν τα μισθολογικά στοιχεία [3358-Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ] και [3366-Ειδική εισφορά 2% κατά ανεργίας]

20130703-1155-7-2588
Νέες δυνατότητες Google apps & office365
Google apps & office365:
1.Δυνατότητα αμφίδρομου συγχρονισμού με διαγραφή.
2.Με την καταχώρηση επαφής, στελέχους, συν/νου και ενεργειών crm, Drafts entries πραγματοποιείται αυτόματη εισαγωγή της εγγραφής στις εφαρμογές Google apps & office365 (με χρήση του πεδίου "Αυτόματη καταχώρηση" στις παραμέτρους ανα χρήστη).
3.Στις παραμέτρους ανά χρήστη των εφαρμογών Google apps & office365 υπάρχει πλέον η δυνατότητα μεταφορά της παραμετροποίησης ενός χρηστή σε ομάδα χρηστών ή/και σε Τμήμα (με χρ/ηση δεξίου κλικ)


20130703-1155-2-2598
Gadgets - επιλογή σε browsers
Στη λίστα των ευρετηρίων (browsers) έχει προστεθεί (με δεξί κλικ στο ευρετήριο που θέλετε) η επιλογή "Send to Gadget". Με την επιλογή, το ευτερήριο αποθηκεύεται ως Gadget και το οποίο μπορείτε να επιλέξετε από την κατηγορία Browser. 

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130627-1155-7-2489
Αναλυτικό Καθολικό
Δεν εμφανίζονταν σωστά σύνολα στα αποτέλεσμα της εκτύπωσης Αναλυτικό καθολικό (ACC_ANL_KATH) στης στήλες χρέωση/πίστωση στα τρέχοντα και στα προοδευτικά υπόλοιπα.

20130627-1155-7-2505
Καταχώριση ενέργειας στις ευκαιρίες
Στην προβολή των ευκαιριών πώλησης δεν εμφανιζόταν το κουμπί καταχώρηση ενέργειας όταν ο χαρακτηρισμός ειναι ευκαιρία.