Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10644

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140120-1155-2-219
Άθροιση αξίας επιβάρυνσης στο μετασχηματισμό
Σε παραστατικά με έξοδα με "Τρόπο υπολογισμού: [Δίνεται κατά την τιμολόγηση]" προτείνεται πλέον αυτόματα η αξία που είναι συμπληρωμένη στην ομάδα εξόδου. (Τα έξοδα αυτά αθροίζονται κατά το μετασχηματισμό)

20150527-1155-2-1786
Αναίρεση κινήσεων φακέλου
Κατά την αναίρεση κινήσεων φακέλου, το status των ενεργειών που έχουν συνδεθεί με το φάκελο αλλάζει πλέον σε 'Ακυρώθηκε'.

20150603-1155-2-1878
Ηλεκτρονική αποστολή νέου Ε3
Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική αποστολή νέου Ε3 με επιλογή ρόλου λογιστής, λογιστής γραφείου και εκπρόσωπος.

20150608-1155-2-1941
ΙΚΑ Αρχείο μαζικής ταυτοποίησης εργαζομένων
Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας αρχείου ASCII για μαζική ταυτοποίηση εργαζομένων στο ΙΚΑ.

20150612-1155-7-2029
Έντυπο Ν - Φορολόγηση Ο.Ε και Ε.Ε
Ενημερώνονται πλέον σωστά οι κωδικοί 521 και 522 για εταιρείες μορφής ΟΕ και ΕΕ και Β' κατηγορίας.

20150624-2165-2-10
CusValueDaysOpenDocs βάσει διακανονισμού
Προσθήκη παραμέτρου στη συνάρτηση CusValueDaysOpenDocs για Ανεξόφλητη αξία βάσει ημερομηνίας διακανονισμού.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150605-1155-1-1920
Έντυπο νομικών προσώπων
Ελέγχεται πλέον η ύπαρξη υπολογισμού του εντύπου E3.

20150605-1155-1-1924
Loyalty με ομάδες ειδών
Σε πολιτική loyalty με πεδίο συνθήκης ομάδα είδους, δεν δίνονταν πόντοι για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν.

20150605-1155-7-1919
Έντυπο Ν - 039 Ζημιά παρελθουσών χρήσεων
Η συμπλήρωση του κωδικού 039 ενημερώνει τα φορολογητέα κέρδη και όλα τα πεδία που φορούν στο φόρο κερδών.

20150611-1155-1-1999
Αυτόματος μετασχηματισμός παραστατικών
Οι τιμές της παραμέτρου "Αυτόματος μετασχηματισμός" στην παραμετροποίηση των Σειρών παραστατικών ενεργοποιούν πλέον την εμφανιζόμενη λειτουργικότητα.

20150615-1155-1-2049
Άρθρο 39β - πιστωτικά δαπανών
Σε περίπτωση πιστωτικών δαπανών (ειδικές συναλλαγές) με επιστροφή χρημάτων, δημιουργείται πλέον άρθρο τάξεως μέσω της αντίστοιχης εργασίας με αρνητική κίνηση.

20150615-1155-1-2053
Αρχείο ΤΣΜΕΔΕ - εγγραφή με κωδικό 07
Σε αρχείο ΤΣΜΕΔΕ με εγγραφή με κωδικό 07 αφαιρούνται πλέον τα ποσά της γραμμής από τα σύνολα.

20150616-1155-7-2055
Έντυπο Ν
Έγιναν διορθώσεις στην αυτόματη υποβολή στο taxis. Μεταφέρει πλέον τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες της φορολογικής αναμόρφωσης στον κωδ 455.

20150617-1155-1-2076
Έντυπο Φ2 - Ποσό για έκπτωση (κωδ. 502)
Ενημερώνεται πλέον σωστά το πεδίο 502 μετά από αλλαγή με το χέρι του πεδίου χρεωστικού υπολοίπου 480.

20150623-1155-7-2142
Επικοινωνία ταμειακής με soft1
Κατά την έκδοση Z στη μηχανή ACR ER-460ej δεν παρουσιάζεται πλέον καθυστέρηση.

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10643

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

]=20150612-1155-2-2020
Συνάρτηση [ΕΙΣΦΟΡΕΣ_ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ]
Ενσωματώθηκε νέα συνάρτηση μισθοδοσίας που επιστρέφει τις αξίες RLVAL (Εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη) με παράμετρο το μισθολογικό στοιχείο.

20150216-1155-1-639
Εναλλακτική συσκευασία στη λιανική
Προστέθηκε η λειτουργικότητα της εναλλακτικής συσκευασίας και στα παραστατικά λιανικής

20150217-1155-2-662
delay οθόνης πελάτη
Λειτουργεί πλέον ως εξής: Εφόσον στο delay δοθεί θετική τιμή τότε θα καθυστερεί η καταχώριση παραστατικού όσο και η τιμή του delay. Εφόσον δεν δοθεί ή δοθεί αρνητική τιμή, τότε παραμένει η ένδειξη της τελικής αξίας της απόδειξης μέχρι να ξεκινήσει η νέα απόδειξη και γίνει εισαγωγή νέου είδους.

20150617-1155-2-2078
Συνάρτηση μισθοδοσίας ΑΘΡ_ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
Ενσωματώθηκε νέα συνάρτηση μισθοδοσίας [ΑΘΡ_ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ] με παραμέτρους (Μισθολογικό στοιχείο,Αθροιστής) που επιστρέφει 1, αν η παράμετρος 1(μισθολογικό στοιχείο) έχει την παράμετρο 2 (Αθροιστή). Πχ. ΑΘΡ_ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ(ΠΟΣ_ΕΚΤ_ΚΛΙΜ,10) ελέγχει αν το μισθολογικό στοιχείο περιλαμβάνει τον αθροιστή 10 και επιστρέφει 1.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150521-1155-7-1700
Εξυπηρέτηση παραγγελιών
Στην εξυπηρέτηση παραγγελιών από αρχείο ειδών, οι ποσότητες κατανομής που εμφανίζονταν ήταν λανθασμένες, όταν είχε αλλαχθεί η έκφραση ελέγχου της διαθεσιμότητας.

20150617-1155-7-2085
Αυτόματη αρχειοθέτηση φόρμας εκτύπωσης
Δεν λειτουργούσε σωστά η εκτύπωση σε PDF file σε φόρμα με αυτόματη αρχειοθέτηση.

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10642

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150504-1155-7-1440
Παραγωγή / βιβλίο προδιαγραφών
Προστέθηκε επιλογή στο διάλογο της εργασίας ώστε να εμφανίζονται και οι ανενεργές προδιαγραφές οι οποίες κινήθηκαν στο επιλεγμένο διάστημα.

20150603-1155-2-1869
Ενταγμένη εταιρεία στον 39β
Όταν μία εταιρεία εντάσσεται στον 39β, στα παραστατικά όπου κινούνται συναλλασσόμενοι διαφορετικής χώρας από τη χώρα της εταιρείας, το πεδίο INPAYVAT παίρνει πλέον την τιμή ''Μη ενταγμένη συναλλαγή''.

20150604-1155-2-1890
Τύπος διαθεσίμου και ημέρες λήξης
Προστέθηκαν τα πεδία τύπος διαθεσίμου και ημέρες λήξης στους τρόπους πληρωμής.

20150610-1155-2-1976
Συγκριτική εικόνα ανά χαρακτηριστικό
Μπορούν πλέον να αποτυπωθούν και είδη χωρίς χαρακτηριστικά με σχετική επιλογή στο διάλογο της εργασίας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141021-1155-7-3861
Ημερομηνίες κλεισίματος κανόνων πιστωτικών έκπτωσης
Σε εκ των υστέρων συμπλήρωση του πεδίου 'ημερομηνία έως' στα στοιχεία κανόνα πιστωτικών έκπτωσης, δεν ενημερωνόταν σωστά η κλιμάκωση.

20150527-1155-7-1771
Κλείσιμο Ταμείου
Διορθώθηκε η ενημέρωση από πληρωμές προμηθευτών. Για την ενημέρωση από πράξεις χρηματικών λογαριασμών ελέγχεται ο λογαριασμός του header να είναι ταμείο, πιστωτική κάρτα ή αξιόγραφο.

20150528-1155-7-1820
Υπολογισμός πόντων
Δεν υπολογίζονταν πόντοι Loyalty σε παραστατικά χονδρικής εφόσον έχει γίνει ήδη καταχώρηση λιανικής και αντίστροφα, εφόσον ως πεδίο συνθήκης στην πολιτική loyalty είχε χρησιμοποιηθεί η λογιστική κατηγορία πελάτη και το μοντέλο είδους.

20150603-1155-7-1867
Ισοζύγιο λογιστικής χρεοπιστώσεων
Στο ισοζύγιο λογιστικής χρεοπιστώσεων, εμφανιζόταν σφάλμα "Format 'SELECT A.CODE ' invalid or incompatible with argument."

20150604-1155-1-1898
Ακυρωτικές εισπράξεις 39β
Εξαιρούνται πλέον τα ακυρωμένα-ακυρωτικά από την εργασία αντιστοίχισης.

20150605-1155-1-1915
Φόρμα εκτύπωσης με αυτόματη δρομολόγηση
Διαγράφεται πλέον το αρχείο pdf με ίδιο όνομα με αυτό που δημιουργείται κατά την εκτύπωση φόρμας με αυτόματη δρομολόγηση.

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10641

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150518-1155-2-1618
Ηλεκτρονική αποστολή νέου Ε3
Διορθώθηκε η Ηλεκτρονική αποστολή νέου Ε3 με επιλογή ρόλου ''εταιρεία''.

20150520-1155-2-1671
dll για samtec
Ενσωματώθηκε το dll της technoran για το φορολογικό μηχανισμό samtec.

20150528-1155-7-1808
"Κατασκευαστής" στις στήλες αγορών
Το πεδίο "Κατασκευαστής" από το είδος, είναι πλέον διαθέσιμο στο σχεδιασμό στηλών των παραστατικών αγορών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141111-1155-1-4098
Πάγια - παραστατικό αγοράς
Κατά τη διαγραφή γραμμής παραστατικού αγοράς παγίων, εμφανιζόταν σφάλμα: ' Δεν μπορεί να γίνει διαγραφή. Υπάρχουν αναφορές στο αρχείο Γραμμές υλικών''.

20150401-1155-1-1158
Κέντρο κόστους και αποσβέσεις παγίων
Κατά τον υπολογισμό αποσβέσεων εμφανιζόταν σφάλμα "Softone Range error", αν είχε ορισθεί κέντρο κόστους σε πάγιο.

20150515-1155-7-1600
Έντυπο Ν - Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων & οντοτήτων
Στον υπολογισμό του εντύπου Ν Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων & οντοτήτων
προσθέτει στα κέρδη μετά την φορολογική αναμόρφωση (κωδ.040) το ποσό που υπάρχει στον κωδ.024.


20150519-1155-1-1654
Έντυπο Ν β' κατηγορίας
Υπολογίζεται πλέον το έντυπο Ν β' κατηγορίας ύστερα από επανυπολογισμό του Ε3 σε περίπτωση ζημιάς.

20150519-1155-1-1655
Κωδικοί 015 και 014 εντύπου Ν
Διορθώθηκε ο υπολογισμός των κωδικών 015 (Β κατηγορίας) και 014 (Β & Γ κατηγορίας) εντύπου Ν.

20150522-1155-7-1720
Έντυπο ΦΠΑ
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν επιλεγόταν ο σωστός αριθμός περιόδου.

20150527-1155-7-1801
Κατάσταση ελλείψεων/αναγκών
Υπολογίζεται πλέον σωστά το τρέχον υπόλοιπο του είδους.

20150528-1155-1-1809
Έντυπο ΦΠΑ
Είναι πλέον σωστή η πράξη στους κωδικούς 501-511 σε manual μεταβολές επί του εντύπου.

20150528-1155-7-1819
Ε3 - ΑΦΜ λογιστή
Δεν ολοκληρωνόταν η αυτόματη αποστολή του εντύπου Ε3, όταν στην εταιρεία είχε δηλωθεί το ΑΦΜ λογιστή στα στοιχεία προσώπων.