Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Έκδοση 4.00.515.10745

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160722-1155-2-2570
Κωδικός ΙΚΑ αποδοχών υπερεργασίας
Διόρθωση κωδικού ΙΚΑ για τις αποδοχές της υπερεργασίας οι οποίες δηλώνονται πλέον με τον κωδικό 14 (Λοιπές αποδοχές) αντί του κωδικού 1 (Τακτικές)

20160729-1155-2-2656
Resolver φ.π.α χρεωπιστώσεων
Προστέθηκε resolver λογιστικής για το λογαριασμό Φ.Π.Α. των χρεωπιστώσεων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160711-1155-7-2400
Φ2 - Μεταβλητή 2613
Στο πεδίο 361, η μεταβλητή 3613 αντικαταστάθηκε από τη μεταβλητή 2613.

20160721-1155-1-2546
Κλείδωμα ημερομηνιών εσόδων εξόδων
Λειτουργεί πλέον σωστά το κλείδωμα ημερομηνιών εσόδων εξόδων από εκτύπωση περιοδικής ΦΠΑ.

20160721-1155-1-2547
Υπολογισμός διαφοράς δαπανών στο Φ2
Λειτουργεί πλέον σωστά ο υπολογισμός του εντύπου Φ2 με ενεργή την παράμετρο ''υπολογισμός διαφοράς δαπανών''.

20160721-1155-1-2561
Script error σε έντυπο
Εμφανιζόταν σφάλμα Script error σε manual αλλαγή επί του εντύπου.

20160726-1155-1-2607
Παραστατικό παραγωγής και ποσ. 2 παραγόμενου
Κατά την εισαγωγή ποσότητας 1 σε είδος παραγόμενο, σε παραστατικό παραγωγής, δεν εμφανιζόταν αυτόματα η ποσότητα 2 παρόλο που στο είδος υπήρχε αυστηρή σχέση μεταξύ ΜΜ1 και ΜΜ2.

20160726-1155-1-2624
Αποστολή e-mail πελάτη
Δεν ολοκληρωνόταν η αποστολή e-mail πελάτη, όταν δεν είχε συμπληρωθεί θέμα.

20160728-1155-1-2643
Οικονομικά στοιχεία είδους
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν καθυστέρηση στα οικονομικά στοιχεία του είδους.

20160728-1155-1-2647
Κώδικας alert
Εμφανιζόταν σφάλμα που δεν επέτρεπε την καταχώριση σε περιπτώσεις λανθασμένης δήλωσης alert.

20160802-1155-1-2693
Αποσβέσεις παγίων ΕΛΠ
Υπολογίζονται πλέον σωστά οι αποσβέσεις ΕΛΠ μήνα για πάγιο που αγοράστηκε και αποσβένεται από την ημερομηνία αγοράς του.

20160804-1155-7-2723
Φ2 - Μεταβλητή 2633
Η μεταβλητή 2633 στο νέο έντυπο ΦΠΑ δεν ενημέρωνε το πεδίο 363.