Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10628

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141230-1155-7-4723
Αυτόματη ανάλυση ABC
Μπορεί πλέον να γίνει αυτόματα η ανάλυση ABC με κλήση συνάρτησης. Πχ function AutoFillABC(S1Tablename,dim1,dim2,dim3,dim4,dim5,dim6,dim7,dim8,dim9,dim10)
{
sCommand = S1Tablename+';'+dim1+';'+dim2+';'+dim3+';'+dim4+';'+dim5+';'+dim6+';'+dim7+';'+dim8+';'+dim9+';'+dim10;
X.CALLPUBLISHED('ProgLibIntf.ModuleCommand', X.MODULE, 10120, sCommand);
}


20150220-1155-2-721
Ε11 - Προσαυξημένο ημερομίσθιο
Λαμβάνεται πλέον υπόψη το προσαυξημένο ημερομίσθιο κατά τον υπολογισμό των αποδοχών αδείας για το Ε11 xml αρχείο.

20150225-1155-2-760
Ε11 - Αποζημίωση αδείας
Προστέθηκε ερώτηση για την εμφάνιση αποζημίωσης αδείας στο διάλογο δημιουργίας του αρχείου Ε11.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150206-1155-1-510
Αρχείο E7(Βεβαίωση σύμβασης ορ.χρόνου-έργου)
Αν είχαν υπολογιστεί περισσότερες από μία μισθοδοτικές περίοδοι (π.χ. ΕΠΊΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ και ΙΑΝΟΥΆΡΙΟ στον ΓΕΝΆΡΗ), εμφανιζόταν μήνυμα λάθους.

20150224-1155-1-734
Ε11 - εργαζόμενοι χωρίς δικαιούμενες ημέρες αδείας
Δεν λειτουργούσε σωστά το φίλτρο εργαζομένων χωρίς δικαιούμενες ημέρες άδειας.

20150225-1155-1-739
Δήμοι και περιφερειακή ενότητα
Στη διαχείριση δήμων μπορεί να γίνει πλέον επιλογή της περιφερειακής ενότητας.

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10627

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150212-1155-2-599
Έντυπο ΦΠΑ, έκδοση 2011 εσόδων εξόδων
Προστέθηκε υπολογισμός έτους για τους αγρότες, στο έντυπο ΦΠΑ έκδοσης 2011 για τα έσοδα-έξοδα.

20150217-1155-2-663
Απαιτήσεις σε συγκεκριμένη ημερομηνία
Η εκτύπωση 'Απαιτήσεις σε συγκεκριμένη ημερομηνία΄ εμφανίζει πλέον και τις ανοικτές καλύψεις και τις ανοικτές υποχρεώσεις.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150203-1155-7-437
Paste from clipboard
Δεν λειτουργούσε σωστά η διαδικασία paste from clipboard, όταν γινόταν χρήση του εναλλακτικού κωδικού σαν κωδικός ανεύρεσης.

20150206-1155-7-515
Άρθρα αναμόρφωσης
Δεν εμφανίζονταν τα ήδη καταχωρημένα άρθρα αναμόρφωσης, όταν εκ των υστέρων δηλωνόταν στον λογαριασμό ότι δεν έχει αναμόρφωση.

20150209-1155-7-548
ABC με συμμετοχή ΦΠΑ
Εφόσον είχε ορισθεί στον τύπο του παραστατικού συμμετοχή του ΦΠΑ στην ανάλυση του ABC με μοντέλο και καταχωριζόταν ειδική συναλλαγή με δύο γραμμές και γινόταν ανάλυση ABC και στις δύο γραμμές και στην συνέχεια καταχώρηση, τότε στην ανάλυση ABC της πρώτης γραμμής εμφανιζόταν λανθασμένα υπολειμματική αξία κατανομής ίση με την αξία της 2ης γραμμής.

20150210-1155-7-557
Αυτόματη Κάλυψη σε παραστατικά αποθήκης
Δεν λειτουργούσε σωστά η αυτόματη κάλυψη εκκρεμοτήτων στα παραστατικά αποθήκης.

20150218-1155-1-677
Subform [Εισαγωγή στοιχείων ταμείων]
Στην SubForm [Εισαγωγή στοιχείων ταμείων], έγιναν οι ακόλουθες διορθώσεις:
1. Στο πεδίο [Ειδική περίπτωση ασφάλισης], προστέθηκε ο editor IKASPCCASE
2. Με την επιλογή ασφαλιστικού ταμείου ΙΚΑ, συμπληρώνονται αυτόματα τα read only πεδία [Κωδικός πακέτου] και [Περιγραφή]
Στο πλέγμα των ασφαλιστικών ταμείων
1. Δεν επιτρέπεται πλέον η εισαγωγή νέου ταμείου και εμφανίζεται μήνυμα που οδηγεί τον χρήστη να χρησιμοποιήσει την Subform
2. Έγινε readonly η στήλη RCRDID
3. Προστέθηκαν οι στήλες KAD.CODE, IKASPECIALTY.CODE,IKAPACKAGE.CODE


20150218-1155-2-676
ΜΥΦ - Αλλαγή σειράς
Μετά από μεταβολή της σειράς πριν την καταχώριση παραστατικού, η εγγραφή στη ΜΥΦ γινόταν χειρόγραφη.


Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10626

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150206-1155-7-507
Συγχρονισμός με google calendar
Το πεδίο Remarks δέχεται πλέον το μέγιστο πλήθος χαρακτήρων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150205-1155-1-492
Προσωπικό ημερολόγιο
Στο προσωπικό ημερολόγιο εμφανίζονταν και σειρές οι οποίες δεν ήταν επιλεγμένες στην παράμετρο του προσωπικού ημερολογίου.

20150205-1155-1-494
Έντυπο Φ2
Αν είχε δηλωθεί προηγούμενο πιστωτικό υπόλοιπο, δεν γινόταν σωστός υπολογισμός στα 501 και 511.

20150206-1155-1-511
Ομαδικό ημερολόγιο
Εμφανιζόταν σφάλμα στο ομαδικό ημερολόγιο, αν ενώ παρέμενε ανοικτό γινόταν αλλαγή σε άλλο tab και μετά επιστροφή και άνοιγμα κάποιας καταχωρημένης εργασίας.

20150206-1155-7-513
Περιοδική Φ2
Στην περίοδο Ιανουαρίου 2015 εμφανίζεται πλέον το έντυπο της περιοδικής δήλωσης Φ2 για το 2014.

20150210-1155-7-561
Αρχείο ΜΥΦ
Στην εκτύπωση Στοιχείων αποστολής ΜΥΦ και στην παραγωγή του αντίστοιχου αρχείου, γίνεται πλέον ομαδοποίηση ανά ΑΦΜ συναλλασσόμενου.

20150211-1155-1-585
ΜΥΦ - έσοδα έξοδα
Κατά την εισαγωγή παραστατικών εσόδων-εξόδων με χρήση της επαναλαμβανόμενης καταχώρησης και αλλαγή σειράς, εμφανιζόταν χειρόγραφη η ενημέρωση ΜΥΦ χωρίς να έχει σχετικές αξίες.

20150113-1155-1-119
Πιστωτικοί έλεγχοι
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα 'Could not convert variant of type (Null) into type (Double)' σε καταχώριση παραστατικού με πιστωτικό έλεγχο με έκφραση ελέγχου [OPNMONTHS<τιμή].

20150120-1155-1-228
ΑΠΔ επιδότηση ΟΑΕΔ και έκτακτες αποδοχές
Σε εργαζόμενο με επιδότηση ΟΑΕΔ και έκτακτες αποδοχές, δεν υπολογιζόταν σωστά (αναλογικά) η επιδότηση στις γραμμές της ΑΠΔ.

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10625

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140806-1155-2-3130
Ακυρωτικό τιμολόγιο με είσπραξη
Κατά την ακύρωση τιμολογίου που έχει είσπραξη, δημιουργείται πάντα το παραστατικό επιστροφής.

20150128-1155-1-355
Έναρξη αποθήκης
Η εργασία 'Έναρξη Αποθήκης' λαμβάνει πλέον υπόψη της τη δήλωση αυστηρής σχέσης μονάδων στο είδος και διορθώνει ανάλογα την ποσότητα 2.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150127-1155-1-341
Παραγγελία πώλησης σε εντολή παραγωγής
Αν από παραγγελία πώλησης γινόταν μετασχηματισμός σε εντολή παραγωγής με προδιαγραφή που στο παραγόμενο είδος έχει δηλωθεί ανάλυση ημιετοίμων δεν γινόταν η ανάλυση όταν η προδιαγραφή δεν ήταν η κύρια.

20150130-2165-1-1
Διαγραφή χαρακτηριστικών
Δεν λειτουργούσε σωστά η διαγραφή χαρακτηριστικών μιας εταιρείας.

20150202-1155-1-432
Σήμανση εργασιών - έντυπα λογιστικής
H σήμανση εργασιών σε επίπεδο εντύπων παρουσίαζε σφάλμα στην καταχώρηση σήμανσης σε επίπεδο πεδίου.

20150204-1155-1-458
Έλεγχος ΑΦΜ
Εμφανιζόταν σφάλμα στις εργασίες ελέγχου ΑΦΜ σε βάση Oracle.