Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11226

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150507-1155-7-1477
Προειδοποίηση είδους
Η προειδοποίηση είδους εφαρμόζεται πλέον με παράμετρο και στις αγορές και στις πωλήσεις.

20190225-1155-3-623
Αυτοματοποιημένη αποστολή report σε e-mail
Δόθηκε δυνατότητα μέσω BAM να πραγματοποιείται αυτόματη αποστολή ενός report σε διεύθυνση email από cloud εγκατάσταση χωρίς να απαιτείται να είναι ανοιχτή κάποια συσκευή.

20190306-1155-2-741
Μετατροπή της UTC ώρας σε local
Στον χρονικό προσδιορισμό ορίζεται πλέον Local η ώρα εκτέλεσης.

20190423-1155-1-1320
Συναλλαγματικές διαφορές σε ενηλικιωμένα υπόλοιπα
Εξαίρεση συμμετοχής συναλλαγματικών διαφορών όταν ο συν/νος έχει ίδιο νόμισμα με το τοπικό ή αντιστοιχίσεις σε νόμισμα συναλλαγής.

20190603-1155-2-1675
Μήνυμα επανυπολογισμού τιμών σε αλλαγή σειράς
Κατά την εργασία επανέκδοσης παραστατικού με αντιλογισμό, δεν εμφανίζεται πλέον το μήνυμα επανυπολογισμού τιμών και εκπτώσεων στην επιλογή σειράς.

20190703-1155-2-2104
Ενέργειες προσώπων (SOPRN) - πεδίο SOACTIONS
Προστέθηκαν στις Ενέργειες προσώπων στις εργασίες οι επιλογές 1)Ιστορικό ενέργειας, 2)Timeline , 3)Συνέχεια ενέργειας ,4 )Επανάληψη ενέργειας, 5) Σχετικά έγγραφα , 6)Προηγούμενο βήμα , 7) Ιστορικό μεταβολών .

20190703-1155-2-2105
Στελέχη - Ημερολόγιο εργασίας
Προστέθηκε στα Στελέχη στο δεξί κλικ του ευρετηρίου το Ημερολόγιο εργασίας.

20190710-1155-2-2217
Σχετικά έγγραφα σε εξοδολόγια
Προστέθηκαν τα ''Σχετικά έγγραφα'' στα εξοδολόγια.

20190711-1155-2-2239
Ιστορικό μεταβολών στις εγκαταστάσεις
Προστέθηκε το ''Ιστορικό μεταβολών'' στις εγκαταστάσεις.

20190717-1155-2-2310
Διάσταση Προυπολογισμού
Στις Διαστάσεις Προυπολογισμού Πωλήσεων,Αγορών προστέθηκε η επιλογή Εμπορική κατηγορία Υπηρεσίας.

20190717-1155-7-2308
Γέφυρα εσόδων εξόδων-πεδία εγγυοδοσίας
Είναι πλέον διαθέσιμοι οι resolver που αφορούν τα πεδία εγγυοδοσίας σε γέφυρες εσόδων-εξόδων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160926-1155-7-3086
Στατιστική πωλήσεων στο scheduler
Κατά την επιλογή εκτύπωσης Στατιστικής πωλήσεων σε Scheduler στο OBJECT εμφάνιζε SALSTATS αντί VSALSTATS.

20181113-1155-1-6122
Εμφάνιση μηνυμάτων σε popup
Στο Series 5 UI, σε εγκαταστάσεις Azure, δεν ήταν ενεργή η παράμετρος '' Ενεργοποίηση scheduler/μηνυμάτων''.

20190410-1155-1-1165
Ευρετήρια σε νέο UI
Στο Series 5 UI, σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο, όπου στις στήλες υπήρχε 2 φορές το ίδιο πεδίο με διαφορετική μορφή, δεν γινόταν σωστή εμφάνιση κατά την ''εκτέλεση'.'

20190419-1155-1-1298
Παραστατικά σύνθεσης-Αντιγραφή
Αν γινόταν αντιγραφή από προηγούμενο (copy from buffer) σε παραστατικό σύνθεσης που είχε ΑΧ,
δεν ενημερωνόταν ο σωστός ΑΧ.


20190422-1155-1-1308
Πεδίο MTRLINES.VAT_VAT_PERCNT
Σε εσωτερική φόρμα το πεδίο MTRLINES.VAT_VAT_PERCNT, εκτύπωνε την περιγραφή και όχι το ποσοστό του ΦΠΑ από τον πίνακα VAT.

20190425-1155-1-1358
Πιστωτικά έκπτωσης ανά υποκατάστημα
Δεν λειτουργούσε σωστά ο υπολογισμός πιστωτικών έκπτωσης ανά υποκατάστημα, όταν δηλωνόταν περίοδος διαφορετική της τρέχουσας.

20190517-1155-1-1513
Μερικός μετασχηματισμός μετά από επανακαταχώρηση
Σε περίπτωση μεταβολής παραστατικού, το οποίο είχε θετικές και αρνητικές ποσότητες στις γραμμές, άλλαζε η κατάσταση του μετασχηματισμού, σε ''Μερικώς''.

20190522-1155-1-1573
Παραστατικά με χρώμα μέγεθος
Βελτιώθηκε η ταχύτητα εμφάνισης παραστατικού με πολλές γραμμές με χρώμα μέγεθος δηλωμένο σε πεδία της γραμμής και όχι σε matrix.

20190605-1155-1-1714
Caption extra πεδίων
Κατά το σχεδιασμό ευρετηρίου, τα captions των extra πεδίων, δεν εμφανίζονταν με τα ονόματα που είχαν δοθεί στις παραμέτρους.

20190606-1155-1-1750
Ισοζύγιο παρτίδων
Στο ισοζύγιο παρτίδων δεν λειτουργούσε σωστά το φίλτρο του ΑΧ όταν γινόταν επιλογή ημερομηνιακού διαστήματος.

20190627-1155-1-2030
Υποκ/μα πελατών σε όμιλο εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, δεν αποθηκεύονταν τα στοιχεία ανά εταιρεία, στα υποκαταστήματα συναλλασσόμενων.

20190704-1155-1-2116
Ευρετήριο εργαζομένων σε ομάδα εταιρειών
Δεν λειτουργούσε σωστά η προσθήκη στήλης από τα στοιχεία πρόσληψης στο ευρετήριο εργαζομένων σε ομάδα εταιρειών.

20190704-1155-1-2122
Υποκαταστήματα πελατών σε ομάδα εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικό, κατά την επιλογή υποκαταστήματος πελάτη, που δεν άνηκε στην συγκεκριμένη εταιρεία.

20190705-1155-1-2130
Πρόταση παρτίδων FIFO Αυτόματη - ομάδες εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε παραστατικό με τρόπο ανάλωσης παρτίδων ''FIFO (αυτόματη)'' και έλεγχο πλασματικού υπολοίπου >0, συμπληρωνόταν η παρτίδα στις γραμμές, χωρίς να έχει υπόλοιπο στην συγκεκριμένη εταιρεία.

20190708-1155-1-2180
Αλλαγή πελάτη σε λιανική με εξόφληση
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την αλλαγή πελάτη & τρόπου πληρωμής σε παραστατικό λιανικής πώλησης, δεν γινόταν αλλαγή του πελάτη στη είσπραξη.

20190709-1155-1-2201
SAMSUNG SAM4S NR320 - εκτύπωση τρόπου πληρωμής
Η ταμειακή SAM4S NR-320, εγκατεστημένη ως φορολογικός εκτυπωτής, κατά την εκτύπωση παραστατικού με πιστωτική κάρτα, εκτύπωνε μετρητά.

20190709-1155-1-2204
Αντικατάσταση απόδειξης
Αναπροσαρμόστηκε η προβολή της αντικατάστασης απόδειξης, ώστε να είναι ευδιάκριτη και σε ανάλυση οθόνης 1366*768.

20190711-1155-1-2229
Ενημέρωση λογιστικής από μισθοδοσία σε ομάδα εταιρειών
Δεν λειτουργούσε σωστά η ενημέρωση λογιστικής από μισθοδοσία σε διαφορετική από την κύρια εταιρεία, όταν υπήρχε φίλτρο υποκαταστήματος.

20190711-1155-1-2241
Υποβολή Φ2
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργούσε σωστά η "Ενημέρωση Σελίδας Taxis" κατά την υποβολή του εντύπου Φ2 (από τη Γενική Λογιστική).

20190715-1155-1-2265
Έντυπο Ε3
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον επιμερισμό των δαπανών, στο έντυπο Ε3.

20190715-1155-1-2266
Ομάδα εταιρειών - ChangeFiscPrdPeriod
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, στην εκτύπωση ''Υπόλοιπα ανά ΑΧ'', ενώ είχε προηγηθεί διόρθωση λογιστικών χρήσεων, στη κύρια.

20190715-1155-1-2277
Πάγια και Ομάδα εταιρειών
Στην εκτύπωση Συγκεντρωτικό βιβλίο οντοτήτων δεν εμφανιζόταν η κίνηση παγίου που είχε καταχωριστεί με αγορά σε εταιρεία ομάδας που δεν ήταν η κύρια εταιρεία.

20190717-1155-1-2301
Reupdate Ειδών σε όμιλο εταιρειών
Σε Reupdate Ειδών σε εταιρεία εκτός της κύριας δεν μπορούσε να γίνει επιλογή ειδών.

20190717-1155-1-2315
Popup προβολή εγγραφών και περιοδική δήλωση ΦΠΑ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη νέα εγγραφή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, έχοντας επιλεγμένη τη παράμετρο "Popup προβολή εγγραφών".

20190718-1155-1-2340
Ενημέρωση ABC στη λογιστική
Στην εργασία "Ενημέρωση διαστάσεων ABC στη λογιστική" δεν χρησιμοποιούνταν η κίνηση που είχε δηλωθεί στο λογαριασμό αλλά ο τύπος κίνησης του παραστατικού.

20190723-1155-1-2381
ΑΧ στις Κινήσεις ειδών
Σε κάποιες περιπτώσεις, στην προβολή 'Κινήσεις ειδών' από τις σχετικές εργασίες του είδους δεν εμφανιζόταν ο ΑΧ της γραμμής.

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11225

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190315-1155-2-844
Εκτύπωση Υπόλοιπων Αδειών
Στην εκτύπωση Υπόλοιπα Αδειών (EMPL_LEAVE_DAYS) το πεδίο Υπ.πρ.έτους ενημερώνεται από το μισθολογικό στοιχείο περιόδου 3053 με την τελευταία υπολογισμένη τιμή στην τρέχουσα χρήση (και όχι με το ΜΣ 3052 της προηγούμενης χρήσης).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170525-1155-7-2348
FastReport: Εκτύπωση ετικέτας διαφορετική από την σχεδίαση
Σε φόρμες εκτύπωσης ''Ετικέτα Advanced'' πραγματοποιήθηκε βελτίωση κατά την εκτύπωση, έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψιν και τις στήλες που έχουν δηλωθεί σε επίπεδο Data Band.

20181004-1155-1-5556
Πιστωτικά έκπτωσης και χρώμα μέγεθος
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη μεταβολή παραστατικού, που είχε δημιουργηθεί από την εργασία πιστωτικών έκπτωσης με είδη που παρακολουθούνταν σε χρώμα - μέγεθος

20181231-1155-1-6582
Στατιστικές-Φίλτρο Εμπορ. Κατηγορία Υλικών
Στις στατιστικές αγορών και πωλήσεων δεν εμφανίζονται προς επιλογή οι εμπορικές κατηγορίες των Χρεοπιστώσεων, καθώς δεν κινούνται στις ενότητες αυτές. Διορθώθηκε σε Στατιστική Αποθήκης, Στατιστική πωλήσεων, Στατιστική Αγορών, Στατιστική χρεοπιστώσεων και Στατιστική Υπηρεσιών. Στα αντίστοιχα πεδία δηλ. εμπορικής κατηγορίας, λογιστικής κατηγορίας, ομάδας, μοντέλου και μάρκας είδους φορτώνονται οι σωστές τιμές βάσει Ενότητας (SODTYPE).

20190130-1155-1-310
Εκτύπωση Πελατών καρτέλες ομίλων
Στην εκτύπωση ''Καρτέλες ομίλων'' πελατών, δεν εμφανιζόταν το από μεταφοράς υπόλοιπο.

20190218-1155-1-529
Στοιχεία ανά ΑΧ - Προβολή
Κατά την αλλαγή χρήσης, στα ''Στοιχεία ανά Α.Χ.'' των ειδών, δεν ενημερωνόταν το grid των αποθηκευτικών χώρων.

20190222-1155-1-614
Παραστατικό παραγωγής από δελτίο αγοράς
Κατά τη δημιουργία παραστατικού παραγωγής (Υπεργολαβία) από αγορές, το παραστατικό δεν λάμβανε υπόψιν τη σειρά στα ''Ειδικά στοιχεία'' του παραστατικού αγοράς.

20190515-1155-1-1482
Error σε είδη με δεκαδικά σε Citizen Fiscal
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, σε φορολογικό εκτυπωτή Citizen Fiscal, κατά την εκτύπωση παραστατικού, όπου τα είδη παρακολουθούνταν σε 3 δεκαδικά ποσοτήτων & αξιών.

20190606-1155-1-1736
Αλλαγή σειράς με απαγόρευση στον έλεγχο ΑΦΜ
Κατά την αλλαγή σειράς σε παραστατικό πώλησης, η οποία πραγματοποιούσε έλεγχο ΑΦΜ, δεν ενημερωνόταν το υποκατάστημα του παραστατικού.

20190606-1155-1-1741
Καταχώρηση ειδών και υπηρεσιών σε παραστατικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την καταχώρηση παραστατικού πώλησης, με είδη και υπηρεσίες.

20190607-1155-1-1768
Ενδιαφέρον στις ευκαιρίες πώλησης
Σε κάποιες περιπτώσεις κατά την καταχώρηση ενδιαφέροντος σε ευκαιρία πώλησης, χρήστες με διαφορετικές σειρές, δεν μπορούσαν να δουν αυτήν την κίνηση.

20190612-1155-1-1817
Εκτύπωση βιβλίου αδειών για εργαζόμενους με ανανέωση σύμβασης
Στην εκτύπωση του Βιβλίου Αδειών , σε περιπτώσεις εργαζομένων που έχουν στα στοιχεία πρόσληψης τους ανανέωση ή μετατροπή σύμβασης έρχεται στη στήλη <Ημερομηνία Πρόσληψης> η ημερομηνία της πρώτης πρόσληψης τους.

20190620-1155-1-1899
Ε3 - κωδικός 523
Στο έντυπο Ε3, δεν ενημερώνονταν τα σύνολα του πίνακα Δ', κατά τον υπολογισμό.

20190621-1155-1-1933
E3 - Προσωρινή αποθήκευση / Υποβολή
Κατά την ενημέρωση σελίδας taxis του εντύπου Ε3, δεν γινόταν προσωρινή αποθήκευση.

20190625-1155-1-1975
Intrastat και υπερδωδεκάμηνη χρήση
Σε περίπτωση θερινής χρήσης, κατά τη δημιουργία αρχείου αφίξεων & αποστολών Intrastat, δεν ενημερωνόταν σωστά η περίοδος και το έτος, στο παραγόμενο αρχείο.

20190626-1155-1-2004
Μορφή ημερομηνίας
Θέτοντας μορφή ημερομηνιών ''Τρι 23/09/2003'' στις ρυθμίσεις της εφαρμογής, δεν μπορούσε να οριστεί ημερομηνία ''έως'' σε ευρετήριο με οριζόμενες ημερομηνίες.

20190628-1155-1-2039
Παραστατικό με τιμή κόστους εντός Τελωνειακής αποθήκης
Σε παραστατικό Αποθήκης που χρησιμοποιεί τιμή κόστους εντός Τελωνειακής αποθήκης, επιλέγοντας τελωνειακή παρτίδα στις γραμμές, δεν ενημερωνόταν η τιμή κόστους.

20190628-1155-1-2055
Πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων Φ4
Στο έντυπο ''Ενδοκοινοτικές παραδόσεις Φ4'', ο κωδικός 001 αρμόδιας ΔΟΥ, δεν ενημερωνόταν με το σωστό κωδικό.

Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11224

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190401-1155-2-1021
Ελάχιστο όριο ασφαλείας
Στην εργασία ''Ενημέρωση ορίων ασφαλείας'', προστέθηκε παράμετρος για το πλήθος των μηνών, που αφορά το όριο ασφαλείας, όταν γίνεται υπολογισμός βάσει πωλήσεων.

20190606-1155-2-1745
Συγκριτική εικόνα πωλήσεων \ Κωδικός εργοστασίου
Ο Κωδ.Εργοστασίου (CODE2) του είδους προστέθηκε στα πρόσθετα πεδία στα dashboards "Εικόνα χρήσης" και "Συγκριτική εικόνα" σε πωλήσεις κι αγορές.

20190612-1155-2-1813
Αύξηση μεγέθους πεδίου "Αποδέκτης" στα alerts
Στον σχεδιασμό των EDA-ALERT, το πεδίο "Αποδέκτης" έχει πλέον όριο τους 100 χαρακτήρες από 70 που ήταν παλαιότερα.

20190619-1155-2-1883
Αντικατάσταση Απόδειξης
Προστέθηκε το button ''Αντικατάστασης Απόδειξης'' στην προβολή των πρατηρίων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181008-1155-7-5635
Έργα - Διάγραμμα Gantt
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την προσθήκη Διάρκειας (ΑΩ) σε διάγραμμα Gantt έργων.

20190423-1155-3-1322
Γέφυρες σε cloud / ομάδες εταιρειών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εγκαταστάσεις Azure, ύστερα από δημιουργία νέας γέφυρας σύνδεσης με λογιστικές ενότητες.

20190502-1155-1-1376
Επιλογή περιόδου μισθοδοσίας
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιριών, έχοντας κάνει Login σε μη κύρια εταιρία, η εργασία Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων της μισθοδοσίας δεν ολοκληρωνόταν.

20190503-1155-1-1384
Αρχείο ΤΕΑΥΕΤ
Στην πρώτη γραμμή του αρχείου ΤΕΑΥΕΤ εμφανίζεται πλέον η συμβολοσειρά "<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>".

20190503-1155-1-1398
Παραγγελίες ελλείψεων με χαρακτηριστικά
Στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' από το κύκλωμα των αγορών, στην καρτέλα ''Είδη προς παραγγελία'', δεν γινόταν ανάλυση των ποσοτήτων, σε περίπτωση παρακολούθησης ειδών με ένα χαρακτηριστικό.

20190530-1155-1-1640
Εναλλαγή εταιρείας
Σε χρήστη που είχαν οριστεί δικαιώματα εισόδου σε συγκεκριμένες εταιρείες και υποκαταστήματα, σε κάποιες περιπτώσεις κατά την εναλλαγή εταιρείας δεν εμφανιζόταν η λίστα με τα υποκαταστήματα.

20190603-1155-1-1679
Απαιτήσεις αναλώσεων ανά παραγόμενο
Στην εκτύπωση ''Απαιτήσεις αναλώσεων ανά παραγόμενο'' δεν ενημερωνόταν η στήλη Υπόλοιπο της α ύλης.

20190604-1155-1-1693
Συγκεντρωτικό βιβλίο παραγωγής κοστολογίου
Στην εκτύπωση ''Συγκεντρωτικό βιβλίο παραγωγής κοστολογίου'' δεν εμφανίζονταν όλα τα στοιχεία των παραγόμενων.

20190605-1155-1-1726
Συγκεντρωτικό βιβλίο παραγωγής κοστολογίου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλου πλήθους παραγόμενων ειδών στο ''Συγκεντρωτικό βιβλίο παραγωγής κοστολογίου''.

20190619-1155-1-1895
Υπολογισμός συναλλαγματικών διαφορών
Σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών, σε εταιρεία που δεν είναι κύρια, δεν μπορούσε να γίνει επιλογή προμηθευτή στην διαδικασία υπολογισμού συναλλαγματικών διαφορών βάσει αντιστοιχίσεων. Αντίστοιχα διορθώθηκε και στις εργασίες "Ακύρωση συναλλαγματικών διαφορών πελατών" και "Αντιλογισμός συναλλαγματικών διαφορών αποτίμησης πελατών".

20190620-1155-1-1918
Ειδικές συναλλαγές χρηματικών λογαριασμών εξωτερικού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη καταχώρηση παραστατικού ειδικών συναλλαγών χρηματικών λογαριασμών, όπου ο χρηματικός λογαριασμός είχε χώρα εξωτερικού.

20190627-1155-1-2013
Αριθμός και Σειρά απόδειξης
Τα πεδία ''αριθμός απόδειξης'' & ''σειρά απόδειξης'' αφαιρέθηκαν από τα διαθέσιμα προς επιλογή. Προτείνεται η χρήση του πεδίου "Στοιχεία σήμανσης πρατηρίων" (MTRDOC.RECEIPTCARD) όπου ο αρ. απόδειξης είναι μετά το 3ο # και η σειρά (αν υπάρχει) μετά το 4ο #.