Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10919

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170310-1155-2-1060
Έντυπο Ε3
Προσαρμόστηκε το έντυπο Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα Ε3 στις προδιαγραφές του 2017.

20170310-1155-2-1064
Έντυπο Κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης
Προσαρμόστηκε το έντυπο Κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης στις προδιαγραφές του 2017.

20170324-1155-7-1300
function SETPROPERTY
Είναι δυνατή πλέον η αλλαγή caption σε αντικείμενο τύπου Σελίδας (Page) με τη συνάρτηση SETPROPERTY ('PANEL', 'PageName', 'CAPTION', 'NewCaption').

20170419-1155-2-1690
Κατασκευαστής στη σειρά 100
To πεδίο 'Κατασκευαστής' είναι διαθέσιμο πλέον και στη σειρά soft1 100.

20170419-2165-2-53
charts στο Fast Report
Δόθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης charts στις advanced φόρμες.

20170425-2165-2-64
Αποστολή email
Στο εξής, η αποστολή email από ALERT (EDA) γίνεται ασύγχρονα.

20170421-1155-1-1740
Διαδικασία picking
Προστέθηκε παράμετρος στον τύπο του παραστατικού για την ανάλυση των ειδών - παρελκομένων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161207-1155-7-4109
Σύνδεση Client-server
Κατά την αδυναμία εύρεσης server, ο client εμφάνιζε σφάλμα Access violation at address 00000000 in module 'Xplorer.exe'. Read of address 00000000
Τύπος σφάλματος: EAccessViolation


20161215-1155-7-4225
Login date σε φίλτρα ευρετηρίου
Σε κάποιες περιπτώσεις ευρετηρίων, επιτρεπόταν αλλαγή του πεδίου ημερομηνίας που είχε δηλωθεί να είναι κλειδωμένο στο σχεδιασμό.

20170209-1155-7-569
Σχεδίαση προβολής
Μετά από αλλαγή του Page11(tab ειδών) στο σχεδιασμό του παραστατικού πωλήσεων, χάλαγε η μορφοποίηση της οθόνης.

20170328-1155-1-1353
Έντυπο Ε3
Δεν πραγματοποιούνταν πράξεις επί του εντύπου Ε3, μετά από τον υπολογισμό του.

20170404-1155-1-1472
Βεβαίωση κερδών εταίρων
Δεν υπολογιζόταν η Βεβαίωση κερδών εταίρων.

20170404-1155-7-1483
Πωλήσεις κατά πελάτη
Όταν δηλωνόταν στην εκτύπωση πωλήσεις κατά πελάτη (Στατιστικές πωλήσεων) να τυπωθούν αναλυτικά στοιχεία, εμφανίζονταν γραμμές πωλήσεων ειδών σε μήνες χωρίς κίνηση.

20170410-1155-1-1587
Εκτύπωση προμηθειών
Σε κάποιες περιπτώσεις, που είχε ζητηθεί αναλυτική εκτύπωση προμηθειών δεν εκτυπώνονταν τα στοιχεία όλων των κανόνων.

20170410-1155-7-1599
Διαθεσιμότητα
Σε εγκατάσταση ομίλου εταιρειών, δεν λειτουργούσε σωστά η προβολή "Διαθεσιμότητα" στα Είδη.

20170411-1155-1-1609
Συγχρονισμός τοπικής βάσης με προτεινόμενες Σειρές ανά χρήστη
Σε εγκατάσταση OnOff που είχε γίνει αλλαγή των προτεινόμενων σειρών παραστατικών ανά χρήστη, εμφανιζόταν σφάλμα στον συγχρονισμό της τοπικής εγκατάστασης.

20170411-1155-1-1621
Μετασχηματισμός με σετ
Στην περίπτωση μετασχηματισμού σε παραστατικό που ο τύπος του είχε παραμετροποιηθεί να γίνεται αυτόματη ανάλυση σε set ειδών εμφανιζόταν σφάλμα ole error : 80040E14. Invalid column name 'WHOUSE'.

20170411-1155-1-1627
Έντυπο παρακρατούμενου φόρου (περίοδος Φεβρουαρίου)
Στο έντυπο παρακρατούμενου φόρου της γενικής λογιστικής εμφανιζόταν λανθασμένη ημερομηνία για την περίοδο του Φεβρουαρίου: 31/01/17 αντί για 01/02/2017.

20170411-1155-7-1610
Φόρμα Πωλήσεων FastReport
Δεν συμπληρωνόταν η περιγραφή και ο κωδικός του είδους κατά την αυτόματη εκτύπωση advanced φόρμας τιμολογίου που προέκυπτε από μετασχηματισμό δελτίου αποστολής.

20170412-1155-7-1633
Windows 10 build 1703
Σε κάποιες περιπτώσεις, σε υπολογιστές με windows 10 build 1703 δεν εμφανίζονταν σωστά τα λεκτικά του μενού επιλογών.

20170413-1155-1-1649
Κοστολόγηση παραγωγής
Σε κάποιες περιπτώσεις, σε παραμετροποίηση με όμιλο εταιρειών, η κοστολόγηση παραγωγής λάμβανε την τιμή κόστους των αναλούμενων από άλλη εταιρεία.

20170413-1155-7-1644
Κατάσταση ελέγχου εσόδων-εξόδων
Σε εγκατάσταση ομίλου εταιρειών, στην εκτύπωση «Κατάσταση Ελέγχου εσόδων-εξόδων», εμφανίζονταν παραστατικά άλλης εταιρείας.

20170418-1155-7-1671
Γέφυρα ABC
Κατά την επιλογή παλαιότερης ή την καταχώρηση νέας γέφυρας ABC costing εμφανιζόταν σφάλμα: '%d AND DIMENSION=1' is not a valid integer value.

20170419-2165-1-52
Γεωγραφικά σημεία
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη φόρτωση του χάρτη των γεωγραφικών σημείων της εταιρείας.

20170420-1155-7-1720
Ειδικές συναλλαγές
Σε κάποιες περιπτώσεις, στο σχεδιασμό ευρετηρίων ειδικών συναλλαγών πελατών και προμηθευτών δεν εμφανίζονταν τα πεδία της συναλλαγής.

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10918

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170307-1155-2-1007
Εκκρεμή αξιογράφων
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής εταιρείας στην έμμεση προβολή από πελάτη των εκκρεμών αξιογράφων του.

20170308-1155-2-1021
Έντυπο Νομικών προσώπων (Ν)
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Νομικών προσώπων (Ν) φορολογικού έτους 2016.

20170310-1155-2-1059
Κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων Ε2
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Κατάστασης μισθωμάτων ακινήτων Ε2.

20170328-1155-2-1364
Προγραμματισμός  πληρωμών
Στα φίλτρα του προγραμματισμού πληρωμών συμμετέχει πλέον και η λογιστική κατηγορία προμηθευτή.

20170330-1155-2-1406
Dashboard πωλήσεων
Προστέθηκε ο πωλητής γραμμής στα Dashboard πωλήσεων.

20170407-1155-2-1549
Προμήθειες Εισπραχθείσας αξίας πωλήσεων στελεχών
Σε υπολογισμό προμηθειών με κανόνα κλιμάκωσης βάσει:Εισπραχθείσας αξία πωλήσεων, λαμβάνονται υπόψιν τα παραστατικά πωλήσεων του χρονικού διαστήματος που θα ορίσει ο χρήστης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170309-1155-1-1057
Intrastat από τριγωνική συναλλαγή
Εμφανίζονται πλέον στην εκτύπωση intrastat είδη που έχουν αποσταλεί από την ΕΕ για λογαριασμό προμηθευτή τρίτης χώρας.

20170321-1155-1-1226
Συνέχεια ενέργειας CRM σε μοντέλο ομάδας εταιριών
Έγινε αλλαγή ώστε να προτείνει πάντα την εταιρεία της ενέργειας, αλλά να μπορεί να επιλέξει και άλλη εταιρεία της ομάδας.

20170324-1155-7-1303
Εγγραφές Κλεισίματος
Σε κάποιες περιπτώσεις, οι εγγραφές ισολογισμού (με σειρά κλεισίματος) δεν καταχωρούνταν στην περίοδο 1000.

20170328-1155-1-1362
Qlikview
Εμφανιζόταν σφάλμα όταν γινόταν κλήση custom qlikview που δεν ήταν στο φάκελο του soft1.

20170328-1155-7-1354
Ερωτηματολόγια Softone
Οι απαντήσεις των ερωτήσεων περιορίζονται πλέον στο σετ απαντήσεων που έχει δηλωθεί.

20170328-1155-7-1358
Άρθρα έναρξης Λογιστικής
Τα άρθρα έναρξης (ανοίγματος) λογιστικής ενημέρωναν την περίοδο εισαγωγής τους και όχι την περίοδο απογραφής.

20170329-1155-1-1379
Δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης
Σε εγκατάσταση ομίλου εταιρειών, δεν λειτουργούσε σωστά η δημιουργία παραστατικών πιστωτικών έκπτωσης.

20170329-1155-1-1386
Ταξινόμηση ερωτήσεων
Η ταξινόμηση των ερωτήσεων ενός ερωτηματολογίου διατηρεί την σειρά της αρχικής καταχώρισης.

20170329-1155-7-1387
Έξοδο με αρνητικό ποσό σε φάκελο κοστολόγησης
Είναι δυνατή πλέον η επιλογή εξόδου με αρνητική αξία στις γραμμές εξόδων των φακέλων κοστολόγησης.

20170404-1155-1-1471
Εκτύπωση προμηθειών
Σε κάποιες περιπτώσεις, στην εκτύπωση προμηθειών, δεν εμφανιζόταν στο σωστό μήνα η προμήθεια πωλητή που είχε κανόνα υπολογισμού ανά 'μήνα΄.

20170411-1155-1-1628
Company View
Δεν εμφανίζονταν οι εικόνες στην εικόνα εταιρείας (company view).

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10917

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170407-1155-1-1570
ΤΕΑΕΑΠΑΕ - Δώρο Πάσχα
Διόρθωση ορίου ασφαλίσιμων αποδοχών ταμείου ΤΕΑΕΑΠΑΕ για το Δώρο Πάσχα.

20170407-1155-1-1571
Υπολογισμός μισθοδοσίας
Βελτιστοποίηση ελέγχου ενεργών εργαζομένων ανά εγκατάσταση κατά τον υπολογισμό της μισθοδοσίας.

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10916

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170209-1155-2-563
Τιμολογιακή πολιτική σε φάκελο υπηρεσιών
Δόθηκε η δυνατότητα προσθήκης σεναρίου τιμολογιακής πολιτικής σε τύπο φακέλου υπηρεσιών και εφαρμογής του, αντίστοιχα με τους τύπους πωλήσεων.

20170220-1155-7-710
ABC resolver σε παραστατικά αποσβέσεων
Προστέθηκε resolver για τον λογαριασμό λογιστικής της οριζόμενης διάσταση ABC που έχει αναλυθεί στα παραστατικά αποσβέσεων παγίων.

20170305-1155-2-954
Ταμειακή ροή
Στην ταμειακή ροή αποτυπώνεται πλέον διακριτά ο τύπος αξιογράφου (επιταγή, εγγυητική και γραμμάτιο).

20170322-1155-1-1248
Ε3 xml - Πεδίο αριθμός ταυτότητας
Στο Ε3 xml το πεδίο αριθμός ταυτότητας [f_ar_taytothtas] ενημερώνεται πλέον σε όλες τις θέσεις που παίρνει τιμή το πεδίο τύπος ταυτότητας [f_typos_taytothtas].

20170329-1155-7-1374
Απαιτήσεις εντολών (ανάλυση ημιετοίμων)
Στο διάλογο της εκτύπωσης "Απαιτήσεις εντολών(ανάλυση ημιετοίμων)" προστέθηκε φίλτρο για επιλογή σειρών εντολών παραγωγής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170216-1155-7-670
Import τιμών ειδών σε ομάδα εταιρειών
Όταν γινόταν μεταβολή εγγραφών ειδών με import script δεν ενημερώνονταν στοιχεία τα πεδία ανά εταιρεία.

20170307-1155-1-984
Φίλτρο και ομαδοποίηση σε πεδία unicode
Δεν λειτουργούσαν σωστά τα φίλτρα και οι ομαδοποιήσεις ευρετηρίων σε πεδία τύπου unicode.

20170313-1155-1-1099
QlikView
Δεν εμφανίζονταν σωστά τα πεδία τύπου unicode, όταν στο Qlikview γινόταν σύνδεση μέσω Soft1.

20170313-1155-2-1098
Ώρα σε κλήσεις υπηρεσιών
Ενημερώνεται πλέον το πεδίο με την ώρα στις κλήσεις των φακέλων υπηρεσιών είτε με την καταχώρηση της κλήσης είτε με manual μεταβολή.

20170314-1155-7-1144
Φάκελος υπηρεσιών
Συμπληρώνεται πλέον το sn ανταλλακτικού στο παραστατικό ανταλλακτικών που προκύπτει από φάκελο υπηρεσιών.

20170327-1155-7-1326
Designer
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν αποθηκεύονται σωστά οι δηλώσεις πρόσθετων σχέσεων και πρόσθετων περιορισμών custom πίνακα στον Deigner.

20170329-1155-1-1388
Ενέργειες εργαζομένων - Σειρά ενέργειας με Υποενότητα: Ενέργειες εργαζομένων
Όταν υπήρχε μία μόνο Σειρά ενέργειας με δηλωμένη Υποενότητα: Ενέργειες εργαζομένων, εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη Νέα εγγραφή στις ενέργειες.

20170331-1155-1-1418
Ποσότητες σε παραστατικό παραγωγής
Σε κάποιες περιπτώσεις μεταβολής παραστατικών παραγωγής όπου χρησιμοποιούνταν 2 μονάδες μέτρησης και για τα αναλούμενα και για τα παραγόμενα, γινόταν λανθασμένος υπολογισμός της ποσότητας στη 2η μονάδα.

20170331-1155-1-1422
Καρτέλα πελάτη
Σε καρτέλα πελάτη με υποκαταστήματα που ένα τους έχει οριστεί κεντρικό, εμφανιζόταν σφάλμα .