Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Έκδοση 4.00.510.10410

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130424-1155-2-1742
Έλεγχος Εναλλακτικού κωδικού για ανενεργό χαρακτηριστικό
Ελέγχεται πλέον η εισαγωγή εναλλακτικού κωδικού (με χαρακτηριστικά) όταν το χαρακτηριστικό είναι ανενεργό και δεν γίνονται δεκτοί οι ανενεργοί κωδικοί.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130422-1155-7-1680
Υποβολή ΑΠΔ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την υποβολή ΑΠΔ.

20130423-1155-1-1701
Ακύρωση ενημέρωση λογιστικής από παραστατικά
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής από παραστατικά σε oracle.

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

Έκδοση 4.00.510.10409


Διορθώσεις σφαλμάτων

20130412-1155-2-1576
Περιοδική δήλωση ΦΠΑ
Διορθώθηκε ο κωδικός 400 να υπολογίζεται με 3%.


20130312-1155-7-1190
Ηλεκτρονική υποβολή αρχείου ΑΠΔ
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΙΚΑ, για την ηλεκτρονική υποβολή της Α.Π.Δ. με χρήση της αυτοματοποιημένης εργασίας της εφαρμογής, θα πρέπει ο υπολογιστής να διαθέτει Internet Explorer 9 ή νεότερο.
Επιπλέον επειδή η Microsoft, πιθανότατα για λόγους συμβατότητας με άλλες εφαρμογές, δεν ενημερώνει το μητρώο του συστήματος ότι υπάρχει η προαπαιτούμενη έκδοση IE v.9 εγκατεστημένη, θα πρέπει να προβείτε manually στη ενημέρωση αυτή του συστήματος.
Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να γίνει στην Registry του συστήματος με τις τιμές που ακολουθούν:
Για 64 bit λειτουργικό:
Path: HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Wow6432Node/Microsoft/Internet explorer/MAIN/FeatureControl/Feature_Browser_Emulation
Για 32 bit λειτουργικό:
Path: HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Internet explorer/MAIN/FeatureControl/Feature_Browser_Emulation
Στο path Θα πρέπει να προστεθει ένα νέο DWord (δεξί κλικ new, DWord (32-bit)Value), στη συνέχεια το μετονομάζει σε Xplorer.exe (δεξί κλικ πάνω στο DWORD Rename) και τέλος του δίνει την τιμή 9000 (δεξί κλικ πάνω στο DWORD modify, επιλογή του Button decimal και συμπλήρωση του πεδίου value Data με τον αριθμό «9000»).


20130408-1155-7-1511
Παραστατικό πώλησης σε αγορά
Μετά από μετασχηματισμό παραστατικού πώλησης σε αγορά δεν εμφανίζονταν σωστά οι ποσότητες στο παραστατικό αγοράς, όταν το είδος είχε ορισμένες διαστάσεις.

20130415-1155-1-1596
Επιλογή έτους στην υποβολή του εντύπου Ε3
Γινόταν λανθασμένη επιλογή έτους κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.

20130416-1155-1-1615
Εκκαθαριστική ΦΠΑ
Διορθώθηκε ο υπολογισμός των μεταβλητών F421_6 και F422_6.

20130416-1155-1-1617
Προτεινόμενες σειρές
Αν στον χρήστη είχαν δηλωθεί προτεινόμενες σειρές, δεν αναγνωρίζονταν οι ιδιότητες της τρέχουσας σειράς (πχ αλλαγή αξίας ΦΠΑ σε χειρόγραφη σειρά).

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Έκδοση 4.00.510.10408


SoftOpen Enterprise Engine

Προσθήκη του μηχανισμού SoftOpen Enterprise Engine που είναι απαραίτητος για την αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων Soft1, έτσι ώστε να μπορούν να εκμεταλλευθούν τις νέες τεχνολογίες που ενσωματώνονται στην έκδοση SoftOpen Enterprise Edition και να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας των νέων SoftWeb και Mobile εφαρμογών.

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130404-1155-2-1454
Έντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2013
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2013

20130404-1155-2-1455
Έντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2013
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2013

20130404-1155-2-1456
Έντυπο Φ.01.010 οικονομικού έτους 2013
Προστέθηκε το νέο έντυπο Φ.01.010 οικονομικού έτους 2013

20130408-1155-2-1501
Έντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2013
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2013

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130130-1155-7-449
reupdate αποθήκης/devided by zero
Όταν το reupdate αποθήκης βρει μηδενικές ποσότητες σε παραστατικά αποθήκης αλλά τα συγκεκριμένα παραστατικά έχουν αξία δεν τα λαμβάνει πλέον υπ'οψιν του.

20130410-1155-1-1548
Υπολογισμός προϋπηρεσίας με παραμετρική ημερομηνία
Διορθώθηκε η συνάρτηση [ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ,(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)]: όταν η παραμετρική ημερομηνία είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αποχώρησης, τότε σαν παραμετρική ημερομηνία θεωρείται η ημερομηνία αποχώρησης

20130326-1155-7-1348
cash flow
Όταν είχε γίνει αντιστοίχιση η εργασία του Cashflow συμπεριλάμβανε και τις εγγραφές που δεν είχαν ανηγμένη αξία.

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Έκδοση 312.510.10407

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130402-1155-2-1427
Δυνατότητα παγώματoς επιδόματος πολυετίας (7554)
Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της προϋπηρεσίας για το επίδομα πολυετίας των ΣΣΕ: [11360-Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις], [11361-Γεωτεχνικοί ΑΣΟ] και [11362-Ενωση αγροτικών συν/μών Πεζών]. Ο υπολογισμός πλέον λαμβάνει υπόψη, την δυνατότητα αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης που δίνει η εφαρμογή με το μισθολογικό στοιχείο [2099-Προϋπηρεσία αναστολής μισθολογικής εξέλιξης]

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130322-1155-1-1334
Πρόβλημα αυστηρής αρίθμησης
Εμφανιζόταν λανθασμένο μήνυμα σε καταχώρηση παραστατικού πωλήσεων, ότι έχει καταχωρηθεί παραστατικό με μεγαλύτερο αριθμό σε προγενέστερη ημερομηνία, όταν
υπήρχε σειρά αποθήκης με ίδια αρίθμηση με τη σειρά πωλήσεων και υπήρχε σειρά πώλησης με κωδικό ίδιο με τη σειρά αποθήκης.


20130326-1155-1-1355
Πρόβλημα με τον selector του πεδίου (Εργο) στα στοιχεία προυπολογισμών
Σε προϋπολογισμό με Διάσταση 1 το Business Unit γραμμών και
Διάσταση 2 το Έργο, εμφανιζόταν μήνυμα λάθους

20130327-1155-1-1364
Υπολογισμός ποσ1 σε σετ
Δεν γινόταν σωστός υπολογισμός των ποσοτήτων του σετ στην Ποσ1 όταν υπήρχε αυστηρή σχέση στη 2ΜΜ και η 2η στρογγυλοποιημένη ποσότητα προέκυπτε να είναι μηδέν.

20130329-1155-1-1395
Αναπροσαρμογές παγίων
Δεν υπολογίζονταν αποσβέσεις χρήσης σε πάγια στα οποία έχουν υπολογιστεί αναπροσαρμογές αξίας κτήσης.