Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Έκδοση 4.00.514.10640

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150326-1155-7-1097
Περίπτωση β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/2013
Ενσωματώθηκε νέα εκτύπωση σχετικά με τις υποχρεώσεις άνω των 500 ευρώ συναλλασσομένου, όπου απεικονίζονται οι συναλλαγές που είναι πάνω από 500€ και έχουν μια οποιαδήποτε αντιστοίχιση με κίνηση μετρητών.

20150525-1155-2-1743
Έντυπο Ε3
Μεταφέρονται πλέον στον κωδικό 905, τα δεκαδικά που καταχωρούνται στον πίνακα Ε του εντύπου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150515-1155-1-1597
Εκτύπωση Ε3
Διορθώθηκε η στοίχιση πεδίων στην εκτύπωση του Ε3.

20150518-1155-1-1617
ΑΦΜ πίνακα Δ εντύπου Ε3
Αποτυπώνεται πλέον σωστά το ΑΦΜ στον πίνακα Δ.

20150521-1155-1-1687
Στήλες γραμμών και σετ είδους
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανιζόταν το πεδίο Set ειδών (SPCS) στις γραμμές ειδών.

20150522-1155-1-1729
Έντυπο ΦΠΑ
Υπολογίζεται πλέον ο κωδικός 312.

20150525-1155-1-1742
Κωδικός intrastat
Μπορούν να εισαχθούν πλέον μέχρι 9 ψηφία στον κωδικό intrastat.

20150527-1155-1-1794
Δεκαδικά ποσοτήτων στα Δελτία Παραγωγής/Ανάλωσης
Τα δεκαδικά ποσοτήτων στα Δελτία Παραγωγής και Ανάλωσης ακολουθούν πλέον τα δεκαδικά της ΜΜ των ειδών.

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Έκδοση 4.00.514.10639

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150225-1155-1-756
Βιβλίο αδειών
Διαχωρίζονται πλέον οι αποδοχές αδείας που προέρχονται από Γάμο , Θάνατο, γονική, κανονική κτλ.

20150225-1155-7-762
Μέση Fifo
Προστέθηκε παράμετρος που επιτρέπει την ενημέρωση από τιμολ.αξίες εισαγωγών.

20150324-1155-2-1083
Μετασχηματισμός παραστατικών με αλλαγή ΦΠΑ
Προστέθηκε παράμετρος για τη διατήρηση των συντελεστών ΦΠΑ των γραμμών κατά το μετασχηματισμό.

20150515-1155-2-1598
Ηλεκτρονική αποστολή νέου Φ2
Ενημερώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής του νέου έντυπου Φ2.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150511-1155-1-1521
Προειδοποίηση υπολοίπου
Όταν είχε δηλωθεί προειδοποίηση ανεπαρκούς υπολοίπου στα παραστατικά, και είχαν εισαχθεί πάνω από 3 διαφορετικά είδη, εμφανιζόταν μήνυμα μόνο για τα 2 από αυτά.

20150513-1155-1-1559
Συνάρτηση μισθοδοσίας ΤΑΜ_ΜΕ
Λειτουργεί πλέον σωστά η συνάρτηση της μισθοδοσίας [ΤΑΜ_ΜΕ], όταν δέχεται ως input παραμέτρους και τον τύπο του ταμείου και τον κωδικό του ταμείου.

20150514-1155-1-1577
Κωδικός 348 περιοδικής δήλωσης
Δεν αποτυπωνόταν η τιμή του κωδικού 348 στο έντυπο, ενώ είχε συνδεθεί με λογαριασμό.

20150514-1155-7-1572
Κατάσταση ελλείψεων/αναγκών
Σε κάποιες περιπτώσεις ειδών με χαρακτηριστικά και ενδοδιακινήσεις εμφανίζονταν λανθασμένα αποτελέσματα.

20150518-1155-1-1612
3817 Περιοδικής ΦΠΑ
Διορθώθηκε ο υπολογισμός του πεδίου 3817 του εντύπου Φ2, όταν υπάρχουν έξοδα με διαφορετικό συντελεστή ΦΠΑ.

20150518-1155-1-1629
Έντυπο Νομικών προσώπων
Διορθώθηκαν οι κωδικοί 200 και 211.

20150519-1155-1-1656
Έντυπο Ν
Δεν τυπωνόταν ένα ψηφίο από το ΑΦΜ της εταιρείας.

20150520-1155-1-1674
Alert σε Oracle
Τα alert αποστολής μηνύματος σε οθόνη χρήστη, λειτουργούν πλέον σωστά σε βάση Oracle.

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Έκδοση 4.00.514.10638

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150406-1155-2-1200
Νέο έντυπο Φορολογίας Εισοδήματος (Ν)
Ενσωματώθηκε το έντυπο Φορολογίας Εισοδήματος (Ν) Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων.

20150428-1155-2-1404
Έντυπο Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ
Κατά την αυτόματη υποβολή του εντύπου στο Taxis δεν μεταφέρονται πλέον τιμές με αξία 0,00.

20150429-1155-2-1428
Έντυπο Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ
Επιλέγεται πλέον η ένδειξη Επιχείρηση κατά την ηλεκτρονική υποβολή.

20150508-1155-7-1493
Είδη με χαρακτηριστικά
Βελτιστοποιήθηκε η διαδικασία προβολής είδους με χρώμα-μέγεθος, ώστε να αποφεύγεται η καθυστέρηση που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις σε περιβάλλον azure.

20150511-1155-2-1524
Υπολογισμός καθαρών αποδοχών
Υπάρχει πλέον η δυνατότητα, η καθαρή αξία του μισθολογικού στοιχείου Καθαρών αποδοχών να αναφέρεται σε επιπλέον του Τακτικού πληρωτέου ποσού και όχι στο τελικό πληρωτέο, αναλόγως ορισμού στις Γενικές παραμέτρους της μισθοδοσίας.

20150511-1155-7-1516
Αποσβέσεις - προτεινόμενο υποκατάστημα
Κατά την δημιουργία παραστατικού αποσβέσεων μέσω της εργασίας Υπολογισμός αποσβέσεων προτείνεται κατά προτεραιότητα ως υποκατάστημα του παραστατικού το υποκατάστημα της σειράς, και αν δεν υπάρχει τότε το Login υποκατάστημα.

20150513-1155-2-1555
E8 xml
Στο Ε8 xml αποτυπώνεται πλέον μία εγγραφή για τους εργαζόμενους στο ίδιο παράρτημα (περιοχή απασχόλησης).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150513-2165-2-6
Κάλυψη εκκρεμοτήτων
Δεν λειτουργούσε σωστά η κάλυψη εκκρεμοτήτων την πρώτη φορά που θα χρειαζόταν να δημιουργηθούν νέες γραμμές παραστατικού.


20150507-1155-1-1488
Περιοδική ΦΠΑ - έσοδα έξοδα
Κατά την καταχώριση εντύπου περιοδικής ΦΠΑ για το 2ο τρίμηνο 2015 εμφανιζόταν σφάλμα: Το πεδίο κωδικός υπάρχει ήδη στο αρχείο.

20150507-1155-7-1491
Προδιαγραφές με είδη σε χρώμα μέγεθος
Βελτιστοποιήθηκε η διαδικασία ανοίγματος προδιαγραφής με είδη σε χρώμα-μέγεθος, ώστε να αποφεύγεται η καθυστέρηση που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις σε περιβάλλον azure.

20150508-1155-1-1500
Έντυπο ΦΠΑ Φ2 - τεκμαρτά έξοδα
Στον υπολογισμό με τεκμαρτά έξοδα γινόταν λανθασμένος υπολογισμός της αξίας ΦΠΑ.

20150511-1155-1-1518
Έντυπο Φορολογικής αναμόρφωσης
Τυπώνει σωστά πλέον τις στήλες, στα πεδία που συμπληρώνονται με το χέρι.

20150512-1155-7-1537
Απαιτήσεις παραγγελιών (ανάλυση ημιετοίμων)
Αν στην εκτύπωση είχε επιλεγεί συγκεκριμένο φίλτρο αναλουμένου (συγκεκριμένος κωδικός) τότε εμφανιζόταν διαφορετικό αποτέλεσμα στην ποσότητα απαίτησης σε σχέση με την εκτέλεση της εκτύπωσης χωρίς φίλτρα αναλουμένων.


Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Έκδοση 4.00.514.10636

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141030-1155-7-3953
Νorma ej net
Πιστοποίηση νέας ταμειακής μηχανής norma ej net ως φορολογικός εκτυπωτής και ως ταμειακής με τα πρότυπα της ipos.

20150409-1155-2-1251
Νέο έντυπο Ε3 Β΄& Γ΄κατηγορίας
Προσαρμόστηκε το έντυπο Ε3 Β΄& Γ΄κατηγορίας στις τρέχουσες προδιαγραφές.

20150420-1155-2-1329
Pdf σε μορφή base64Binary
Δόθηκε η δυνατότητα ενσωμάτωσης αρχείου pdf σε μορφή base64Binary στα αρχεία XML.

20150421-1155-2-1347
Έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης
Προσαρμόστηκε στις τρέχουσες απαιτήσεις το Έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20121122-1155-7-2597
Φυσική Απογραφή και μεταγενέστερες πωλήσεις
Λειτουργεί πλέον το φίλτρο Μεταγενέστερες κινήσεις ημέρας στην εργασία ενημέρωση φυσικής απογραφής όταν πρόκειται για είδη που παρακολουθούνται σε χρώμα μέγεθος.

20150210-1155-1-566
Κλείσιμο ταμείου
Δεν υπολογιζόταν σωστά το κλείσιμο ταμείου στην περίπτωση πράξης χρηματικών λογαριασμών, που η συμπεριφορά είναι κατάθεση.

20150312-1155-7-951
Ταξινόμηση σε Στήλες γραμμών με τοπικά πεδία
Μπορεί να γίνει πλέον ταξινόμηση με τοπικά πεδία σε στήλες γραμμών παραστατικών.

20150427-1155-1-1398
Δημιουργία αρχείου αμοιβών (CrtPayPrsn)
Στο Αρχείο αμοιβών Εμπορικού & λογιστικής, (SOPAYTRDR, SOPAYACNT), δεν αφαιρείται πλέον το χαρτόσημο και ο ΟΓΑ χαρτοσήμου από τη στήλη ''καθαρές αμοιβές''.

20150429-1155-1-1423
Ε11 Αποζημίωση Αδείας
Αν υπήρχε ο ίδιος εργαζόμενος (κοινό ΑΦΜ) σε διαφορετικές εταιρείες στην ίδια βάση στον υπολογισμό της αποζημίωσης αδείας για το Ε11 αθροιζόταν το ποσό της αποζημίωσης και των δύο εταιρειών.

20150430-1155-7-1437
Αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα
Στο αρχείο αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα ποσά των αποδοχών υπολογίζονται πλέον με βάση το σχεδιασμό της κίνησης του συναλλασσόμενου.

20150505-1155-7-1460
Ακύρωση παραστατικών δόσεων από πιστωτική
Διορθώθηκε η εργασία δημιουργίας παραστατικών δόσεων, ώστε να σώζεται σωστά η πληροφορία της μηχανής καρτών πάνω στο παραστατικό.